Afgørelse

vaaben.dk

Hans Jørgen Hellesø Vaaben

MOD

Computernik OÜ

8. januar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”vaaben.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Afvisning/frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg er interesset i domænenavnet vaaben.dk da mit efternavn er Vaaben. Det fremgår tydeligt at den nuværende registrant af vaaben.dk alene anvender vaaben.dk som en del af "warehousing" - ved opslag på vaaben.dk fromkommer jf bilag1 en hjemmeside hvor domænenavnet er sat til salg. [...] Da registranten jf bilagalene har vaaben.dk med videresalg for øje hvilket er i strid med Lov om Internetdomæner §25 stk mener jeg at retten til domænet vaaben.dk skal overgå til mig da jeg ønsker at bruge det til hjemmeside og evt mailserver. Pt har jeg været nødt til at registrere domænet hjvaaben.dk til samme formål. Som nævnt ovenfor er Vaaben mit efternavn. Domænet ønskes alene anvendt til ikke-kommecielle (privat• formål.” Bilager ifølge klagerens oplysninger et skærmprint af et opslag på ”vaaben.dk”, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”vaaben.dk” er udbudt til salg for 2.288 EUR. Bilager et foto af et sundhedskort, hvoraf fremgår, at klageren bærer efternavnet Vaaben. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: “Computernik OÜ has been investing in domain names since 2000. We invest into generic domain names. We develop, sell, buy and also rent domains. We own over 7000 domains, .ee, .fi and .dk domains. Investing into domain names is allowed business practice in many countries around the world. Denmark included! Vaaben.dk was registered of the generic meaning of the word. We want to develop that domain in future! We have developed a lot webpages in Estonia. Raha.ee, kaassid.ee, kokteil.ee, qr.ee. I am just one-man show, so it takes time to develop the domains. Our domains are registered for future development! They are not registered for selling! The .dk domain has the unfriendliest rules in the whole world. And believe me, I have lived in the Soviet Union. The rules remember me of those times. People are told what they can and can't do. They can`t sell there property. That is exactly what the Soviet Union was like. [...] The complaint has no EXCLUSIVE rights to vaaben.dk. The complaint has no rights to vaaben.dk. There is no ground for the claim! I do not see any evidence, that the complaint should be awarded the domain. ZERO. The complaint is pointing that the domain is for sale and that this is the ground! I ask, why he doesn't take all our 110+ .dk domains once? It would be that easy, just point to the fact that domains are for sale, and take them all. What logic is that? No ground, just point that they are for sale. The complaint didn`t like our price, and after that filed for claim. And wants to steal our property just for free. THAT IS STEALING!!!!!” I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Som replik på dokumentet "response_65023.pdf" skal følgende anføres: 1. Som det fregår af bilag fremkommer ved opslag på vaaben.dk en salgsside for domainet vaaben.dk. Siden min klage er internetsiden kun ændret fra at vise en fast pris (bilag 1) og til at anmode om et tilbud (bilag 3). 2. Indklagede anfører selv i dokumentet "response_65023.pdf" at: "We invest into generic domain names. We develop, sell, buy and also rent domains." Dette må anses for "warehousing" som jf Lov om internetdomainer §25, stker ulovligt. Jeg mener derfor at indklagedes svar i "response_65023.pdf" styrker min påstand om at 25, stk er overtrådt for så vidt angår domainet vaaben.dk og at domainet derfor skal overføres til mig idet jeg har redegjort for et legitimt krav på domainnavnet.” Bilag er et skærmprint af et fornyet opslag på ”vaaben.dk”, hvoraf fremgår, at domænenavnet er udbudt til salg. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: “Since last replay the domain vaaben.dk has been sold to someone else. www.vaaben.dk Please remove the claim. The new buyer wants to transfer the domain to her name. His name is IAMANIDIOT VAABEN. Please do it ASAP.” Ved opslag på indklagedes hjemmeside under domænenavnet ”domeen.com” har sekretariatet den 30. november 2020 taget følgende kopier: Ved opslag den 1. oktober 2020 på ”vaaben.dk” blev viderestillet til domænenavnet ”dan.com”, hvor domænenavnet ”vaaben.dk” blev udbudt til salg, og hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 30. november 2020 på ”vaaben.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved e-mail af 1. oktober 2020 har DK Hostmaster oplyst til sekretariatet, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”vaaben.dk” siden den 27. maj 2019. Sekretariatet har ved opslag den 30. november 2020 på Danmarks Statistiks hjemmesid e (www.dst.d• konstateret, at der pr. 1. januar 2020 var 176 personer i den danske befolkning med efternavnet Vaaben. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren bærer efternavnet Vaaben, • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”vaaben.dk” til en hjemmeside og eventuelt til e- mailkommunikation til private formål, • at klageren pt. anvender domænenavnet ”hjvaaben.dk”, • at det ved opslag på domænenavnet ”vaaben.dk” fremgår, at domænenavnet udbydes til salg, • at indklagede har registreret og anvender domænenavnet ”vaaben.dk” med videresalg for øje i strid med § 25, stk. 2, hvilket indholdet af indklagedes svarskrift bekræfter, og • at domænenavnet ”vaaben.dk” på den baggrund bør overføres til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede, Computernik OÜ, har investeret i generiske domænenavne siden 2000, • at indklagede udvikler, sælger, køber og udlejer domænenavne, • at investeringer i domænenavne er en lovlig forretningsmodel i mange lande, herunder i Danmark, • at indklagede registrerede domænenavnet ”vaaben.dk” med henblik på at udvikle det i fremtiden, • at indklagede ikke registrerer domænenavne med henblik på videresalg, • at klageren ikke har eneret til betegnelsen ”vaaben.dk”, • at klageren vil stjæle domænenavnet ”vaaben.dk” fra indklagede, og • at domænenavnet ”vaaben.dk” efter indgivelsen af klagen i den foreliggende sag er videresolgt til en tredjepart, hvorfor klagen bør afvises.

Nævnets bemærkninger:

Da det må antages, at domænenavnet ”vaaben.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Det bemærkes, at klagenævnet ikke finder, at der af indklagede er oplyst omstændigheder, som kan føre til en afvisning af sagen. For så vidt angår indklagedes oplysning om, at domænenavnet ”vaaben.dk” efter indgivelsen af klagen i den foreliggende sag er solgt til en tredjepart bemærkes, at det følger af pkt. 6.4 i DK Hostmasters vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn bl.a., at en registrant ikke kan overdrage et domænenavn, når der ved Klagenævnet for Domænenavne er indledt en klagesag om det pågældende domænenavn, og at registranten ikke vil kunne overdrage eller slette domænenavnet, før sagen er hævet, der er indgået forlig, eller klagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Klageren har gjort gældende:
at indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”vaaben.dk” i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Klageren bærer efternavnet Vaaben og har oplyst, at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”vaaben.dk” til en hjemmeside og eventuelt e-mailkommunikation til private formål. Klagenævnet finder, at klageren på den anførte baggrund har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”vaaben.dk”. Domænenavnet ”vaaben.dk” er registreret af indklagede den 27. maj 2019. Af sekretariatets undersøgelser i sagen fremgår, at domænenavnet ”vaaben.dk” på tidspunktet for klagesagens start den 29. september 2020 viderestillede til domænenavnet ”dan.com”, hvorfra domænenavnet blev udbudt til salg med teksten ”The domain name vaaben.dk is for sale!”. På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes registrering af domænenavnet ”vaaben.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg af domænenavnet. Indklagede har oplyst, at indklagede siden 2000 har investeret i domænenavne med fokus på generiske domænenavne. Endvidere har indklagede oplyst, at indklagede beskæftiger sig med salg, køb og udleje af domænenavne, og at indklagede er registrant af mere end 7.000 domænenavne under internetdomænerne ”.ee”, ”.fi” og ”.dk”. Tilsvarende oplysninger fremgår af indklagedes hjemmeside, hvor tillige er anført bl.a. følgende: ”We have over 7000 domains! We are selling some of our domain names because it would take “many lifetimes” to develop or liquidate our volume of domain names”. I forhold til det omtvistede domænenavn har indklagede oplyst, at domænenavnet ”vaaben.dk” er registreret med henblik på at udvikle det i fremtiden, men indklagede har ikke nærmere konkretiseret planen for udvikling af domænenavnet. Endvidere har indklagede oplyst, at domænenavnet efter indgivelsen af klagen i den foreliggende sag er videresolgt til en tredjepart. Efter klagenævnets vurdering har indklagede ikke afkræftet den nævnte formodning for, at formålet med indklagedes registrering af domænenavnet ”vaaben.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg af domænenavnet. Det bemærkes, at indklagede tværtimod har bekræftet, at indklagedes forretningsmodel bredt set bygger på køb, salg og udlejning af domænenavne, ligesom indklagede ifølge dennes oplysninger faktisk har forsøgt at videresælge domænenavnet ”vaaben.dk” til en tredjepart. Det følger heraf, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet ”vaaben.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”vaaben.dk” registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”vaaben.dk” skal overføres til klageren, Hans Jørgen Hellesø Vaaben. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klagerenTest et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.