Afgørelse

llon.dk

Lejernes Landsorganisation

MOD

Lejernes LO Næstved

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnene ”llon.dk” og ”llonæstved.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en forening, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 1) er registreret under navnet Lejernes Landsorganisation (CVR-nummer 31421713) med startdato den 25. april 1964. Indklagede er en forening, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilagog 15) er registreret under navnet Lejernes LO Næstved (CVR-nummer 38355260) med startdato den 23. januar 2017. I klageskriftet af 21. oktober 2020 er bl.a. anført følgende: ”Sagsfremstilling LLO's lokalafdeling i Næstved - Lejernes LO Næstved - blev den 5. september 2020 ekskluderet fra LLO pga. bl.a. manglende kontingentindbetalinger til organisationen. I den forbindelse taber en lokalafdeling alle rettigheder mht. at gøre brug af LLO's immaterielle rettigheder - logo, farver, kaldenavn. Landssekretariatet i København blokerede den 30. september 2020 for LLO Næstveds anvendelse af domænet llonaestved.dk. Umiddelbart efter oprettede den ekskluderede afdeling et nyt domæne - llon.dk - hvor de hoster deres nuværende hjemmeside. Anvendelse af llo-relaterede kaldenavne er en overtrædelse af LLO's immaterielle rettigheder, hvorfor vi indgiver denne klage til nævnet. ... Anbringender Vi har tidligere haft en identisk sag i Domæneklagenævnet: J.nr.2016-0145 vedr. domænet llom.dk, hvilket faldt ud til LLO's fordel. Disse sager er direkte sammenlignelige. Bestyrelsen for den ekskluderede afdeling er gentagende gange blevet anmodet om at stoppe brugen af kaldenavnet llon, men dette har de kategorisk nægtet. Anmodningerne er både sket ved fysiske møder og gennem e-mailkorrespondance. Afdelingens forsvar for anvendelse af llon domænet har været, at deres medlemmer skal have en mulighed for kontakt. Uagtet dette, er det en klar overtrædelse af LLO's vedtægter og love samt immaterielle rettigheder, og noget den ekskluderede afdeling skulle have taget højde for tidligere og i stedet have anvendt et ikke LLO-relateret kaldenavn. Navnet LLO bliver brugt til at levere ydelser, som sagsbehandling i lejetvister, hvilket er en stor del af LLO’s arbejde. Den af indklagede tilbudte tjenesteydelse er derfor stort set identisk med det af LLO tilbudte tjenesteydelse, hvorfor dette skaber forvirring for forbrugerne, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2. Som rettighedsindehaver af varemærket LLO, er det os, der er berettiget til at vurdere hvem, der kan benytte vores varemærke jf. varemærkelovens § 1. Dette gælder for samtlige lokalafdelinger af LLO. Når man ikke længere er en lokalafdeling fortaber man muligheden for at kalde sig LLO. Når dialog ikke har noget effekt, ser vi i LLO os nødsaget til i stedet at tage sagen i Domæneklagenævnet.” Klageskriftet af 23. oktober 2020 er i sit indhold i det væsentlige identisk med klageskriftet af 21. oktober 2020. Bilagoger udskrifter fra DK Hostmasters WHOISE-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnene ”llon.dk” og ”llonæstved.dk”. Bilager følgende udaterede skærmprint af indholdet på domænenavnet ”llon.dk”: Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”llon.dk” den 27. oktober 2020 og 22. december 2020 konstateret, at domænenavnet fremstod som vist i bilag 3. Bilager et udateret skærmprint, der viser, at domænenavnet ”llonæstved.dk” fremstår som vist i bilag 3. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”llonæstved.dk” den 27. oktober 2020 konstateret, at domænenavnet fremstod som vist i bilag 3. Ved fornyet opslag på domænenavnet ”llonæstved.dk” den 22. december 2020 har sekretariatet konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside. Bilagoger udskrifter fra Patent- og Varemærkestyrelsens database, hvoraf fremgår, at klageren er indehaver af ordmærket ”LLO”, der er registreret i Nice-klasseog 42. Bilagoger udskrifter fra Patent- og Varemærkestyrelsens database, hvoraf fremgår, at klageren er indehaver af figurmærket ”Lejernes LO”, der er registreret i Nice-klasseog 42. Bilagoger udskrifter fra Patent- og Varemærkestyrelsens database, hvoraf fremgår, at klageren er indehaver af ordmærket ”Lejernes LO”, der er registreret i Nice-klasseog 42. Bilager et skærmprint, der viser, at der ved søgning på ”llon” i Googles søgemaskine fremkommer ca. 4.740.000 søgeresultater, og at de to første der vises vedrører indklagede. Bilager et skærmprint, der viser, at der ved søgning på ”llonæstved” i Googles søgemaskine fremkommer ca. 682 søgeresultater, og at de vedrører såvel klageren som indklagede. Bilagoger en mail af 29. september 2020 fra klageren til indklagede, hvori klageren gør indsigelse mod indklagedes brug af de omtvistede domænenavne, idet indklagede er blevet ekskluderet fra klageren. Ved sekretariatets søgning på ”llon” den 22. december 2020 i Google blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 4.910, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte to klageren, mens fire vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt bl.a. en række forskellige virksomheder. Ved sekretariatets søgning på ”llo næstved” den 22. december 2020 i Google blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 4.360, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørteklageren, mens fem vedrørte indklagede. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede, der tidligere har været en lokalafdeling under klageren, blev ekskluderet den 5. september 2020, • at indklagede ikke længere har ret til at anvende domænenavnene ”llon.dk” og ”llonæstved.dk”, da forudsætningen herfor er, at indklagede er en del af LLO, • at klageren har varemærkerettighederne til bl.a. ”LLO”, og • at de omtvistede domænenavne i overensstemmelse med Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 11. maj 2017 i sag 2016-0145 skal overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnene ”llon.dk” og ”llonæstved.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Domænenavnet ”llon.dk” anvendes til en hjemmeside for indklagede, Lejernes LO Næstved, mens domænenavnet ”llonæstved.dk” tidligere har været anvendt til samme formål. Det fremgår af sagens oplysninger, at Lejernes LO Næstved har været en underafdeling af klageren, Lejernes Landsorganisation, frem til den 5. september 2020, hvor Lejernes LO Næstved blev ekskluderet. Klageren har registreret varemærkerettighederne til ordmærket ”LLO” og ord- og figurmærket ”Lejernes LO” i Nice-klasseog 42. Indklagede er som nævnt ikke fremkommet med bemærkninger i sagen, og klagenævnet finder det på baggrund af sagens oplysninger ubetænkeligt at lægge til grund, at domænenavnet ”llon.dk” er registreret til brug for Lejernes LO Næstved som en del af klagerens organisation. Domænenavnet ”llonæstved.dk” er registreret af Lejernes LO Næstved, efter at Lejernes LO Næstved var blevet ekskluderet af Lejernes Landsorganisation. Klagenævnet finder på baggrund heraf, at indklagede ikke har nogen legitim interesse i at opretholde registreringen af de omtvistede domænenavne. Nævnet finder herefter, at indklagede ved at opretholde registreringen af de omtvistede domænenavne har handlet illoyalt over for klageren og dermed i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnene ”llon.dk” og ”llonæstved.dk” skal overføres til klageren, Lejernes Landsorganisation. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.