Afgørelse

lasse.dk

Lasse Melbye

MOD

Jørgen Christensen

8. januar 2021


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”lasse.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Mit navn er Lasse Rode Melbye, og jeg mener dette domæne bør overdrages til mig, idet det udgør mit fornavn. Jeg ønsker at bruge domænenavnet til min private hjemmeside og e-mail- adresse. Jeg har vedhæftet et billede af mit kørekort (bilag 1), som dokumentation for mit navn. ... Hvis jeg tilgår domænet lasse.dk viderestilles jeg til bia.dk / web-solutions.eu, hvilket indikerer at domænenavnet ikke er i aktiv brug (bilag 2). Denne indikation bliver ovenikøbet forstærket af at mailserveren og navneserveren virker til at besiddes af hostingudbyderen og ikke registranten selv (bilag 3). Se http://tools.amatzen.com/dlt/. På ”Internet Archive – WayBack Machine” (http://web.archive.org/web/20200225160625/http://lasse.dk/) fremgår det at domænet i længere tid ikke har været i aktiv brug. d. 25. feb. 2020 (Bilag 4) d. 15. mar. 2017 (Bilag 5)” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af sit kørekort. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Domain Lookup Tool (tools.amatzen.co• med gengivelse af registrantoplysninger vedrørende domænenavnet ”lasse.dk”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org), hvoraf fremgår, at der den 25. februar 2020 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”lasse.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med gengivelse af den hjemmeside, der den 15. marts 2017 er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”lasse.dk”, og som fremstår som i hovedsagen indeholdende en samling links. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænet benyttes til e-mail og er i øvrigt tiltænkt en hjemmeside til minde om nin afdøde far.” Bilag A er kopi af den øverste del af en e-mail af 22. oktober 2020 sendt af indklagede til e- mailadressen ”lasse@lasse.dk” med emneangivelsen ”Hej Mor”. Bilag B fremstår som e-mail af 22. oktober 2020 fra indklagede til Klagenævnet for Domænenavnes sekretariatet med følgende indhold: ”Mener bestemt at navneloven kun giver beskyttelse af efternavne og at en bruger frem for en anden ikke kan gøre krav på ikkebeskyttede navne. Jeg forventer at sagen bortfalde.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”På Bilag A forsøger indklagede at sende en e-mail via en klient til lasse@lasse.dk, det er ikke et bevis på e-mail adressen findes, men et forsøg på sende en mail til adressen. Et opslag på lasse@lasse.dk https://tools.emil.one/verify/?e=lasse%40lasse.dk (Bilag 14) viser at adressen ikke er aktiv. Jeg mener ikke at navnebeskyttelse er sagen vedkommende.” Bilag fremstår som skærmprint fra adressen ”tools.emil.one” med teksten ”Verify e-mail” ”postmaster@lasse.dk” ”Verify” ”invalid”. Bilag fremstår som skærmprint fra adressen ”tools.emil.one” med teksten ”Verify e-mail” ”hostmaster@lasse.dk” ”Verify” ”invalid”. Bilag fremstår som skærmprint fra adressen ”tools.emil.one” med teksten ”Verify e-mail” ”admin@lasse.dk” ”Verify” ”invalid”. Bilag fremstår som skærmprint fra adressen ”tools.emil.one” med teksten ”Verify e-mail” ”info@lasse.dk” ”Verify” ”invalid”. Bilag 12-13 er kopi af Memo af maj 1997 fra Internet Mail Consortium med overskriften ”MAILBOX NAMES FOR COMMON SERVICES, ROLES AND FUNCTIONS”. Bilag fremstår som skærmprint fra adressen ”tools.emil.one” med teksten ”Verify e-mail” ”lasse@lasse.dk” ”Verify” ”invalid”. Bilagfremstår som e-mail af 22. oktober 2020 fra klageren til Klagenævnet for Domænenavnes sekretariat, hvori bl.a. er anført følgende: ”Bilaget virker ikke til at være uploadet, ifølge en email validator på nettet, ser det ikke ud til at der er en aktiv email-adresse på domænet. kilde: https://tools.emil.one/verify/?e=postmaster%40lasse.dk (bilag 8) https://tools.emil.one/verify/?e=hostmaster%40lasse.dk (bilag 9), https://tools.emil.one/verify/?e=admin%40lasse.dk (bilag 10) https://tools.emil.one/verify/?e=info%40lasse.dk (bilag 11) Email-adresserne tjekket er typisk reserveret for registranten / emailadministratoren, kilde: IETF 2142 https://www.ietf.org/rfc/rfc2142.txt ( bilag 12, bilag 13, bilag 14) Derudover, ser det ikke ud til, at der har været aktiv brug på domænenavnet siden 2005, da siden blot navigerede til generiske søgemaskiner såsom Hotmail, Ekstrabladet, BT, Politiken etc. (se bilag 5). Samt at lasse.dk på nuværende tidspunkt henviser til bia.dk, som henviser yderligere til Web-solutions.eu, hvilket ser ud til at være domæneregistratoren for lasse.dk.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Domænet lasse.dk er registreret hos Web Solutions A/S (WS), der også står for hostingen af domænet, i dette tilfælde DNS og E-mail, hvorfor at domainets MX-record ganske rigtig peger på en mailserver hos WS. Jeg mener i øvrigt ikke at fornavne så som Lasse giver speciel adkomst til domænenavne i henhold til dansk lovgivning. Domænet navnet lasse.dk er som tidligere angivet brugt af mine forældre til e-mail igennem mange år go jeg finder intet sted at det er et krav at der skal være tilknyttet en hjemmeside til domæne før det kan betragtes som værende aktivt.... Inaktivitet i sig selv bør vel heller ikke være en målestok for hvorvidt man har rettigheder til et domænenavn, jeg har i hvert fald ikke kunne finde det beskrevet anderledes end at der skal være tilknyttet NS servere til domænet. Jeg finder desuden at største delen af de modtagne bilag er irrelevante for sagen.” Ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”lasse.dk” den 21. oktober 2020 og igen den 29. november 2020 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren hedder Lasse til fornavn og ønsker at bruge domænenavnet ”lasse.dk” til sin private hjemmeside og e-mailadresse, • at domænenavnet ”lasse.dk” viderestiller til domænenavnet ”bia.dk” og ikke er taget aktivt i brug, • at bilag A ikke er et bevis på, at e-mailadressen findes, men viser et forsøg på at sende en e-mail til adressen, • at e-mailadressen ”lasse@lasse.dk” ikke er aktiv, og • at navnebeskyttelse er sagen vedkommende.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”lasse.dk” i mange år har været benyttet til e-mailadresse for indklagedes forældre, • at domænenavnet ”lasse.dk” skal bruges til en hjemmeside til minde om indklagedes afdøde far, • at der kun er retsbeskyttelse af efternavne og ikke af ubeskyttede navne, og • at fornavne så som Lasse ikke giver speciel adkomst til domænenavne i henhold til dansk lovgivning.

Nævnets bemærkninger:

Da domænenavnet ”lasse.dk” efter sagens oplysninger ikke har erhvervsmæssig betydning for hverken klageren eller indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”lasse.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, st k. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren hedder Lasse til fornavn og ønsker at bruge domænenavnet ”lasse.dk” til sin private hjemmeside og e-mailadresse. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”lasse.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”lasse.dk” består af det almindelige danske fornavn ”Lasse”, og at også andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”lasse.dk” i mange år har været benyttet til e-mailadresse for indklagedes forældre, og at indklagede tillige vil bruge domænenavnet ”lasse.dk” til en hjemmeside til minde om indklagedes afdøde far. Således som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, har klagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring om den faktiske og planlagte brug af domænenavnet ”lasse.dk” og finder derfor, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”lasse.dk”. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”lasse.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”lasse.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at manglende brug af et domænenavn til en hjemmeside med reelt indhold ikke i sig selv er i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”lasse.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Lasse Melbye, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.