Afgørelse

madsvin.dk

Mads Vindfeld Andersen

MOD

Peter Fønslev-Andersen

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”madsvin.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klageren, Mads Vindfeld Andersen, oprettede en madblog med navnet madsvin, som et ordspil på dennes navn, MADS VINdfeld Andersen samt et ordspil med ordene ’mad og vin’. Klageren fandt at madsvin.dk-domænet var optaget, hvorfor denne kontaktede indklagede og anmodede om overtagelse. Svaret fra indklagede, bilag 1, gik på at denne kun var interesseret i overdragelse af domænet, såfremt klageren købte, dennes ydelser. Som bestod af ydelse af lån af penge samt salg af domænenavne. Efter dette valgte klager helt at opgive sagen og købte domænet ”madsvin.com” i sommeren 2015. Iflg. Waybackmachine, bilag 2, er domænet sidst set aktivt i august 2019. I dag har madsvin.com 239 indlæg med mere endmio. sidevisninger. Klageren tjener penge på ”madsvin.com” gennem bannerreklamer samt enkelte sponsorerede samarbejder. Bloggen er dog ikke klagerens hovedindtægt. Senest har klager været repræsenteret af pressen d. 30. august 2020, i en artikel udgivet af dr.dk, se bilag 3. Hjemmesiden ”madsvin.com” er aktiv i dag, og ser således ud, se bilag 4...” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af e-mail af 16. april 2015 fra indklagede til klageren, hvori bl.a. er anført følgende: ”Firmaet lever af at hjælpe iværksættere og mindre virksomheder. Hvis man har en god ide, men mangler et godt domænenavn, er det en mulighed at få overdraget et af vore registrerede domæner i forbindelse med den opstarthjælp vi yder. Normalt er alle vore registrerede domæner til brug for os selv, såfremt de ikke overdrages eller slettes efter en årrække. Vi er derfor ikke interesserede i at overdrage omtalte domæne, hvis det ikke er i forbindelse med en ydet service fra vores side.” Bilager kopi af en omtale af klagerens madblog på Danmarks Radios hjemmeside. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Peter Fønslev-Andersen påstår frifindelse og derved retten til at beholde domænenavnet madsvin.dk til fortsættelse af det igangværende IT-projekt og/eller til anvendelse i et senere projekt.” Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af e-mailkorrespondance af 15. og 16. april 2015 mellem klageren og indklagede om domænenavnet ”madsvin.dk”, jf. bilag 1. Bilag B er kopi af e-mails af 20. december 2019 og 4. januar 2020 fra DK Hostmaster til indklagede, hvoraf fremgår, at indklagede har fået slettet domænenavnene ”pitchwork.dk”, ”uniqakort.dk”, ”concpt.dk” og ”uniqacoin.dk”. Bilag D er kopi af e-mailkorrespondance af 4. og 5. december 2016 mellem indklagede og en samarbejdspartner om udvikling af en restaurationsapp, der er blevet opgivet, og som ifølge indklagede kunne have gjort brug af domænenavnet ”madsvin.dk”. Bilag E er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagedes enkeltmandsvirksomhed ”Privatfinans v/P. Fønslev-Andersen”. Bilag F og G fremstår som et idéoplæg til en hjemmeside/mobilapp knyttet til domænenavnet ”madsvin.dk”. Bilag H er skærmprint fra hjemmesiden ”Ordbog over det danske sprog” med gengivelse af betydningen af ordet ”madsvin”. Bilag I fremstår som skærmprint fra hjemmesiden ”[udeladt]” samt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende ”[udeladt] ApS”, som klageren er ejer af. I bilag J har indklagede bl.a. anført følgende: ”Virksomheden Privatfinans lever blandt andet af at servicere kommende og eksisterende iværksættere ved at igangsætte og rådgive omkring netop deres forretningsområde, når det gælder IT og design i den forbindelse. Mailen er fra 2015 og ses herover i sin helhed. (bilag A). Klager har i sin dokumentation udelukkende medsendt svaret fra dengang, hvilket jo slet ikke beskriver, hvad der egentlig skete i sagen. Privatfinans sælger og/eller udlejer ikke .dk domæner, hvilket også tydeligt fremgår af svarmailen, idet det kan læses, at vi i forbindelse med vore services overdrager eventuelle registrerede domæner til kunderne og ikke i den forbindelse overtræder domæneloven. At Privatfinans registrerer domæner til senere eget brug (som er hovedaktiviteten), brug i forbindelse med kunderelationer eller til sletning i en løbende proces, er ikke i modstrid med domæneloven. Ydermere kan man jo netop læse ud af svarmailen, at domæner, der ikke anvendes, ofte slettes igen i den løbende proces. Vi vedhæfter dokumentation for de seneste sletninger. (bilag B) Bilaget (bilagi klagers fremstilling), fremlagt af klager med udsnit fra Privatfinans hjemmeside er ikke komplet retvisende for firmaets virke, idet vi arbejder under privatfinans.group og p.t ikke bruger tid på at vedligeholde nuværende hjemmeside Privatfinans.dk. Vi er i gang med at udvikle en helt ny opdateret hjemmeside til privatfinans.dk (men det er ikke relevant for denne sag). Privatfinans er en del af Privatfinans.group, der blandt andet arbejder med IT, iværksætterhjælp og design/opsætning af portaler for iværksættere. Eksempelvis ses på privatfinans.group (bilag C - hjemmeside med et udsnit af vores arbejde). Koncpt.dk, Corporatis.dk, iTip.dk, Jobz.shop, Andersen.plus, Crawlii.pro, Sharebii.com mfl. Alle disse IT-løsninger er udviklet efter devisen, som anføres i mailen fra 2015, nemlig at vi udvikler på egne ideer, eller at man med en god idé kan få udviklet en portal, blog eller lignende hos os. Løbende udvikler vi IT-løsninger, som således benyttes af os eller af en anden iværksætter. (Som det ses på privatfinans.group benyttes flere løsninger af os selv). Som tydeligt anført i svarmailen, kan vi også hjælpe med IT-løsninger i samarbejde med kunder, der selv kommer med et godt koncept, domænenavn eller med en eksisterende forretning, der videreudvikles. Som det fremgår af hjemmesiden privatfinans.group bruges både .dk domæner og andre domænetyper, hvorfor vi tydeligt dokumenterer, at vi ikke ”opkøber” .dk domæner blot for at videresælge/udleje disse. Dette er netop, hvad vi forsøgte at fortælle klager i 2015, at en god idé kan vi hjælpe med. Det kunne eksempelvis have været i forbindelse med domænenavnet ”madsvin.dk”. Allerede på tidspunktet for mailen i 2015 havde vi et projekt klar, som vi havde påtænkt at starte fra 2016/17. (Se dokumentation omkring evt. samarbejde med Daily Dinner – Dish-o IVS, som vi investerede i for måske at få et samarbejde i gang omkring en Madsvin.dk portal – desværre blev dette ikke til noget, idet investeringen blev tabt, da selskabet lukkede. Bilag D belyser processen fra dengang). Som tydeligt anført i mailen, bruger vi selv registrerede domæner, efterhånden som tid og økonomi tillader at udvikle tilknyttede portaler, blogs og hjemmesider for derefter at drive dem selv eller videresælge disse med tilhørende almindelig overførsel af DK-registreringer til kunden. DK-domæner slettes som nævnt i en løbende proces, hvis de ikke længere er relevante for vore projekter. Hvis klager i 2020 har valgt at misforstå/misfortolke svarmailen, er det beklageligt, men siden han ikke efter 2015 er vendt tilbage for en afklaring, men blot er gået videre med en anden registrering og drift af en ”navnelignende” virksomhed, har det tydeligvis ikke har været et egentligt problem for ham. Domænenavne, vi ikke i forvejen har registreret, kunne vi naturligvis aldrig finde på at hævde var vore, eller var domænenavne vi pludselig havde mere ret til, fordi vi nu havde udviklet en succesfuld portal, blog eller hjemmeside med et næsten identisk domænenavn. Som det ses af hele mailkorrespondancen, efterspørger klageren en begrundelse for, at vores domæneregistrering har en sammenhæng med firmaets registrerede virke. Her har klager behændigt overset den fulde CVR registrering (bilag E med CVR udskrift), hvor eksempelvis ”konsulentbistand vedrørende informationsteknologi” og ”kunstnerisk skaben” også indgår. I vores tilfælde drejer disse branchekoder sig om IT-udvikling og design-udvikling i bred forstand, herunder naturligvis også domæneregistreringer, idet et domænenavn er mange virksomheders ansigt udadtil online og dermed en essentiel del af vores service. Valgte branchekoder er foretaget i samråd med Erhvervsstyrelsen. Alle vore IT-projekter med tilhørende domænenavne, portaler, blogs, hjemmesider m.m., er unikke produkter, som er udviklet enten på baggrund af vore ideer eller efter anmodning fra kunder. Herunder hører naturligt vores eller kundens samtidige eller forudgående registrering af et domænenavn til produktet. Klageren fik i 2015 vores svarmail og valgte ikke at indgå et samarbejde, men ville selv udvikle en blog, portal eller lignende. Dette var helt i orden og noget, vi selvfølgelig har oplevet før med andre potentielle kunder, men at klager blot udvikler et ”sideprodukt” for senere at kræve udlevering af det originale produkt/domænenavn, er ikke i orden, og efterlader os så uden reel mulighed for at udvikle på vore idéer og koncepter med domænenavnet. Vi kunne lige så godt kræve ”madsvin.com” overleveret til os. (selvom vi godt er klar over forskellen på .dk og .com domæner, men princippet i denne sag er det samme). Klager anfører selv, at hans produkt ”madsvin.com” har stor succes og mange følgere/brugere, så hvorfor har han overhovedet brug for at få vores registrerede domænenavn overført? Vi kan, når vi registrerer et domæne, ikke vide, hvor lang tid der går fra idé til produkt = tid fra domæneregistrering til vi aktivt har udviklet en portal, blog eller hjemmeside, der bruges af os eller videresælges til en iværksætter med tilhørende almindelig overførsel af DK- domænet til samme. (Eller slettes, hvis det ikke længere er relevant at udvikle på idéen og dermed at beholde domænet). Såfremt klager får ret, stjæles en igangværende forretningsmulighed fra Privatfinans/privatfinans.group, der ydermere har adskillige andre domæner registreret, der enten allerede er under udvikling til brug for os selv, for kunder eller ligger klar til udvikling på et senere tidspunkt. (Evt. sletning i løbende proces, såfremt vi ikke længere vil udvikle på idéen). Disse domæner er således også i fare for ”pirater”, der kan få tilført domænenavne, som de ikke selv er ”første-brugere” af. Indklagede har også tidligere haft planer med Madsvin.dk i forbindelse med indklagedes ejerskab i restaurantrelateret startup selskab (Daily Dinner - Dish-o IVS, nu ophørt. Se diverse dokumentation i bilag D). Aktuelt arbejdes med udvikling af en portal for fødevare- og restaurantanmeldelser (Madsvin.dk), oven i købet i samarbejde med en potentiel kunde. Indklagede har, efter samråd med vores kunde, været nødt til at ”afsløre”, at vi arbejder med projektet på grund af klagen. Dette var ellers noget, vi tidligere havde en aftale med kunden om at lade være med, indtil der var et mere færdigt produkt. (Vi har sørget for, at opslag på domænet madsvin.dk linkes til vores hjemmeside privatfinans.group pr. 18. oktober 2020). Vi vedhæfter bilag F og G, der viser projektet, som det er nået til for nuværende. Alt i en meget simplificeret form, idet vi ikke ønsker at udlevere detaljer, der kan tydeliggøre, hvor avanceret et projekt vi arbejder med, og der derved kan beskrive projektet i en mere komplet form. IT-projekter ”beskyttes” som al anden projektudvikling. Dette arbejde startede i sommeren 2019 og løber til i dag. MEN, i forbindelse med coronapandemien, er der en pause i arbejdet fra primo 2020 indtil nu. Dette arbejde forventedes at kunne genoptages i løbet af en kortere periode, når diverse coronarestriktioner ophører. Nu også afhængig af klagesagen, der desværre stopper udviklingsarbejdet i behandlingsperioden. Det ovennævnte projekt Madsvin.dk er en portal, der vil opliste og anmelde dårlige supermarkeder, fødevarevirksomheder, restauranter og restaurantoplevelser i forhold til tilberedning af mad, hygiejne, fødevarehåndtering og service. Heri indgår domænet madsvin.dk naturligt, hvilket er helt i tråd med vores virkemåde og i tråd med den svarmail klager fik i 2015. Udviklingsarbejde indenfor IT tager tid, så der kan ikke sættes eksakte tidsparametre for, hvornår tingene går fra idé til færdigt produkt. At klager arbejder med sit eget koncept under domænet madsvin.com, er helt i orden, men der er en betydelig forskel på vore koncepter og ingen konkurrencemæssige ulemper/forvridninger for hverken klager eller IT-udvikleren i forhold til ”madsvin.dk” (udviklet via privatfinans.group). At klager skulle have ret til et almindeligt navn/udtryk, fordi han kan konstruere en navnesammentrækning af sit navn, så det bliver netop dette ord, er ikke grund nok til at Privatfinans skal videregive domænet. Som det ses, er der stor forskel i signalværdi imellem vores koncept og klagers koncept. Derfor kan ordet ”madsvin”, hvad enten det har .dk eller .com endelse, udnyttes i mange sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Der kunne tænkes adskillige andre projekter, der ville kunne bruge det almindelige danske ord ”madsvin” som domænenavn, og som vil være forskellige fra de koncepter, der aktuelt anvendes nu. Madsvin.dk er et domæne essentielt for det projekt, vi i øjeblikket arbejder på, og i netop den betydning ordet ”madsvin” har i det danske sprog (bilag H: en der frådser med maden, det være sig med mængder, indkøb og behandling af madvarer m.m.). Domænet er ikke konstrueret af en navnesammentrækning. Madsvin.dk har derved en betydelig større interesse for os end for klager, der tydeligvis allerede har succes med sit .com domæne/koncept. I relation til klagen er der et yderligere problem i, at indklagede allerede har udført en del timers arbejde i forbindelse med ”projekt Madsvin.dk” for kunden. Kunden har selvfølgelig gået ud fra, og har fået bekræftelse på, at få overført domænet ”madsvin.dk”, så snart indklagede leverer et færdigt produkt. At klager ser en ulempe i, at madsvin.com kan forveksles med madsvin.dk, skal vel ikke ligge indklagede til last, idet klager dels var opmærksom på problemet allerede i 2015, men alligevel gik videre med et næsten enslydende domænenavn og dels slet ikke kan dokumentere, at de to forretningskoncepter vil konflikte. Man kan få den tanke, at klager i sin tid ikke ville samarbejde med Privatfinans, fordi det ville koste penge. Han kunne blot senere i ”ond tro” konstruere en forklaring omkring hans navn til brug for en .com domæneregistrering, og så efterfølgende forlange at få overdraget det danske domæne. Det er påfaldende, at klager ikke på noget tidspunkt har forsøgt at få klarlagt, om indklagede har arbejdet med, eller for nuværende arbejder på et projekt, hvor domænet madsvin.dk indgår. Såfremt klager havde taget sig tid til at fremsende blot en kort forespørgsel, kunne hele denne klagesag umiddelbart have været løst, idet klager ville have indset, at der ikke er noget at komme efter. Man kan oven i købet læse, at klager selv gør det i marketing, markedsføring m.m. i sit eget selskab, [udeladt].dk (bilag I), hvorefter det fremgår endnu mere tydeligt, at klager forsøger at stjæle både et domænenavn og at stjæle et koncept på et af de virksomhedsområder, hvor Privatfinans/Privatfinans.group allerede har været etableret og arbejdet år+ (CVR registrering – bilag E). Hvorfor har fuldmagtshaver Thorøe & Jacobsen, ligesom klager, slet ikke forsøgt med en henvendelse til os, inden man har anbefalet klager at gå i gang med et sagsanlæg? Det virker uprofessionelt/opportunistisk og ganske uden forståelse for basale principper for ret og rimelighed. Privatfinans ved Peter Fønslev-Andersen påstår frifindelse og derved retten til at beholde domænenavnet madsvin.dk til fortsættelse af det igangværende IT-projekt og/eller til anvendelse i et senere projekt.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”For det første er det svært ved at følge logikken i indklagedes svarskrift. Der er tale om salg, uanset om indklagede tager kontant betaling eller betaling i anparter i virksomheder – så uanset hvordan indklagede vender eller drejer sagen, er der fortsat tale om cybersquatting, jf. domænenavnelovens § 25, stk. 2. At indklagede ”overdrager” domæner i forbindelse med sine services, udgør til stadighed en klar overtrædelse af domænenavnelovens warehousing-forbud. Derfor er indklagedes anvendelse af domænet ”madsvin.dk” illoyal og retsstridig. Med Bilagi klagers sagsfremstilling har det ikke været meningen, at afbillede indklagedes hjemmeside, men blot vise, hvornår domænet sidst har været anvendt. Indklagedes argumentation virker derfor irrelevant. Klager har valgt at gå frem med en registrering af et .com-domæne, på baggrund af indklagedes svar på mail fra 2015. Der er ikke tale om et ”sideprodukt”, men klagers åbning af bloggen ’madsvin’ til trods for indklagedes ejerskab af domænet. Blot på et .com-domæne af nødvendighed. Indklagede har i sit Bilag I medtaget skærmbillede af [udeladt] ApS på CVR.dk og den dertilhørende hjemmeside, [udeladt].dk. Dette er helt uden relevans i sagen, og klager beder dette fjernet fra sagen. ”Vi kan, når vi registrerer et domæne, ikke vide, hvor lang tid der går fra idé til produkt = tid fra domæneregistrering til vi aktivt har udviklet en portal, blog eller hjemmeside, der bruges af os eller videresælges til en iværksætter med tilhørende almindelig overførsel af DK-domænet til samme. (Eller slettes, hvis det ikke længere er relevant at udvikle på idéen og dermed at beholde domænet).” (min fremhævnin• Ovenstående passus fra indklagedes svarskrift er vel netop en tilståelse af, at denne videresælger domæner, og dermed overtræder domænenavnelovens warehousing-forbud, jf. lovens § 25, stk. 2. ”Man kan få den tanke, at klager i sin tid ikke ville samarbejde med Privatfinans, fordi det ville koste penge.” (min fremhævnin• Ovenstående afsnit er også taget ud af indklagedes svarskrift. Hertil tilstår indklagede atter, at et ”samarbejde” ville koste penge. Altså igen tilståelse af salg. Ligeledes kan der sås tvivl om ægtheden ved flere af indklagedes uploadede bilag, der kan være genereret til dette formål, hvorfor flere af disse ikke bør tillægges vægt ved afgørelsen.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”... Klager har tydeligvis ikke forstået, at indklagede registrerer domæner til eget brug i egne projekter, som det eksempelvis fremgår af bilag C omkring privatfinans.group, hvor flere .dk domæner ses brugt Dog kan der i forbindelse med de udførte services forekomme overførsel af et registreret domæne, såfremt indklagede og kunden bliver enige om dette i løbet af udviklingsarbejdet. Dette er naturligvis ikke i modstrid med domænelovgivningen. ... Indklagede fastholder, at klager i 2015 til trods for de åbenlyse problemer med at registrere et enslydende domæne, har fortsat dette med tanke om netop at kunne føre en sag senere. Klager har jo haft utallige muligheder for at registrere et andet og lige så brugbart domæne. Klager har åbenlyst en succes med sit nuværende domæne madsvin.com, så indklagede stiller sig endnu en gang uforstående overfor, hvorfor det er nødvendigt at forlange et domæne overdraget, som klager egentlig ikke har brug for. Klager har aldrig siden 2015 spurgt omkring indklagedes brug af madsvin.dk, hvilket kunne have afklaret sagen og afværget samme, som indklagede tydeligt beskriver i sit tidligere svarskrift (bilag J). Klager fremstiller nærmest indklagedes registrering og tidligere/nuværende arbejde med madsvin.dk som udført i ”ond tro”, hvilket naturligvis ikke er i overensstemmelse med den service indklagede udfører. ... indklagede ikke sælger et domæne, men overfører det på kundens ønske og uden beregning. ( .....”almindelig overførsel af DK-domæne” = læs : i overensstemmelse med lovgivningen ) Registrerede domæner er til eget brug i kreativt projektarbejde. Registrerede domæner slettes såfremt der ikke laves projekter i forbindelse med samme. Det koster jo penge, at have et ”ubrugeligt” domæne registreret. Det fremgår tydeligt i bilag B, at der i løbende proces slettes domæner, der ikke længere har relevans, hvorfor indklagede ikke videresælger domæner eller andet i strid med lovgivningen. Der er gennemført projekter, hvor benyttede domæner ikke er indklagedes registrerede domæner, men kundens. Ligeledes er der gennemført projekter, hvor kunden og indklagede sammen registrerer et domæne i processen. ... indklagedes services naturligvis koster penge. Ethvert projektarbejde har en pris baseret på omfanget af samme. Overførsel af et domæne eller ej i den sammenhæng er irrelevant og under alle omstændigheder ikke noget indklagede tager betaling for. ... Beskrivelsen af ”madsvin.dk projektet” i de uploadede bilag F og G viser en simplificeret beskrivelse af, hvad der arbejdes med i samarbejde med en eksisterende kunde. Indklagedes kunde har tydeligt tilkendegivet overfor indklagede, at man ikke ønsker en detaljeret beskrivelse af projektet ”offentliggjort”, men at man godt kan tillade bilag af den type der er indsendt.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”madsvin.com” har sekretariatet den 28. december 2020 taget følgende kopi, jf. bilag 4: Ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”privatfinans.group” har sekretariatet den 28. december 2020 taget følgende kopi, jf. bilag C: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at følgende hjemmeside er arkiveret den 16. august 2019 i forbindelse med domænenavnet ”madsvin.dk”, jf. bilag 2: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens madblog, der har navnet ”madsvin”, er et ordspil på klagerens navn, Mads Vindfeld Andersen, samt ordene ”mad” og ”vin”, • at klageren, som er indehaver af den danske madblog ”madsvin”, har en helt åbenlys beskyttelsesværdig og kommerciel interesse i domænenavnet ”madsvin.dk”, da klagerens blog henvender sig til danskere, • at klagerens blog ”madsvin” i dag er et etableret medie, men at der stadig er mange potentielle besøgende, der glemmer, at bloggen ”madsvin” ligger på et ”.com”-domæne, • at klageren, i forbindelse med kontakter og medieomtale ofte knyttes til domænenavnet ”madsvin.dk” på trods af, at klagerens domænenavn er ”madsvin.com”, • at indklagede på klagerens forespørgsel oplyste kun at være interesseret i at overdrage domænenavnet ”madsvin.dk” til klageren, hvis klageren købte ydelser af indklagede i form af pengelån og køb af domænenavne, • at indklagedes tidligere brug af domænenavnet ”madsvin.dk” til udlån af penge og salg af domænenavne er til gene for klagerens veletablerede blog, • at indklagede kun har registreret domænenavnet ”madsvin.dk” for at sælge eller udleje det, • at indklagede har registreret domænenavnet ”madsvin.dk” i strid med warehousing-forbuddet i domænelovens § 25, stk. 2, og • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”madsvin.dk” er i strid med god domænenavneskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagedes virksomhed Privatfinans blandt andet beskæftiger sig med at servicere kommende og eksisterende iværksættere ved at igangsætte og rådgive om IT og design vedrørende deres forretningsområde, • at indklagede allerede i 2015 havde et projekt klar, der skulle lanceres på domænenavnet ”madsvin.dk”, men at projektet ikke blev til noget, da samarbejdsvirksomheden ”Daily Dinner – Dish-o IVS”, som indklagede var medejer af, lukkede, • at indklagede skal anvende domænenavnet ”madsvin.dk” til fortsættelse af et igangværende IT- projekt og/eller til anvendelse i et senere projekt, • at indklagede aktuelt arbejder med udvikling af en portal for fødevare- og restaurantanmeldelser, som er tiltænkt domænenavnet ”madsvin.dk”, • at der er betydelig forskel på klagerens koncept og det af indklagede planlagte koncept på domænenavnet ”madsvin.dk”, og at der derfor ikke er et konkurrenceforhold mellem klageren og indklagede, • at indklagedes virksomhed ikke registrerer domænenavne med henblik på at sælge eller udleje dem, • at klageren efter korrespondancen mellem klageren og indklagede i 2015 valgte ikke at indgå i et samarbejde med indklagede, men ville selv udvikle en blog, portal eller lignende, • at ”madsvin” er et almindeligt dansk ord, og at klageren ikke har nogen særlig ret til dette ord, og • at domænenavnet ”madsvin.dk” har betydelig større interesse for indklagede end for klageren.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen foreligger oplyst, giver den derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse registreringen af domænenavnet ”madsvin.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Det fremgår af sagens oplysninger, at der i 2015 har været kontakt mellem klageren og indklagede med henblik på indklagedes overdragelse af domænenavnet ”madsvin.dk” til klageren, og at indklagede betingede en sådan overdragelse af, at indklagede mod betaling ydede klageren en tjenesteydelse vedrørende udvikling af en hjemmeside eller forretningsmodel knyttet til domænenavnet. Indklagede har efter det oplyste ikke haft domænenavnet offentligt til salg og har alene fremsat sit krav om betaling for overdragelse af domænenavnet ”madsvin.dk” sammen med en tjenesteydelse knyttet til domænenavnet ydet af indklagede, efter at klageren rettede henvendelse til indklagede. På den baggrund og efter sagens oplysninger i øvrigt finder klagenævnet det ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder registreringen af domænenavnet ”madsvin.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning. Klagenævnet finder således ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Allerede fordi klageren siden 2015 på domænenavnet ”madsvin.com” har drevet en madblog under navnet ”Madsvin”, har klageren en naturlig interesse i tillige at kunne disponere over domænenavnet ”madsvin.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”madsvin.dk” består af det almindelige ord ”madsvin”. Det må derfor endvidere indgå i denne interesseafvejning, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har oplyst, at indklagede i 2015 var involveret i et projekt vedrørende domænenavnet ”madsvin.dk”, men at projektet ikke blev til noget. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede aktuelt arbejder med udvikling af en portal for fødevare- og restaurantanmeldelser, som er tiltænkt domænenavnet ”madsvin.dk”, og at domænenavnet ”madsvin.dk” alternativt skal anvendes til et senere projekt. Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagedes påtænkte anvendelse af domænenavnet ”madsvin.dk” afspejler domænenavnets signalværdi, og at indklagede derfor har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”madsvin.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”madsvin.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at indklagede registrerede domænenavnet ”madsvin.dk”, ca. år forinden klageren startede sin madblog under navnet ”Madsvin”. Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”madsvin.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Mads Vindfeld Andersen, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.