Afgørelse

onestopmedia.dk

One Stop Media ApS

MOD

Ole Højgaard

10. december 2020.


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”onestopmedia.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse og afvisning.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har valgt at oprette selskabet One Stop Media ApS. Dertil har jeg grundigt undersøgt om der er nogle lignende virksomheder, så jeg ikke bruger et navn, som allerede er i brug eller tæt på. Her finder jeg så ingen andre virksomheder, derfor tager jeg kontakt til revisoren og juristerne og beder dem om at oprette selskabet. Jeg kan se i CVR-registreret, at der tidligere har eksisteret et firma med samme navn, One Stop Media v/Ole Højgaard, men det er ophørt den 31/3-2017. Jeg kan se, at domænet stadig er aktivt og ejet af Ole Højgaard. Jeg tager kontakt til Ole gennem DK Hostmaster, hvor jeg viser interesse i domænet. Dette var d. 23/8-2020. Jeg får svar fra Ole d. 24/8-2020, hvor vi starter en dialog. Jeg ville forhøre mig, om jeg kunne overtage domænet fra ham. Ole var interesseret i at give slip på domænet, men til en pris af 5.000 kr. da han selv har betalt det beløb tilbage i sin tid. Jeg fortæller Ole, at det er mange penge at give for et domæne, for en virksomhed som er opløst og hvor han ikke skal bruge domænet til noget officielt. Han kan da ikke kører videre med et firma og firmanavn, efter det er opløst. Jeg fortæller Ole, at domæne koster normalt omkringkr. disse dage, når de er ledige og det lugter lidt af 'Warehousing'. Jeg fortæller ham, at det er ulovligt hvis han bare holder på domænet, medmindre jeg betaler 5.000 kr. for det, når han ikke kan bruge det til noget. Jeg skriver så, at jeg lige tager en snak med min revisor og jurist. Ole skriver så her, at de nok vil have mere end 5.000 kr. for at hjælpe mig og jeg nok skulle finde mig et andet domæne. Jeg forhører mig ad og finder så frem til jer, Domæneklager. Jeg skriver så en sidste gang til Ole d. 30/9-2020 og beder ham om at have samfundsskik og forståelse i disse coronatider og om vi kan snakke om prisen og finde en fair pris. Han svarer kort efter, at han overvejer starte sin forretning op igen, da han er blevet opsagt pga. corona. Dertil skriver han så, at HVIS han ønsker at sælge, så er prisen fast. Hertil gør jeg ham opmærksom på, at jeg har One Stop Media ApS nu og han ikke kan få samme firmanavn, da det vil være imod loven. Jeg hører ikke fra Ole mere efter den korrespondance. ... Jeg mener, at jeg har min fulde ret til at få ejerskab over domænet www.onestopmedia.dk, da min virksomhed One Stop Media ApS skal bruge dette domæne, for at fremtræde professionelt. Ole har tidligere haft en enkeltmandsvirksomhed med samme navn, men den er opløst for mere endår siden. Han har officielt og juridisk set intet med One Stop Media at gøre længere efter opløsningen af virksomheden. Jeg har haft ret til at tage navnet, da ingen eksisterende virksomheder har det navn. Dertil mener jeg også, at jeg har ret til at have ejerskab over domænet. Det er dårlig stil at fastholde et domæne, som ikke bliver brugt, da der heller ikke er noget indhold på hjemmesiden. Det er også grotesk, at han vil have et højt beløb på de 5.000 kr. for et domæne, hvor domæneprisen hos f.eks. Simply ligger på omkringkr. Jeg mener, at det er 'Warehousing', hvor han prøver og beholde domænet indtil han kan sælge det for et stort beløb. Han kan ikke bruge domænet, da han alligevel ikke kan registrere et firma med navnet One Stop Media, da jeg har det nu.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 17. september 2020. Bilag 2-5 fremstår som korrespondance af august og september 2020 mellem klageren og indklagede vedrørende domænenavnet ”onestopmedia.dk”, og hvori indklagede tilbyder at overdrage domænenavnet til klageren for 5.000 kr. og oplyser, at han overvejer at starte sin virksomhed igen. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg valgte domænet tilbage 2006, da jeg oprettede selvstændig virksomhed. Domænenavnet bruges nu privat ifm med min exchange server, og min personlige mail adresse ohp@onestopmedia.dk, bruges ifm med alle offentlige portaler, nem ID, skat, borger.dk, e-boks etc. Ligeledes har alle mine kontakter, samt familie denne mail adresse som de bruger. ... Jeg mener at jeg bør få medhold i sagen, da jeg ikke mener at jeg kan drages til ansvar og gene, pga klager ikke har undersøgt om et domænenavn var ledigt før han oprettede sit firma og registrede sit cvr nummer. Det mener jeg er naturligt og sædvanlig procedure ifm med virksomheds opstart. Jeg undersøgte selv mulighederne for et domæne inden jeg registrerede min virksomhed tilbage i 2005/6. Ydermere vil det have store personlige konsekvenser at skulle ændre mail adresse i hele mit netværk, samt hos alle offentlige instancer, samt alle de abbonnements ordninger hvor min mail adresse også bruges som brugernavn, og har gjport det siden 2006.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Jeg har hermed læst Ole Højgaards svarskema og vælger hermed at kommentere på denne. Jeg vælger at citere hans svar, hvorefter der vil være et modsvar fra mig.

Nævnets bemærkninger:

Indledningsvis bemærkes, at klagenævnet ikke finder, at der af indklagede er oplyst omstændigheder, som kan føre til en afvisning af sagen.

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”onestopmedia.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har selskabsnavnet One Stop Media ApS og ønsker at anvende domænenavnet ”onestopmedia.dk” til markedsføring af sin virksomhed. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”onestopmedia.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”onestopmedia.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede i perioden 2010-2017 var indehaver af en enkeltmandsvirksomhed med navnet ”One Stop Media”. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede bruger domænenavnet ”onestopmedia.dk” til sin personlige e-mailadresse, der bruges i forbindelse med indklagedes kontakt til offentlige portaler, abonnementer samt til indklagedes personlige netværk. Da klagenævnet ikke har grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring om anvendelsen af domænenavnet ”onestopmedia.dk”, finder nævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”onestopmedia.dk”. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at indklagede registrerede domænenavnet ”onestopmedia.dk” mange år forinden klagerens registrerede startdato i Det Centrale Virksomhedsregister, samt at manglende brug af et domænenavn til en hjemmeside med reelt indhold ikke i sig selv er i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, One Stop Media ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.