Afgørelse

odensemarineforening.dk

ODENSE MARINEFORENING

MOD

Lasse Carsten Bach Pedersen

8. januar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”odensemarineforening.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet ODENSE MARINEFORENING (CVR-nummer 19407284) med startdato den 1. juli 1996. Foreningen er registeret under branchekode ”949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n.”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Lasse Bach var formand for Odense Marineforening og var manden der lavede registreringen af domænet i sin tid. Siden Lasse Bach stoppede som formand forår siden har det ikke været muligt for os i foreningen at have tilgang til den hjemmeside der ellers var lavet. Ligesom vi heller ikke har kunnet få ham til at overdrage domænet til foreningen. Vi har fra Odense Marineforenings side hele tiden betalt for registreringen via vores betalingsservice, sidste gang var den 8. september år hvor der blev betalt 58,75 kr. fra vores konto i sparekassen Kronjylland. Vi har ingen anelse om hvorfor Lasse Bach ikke vil afgive dette domæne da han ikke engang er medlem af foreningen længere. Vi har gjort os meget umage for at forsøge at kommunikere med Lasse Bach omkring dette, men desværre uden held. Vi i Odense Marineforening mener at domænet er foreningens og at det skal være til rådighed for os og vores medlemmer, hvilket det ikke har været nu iår, til trods for at vi har betalt for det. [...] Vi mener det er forkert at en privatperson kan blokere for brug af et domænenavn som vi i foreningen betaler. Vi er bevidste om at vi kan stoppe betalingen, men dels kan han jo så vælge at selv at betale det relativt beskedne beløb og dels er der næsten et år til næste betaling. Vi er også klar over at der er en venteliste med et navn på domænet, manden der står på ventelisten er Flemming Heden Knudsen, han er Landskasserer i Danmarks Marineforening og vil gerne overdrage til os hvis det kommer dertil, men vi ønsker umiddelbart en hurtigere og mere sikker behandling af sagen hvilket er grunden til at vi vil have klagen behandlet.” Bilag(litreret af klagenævne• er en kopi af vedtægter for MARINEFORENINGEN. Bilag (litreret af klagenævne• er en fuldmagt fra Ole Bøwig til Johnny Kottal til at repræsentere klageren i den foreliggende sag. Ved opslag den 9. oktober 2020 på ”odensemarineforening.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 29. november 2020 på ”odensemarineforening.dk” fremstod hjemmesiden uændret. Ved at klikke på ”Kontakt” på ovenstående hjemmeside fremkom oplysninger vedrørende klagerens forening, hvoraf det fremgik, at Ole Bøwig er formand for bestyrelsen. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”odensemarineforening.dk”. Ved e-mail af 9. oktober 2020 har DK Hostmaster oplyst til sekretariatet, at indklagede har været registrant af domænenavnet siden den 17. august 2007. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede er tidligere formand for klagerens forening og registrerede i sin tid domænenavnet ”odensemarineforening.dk”, • at indklagede stoppede som formand for klagerens forening for syv år siden, og at det ikke har været muligt at få indklagede til at overdrage domænenavnet til klageren, • at klageren hele tiden har betalt for registreringen af domænenavnet ”odensemarineforening.dk”, og at klagerens seneste betaling er sket den 8. september 2020, • at klageren ikke har kendskab til, hvorfor indklagede ikke vil afgive domænenavnet ”odensemarineforening.dk”, da han ikke længere er medlem af klagerens forening, • at domænenavnet efter klagerens opfattelse tilhører klageren, og • at indklagede er bekendt med, at der står en person på venteliste til domænenavnet ”odensemarineforening.dk”, og at vedkommende er landskasserer i Danmarks Marineforening og er villig til at overdrage domænenavnet til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det må antages, at domænenavnet ”odensemarineforening.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for hverken klageren eller indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Klageren er en forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet ODENSE MARINEFORENING, og det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”odensemarineforening.dk” anvendes til en hjemmeside vedrørende klagerens forening. Klageren har oplyst, at indklagede er tidligere formand for klagerens forening, at indklagede ”i sin tid” registrerede domænenavnet ”odensemarineforening.dk”, og at klageren i hele perioden har betalt for omkostningerne i forbindelse med registreringen af domænenavnet ”odensemarineforening.dk”, idet klageren dog ikke har fremlagt dokumentation for klagerens betalinger. Klagenævnet forstår klageren således, at indklagede i sin egenskab af formand for klagerens forening registrerede domænenavnet ”odensemarineforening.dk” til brug for klageren. På den baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at domænenavnet ”odensemarineforening.dk” er registreret på vegne af og til brug for klageren. Indklagede, som ikke har svaret i sagen, har ikke afkræftet denne formodning. Det følger af § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens oplysning. Nævnet har i den foreliggende sag fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse. På denne baggrund finder klagenævnet, at klageren må anses for at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn. Derfor kan klageren kræve registreringen af domænenavnet ”odensemarineforening.dk” overført til sig. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”odensemarineforening.dk” skal overføres til klageren, ODENSE MARINEFORENING. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klagerenTest et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.