Afgørelse

puslespil.dk

Anders Gerlev Hansen

MOD

NORDISK KORTHANDEL SCANMAPS ApS

8. januar 2021


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”puslespil.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænet puslespil.dk blev mellem 14/06-2004 og 02/07-2004 jvf. skærmbilleder fra Internet Archive Wayback Machine solgt til Nordisk Korthandel (se bilagog 2). Domænet har siden 25/09-2004 (muligvis fø• været et 301 redirect til scanmaps.dk, Nordisk korthandels hjemmeside (se bilag 3). Der er d.d. (30/09-2020) stadig et redirect fra puslespil.dk til scanmaps.dk (se bilag 4). Ved kontakt til Nordisk Korthandel ang. overtagelse af domænet svarer direktør Kirsten Marie Ludvig at: “Vi sælger puslespil fra vores butikker.” (se bilag 5). Det har ikke været muligt at finde tegn på aktivt brug af domænet i markedsføringen af Nordisk Korthandel eller deres produkter ved søgning på “puslespil.dk” via Google. Ud af de ikke skjulte resultater (dubletter), er der hjemmesider som henviser til domænet, som leverandør af puslespil, samt en enkelt e-mail adresse tilhørende tidligere ejer, EH-GAMES I/S V/KIM ELLERN FLEMMING HARVAC. Den ene henvisning er fra en oversigt over hjemmesider sidst opdateret i 2006. Det vurderes at henvisningen her er oprettet før 2004, hvor puslespil.dk tilhørte tidligere ejer, EHGAMES og rent faktisk solgte puslespil. Den anden en liste over 16783 domæner som begynder med P og det tredje historisk enhedsvisning for EH-GAMES (se bilag 6,og 8). De tre sider: https://hvem-hvor.dk/fritid/hobby/index.php?id=216 http://www.0-z.dk/p-dk-domains.htm https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1004598208&soeg =Duntzfelts%20 Alle%2010%202900%20Hellerup&type=Alle&language=da&page=1 De er resterende sider vises primært fordi de indeholder ordene “puslespil” og “dk” på den samme side, uden nogen umiddelbar forbindelse til hverken domænet puslespil.dk eller Nordisk Korthandel. I Nordisk Korthandels årsregnskab for 2019 står der i Ledelsesberetningen under Virksomhedens væsentligste aktiviteter: “Virksomhedens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år været handel med bøger og landkort fra butikken i Studiestræde og fra netbutik samt diverse konsulentarbejder med udvikling af digitale landkort.” og fortsætter under overskriften Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold: “Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelseberetningen.” (se bilag 9). ... Som oplyst til Nordisk Korthandel i min mail fra 29/9-2020 er min intention at lancere en webshop med køb og salg af nye og brugte puslespil. Jeg finder stor glæde i puslespil selv og ønsker at skabe et online fællesskab omkring hobbyen. Hertil ønsker jeg et domæne med en stærk signalværdi, som er sigende for sidens indhold. Disse to ønsker kan puslespil.dk imødekomme. Fordi domænet for et projekt som dette er fundamentet for hele platformen og brandet, forespørger jeg naturligvis på overtagelse af det ubrugte domæne puslespil.dk før opstart af virksomhed. Der er allerede valgt platform for selve webshoppen og opsparet kapital til opstart af virksomheden, som skal opkaldes efter domænet - jeg så helst at det blev “puslespil.dk ApS”. Udvikling af grafik, endelig indgåelse af aftaler med leverandører mm. afventer i øjeblikket opstart af virksomheden. Som nævnt i mailen til Nordisk Korthandel er tilbuddet om overtagelse betinget af Nordisk Korthandel: “[...] ikke anvender domænet til andet eller har planer om det indenfor den nærmeste fremtid.” hvilket direktøren hverken be- eller afkræfter i sit svar. Derfor har jeg undersøgt om der kunne være information om sådanne fremtidige tiltag at finde andetsteds, uden resultater. Med min erfaring fra online handel, er min vurdering at lancering af en ny webshop med fokus på salg af puslespil og dertilhørende ibrugtagen af relevant domæne, koster nok penge og kræver resurser i så store mængder at det burde være nævnt i Ledelsesberetningen. Jeg mener desuden det er i strid med god domæneskik at opkøbe domæner og efterlade dem tomme, uden intentioner om anvendelse, da de udgør en begrænset resurse. Ligesom byggegrunde ej bør stå tomme, mener jeg ikke at en “byggegrund” så god som puslespil.dk bør stå ubrugt i nuår, med udsigt til flere år uden brug. Min samlede vurdering er at Nordisk Korthandel aldrig har haft planer om at anvende domænet puslespil.dk nu eller i fremtiden og at den fortsatte registrering er imod domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, og at domænet derfor bør overdrages til mig, da jeg ønsker anvende domænet til et værdigt formål.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org), hvoraf fremgår, at der den 14. juni 2004 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”puslespil.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”puslespil.dk” den 25. september 2004 viderestillede til domænenavnet ”scanmaps.dk”. Bilag er kopi af e-mailkorrespondance af 29. og 30. september 2020 mellem klageren og indklagede, hvori klageren tilbyder at overtage domænenavnet ”puslespil.dk” mod betaling af 1.600 kr., og indklagede afviser dette og oplyser at sælge puslespil i sine butikker. Bilagoger efter det oplyste skærmprint, hvoraf fremgår, at domænenavnet tidligere – angiveligt af en tidligere registrant – har været anvendt til at sælge puslespil. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende virksomheden EH-Games I/S, der ophørte den 27. januar 2000. Bilager kopi af indklagedes årsrapport for 2019. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Indklagede har eksisteret siden 1. august 1959 og har siden 10. juni 1976 været registreret i CVR-registret under samme branchekode (bilag A). Indklagede driver både virksomhed via sin fysiske butik samt via webshoppen på scanmaps.dk. Indklagede har siden 1959 solgt forskellige typer af kort og produkter, der relaterer sig til kort. I begyndelsen af 00'erne påbegyndte Indklagede ligeledes salg af puslespil med kortmotiver til både undervisningssektoren, biblioteker og til private kunder. Puslespilshandlen blev en stor succes og viste sig i øvrigt at være et godt indlæringsredskab til de små klasser. Efterhånden som salget af puslespil steg både i Indklagedes webshop og fysiske butik erhvervede Indklagede domænenavnet puslespil.dk i 2004, der siden har været anvendt til at viderestille til Indklagedes webshop på domænenavnet scanmaps.dk, hvor puslespil bliver udbudt. Som det også følger af sagens bilag 3, viderestillede domænenavnet puslespil.dk således i 2004 direkte til den specifikke side af Indklagedes webshop, hvorpå puslespil blev udbudt til salg. Se bilag B og bilag C fra hhv. 3. august og 21. august 2004 fra www.web.archive.org, hvoraf det fremgår, at der fra puslespil.dk viderestillet direkte (bilag B) til den side på Indklagedes hjemmeside, hvorpå puslespil blev udbudt (bilag C). Det har varieret, hvilken specifikke del af Indklagedes webshop, på scanmaps.dk, som domænenavnet har henvist til, men på nuværende tidspunkt viderestiller puslespil.dk direkte til den side på Indklagedes webshop, hvorpå puslespil bliver udbudt (bilag D). Fra 2004 frem til dags dato har Indklagede kontinuerligt forøget sortimentet af puslespil og har ligeledes siden 2004 markedsført puslespil som en fast del af Indklagedes varesortiment. Som eksempler herpå fremlægges en række kataloger (bilag E-H), nyhedsbreve (bilag I-L) samt markedsføring på Facebook som bilag (M-P). Indklagede har ligeledes haft puslespil som en fast del af sit varesortiment på diverse messer, herunder f.eks. undervisnings- og bog messer, hvor puslespillene var og er særligt populære blandt skolelærere. Indklagede har endvidere i 2002 designet sit eget H.C. Andersen puslespil, der blev bragt i Indklagedes katalog fra 2004 (bilag Q). Indklagede har endvidere udgivet TOP MAPS digitale skolekort med over kort til undervisning i perioden 2004-2011. I denne kortpakke indgik to puslespil med hhv. Danmark, Europa og Verden (bilag R). Programmet blev solgt til Alinea i 2011. Som Bilag S fremlægges endvidere udskrift fra google.dk, der viser, at puslespil.dk den 16. oktober 2020 blev vist øverst af søgeresultaterne for en søgning på puslespil.dk. Da samfundet blev lukket ned i foråret 2020 som følge af spredningen af Covid-19 bestod Indklagedes primære varesalg af puslespil - dette både værende fra Indklagedes fysiske butik, men særligt indklagedes webshop. Det var således salg af puslespil, der gjorde, at Indklagede trods nedlukningen faktisk havde en omsætning. Særligt kortpuslespilsserien af Martin Schwartz blev en af Indklagedes primære salgsvarer. På grund af Indklagedes store indkøb af puslespil hos Martin Schwartz blev Indklagede den 14. oktober 2020 godkendt som erhvervskunde hos Martinschwartz.com (bilag T). Indklagede modtog den 29. september 2020 anmodning om køb af det omhandlede domænenavn fra Klager, hvilket i mail af 30. september 2020 blev afvist, idet Indklagede, som forhandler af netop puslespil, anvender domænet puslespil.dk (bilag 5). Indklagede kender i øvrigt ikke til Klager. Klager har ikke fremlagt dokumentation om at have særlige rettigheder til domænenavnet puslespil.dk, ligesom at det følger af Patent og Varemærkestyrelsens database, at der ikke findes varemærkerettigheder registreret for puslespil eller puslespil.dk (bilag U). ... Indklagede erhvervede domænenavnet puslespil.dk i 2004, hvorfor Klager som det klare udgangspunkt ikke kan kræve domænenavnet overdraget fra Indklagede, medmindre Klager dokumenterer at have særlig adkomst til domænenavnet, jf. princippet om først i tid bedst i ret. Hvor Klager ikke kan støtte ret på regler om særlig adkomst til domænenavnet, kan dette udgangspunkt kun undtagelsesvist fraviges ud fra en konkret interesseafvejning. Det gøres gældende, at der i denne interesseafvejning skal lægges vægt på, at domænenavnet puslespil.dk er et generisk ord, og at en sådan generisk betegnelse i overensstemmelse med Klagenævnet for Domænenavnes praksis som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver, hvorfor domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhæng og af mange andre end lige netop sagens parter, jf. bl.a. sag 2020-0085 om "minklasse.dk", sag 2020-0078 om "Magnet.dk" og sag 2019-0019 om "sæddonor.dk". Klager har ingen adkomst til puslespil.dk. Klager begrunder sin interesse i domænenavnet med, at det er Klagers "intention" at lancere en webshop med køb og salg af brugte puslespil, idet Klager selv "finder glæde i puslespil" og "ønsker at skabe et online fællesskab omkring hobbyen", og at der "allerede er valgt platform for selve webshoppen og opsparet kapital". Klagers anbringender herom er i det hele udokumenterede, hvorfor det må lægges til grund, at Klager i bedste tilfælde alene har en påstået intention om at anvende domænenavnet. Selv hvor Klagers intention var dokumenteret, ville en sådan brug have karakter af hobbyvirksomhed, og Klager ville kunne opnå samme resultat (at skabe et online fællesskab omkring puslespi• ved f.eks. at anvende de ledige domænenavne, fællesompuslespil.dk, nyeogbrugtepuslespil.dk, hyggepuslespil.dk eller puslespilforalle.dk. Indklagede har siden 2004 gjort aktivt brug af domænet puslespil.dk via salg af puslespil fra sin webshop, til hvilken domænet viderestiller direkte til, ligesom at Indklagede i over år har solgt og markedsført puslespil. Puslespil.dk er en integreret fast bestanddel af Indklagedes virksomhed og er derfor af særlig betydning for både Indklagedes omdømme og omsætning. Klagers anbringender om, at Indklagede ikke anvender domænenavnet skal derfor bestrides i det hele, ligesom at det bestrides, at Indklagede hverken be- eller afkræftede brug af domænet i mail af 30. september 2020 (bilag 5). Indklagede oplyste netop Klager om, at Indklagede sælger puslespil fra sine "butikker". Indklagede driver alene én fysisk butik, hvorfor henvisningen til flere butikker både omfatter Indklagedes fysiske butik og webshop. Det gøres endvidere gældende, at der er en dokumenteret direkte tilknytning mellem Indklagedes hjemmeside og domænenavnet puslespil.dk, hvorfor Indklagede også afviste Klagers tilbud om køb af domænenavnet. I sag 2018-0542 fandt Klagenævnet for Domænenavne, at der skulle ske overdragelse af domænenavnet envikraft.dk, idet domænenavnet envikraft.dk viderestillede til en hjemmeside, der ingen tilknytning havde til envikraft.dk. Det skal ligeledes bemærkes, at klager var indehaver af varemærkeretten til envikraft, og at indklagede i denne sag valgte ikke at svare. I sag 2017-0236 fandt Klagenævnet for Domænenavne, der ikke skulle ske overdragelse af domænenavnet treville.dk, der viderestillede til Indklagedes webshop på 3ville.dk, bl.a. fordi treville.dk havde en tilknytning med indklagedes webshop. Afgørelserne taler således for, at såfremt, der er en tilknytning mellem domænenavnet og den (aktiv• hjemmeside, som domænenavnet viderestiller til, kan der ikke ske overdragelse af domænet, hvilket netop er tilfældet i nærværende sag. Covid-19-restriktionerne har betydet, at Indklagedes salg af puslespil nu i endnu højere grad er afgørende for Indklagedes omsætning og virksomhed generelt, herunder særligt i henhold til Indklagedes webshop. Det forøgede salg af puslespil vil ligeledes fremgå som en del af Indklagedes væsentligste aktiviteter i årsrapporten for 2020, der af naturlige årsager ikke er tilgængelig på nuværende tidspunkt. For en god ordens skyld bemærkes det, at det forhold, at Indklagede siden 1976 har været registreret i CVR under branchekoden 464920, om engroshandel med bøger, papir og papirvarer, ikke betyder, at Indklagedes virksomhed ikke også omfatter salg af puslespil. Domænenavnet har siden 2004 været anvendt loyalt og aktivt af Indklagede, der således har en væsentlig interesse i at gøre brug af domænenavnet, som afspejler sig i domænenavnets signalværdi. Indklagede ville, i modsætning til Klager, ikke kunne opnå samme formål ved at gøre brug af et andet domænenavn. Klager har ikke godtgjort, at dennes interesser i puslespil.dk skulle overstige Indklagedes interesser og slet ikke at en eventuel interesse væsentligt skulle overstige Indklagedes interesse...” Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede. Bilag B er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”puslespil.dk” den 3. august 2004 viderestillede til internetadressen ”scanmaps.dk/puslespil/”. Bilag C er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med gengivelse af den hjemmeside, der den 21. august 2004 var arkiveret på internetadressen ”scanmaps.dk/boern/puslespil/index.php”, hvorfra der udbydes puslespil. Bilag D er skærmprint fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”scanmaps.dk”, hvoraf fremgår, at indklagede udbyder puslespil til salg. Det fremgår endvidere, at domænenavnet ”puslespil.dk” viderestiller til denne del af indklagedes hjemmeside. Bilag E er kopi af indklagedes katalog med puslespil. Bilag F-H er kopier af uddrag af indklagedes julekatalog, der bl.a. præsenterer puslespil. Bilag I-L er kopier af indklagedes nyhedsbreve med præsentationer af puslespil. Bilag M-P er skærmprint af indklagedes Facebook-profil med præsentationer af puslespil vedrørende geografiske kort, astrologiske forhold samt dyr. Bilag Q-R er kopi af indklagedes brochurer, der bl.a. omfatter et H. C. Andersen-puslespil samt puslespil med geografiske kort. Bilag S er skærmprint fra søgemaskinen Google med gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på betegnelsen ”puslespil.dk”, og hvoraf fremgår, at indklagedes hjemmeside er det første af de organiske søgeresultater. Bilag T er kopi af e-mail af 14. oktober 2020, hvoraf fremgår, at indklagede er godkendt som erhvervskunde hos ”Martinschwartz.com”. Bilag U er skærmprint fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at der ikke er registret rettigheder, der indeholder betegnelsen ”puslespil.dk”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Misforståelse Det gør mig ked at indklagede antageligvis føler sig trådt over tæerne i forbindelse med denne sag. Jeg tror det beror på en fejlagtig høj værdiansættelse af et ubrugt domæne. Internettet var noget andet da domænet blev købt og reglerne anderledes. Folk skriver ikke (længer• “puslespil.dk” i deres browser. De foretager i stedet en søgning via eksempelvis Google. Nordisk Korthandel er forhandler af puslespil Indklagede og dennes repræsentant har så rigeligt dokumenteret at virksomheden er forhandler af puslespil, som jeg også skrev i klagen. ... Synlighed på Google For at knytte en enkelt kommentar til Bilag S, hvor der er foretaget en søgning via Google.com på “puslespil.dk” (uden anførselstegn - vigtig detalje), så vises der informationer for siden der er opsat 301 redirect til. Dette er normal opførsel for Googles SERP, der som oftest anvender Title og Description som angivet i meta-informationerne på landingssiden, men i det fremhævede resultat er en sammensætning af andre informationer, som Google finder mest relevant for den besøgende. Lad os dykke lidt mere i domænets synlighed på Google. Via Google Ads søgeordsplanlægningsværktøj har jeg med udgangspunkt i ordet puslespil fået foreslået 217 relaterede søgeord Google vurderer der er værd at køre betalte reklamer på. Ved kontrol via AccuRanker d. 21/10, et værktøj til overvågning af placeringer af Google, rangerer puslespil.dk ikke i top 100 på et eneste af de 217 søgeord, se bilag 12. For et mere generelt overblik kan vi bruge ahrefs Domain Rating, eller DR, som er estimat af et givent domænes “styrke” i forhold til generel synlighed i Google. Her scorer puslespil.dk (se bilag 10), baseret på de backlinks ahrefs har kunne finde, alle sammen fra det samme domæne, igp.dk (se bilag 11). ... Den bedste test havde været at se på hvilke søgeord puslespil.dk rent faktisk ville dukke op i Google på, men da domænet ikke er i brug, så vises det naturligvis ikke. Så for at give jer en referenceramme har jeg lavet et udtræk på de 7912 søgeord hvor ahrefs har fundet scanmaps.dk indenfor de første 100 placeringer og filtreret på søgeord som indeholder “pusle”. I de i altresultater er scanmaps.dk’s bedste placering en 15.-plads på søgninger på “puslespil jigsaw” (se bilag 17). Gå eventuelt selv på opdagelse i det fulde datasæt jeg har vedlagt som bilag 18. Ibrugtagen af domæne Indklagede stiller lighedstegn mellem opsætning af 301 redirect og ibrugtagen af et domæne hvortil jeg er stærkt uenig. Domænet har til dato ikke været henvist til i markedsføringen af salg af puslespil fra indklagedes butikker, som det ses af bilagene indklagede har indsendt. Interesse i domænenavnet Hvorfor indklagede betvivler mine intentioner forstår jeg ikke, men som svar på derpå henviser jeg til bilag 13, og 15, som er skærmbilleder fra de foreløbige designs til de tre vigtigste sider: Forside, kategoriside og produktside. Hvor grænsen for en hobbyvirksomhed går ved jeg ikke, men for mig er en opsparing på 135.000 kr. ikke et hobbyforetagende, se bilagfor dokumentation på beløbet. Opsummering 1. Min påstand er fortsat at Indklagede handler i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, ved at fortsat at have registreret domænet puslespil.dk, som de aldrig har anvendt, anvender eller har intentioner om at anvende. 2. Da jeg henvendte mig til Nordisk Korthandel første gang med tilbud om at købe gjorde jeg det klart at tilbuddet gjaldt såfremt Indklagede “[...] ikke anvender domænet til andet eller har planer om det indenfor den nærmeste fremtid.” hvortil svaret var: “[...] det er ikke til salg.” 3. Som svar på klage 2020-0252-R over at puslespil.dk står ubrugt svarer Indklagede nu: “Indklagede i overår har solgt og markedsført puslespil. Puslespil.dk er en integreret fast bestanddel af Indklagedes virksomhed og er derfor af særlig betydning for både Indklagedes omdømme og omsætning.“ (se svarskrifte• uden et eneste bevis for at domænet puslespil.dk er anvendt i markedsføring.” Bilag 10-11 fremstår som udtræk fra ”ahrefs” vedrørende domænenavnet ”puslespil.dk”. Bilagfremstår som udtræk fra ”AccuRanker.com” vedrørende domænenavnet ”puslespil.dk”. Bilag 13-15 fremstår som skærmprint fra en hjemmeside vedrørende salg af puslespil beregnet til domænenavnet ”puslespil.dk”. Bilager skærmprint med gengivelse af en kontoudskrift fra Middelfart Sparekasse. Bilag 17-18 er efter det oplyste keywordsudtræk for indklagedes hjemmeside vedrørende forskellige ordsammenstillinger, hvori ordet ”puslespil” indgår. I duplikken er bl.a. anført følgende: ” 1. Det bestrides, at Indklagede i strid med domænelovens § aldrig har anvendt eller anvender domænet "puslespil.dk", idet brug af et domænenavn som viderestillingsdomæne ikke kan udgøre aktiv brug. Klagenævnet for Domænenavne har i flere afgørelser netop fastlagt, at brug som viderestillingsdomæne kan udgøre aktiv brug. Det afgørende i denne vurdering er, om Indklagede i sin brug af domænet "puslespil.dk" som viderestillingsdomæne til "scanmaps.dk" udnytter den signalværdi, der er tilknyttet domænet. 2. Ud over de i svarskriftet nævnte afgørelser henvises der for det første til Klagenævnets afgørelse 2018-0672 om domænenavnet "høreapparat.dk", hvor Klagenævnet fandt, at der ikke skulle ske overdragelse af viderestillingsdomænet, idet "domænenavnet ”høreapparat.dk” for øjeblikket viderestiller til domænenavnet ”rexton.dk”, og at dette ligeledes var tilfældet i august 2018. Da hjemmesiden på domænenavnet ”rexton.dk” fremstår som en hjemmeside, hvorfra der markedsføres høreapparater, anvender indklagede pt. domænenavnet i dets generiske betydning på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi." 3. Der henvises for det andet til Klagenævnets afgørelse 2018-0508 om domænenavnet "headshoppen.dk", hvor Klagenævnet fandt, at der ikke skulle ske overdragelse af viderestillingsdomænenavnet, idet "Indklagede anvender domænenavnet ”headshoppen.dk” til viderestilling til hjemmesiden på domænenavnet ”smokeshop.dk”, hvorfra der bl.a. udbydes udstyr til brug for rygning af cannabis og tobak. Klagenævnet finder, at en sådan brug af domænenavnet er egnet til at udnytte den signalværdi, der er knyttet til domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagede har en reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”headshoppen.dk.” I sagen var klager endda indehaver af varemærket HEADSHOPPEN og domænenavnet "headshoppen.com", hvorfra klager drev virksomhed. Dette i modsætning til nærværende sag, hvor Klager ingen adkomst har til "puslespil.dk". 4. Der henvises for det tredje til Klagenævnets afgørelse 2018-0664 om domænenavnet "kaffe.dk", hvor Klagenævnet fandt, at der ikke skulle ske overdragelse af viderestillingsdomænet, idet "domænenavnet ”kaffe.dk” viderestiller til hjemmesiden på domænenavnet ”gevalia.dk”, hvorfra der markedsføres kaffe. Da hjemmesiden på domænenavnet ”gevalia.dk” markedsfører kaffe, anvender indklagede pt. domænenavnet i dets generiske betydning på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi." 5. Som yderligere eksempler herpå henvises til Klagenævnets afgørelse 2018-0710 om domænenavnet "fagforening.dk", 2018-0712 om domænenavnet "a-kasse.dk" og 2019- 0066 om domænenavnet "koebermaegleren.dk". 6. På baggrund af Klagenævnets praksis gøres det gældende, at Indklagedes udnyttelse af domænenavnet "puslespil.dk" er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Der henvises til Indklagedes svarskrift, hvor det behørigt er dokumenteret, at Indklagede siden 2004 har markedsført og solgt puslespil via hjemmesiden "scanmaps.dk" til hvilken "puslespil.dk" siden 2004 har viderestillet, hvilket Klager øjensynligt er enig i, jf. Klagers replik. 7. Domænenavnet har bl.a. til formål at øge kendskabet til Indklagedes puslespilssortiment på Indklagedes webshop, hvorfor Indklagede har en væsentlig interesse i brugen af domænet. 8. Indklagede er i øjeblikket i gang med en udvidelse af den allerede igangværende aktive brug af domænet, herunder med planer om bl.a. at opgradere til en MagnetoWebshop og at etablere et selvstændigt univers specifikt for puslespil og har i den forbindelse indledt et samarbejde med web-bureauet Komunikado. 9. Det bestrides, at Klagers interesse, herunder selv en kommerciel interesse, om at anvende domænenavnet til at lancere en webshop med køb og salg af puslespil skulle overstige Indklagedes interesse. Dette også særligt henset til, at Klager ingen adkomst har til domænet, jf. også Klagenævnets afgørelse 2018-0508. 10. Det gøres gældende, at et udskrift af Klagers bankkonto ikke udgør behørig dokumentation for andet end, at Klager har en privat opsparing og må tillægges ingen eller begrænset bevismæssig værdi. Det forhold, at Indklagede er påbegyndt forberedende handlinger, dette værende skærmbilleder af foreløbige designs, dokumenterer heller ikke, at Klager har en større interesse end Indklagede i domænet. 11. For en god ordens skyld gøres desuden gældende, at Indklagede anvender domænet "puslespil.dk" på en loyal måde og varetager legitime aktiviteter.” Ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”scanmaps.dk” har sekretariatet den 12. december 2020 taget følgende kopier, der i det væsentlige svarer til bilag 4: Ved opslag på domænenavnet ”puslespil.dk” den 12. december 2020 blev viderestillet til domænenavnet ”scanmaps.dk”, hvor sekretariatet har taget følgende kopi: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at følgende hjemmeside er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”puslespil.dk” den 14. juni 2004 og 2. juli 2004, jf. bilagog 2: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”puslespil.dk” siden september 2004 har viderestillet til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”scanmaps.dk”, • at indklagede ikke har brugt domænenavnet ”puslespil.dk” til aktiv markedsføring af sin virksomhed, • at indklagede ifølge sin ledelsesberetning ikke beskæftiger sig med puslespil, • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”puslespil.dk” til at lancere en webshop med køb og salg af nye og brugte puslespil og skabe et online-fællesskab vedrørende puslespil, og • at det er i strid med god domænenavnsskik at registrere domænenavne uden intentioner om at anvende dem.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede siden 1959 har solgt forskellige typer af kort og produkter, der relaterer sig til kort, • at indklagede i begyndelsen af 2000'erne påbegyndte salg af puslespil med kortmotiver til både undervisningssektoren, biblioteker og til private kunder, og dette viste sig at blive en stor succes, • at indklagede erhvervede domænenavnet ”puslespil.dk” i 2004, og domænenavnet har siden været anvendt til at viderestille til indklagedes webshop på domænenavnet ”scanmaps.dk”, hvorfra der bliver udbudt puslespil til salg, • at klager ikke har særlige rettigheder til domænenavnet ”puslespil.dk”, • at domænenavnet ”puslespil.dk” består af en generisk betegnelse, og en sådan betegnelse kan som udgangspunkt frit anvendes af enhver, • at domænenavnet ”puslespil.dk” siden 2004 har været anvendt loyalt og aktivt af indklagede på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi, • at indklagedes interesse i domænenavnet ”puslespil.dk” overstiger klagerens interesse, og • at indklagede har anvendt domænenavnet ”puslespil.dk” på en loyal måde til varetagelse af legitime aktiviteter og ikke i strid med domænelovens § 25.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”puslespil.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, st k. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst, at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”puslespil.dk” til at lancere en webshop med køb og salg af nye og brugte puslespil og skabe et online-fællesskab vedrørende puslespil. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”puslespil.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”puslespil.dk” består af det almindelige ord ”puslespil”, der har en deskriptiv betydning. Det må derfor endvidere indgå i denne interesseafvejning, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Domænenavnet ”puslespil.dk” viderestiller til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”scanmaps.dk”, hvorfra indklagede bl.a. udbyder puslespil til salg. Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”puslespil.dk” afspejler domænenavnets signalværdi, og at indklagede derfor har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”puslespil.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”puslespil.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”puslespil.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Anders Gerlev Hansen, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.