Afgørelse

aeritec.dk

Aeritec ApS

MOD

Kenneth Bak Nielsen

8. januar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”aeritec.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Aeritec ApS (CVR-nummer 41510358) med startdato den 7. juli 2020. Selskabet har til formål at eje rettigheder til Aeritec antenner, teknisk udstyr og dermed beslægtet virksomhed, og selskabet er endvidere registreret under branchekode ”263000 Fremstilling af kommunikationsudstyr”. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Camping Agenten ApS, Industrivej 14, 9240 Nibe, Danmark har betalt overdragelse af en webshoppen inkl. navn og domænenavne til [A], Aheaddworx, Calle Dr. Fabio A.Mota 18, Res. Torre Inmega IV, Suite 3B, Santo Domingo, Naco 10121, Dominica N Republic (se vedhæftet), men tilsyneladende har vedkommende som har domænet ikke overdraget dette til Camping Agenten som jeg er en del af. Det drejer sig om domænerne aeritec.dk - aeritec.com - aeritec.eu. [...] Jeg mener at vi har købt rettighederne til domænenavnene aeritec.dk, aeritec.com, aeritec.eu da dette var med i aftalen som er blevet bekræftet via tlf. (kan bekræftes af Johnny Ehring Steenhold tlf. 22829624 mail: johnnysteenhold@yahoo.dk), som er formidler af denne handel. Det er [A] (tlf. +[udeladt] mail: [A]@gmail.co• som forlanger penge for domænenavnene så det er også ham der må have de nuværende rettigheder, medmindre det drejer sig om en omgåelse af reglerne fra hans side.” Som bilag (litreret af sekretariate• har klageren fremlagt en bekræftelse af 5. oktober 2020 fra Sparekassen Kronjylland stilet til klageren vedrørende en overførsel til udlandet på EUR 5.800. Under modtagers reference er angivet ”CAMPING AGENTEN INDUSTRIVEJ 14”. Bilag(litreret af sekretariate• er kopi af en faktura af 1. oktober 2020 udstedt til Camping Agenten. Af fakturaen fremgår der bl.a. et betalingsbeløb på EUR 5.800 opgjort som ”Aeritec Webshop Magento 2” (EUR 3.000), ”Masterfiles Aeritec Brochures & Manuals (EUR 2.000) og ”Images Aeritec” (EUR 800). Bilag(litreret af sekretariate• er en fuldmagt dateret den 21. oktober 2020 til Christian Petersen vedrørende repræsentation i nærværende sag ved klagenævnet. Bilag(litreret af sekretariate• er tilsyneladende en udskrift af 25. oktober 2020 fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Bilag (litreret af sekretariate• er kopi af vedtægter for Aeritec ApS dateret den 7. juli 2020. Af vedtægterne fremgår bl.a. følgende: ”§ 1. Selskabets navn er Aeritec ApS. § 3. Selskabets formål er at eje rettigheder til Aeritec antenner, teknisk udstyr og dermed beslægtet virksomhed.” Ved sekretariatets opslag den 9. november 2020 og fornyet opslag den 3. december 2020 på ”aeritec.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Ved opslag den 3. december 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”aeritec.dk”. DK Hostmaster har ved e-mail af 9. november 2020 over for klagenævnet oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”aeritec.dk” siden den 14. juli 2020. På foranledning af sekretariatet har DK Hostmaster ved e-mail af 4. december 2020 oplyst, at indklagede er anført som registrant af yderligere fire domænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig således om ”dirchsladcykler.dk”, ”loro-cykler.dk”, ”billige-ladcykler.dk” og ”billigeladcykler.dk”. Sekretariatet har ved opslag samme dag på ovennævnte fire domænenavne konstateret, at der i ingen af tilfældene fremkom en hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag den 4. december 2020 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at der ikke var lagret nogen hjemmesider under det omtvistede domænenavn ”aeritec.dk”. Ved en søgning på ” aeritec” den 4. december 2020 på Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsrets (EUIPO) hjemmeside (www.euipo.europa.e• har sekretariatet konstateret, at der ikke fremkom nogen søgeresultater. Sekretariatet har ved en lignende søgning på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside (www.dkpto.d• desuden konstateret, at der ikke fremkom nogen søgeresultater. Ved sekretariatets søgning på ”aeritec” den 4. december 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 867, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ved en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 43, da Google udelod nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignede de viste søgeresultater. Af disse søgeresultater vedrørte af søgeresultaterne klageren, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De resterendesøgeresultater angik primært omtale af Aeritec antenner. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren mener at have købt rettighederne til bl.a. domænenavnet ”aeritec.dk” som led i en aftale med [A] om overdragelse af en webshop, • at Camping Agenten ApS, som klageren er en del af, har betalt for overdragelsen, • at det må være [A] som har de nuværende rettigheder, medmindre det drejer sig om en omgåelse af reglerne fra hans side, og • at domænenavnet ”aeritec.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. 4

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”aeritec.dk” ikke har kommerciel betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Klagenævnet har forstået klageren således, at klageren mener gennem Camping Agenten ApS at have erhvervet rettighederne til bl.a. domænenavnet ”aeritec.dk” mod betaling til [A]. Klagenævnet finder på det foreliggende grundlag ikke at kunne lægge til grund, at klageren har indgået en aftale med indklagede om overdragelse af domænenavnet ”aeritec.dk” mod betaling, idet klagenævnet i den forbindelse bemærker bl.a., at registranten af domænenavnet er anført som Kenneth Bak Nielsen. Som sagen er oplyst, giver den imidlertid også anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”aeritec.dk er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, Aeritec ApS, er registreret som anpartsselskab i Det Centrale Virksomhedsregister med startdato den 7. juli 2020 og har til formål at eje rettigheder til Aeritec antenner, teknisk udstyr og dermed beslægtet udstyr. Desuden er klagerens virksomhed registreret under branchekode ”263000 Fremstilling af kommunikationsudstyr”. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”aeritec.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesse. Det må indgå i denne interessevurdering, at betegnelsen ”aeritec” på internettet ifølge sekretariatets undersøgelser i sagen i et vist omfang ses at være forbundet med klageren. Domænenavnet ”aeritec.dk” indeholder på nuværende tidspunkt ingen hjemmeside og der er ingen oplysninger i sagen som tyder på, at indklagede tidligere har anvendt det omtvistede domænenavn for en hjemmeside eller på en anden måde. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at klagenævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet finder som følge heraf, at det kan lægges til grund, at indklagede ikke har nogen interesse i at kunne råde over domænenavnet. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”aeritec.dk” og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Klagenævnet træffer i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”aeritec.dk” skal overføres til klageren, Aeritec ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.