Afgørelse

wear.dk

Wear

MOD

[A]

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstande Principalt: Registreringen af domænenavnet ”wear.dk” skal overføres til klageren. Subsidiært: Registreringen af domænenavnet ”wear.dk” slettes. Indklagedes påstand Principalt: Afvisning. Subsidiært: Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klager er en forening registreret i Danmark ved navn Wear. Wear er brancheforening for import, eksport og produktion samt detailhandel, nethandel eller på anden måde handel med beklædning, fortøj, tekstiler, accessories eller livsstilsprodukter, har til formål at fremme sammenholdet indenfor branchen og i enhver henseende at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesse. Foreningen har rødder tilbage til 1888 og har siden 23.05.2012 benyttet navnet Wear. Klager blev i 2012 som foreningen medlem af Dansk Erhverv som er en af landets største erhvervsorganisationer. Klager er blevet opmærksom på, at domænenavnet ”wear.dk” er tilknyttet indklagede som registrant. Domænet henviser til en passiv hjemmeside, der hævdes at være under opbygning. Som bilagfremlægges et udskrift af hjemmesiden. Ved undersøgelse af domænets historik er det erfaret, at domænet aldrig reelt er taget i brug siden indklagede registrerede domænenavnet d. 19. oktober 2012. Ved kontakt til indklagede gennem kontaktformularen på det omtvistede domænenavn, har indklagede afvist at sælge domænet med begrundelsen, at man snart vil aktivere shoppen for online salg af tøj. Som bilager udskrift af korrespondancen vedlagt. Dertil oplyste indklagede at være indehaver af binavnet Wear ApS. Klager har konstateret, at Wear ApS tilhører anpartsselskabet BOT ApS. Udskrift fra CVR angående BOT ApS vedlægges som bilag 7. Denne binavnsregistrering er foretaget i forbindelse med stiftelse af selskabet 31. marts 2014 jævnføre udskriften. ... Værdien af domænenavnet ”wear.dk” er for klager meget stor. Klager benytter ”Wear” som både foreningsnavn og varemærke. ”wear.dk” må derfor anses som det oplagte domænenavn for klagers hjemmeside, og klager har derfor en klar interesse i, at kunne benytte det omtvistede domænenavn i sin kommunikation til sine medlemmer. Dertil har domænenavnet ”wear.dk” som det oplagte og intuitive domænenavn for klager, en stor samfundsmæssig værdi. Klager har gennem sit virke som brancheforening stor kontakt til bl.a., sine medlemmer og potentielle medlemmer i både ind- og udland og dertil politiske repræsentanter som led i foreningens rolle som brancherepræsentant. Det er derfor i klagers og samfundets interesse, at klager kan benytte det omtvistede domæne. ... Domænet ”wear.dk” må anses som en almen og generisk betegnelse for beklædningsgenstande og vil derfor have en indbygget signalværdi. Mens indklagede siden registreringen af domænet i oktober 2012 fortsat ikke har taget domænet i brug, ønsker klager at anvende domænet for sin brancheforening af netop samme navn. Det gøres derfor gældende, at klager vil kunne anvende dette generiske og almene domænes indbyggede signalværdi til dets fulde, mens denne særlige værdi forspildes ved indklagedes manglende brug. I forhold til værdien af domænenavnet for indklagede er det uvist, hvorvidt indklagede har anvendt domænenavnet for sin e-mailadresse. Ikke desto mindre så er værdien, i tilfælde af at indklagede alene bruger domænet for sin e-mailadresse og derved kun for sin e-mailadresse, ikke særlig stor jf. forarbejderne til den tidligere gældende § 12, LFF2004-2005.2.165. Dertil har indklagede ikke siden sin registrering af mærket i 2012 taget domænenavnet aktivt i brug. ... Klager ændrede navn til ”wear” i 2012, men domænenavnet blev af indklagede registreret kort tid efter. Da klager skiftede navn og etablerede sine rettigheder til navnet ”WEAR” havde klager ikke muligheden for at forudse, at indklagede kort tid efter ville registrere domænet. Klager må på baggrund af det ovenstående anses for at have en stor interesse i at anvende domænenavnet. Klagers interesse må klart overstige indklagedes interesse. Registrering og opretholdelse sker alene med videresalg eller udlejning for øje Klager gør yderligere gældende, at registreringen alene er sket med videresalg eller udlejning for øje, jf. domænelovens § 25, stk. 2. Dette underbygges af, at domænenavnet af indklagede blev registreret d. 19. oktober 2012, og altså kort tid efter at klager, gik fra at anvende navnet ”Textil & Tøj” til ”Wear” som foreningsnavn. At indklagede registrerede domænet ganske kort tid efter klagers ændring af foreningsnavn og siden ikke aktivt har brugt domænet, må skabe en formodning for, at registreringen blot er sket med videresalg eller udlejning for øje. Denne formodning underbygges af, at det omtvistede domænenavn i sin helhed består af den generiske betegnelse ”wear”. Indklagedes manglende brug, og dermed manglende udnyttelse af det ganske attraktive domænenavn, skaber en formodning om fraværet af en legitim interesse i navnet hos indklagede. Ved undersøgelse af CVR-registret for BOT ApS, bilag 7, kan det konstateres, at binavnet ”WEAR ApS” er registreret den 31. marts 2014. Indklagede har således siden 19. oktober 2012 haft domænet registreret og siden 31. marts 2014 har binavnet registreret, som er en periode på hhv. omkringår og mere end 6,5 år. Indklagede har derfor haft mere end rigeligt tid til at tage domænet i brug. Så vidt klager er orienteret, er indklagedes eller dennes virksomhed i besiddelse af en række yderligere domæner, der alle består af generiske betegnelser. Dette drejer sig om internetdomænerne clear.dk, ties.dk, mingle.dk og mascara.dk. Heraf er det alene mascara.dk der øjensynligt anvendes. Ved undersøgelse af domænet mascara.dk har klager dog kunne konstatere, at der reelt ikke sælges produkter gennem domænet, men domænet består derimod blot af links til domænet nicehair.dk som er ejet af tredjemand. Disse links er skjult i ”køb nu ”-funktionen, således at man sendes videre til nicehair.dk, når man klikker på knappen. Som bilag 8.1-8.2 fremlægges et udskrift af hhv. mascara.dk der eksemplificerer et skjult link til nicehair.dk og en udskrift af den destination som linket fører til på nicehair.dk. Som bilagfremlægges CVR-udskrift for nicehair.dk. Det gøres således gældende, at ingen af klagers registrerede domænesider, der alle består af attraktive generiske betegnelser, anvendes til legitime formål. Mens fire af domænerne er inaktive, anvendes mascara.dk angiveligt alene til at genere reklameindtægter ved at udleje plads på domænesiden. Dette sammenholdt med, at formålet for indklagedes virksomhed, BOT ApS, er at drive webportaler, må skabe en stærk formodning for, at selv hvis indklagede skulle tage domænesiden i brug, ville det være med samme illegitime formål – nemlig at benytte det attraktive domænenavn til at genere reklameindtægter ved udlejning af plads på domænet til egentlige forhandlere, på samme vis som indklagede i dag anvender domænet ”mascara.dk”. Det gøres derfor gældende, at indklagede har registreret og opretholdt ”wear.dk” for at kunne videresælge eller udleje den. ... Krænkelse af klagers varemærkeret Klager gør endelig gældende at have stiftet varemærkeret til WEAR gennem ibrugtagning og indarbejdelse, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3. Klager gør tillige gældende, at indklagedes registrering og brug af domænet ”wear.dk” udgør en krænkelse af klagers varemærkerettigheder efter varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2. Indklagede anvender i det omtvistede domænenavn klagers varemærke i sin helhed. Ved indklagedes brug af domænenavnet opstår der en klar risiko for forveksling ift. klagers varemærke. Indklagede brug af domænet udgør derfor en krænkelse af klagers varemærke, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilagfremstår som skærmprint fra klagerens hjemmeside. Bilager kopi af klagerens vedtægter af 19. februar 2020. Bilagfremstår som skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”wear.dk”, hvoraf fremgår, at hjemmesiden er under udvikling. Bilager kopi af e-mailkorrespondance af 1. oktober 2020 mellem klageren og indklagede, hvori klageren anmoder om at overtage domænenavnet ”wear.dk”, og indklagede bl.a. svarer følgende: ”Jeg har en plan om snart, at aktivere shoppen for, at sælge tøj online. Jeg har bl.a. registreret binavnet ‘Wear ApS’ og fået indløseraftale. Så jeg beholder domænet – men tak for interessen.” Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende virksomheden BOT ApS, som ejes af indklagede. Bilag fremstår som skærmprint fra hjemmesiderne på domænenavnene ”mascara.dk” og ”nicehair.dk”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende virksomheden Nicehair ApS. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænet er registreret med henblik på et forretningskoncept. Navnet “Wear” er tilmed registreret som binavn til mit selskab, BOT ApS d. 31.03.2014. Domænet benyttes i dag til e- mail (G Suite), hvorfor der også er tilknyttet en Google-konto (se evt. DNS records). Tilmed har domænet i øvrigt haft og har indhold, blot ikke hosted i domænet rod. Som det fremgår af korrespondancen mellem Klager og jeg, så er domænet på ingen måde registreret med henblik på videresalg, som klager ellers påstår. Ordet “Wear” er i øvrigt generisk engelsk ord, som Klager ikke kan tillægges mere ret til domænet end jeg. Jeg driver I modsætning af Klagers påstand virksomheden, Wear ApS. Beskyldningerne fra Klager om, at jeg skulle have registreret domænet i strid med domænelovens § 25, stk.er fuldstændig grundløse. Jeg har jo netop afvist, at sælge domænet (bilag 6). Klagers påstand om, at Mascara.dk anvendes til illegitime formål afvises blankt. Tilmed kan jeg ikke finde Klagers påståede varemærkeregistrering – og det burde heller ikke være muligt, at få registreret et så generisk ord som varemærke. ... Jeg er rystet over arrogancen fra Klagers advokat, der ubegrundet beskylder mig for overtrædelser jeg aldrig har foretaget. Hvad skulle min interesse være i, at opretholde en registrering, hvis ikke, at jeg skulle have domænet i brug? Jeg har jo afvist, at sælge. Jeg har mail mv. opsat på domænet. Jeg har tilmed registreret navnet som binavn til min virksomhed. Med andre ord; jeg benytter domænet. ... Klager har tilføjet de bilag der bekræfter min legitime anvendelse af domænenavnet.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Indklagedes angivelige anvendelse af domænet til e-mailadresse er uden betydning Det forhold at indklagede angiveligt anvender domænet som e-mailadresse, skal ikke tillægges nogen betydelig værdi, jf. forarbejderne til den dagældende domænelovs § (nugældende § 25) LFF2004-2005.2.165. Indklagede salgshensigt kan ikke afvises Korrespondancen mellem klager og indklagede viser ikke, at indklagede ikke vil sælge domænet. Henvendelsen angår på ingen måde et købstilbud. Klager rettede alene henvendelse til indklagede med henblik på at undersøge, om indklagede frivilligt – uden involvering af Klagenævnet – ville overføre domænet til klager. Et købstilbud har aldrig været på tale og bilagkan ikke være udtryk for en afvisning af at sælge domænet. Det bestrides derfor, at det i bilagbevises, at indklagede ikke har salgshensigt med domænet. Domænet brugen af domænet er blot en facade og ikke reel. Klager er blevet opmærksom på, at indklagede har ændret webdesignet på domænet, siden klager rettede henvendelse til indklagede. Domænet fremstår nu – ved første øjekast – som værende i brug. Ved nærmere eftersyn kan det dog konstateres, at indholdet fungerer som en facade og reelt er meningsløst. Det skal påpeges, at det nye webdesign på påfaldende vis blev indført efter at klager havde rettet henvendelse omkring en overføring af domænet, hvorefter indklagede kan have fået en formodning for, at der kunne opstå en domænetvist der skulle behandles af Klagenævnet for Domænenavne. ... [Det vil] kunne anses som stridende med god skiks-kravet, at besidde et domænenavn der er tilknyttet en særlig signalværdi uden at benytte dette aktivt. Ved undersøgelse af indklagedes brug af domænet bemærkes det, at priserne er usædvanligt lave og billederne ikke passer til teksten – fx teksten ”SILVER BAG” ved billedet af et tørklæde som sælges for 19,00 DKK. Som bilager fremlagt et udskrift af domænet, der eksemplificerer den manglende sammenhæng mellem tekst og billeder og de lave priser. Tekstpassagerne der findes på domænet, der fungerer som beskrivelser af produkter, virksomhedsoplysninger mv. består alle af såkaldt lorem ipsum-tekst. Teksten er således autogenereret fyldttekst, der er indsat på domænet for, at få hjemmesiden til at fremstå værende aktiv. Se bilagog 13. Billederne der anvendes på domænet er dertil stock-photos og altså ikke afbildninger af indklagedes varesortiment. Som bilagogfremlægges udskrifter fra hhv. domænet og google billedsøgninger, som viser at billedet er taget fra en stock-photo-database. Tilsvarende gør sig gældende, hvis man eksempelvis undersøger underfanen ”our team”, hvor teksten udgør lorem ipsum-tekst og billederne er stock-photos. Se bilagogsom dokumentation herfor. Dertil skal det påpeges, at der ikke er nogen betalingsløsninger, hvorfor det yderligere må betvivles, at indklagede reelt driver virksomhed fra domænet. Som bilag er fremlagt udskrift af domænet der viser, at der ikke findes betalingsmetoder. Det skal derfor samlet gøres gældende, at indklagedes fortsat ikke gør reel brug af domænet og dermed ikke udnytter domænets værdi. Webdesignet fungerer alene som en tom skal, der skal dække over det faktum, at domænet ikke benyttes. Det skal dertil gøres gældende, at det nye webdesign i endnu højere grad for domænet til at fremstå, som et salgsklart produkt. Indklagede optræder dermed i strid med god domænenavnsskik efter domænelovens § 25, stk. 1, ved siden 2012 at besidde et attraktivt generisk domænenavn, wear.dk, uden at tage det i en praktisk brug, som domænets signalværdi ellers kunne signalere. Klagers varemærkeret Indklagede betvivler at klager har varemærkeretten til ordmærket WEAR, da indklagede ikke har kunne finde en varemærkeregistrering herfor. Det skal hertil påpeges, at klagers varemærkeret er stiftet gennem brug og indarbejdelse. Gennem klagers mangeårige anvendelse af varemærket har klager indarbejdet tilstrækkeligt særpræg til at have opnået varemærkeret til ordmærket WEAR, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3. Der skal henvises til Klagenævnets afgørelse i sagen 2005-743 (oregon.dk)... Tilsvarende skal det gøres gældende, at indklagedes registrering af domænet udelukker klagers mulighed for at anvende det domæne, som svarer til klagers varemærke. Det skal her bemærkes, at Indklagedes registrering af ”wear” som binavn for sin virksomhed ikke skaber nogen varemærkemæssig adkomst til ordet. Det gøres derfor gældende, at klagers interesse i domænet klart overstiger den interesse som indklagede måtte have i at opretholde registreringen af domænenavnet.” Som bilag 11, og har klageren fremlagt skærmprint fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”wear.dk”. Bilagoger skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af resultaterne ved to billedsøgninger. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Min råderet over domænet, bryder ikke domænelovens §25. Jeg benytter domænet til mail og har planer med domænet. Tidligere har jeg gjort klart, at en opretholdelse af registreringen ingen mening ville give, hvis jeg ikke benyttede domænet og havde planer med domænet. Navnet ‘Wear’ er tilmed et binavn til mit selskab, hvilket klart viser, at domænet benyttes i erhvervsøjemed. Domænet har derfor ej været til hverken salg eller udlejning – og heller ej registreret med dette formål. ... Det er korrekt, at der omkring tiden for korrespondancen mellem klager og jeg blev lagt et design-template på domænet. Det er dog vigtigt, at understrege, at det var før domæneklagen blev modtaget. Det er tilmed korrekt, at websitet pt. består af stock photos, lorem ipsum-tekster, uden aktiveret betalings-gateway. Dette er en helt normal proces ved design og opbygning af et website. Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Lorem_ipsum Dette overtræder på ingen måder domænelovens § 25, stk. 1. ... At klager per automatik skulle opfylde varemærkelovens §3, stk.gennem indarbejdelse af tilstrækkeligt særpræg, er vel ikke op til Domæneklagenævnet, at vurdere? Der foreligger ikke en registrering af varemærket ‘Wear’. I princippet kan enhver jo således påstå, at have et varemærke registreret, uden at have det registreret. Det betvivles, at en brancheforening med så begrænset en kendskabsgrad ville kunne opnå varemærkebeskyttelse, af så generisk et ord som ‘Wear’. Det skal derfor bemærkes, at klagers registrering af ‘wear’ som navn for sin brancheforening ikke skaber nogen varemærkemæssig adkomst til ordet. ... I øvrigt bemærkes det, at brancheforeningen ‘Wear’ kalder sig ‘Wear Denmark’ på LinkedIn med d.d. 318 følgere, hvorfor brancheforeningens nuværende domæne må forventes, at være af en passende størrelse; weardenmark.com.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”weardenmark.com” har sekretariatet den 2. januar 2020 taget følgende kopi: Ved opslag den 8. oktober 2020 og igen den 1. januar 2021 på domænenavnet ”wear.dk” har sekretariatet taget følgende kopier, jf. bilag 10: Ved en søgning i Google den 2. januar 2020 på ”wear” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 7.920.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ingen af de første søgeresultater fremstod som vedrørende omtale af sagens parter. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er en brancheforening for import, eksport og produktion samt detailhandel, nethandel og anden måde handel med beklædning, fodtøj, tekstiler, accessories og livsstilsprodukter, • at klageren siden den 23. maj 2012 har benyttet navnet Wear, og at indklagede registrerede domænenavnet ”wear.dk” kort tid herefter, • at domænenavnet ”wear.dk” reelt aldrig har været taget i brug, • at det forhold, at indklagede angiveligt anvender domænenavnet ”wear.dk” som e-mailadresse, ikke skal tillægges nogen betydelig værdi, • at det nuværende indhold på hjemmesiden på domænenavnet ”wear.dk”, som er oprettet efter klagerens henvendelse til indklagede, er en facade og er reelt meningsløst, • at indklagedes registrering af ”wear” som binavn for sin virksomhed ikke skaber nogen varemærkemæssig adkomst til ordet, • at klageren benytter betegnelsen Wear som både foreningsnavn og varemærke, • at domænenavnet ”wear.dk” har stor værdi for klageren, • at det har stor samfundsmæssig værdi, at klageren kan anvende domænenavnet ”wear.dk”, • at klagerens interesse i domænenavnet ”wear.dk” klart overstiger den interesse, som indklagede måtte have i at opretholde registreringen af domænenavnet, • at domænenavnet ”wear.dk” må anses som en almen og generisk betegnelse for beklædningsgenstande, • at klageren har stiftet varemærkeret til betegnelsen WEAR gennem ibrugtagning og indarbejdelse, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3, • at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”wear.dk” er sket i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”wear.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, og • at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”wear.dk” udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder efter varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”wear.dk” er registreret med henblik på et forretningskoncept, • at indklagede den 31. marts 2014 fik registreret navnet Wear som binavn for sit selskab, BOT ApS, • at domænenavnet ”wear.dk” i dag benyttes til e-mailadresse, • at der har været indhold på domænenavnet ”wear.dk”, • at domænenavnet ”wear.dk” på ingen måde er registreret med henblik på videresalg, • at ordet ”wear” er et generisk engelsk ord, som klageren ikke kan have mere ret til end indklagede, • at en brancheforening med så begrænset en kendskabsgrad som klageren ikke vil kunne opnå varemærkebeskyttelse af så generisk et ord som ”wear”, • at hjemmesiden på domænenavnet ”wear.dk” ikke er færdigudviklet, og i denne proces er det helt normalt at have indhold, der består af stock photos og lorem ipsum-tekster uden aktiveret betalings-gateway, og • at klageren på LinkedIn kalder sig ”Wear Denmark”, og at domænenavnet ”weardenmark.com” må være mere passende for klageren.

Nævnets bemærkninger:

Indledningsvis bemærkes, at klagenævnet ikke finder, at der af indklagede er oplyst omstændigheder, som kan føre til en afvisning af sagen. Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”wear.dk” udgør en krænkelse af klagerens kendetegnsrettigheder til betegnelsen ”wear”. Klageren er en brancheorganisation for virksomheder inden for handel med beklædning, fodtøj, tekstiler, accessories og livsstilsprodukter. Betegnelsen ”wear”, der er det engelske ord for bl.a. beklædning, er rent beskrivende for de aktiviteter, som klageren beskæftiger sig med. Der kan normalt ikke opnås kendetegnsret til sådanne betegnelser, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop klagerens organisation, jf. (princippet • varemærkelovens §§ 3, stk. 3, og 13, stk. 2. Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen ”wear” for aktiviteter vedrørende beklædning m.v., må klageren derfor godtgøre at have indarbejdet betegnelsen på en sådan måde, at den forbindes med netop klagerens organisation. Det vil i almindelighed være meget vanskeligt at godtgøre, at en betegnelse, som er rent beskrivende for genstanden for en organisation, er blevet indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop den pågældende organisation. Klagenævnet finder ikke, at de oplysninger, som er fremkommet i denne sag, giver grundlag for at antage, at klageren har indarbejdet betegnelsen ”wear” på en sådan måde, at klageren derved har opnået en kendetegnsretlig beskyttelse, som giver klageren fortrinsret til at benytte denne betegnelse for sin organisation efter de kendetegnsretlige regler. Sekretariatets undersøgelser har således også vist, at betegnelsen ”wear” ikke i nogen særlig grad forbindes med klageren på internettet. Klageren har endvidere gjort gældende, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”wear.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven), hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”wear.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom sekretariatet heller ikke har kunne konstatere, at indklagede udbyder – eller har udbudt – domænenavnet til salg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at begrænset brug af et domænenavn i en periode ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Selvom klagenævnet ikke på baggrund af oplysningerne i sagen kan lægge til grund, at klageren har opnået en kendetegnsretlig beskyttelse, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet ”wear.dk” pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der er en brancheorganisation, har siden den 23. maj 2012 benyttet navnet Wear for sin organisation bl.a. på sin hjemmeside på domænenavnet ”weardenmark.com”. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i tillige at kunne disponere over domænenavnet ”wear.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”wear.dk” består af det almindelige engelske ord ”wear”, der også i Danmark må anses for at have en deskriptiv betydning. Det må derfor endvidere indgå i denne interesseafvejning, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Domænenavnet ”wear.dk” har i hvert fald siden denne klagesags start været anvendt til en ikke færdigudviklet hjemmeside, der fremstår som en webshop, hvorfra der sælges beklædningsgenstande. En sådan anvendelse af domænenavnet er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede den 31. marts 2014 fik registreret navnet Wear som binavn for sit selskab, BOT ApS. Indklagede har endvidere oplyst, at domænenavnet ”wear.dk” i dag benyttes til e-mailadresse. Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”wear.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”wear.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”wear.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Wear, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.