Afgørelse

bilpleje.dk

Vilnov Bilpleje v/ Michael Vilnov Hansen

MOD

Knud-e-west

8. januar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”bilpleje.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• som enkeltmandsvirksomhed under navnet Vilnov Bilpleje v/ Michael Vilnov Hansen (CVR-nummer 27815383) med startdato den 1. juli 2004. Klageren er endvidere registreret under branchekode ”452010 Autoreparationsværksteder mv.” Som fuldt ansvarlig deltager i virksomheden er registreret Michael Vilnov Hansen. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Angående tidligere afgørelse: J.nr.: 2014-0151 Domæneklage vedr. ”bilpleje.dk”. Det er min opfattelse, at klagenævnet i tidligere afgørelse fra 2014, lagde vægt på § 25, stk.1, samt forarbejderne til denne. Nævnets afgørelse lød i 2014: ”Indklagede har oplyst, at han igennem en lang årrække har drevet virksomhed med handel, rådgivning og vejledning om produkter til bilpleje, hvilket understøttes af sagens øvrige oplysninger, og indklagede har i mange år gjort brug af domænenavnet ”bilpleje.dk” for denne virksomhed. Indklagede har derfor en væsentlig interesse i fortsat at kunne gøre brug af domænenavnet, og dette gælder, selv om hans virksomhed i CVR-registret er registreret som værende ophørt i 2011, da indklagede har oplyst, at han fortsat driver en ikke momspligtig virksomhed, hvor han tilbyder vejledning og undervisning i brug af bilplejemidler og hjælp til valg af leverandør inden for bilpleje og kemi”. Indklagede gjorde i 2014 gældende: At indklagede registrerede domænenavnet ”bilpleje.dk” i 1998 for at skabe opmærksomhed om indklagedes ydelser. At domænenavnet ”bilpleje.dk” anvendes aktivt i forbindelse med markedsføringen af indklagedes ydelser. [...] Jeg mener ikke at aktiviteten på bilpleje.dk siden 2014, understøtter hvad Henrik Vest gjorde gældende, og derfor ej heller Nævnets vurdering omkring brugen af bilpleje.dk. Dengang gjorde Henrik Vest det gældende at domænet skulle skabe opmærksomhed & bruges aktivt for at henlede opmærksomhed på Henrik Vests ydelser i forbindelse med ”handel, rådgivning og vejledning om produkter til bilpleje”. Der har i en lang periode, se vedhæftede, ikke været noget aktivt indhold på samtlige domæner nævnt i tidligere klagesag – hovedsageligt for denne klage bilpleje.dk. Domænerne står tomme, uden så meget som en henvisning, et telefonnummer, et billede, et firmanavn. Der må være et absolut minimumskrav for at et domæne kan vurderes som brugt aktivt. Det er umådeligt svært at fastholde man bruger noget aktivt, og forsøge at skabe opmærksomhed omkring en ydelse man leverer, når man end ikke formår at opretholde en simpel kontaktside. Samtidigt med at der henvises til et CVR-nummer der er lukket, og en virksomhed som ikke er momspligtig. Domænerne har stået tomme i en LANG periode. Bilpleje.dk (skulle henvise til Knud-E-west.d• Wenol.dk (skulle henvise til Knud-E-west.d• Rustbeskyttelse.dk (skulle henvise til Knud-E-west.d• Knud-e-west.dk (der skulle være det egentlige kontaktsit• Sekundært: Ovenstående understøtter at domænet ikke bruges aktivt, og nedenstående underbygger det yderligere. Siden 2014 har Henrik Vest, jf. hans linkedin haft stillinger, hvoraf der ingen steder nævnes hverken A: Bilpleje eller B: Kemi. Der henvises end ikke til aktiviteter der perifert kunne have med de to brancher at gøre, eller virksomhed der arbejder i de brancher – momsregistrerede eller ej. Det virker mærkeligt, at man A: ikke lægger mærke til ens domæner er gået ned, og sekundært ikke omtaler, en ydelse man ønsker at gøre opmærksomhed på, medeneste ord påår. Slutteligt: Siden 2014, har jeg stået på venteliste til bilpleje.dk. Vi har skabt en virksomhed, som rent faktisk lever af at sælge, rådgive, uddanne og skabe opmærksomhed omkring bilpleje. Vi er henvist til at bruge et .nu domæne påår, fordi .dk domænet er parkeret på et sidespor, uden reelt at blive brugt. Dette hindrer os i vores forretning, det hindrer os i at gøre det vi er bedst til som er at uddanne, rådgive & træne i bilplejere i bilpleje, professionelle eller amatører – på dansk. Jeg ønsker derfor, at I foretager en ny vurdering af om domænet ikke bør overdrages til det formål et domænenavn rent faktisk skal bruges.” Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren tilsyneladende fremlagt en udskrift fra en søgning i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• på ”vilnov bilpleje”. Af udskriften fremgår det, at der ved søgningen fremkom to søgeresultater knyttet til dels klagerens virksomhed, dels en P-enhed til klagerens virksomhed. Bilag (litreret af sekretariate• er et udateret skærmprint fra et opslag på domænenavnet ”bilpleje.dk”, hvoraf det fremgår, at der ved opslaget på domænenavnet ikke fremkom nogen hjemmeside. Bilag(litreret af sekretariate• er et udateret skærmprint fra et opslag på domænenavnet ”knud-e- west.dk”. Det fremgår heraf, at domænenavnet ikke indeholdt nogen hjemmeside. Bilag (litreret af sekretariate• er en leasingaftale mellem klageren og Ejner Hessel A/S. Leasingaftalen ses ikke at være dateret eller underskrevet. Bilag (litreret af sekretariate• er et udateret skærmprint fra et opslag på domænenavnet ”rustbeskyttelse.dk”. Af skærmprintet fremgår det, at der ikke fremkom nogen hjemmeside. Bilagog(litreret af sekretariate• er to tilsyneladende identiske skærmprint fra en søgning på det omtvistede domænenavn ”bilpleje.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• med følgende indhold: Ved sekretariatets opslag den 20. oktober 2020 og fornyet opslag den 30. november 2020 på ”bilpleje.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Ved opslag den 30. november 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”bilpleje.dk”. På foranledning af sekretariatet har DK Hostmaster ved e-mail af 30. november 2020 oplyst, at indklagede er anført som registrant af yderligere fire domænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om ”hagmans.dk”, ”knud-e-west.dk”, ”rustbeskyttelse.dk” og ”wenol.dk”. Sekretariatet har ved opslag den 1. december 2020 på ovennævnte fire domænenavne konstateret, at der i ingen af tilfældene fremkom en hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag den 30. november 2020 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at indholdet på domænenavnet ”bilpleje.dk” er lagret i altgange i perioden fra den 24. januar 2001 og til den 16. november 2018. I perioden fra januar 2001 til april 2003 fremstod de lagrede hjemmesider som følger: I perioden fra juli 2003 til maj 2004 fremstod de fleste hjemmesider enten som ”page not found” eller som en hjemmeside med teksten ”Siden er under konstruktion”, jf. nedenfor: I 2005 henviste de arkiverede sider til domænenavnet ”ssi.dk” (Statens Serum Institut). Der er ikke arkiveret hjemmesider i perioden 2006-2010. De lagrede hjemmesider fra 2010 og frem til den 18. november 2018 er identiske med følgende kopi, jf. også sagens bilagog 7: Klageren har i klageskriftet, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen, henvist til klagenævnets afgørelse 13. februar 2015 (j.nr. 2014-0151) vedrørende domænenavnet ”bilpleje.dk”, der angik de samme parter som i nærværende klagesag. Af klagenævnets afgørelse i den sag fremgår det bl.a., at nævnet fandt at kunne lægge til grund, at det omtvistede domænenavn blev registreret i 1998 af Henrik Vest til brug for sin virksomhed, samt at Henrik Vest på et ikke nærmere oplyst tidspunkt har overtaget virksomheden Knud E. West og drevet virksomheden videre dels under navnet Knud E. West Import – Export, dels under navnet Henrik Vest Import – Eksport. Desuden fremgår det, at indklagede efter det oplyste igennem en lang årrække havde drevet virksomhed med handel, rådgivning og vejledning om produkter til bilpleje, hvilket var understøttet af sagens øvrige oplysninger, og at indklagede i mange år havde gjort brug af domænenavnet ”bilpleje.dk” for denne virksomhed. Nævnet fandt på den baggrund, at indklagede havde en væsentlig interesse i fortsat at kunne gøre brug af domænenavnet, og at dette gjaldt, selv om indklagedes virksomhed i CVR var registreret som værende ophørt i 2011, da indklagede havde oplyst, at han fortsat driver en ikke momspligtig virksomhed. Af sagsfremstillingen i den ovennævnte afgørelse fremgår bl.a.: ”Om baggrunden for klagen er bl.a. anført følgende: I klagerens virksomheds første år koncentrerede driften sig om bilvask og bilpleje, men senere flyttede klager fokus til salg af bilplejeprodukter og etablerede en webshop og tilhørende blog med afsæt i hjemmesiden ”www.bilpleje.nu” (ikke .dk, da dette domæne var optaget, dog uden at blive brugt). ”www.bilpleje.nu blev registreret denjanuar 2009 (bilag 2) og er registreret tilhørende klager personligt (bilag 3). [...] Klageren har under hele forløbet drevet – og gør det fortsat – sin samlede virksomhed under virksomhedsnavnet ”Vilnov Bilpleje”, og har et ønske om at registrere og anvende virksomhedsnavnet ”Bilpleje” som domænenavn under top level domænet .dk. Domænet ”bilpleje.dk” blev registreret allerede den 13. januar 1998, og som det fremgår af registreringen hos DK Hostmaster (bilag 5) er domænet registreret som tilhørende en ”Knude- west” – en fysisk person, der så vidt det kan udledes, er afgået ved døden. Der findes således ingen tilgængelige registreringer længere vedrørende en person eller virksomhed ved dette navn. På hjemmesiden ”www.bilpleje.dk” (bilag 6) fremgår intet om bilpleje; hjemmesiden indeholder alene en henvisning til ”Knud E. West import - Export” - en virksomhed, der tilsvarende ikke findes i noget tilgængeligt register. Der henvises fra ”www.bilpleje.dk” til en e-mailadresse: ”info@knud-e-west”; domænet ”knud-e-west.dk” tilhører samme registrant, ”knud-e-west” (bilag 7), som domænet ”bilpleje.dk”, og indeholder tilsvarende blot en forside-henvisning (bilag 8) til ”Knud E West Import og Export” samt de samme telefonnumre, som ”www.bilpleje.dk”, og derudover en henvisning til en Henrik Vest. Der har tidligere været registreret et firma på indklagedes adresse, Bellevuegade 23, 6000 Kolding, ved navn ”Henrik Vest Import Eksport”, CVR 87, men også denne virksomhed er ophørt, pr. 31. januar 2011 (bilag 9). Domæneregistreringen kan efter klagers opfattelse ikke opretholdes, når registranten ikke – længere – findes, ligesom indklagede/registranten allerede af denne grund ikke kan siges at have en retlig og beskyttelsesværdig interesse i bevarelse af registreringen (modsat klager, der har en reel og beskyttelsesværdig interesse i at få overført domænet til sig). Dertil kommer, at domænet så vidt ses aldrig er taget i brug – bortset fra en intetsigende henvisning til et andet domæne, med en tilsvarende intetsigende henvisning til en virksomhed, der er ophørt og slettet hos CVR.dk. Efter de forhåndenværende oplysninger har domænet således – uden at være blevet taget i brug – været spærret iår. Da registranten ikke findes, har klager i sagens natur ikke været i forbindelse med denne om en mindelig løsning på sagen. Omtalte Henrik Vest har ej heller besvaret henvendelser.” [...] Indklagede har i svarskriftet bl.a. anført følgende: ”[...] adressen Bellevuegadeer stadig i min besiddelse. Det er derfra jeg udøver mit virke. 1) Jeg driver en ikke momspligtig virksomhed hvor jeg tilbyder vejledning og undervisning i brug af bilplejemidler samt tilbyder firmaer hjælp med sourcing/leverandørvalg indenfor bilpleje og kemi. 2) Med udgangspunkt i at jeg i ca.år har beskæftiget mig med emnet (import-export salg og rådgivning/vejledning af bilplejemidle• blev navnet registreret i 1998 for at skabe opmærksomhed på mine ydelser. 3) Navnet beskriver mit virke ligesom de andre navne der relaterer sig til mine ydelser – wenol.dk (produk• rustbeskyttelse.dk (kompetence• Hagmans.dk (produk• og knud-e-west.dk (alle fem navne er det de fleste i branchen kender mig på). Samlet er de kendetegn for hvad firmaet Knud E West (og Henrik Ves• har stået for i mere endår. For et firma der tilbyder rengøring m.m. af biler vil det markedsføringsmæssigt være mere passende i stedet at vælge domænet ”bilplejer.dk” eller ”firmanavn-bilplejer.dk” da det beskriver firmaets funktion og de ydelser der tilbydes. 4) [Bilpleje.dk] anvendes aktivt i forbindelse med markedsføring af mine ydelser. Det er en af vejene interessenter finder og kontakter mig. 5) [svar på spørgsmål om videresalgshensigt] Nej for det ville forringe mine muligheder for at skabe kontakt (Hvis videresalg havde været i min interesse, ville navnet være blevet solgt for længe siden. 6) Knud-E-West.dk (har i mere endår været synonym med bilplejemidle• rustbeskyttelse.dk wenol.dk (varemærk• Hagmans.dk (produktnav• alle navne har været registreret i lige så lang tid og er ej heller til salg. [...]”. Endvidere fremgår af klagenævnets begrundelse i samme afgørelse bl.a. følgende: ”Det fremgår af CVR-registret, jf. sagens bilag 9, at Henrik Vest har drevet en virksomhed inden for branche 467500, engroshandel med kemiske produkter, fra adressen Bellevuesgade 23, Kolding, med startdato 1. december 1988. Da der er branche- og adressesammenfald med virksomheden Knud E. West Import – Export, lægger nævnet til grund, at Henrik Vest på et ikke nærmere oplyst tidspunkt har overtaget virksomheden Knud E. West og drevet virksomheden videre dels under navnet Knud E. West Import – Export, dels under navnet Henrik Vest Import – Eksport. I overensstemmelse med oplysningerne i svarskriftet lægger nævnet herefter til grund, at det er Henrik Vest, som i 1998 registrerede det omtvistede domænenavn til brug for sin virksomhed, idet han som registrantoplysninger anførte virksomhedsnavnet ”Knud-e-west” samt den adresse og det telefonnummer, som virksomheden ifølge Henrik Vests oplysninger drives under også i dag, om end virksomheden i dag ikke længere er momsregistreret. Nævnet lægger på den anførte baggrund til grund, at Henrik Vest er rette repræsentant for registranten af domænenavnet ”bilpleje.dk” og dermed rette indklagede. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”bilpleje.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (2014-domæneloven), § 25, stk. 1. Denne bestemmelse, der i alt væsentligt er affattet på samme måde som 2005-domænelovens § 12, stk. 1, lyder således: [...] Klageren har oplyst, at klageren driver virksomhed under navnet Vilnov Bilpleje, og at klageren beskæftiger sig blandt andet med salg af bilplejeprodukter, herunder fra klagerens webshop tilknyttet domænenavnet ”bilpleje.nu”. Klageren må på den baggrund anses for at have en reel interesse i at kunne anvende domænenavnet ”bilpleje.dk” for sin virksomhed, idet en sådan anvendelse vil reflektere domænenavnets signalværdi. Det må dog ved vurderingen af klagerens interesse samtidig tages i betragtning, at betegnelsen ”bilpleje” er rent beskrivende for de ydelser, som klageren udbyder, og at betegnelsen ikke associerer til netop klagerens virksomhed frem for andre, der driver tilsvarende virksomhed. Dette understøttes ligeledes af sekretariatets undersøgelser på internettet. Indklagede har oplyst, at han igennem en lang årrække har drevet virksomhed med handel, rådgivning og vejledning om produkter til bilpleje, hvilket understøttes af sagens øvrige oplysninger, og indklagede har i mange år gjort brug af domænenavnet ”bilpleje.dk” for denne virksomhed. Indklagede har derfor en væsentlig interesse i fortsat at kunne gøre brug af domænenavnet, og dette gælder, selv om hans virksomhed i CVR-registret er registreret som værende ophørt i 2011, da indklagede har oplyst, at han fortsat driver en ikke momspligtig virksomhed, hvor han tilbyder vejledning og undervisning i brug af bilplejemidler og hjælp til valg af leverandør inden for bilpleje og kemi. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder nævnet herefter, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn ikke har en sådan tungtvejende karakter set i forhold til indklagedes interesser, at der er grundlag for at fastslå, at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik ved at opretholde sin registrering og afvise at overføre domænenavnet til klageren.” Ved opslag den 1. december 2020 på ”bilpleje.nu” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved en søgning i Google (www.google.d• den 2. december 2020 på ”bilpleje” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.620.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte to af søgeresultaterne klageren, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede eller Henrik Vest. De resterende søgeresultater vedrørte salg og markedsføring af diverse produkter i relation til bilpleje. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren med henvisning til klagenævnets tidligere afgørelse (j.nr. 2014-0151) ikke mener, at aktiviteten på domænenavnet ”bilpleje.dk” siden 2014 understøtter Henrik Vests oplysninger omkring brugen af domænenavnet, • at der i en lang periode ikke har været nogen aktivitet på samtlige domænenavne nævnt i den tidligere klagesag, herunder navnlig ”bilpleje.dk”, • at det efter klagens vurdering er umådeligt svært at fastholde, at man bruger noget aktivt og forsøger at skabe opmærksomhed om en ydelse, når man end ikke formår at opretholde en simpel kontaktside, • at klageren siden 2014 har stået på venteliste til domænenavnet ”bilpleje.dk”, • at klageren har skabt en virksomhed som rent faktisk lever af at sælge, rådgive, uddanne og skabe opmærksomhed om bilpleje, • at klageren nu på 12. år er henvist til at gøre brug af et .nu-internetdomæne, fordi .dk-domænet er parkeret på et sidespor uden reelt at blive brugt, og • at domænenavnet ”bilpleje.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”bilpleje.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, Vilnov Bilpleje v/ Michael Vilnov Hansen, er registreret som enkeltmandsvirksomhed i Det Centrale Virksomhedsregister med startdato den 1. juli 2004 under branchekode ”452010 Auto- reparationsværksteder mv.” Herudover fremgår det af sagens oplysninger, at klageren tilsyneladende gør brug af domænenavnet ”bilpleje.nu” i forbindelse med en hjemmeside indeholdende dels en blog om ”god bilpleje”, dels en webshop vedrørende bilplejeprodukter. Klageren må på den baggrund antages at have en kommerciel interesse i (også) at råde over domænenavnet ”bilpleje.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”bilpleje.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”bilpleje.dk” er rent beskrivende for de ydelser, som klageren udbyder, og at det omtvistede domænenavns signalværdi vil kunne udnyttes af mange andre end lige netop sagens parter, hvilket også understøttes af sekretariatets undersøgelser i sagen. Klageren har over for klagenævnet henvist til den tidligere klagesag vedrørende domænenavnet ”bilpleje.dk” (j.nr. 2014-0151), og som angik de samme parter som i nærværende sag. I denne sag lagde klagenævnet i sin afgørelse af 13. februar 2015 bl.a. til grund, at domænenavnet ”bilpleje.dk” blev registreret af Henrik Vest til brug for dennes virksomhed, at indklagede efter det oplyste igennem en lang årrække havde drevet virksomhed med handel, rådgivning og vejledning om produkter til bilpleje, hvilket var understøttet af sagens øvrige omstændigheder, og at indklagede efter det oplyste fortsat drev en ikke momspligtig virksomhed, selvom indklagedes virksomhed i Det Centrale Virksomhedsregister var registreret som værende ophørt i 2011. Domænenavnet ”bilpleje.dk” er ifølge oplysninger fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• registreret af indklagede den 13. januar 1998, og det fremgår yderligere af sagens oplysninger, at det omtvistede domænenavn på nuværende tidspunkt ikke indeholder nogen hjemmeside. Oplysninger fra hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• viser dog, at domænenavnet ”bilpleje.dk” fra 2010 og frem til den 18. november 2018 i hvert fald periodevis har indeholdt en hjemmeside med bl.a. teksten ”Knud E. West Import – Export” og kontaktoplysninger. Efter sidstnævnte tidspunkt ses der ikke at være lagret nogen hjemmesider under domænenavnet ”bilpleje.dk”. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor klagenævnet på det foreliggende grundlag ikke har nogen mulighed for at vurdere, om indklagede fortsat har en interesse i at råde over domænenavnet ”bilpleje.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at klagenævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet lægger herefter til grund, at indklagede – i modsætning til klageren – ikke længere har nogen væsentlig interesse i at gøre brug af domænenavnet ”bilpleje.dk”. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”bilpleje.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Klagenævnet træffer i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”bilpleje.dk” skal overføres til klageren, Vilnov Bilpleje v/ Michael Vilnov Hansen. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.