Afgørelse

nysom.dk

Birgitte Juul Nysom Sandhagen

MOD

Annette Nysom

8. januar 2021


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”nysom.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg er i følge vores bobestyrer Helle Gyldenberg Lassen berettiget til at overtage domænet nysom.dk ifølge referat fra bomøde den 21.01.2020 (se Bilag 1_Bomødereferat, s. 5). 02.12.2019: Min far Søren Peter Juul Nysom afgår ved døden. Hans bærbar computer med emailkonto er i hans lejlighed, hvor hans kone Annette Nysom også bor indtil hun fraflytter medio juli 2020. Hendes søn [A] (programmø• bor i samme ejendom og har altid hjulpet Annette Nysom med IT. [A] og min far var ikke på talefod. 21.01.2020: Første bomøde med bobestyrer. Min søster Maiken Nysom Toksvig fremlægger på mødet, at jeg skal overtage ejerskabet af domænet nysom.dk efter vores far. Det kom til referat, at domænet skulle overgå til mig, Birgitte Juul Nysom Sandhagen. Min fars kone Annette Nysom var tilstede på mødet og tilkendegiver hverken på mødet eller senere sin interesse for at overtage domænet nysom.dk (se Bilag 2_mail fra bobestyrer). Efter mødet er jeg af den overbevisning, at jeg vil få besked af bobestyrer, når domænet kan frigives til mig af. 23.02.2020: Min far Søren Peter Juul Nysoms website www.nysom.dk bliver gjort værdiløst. Den dag flyttes domænet fra siden www.nysom.dk hostet af One.com til ny udbyder; GratisDNS. Flytningen blev foretaget ved brug af min fars email soren@nysom.dk og login til hans profil på DK Hostmaster. (se Bilag 8_besked fra One.com supporter). DK Hostmaster får ikke besked, når en ejer afgår ved døden og det er derfor muligt at ‘agere’ min far. Samtidig oprettes email annette@nysom.dk. Den person som har brugt min fars konti har haft IT kompetencer. 20.05.2020 ejes domænet nysom.dk af [A] og herefter videregivet til Annette Nysom. Hun skriver til mig, at hendes søn [A] holdt øje med frigivelsen af domænet - og det kunne jeg også bare have gjort. Det havde jeg ingen mulighed for, da faktura om fornyelse af domæne blev sendt til min fars email. DK Hostmaster må ikke kommunikere fornyelsesdatoer ud til andre end ejeren selv og via email. [A] køber domænet den første dag det er muligt. 06.06.2020: Jeg skrev mail til bobestyrer Helle Gyldenberg Lassen om status på overtagelse af domænet nysom.dk. Bobestyrer kontaktede Annette Nysom via mail den 12.06.2020 (se Bilag 4_mail fra bobestyrer 12062020). 22.07.2020: Annette Nysom svarer bobestyrer, at hun ved hun har lovet at overdrage domænet til mig, men først kan overskue det efter den 01.08.2020 (se Bilag 5_svar Annette 22072020), samt opfølgning bobestyrer den 17.08.2020. 28.08.2020: Bobestyrer sendte faktura fra one.com og absolut frist for gentegning af domænet til One.coms webhotel www.nysom.dk, samt mail til Annette Nysom. Bobestyrer spurgte igen Annette Nysom til status på omregistrering af domænet nysom.dk til mig. Annette Nysom har siden den dag ikke responderet (se Bilag 6_mail til Annette 28.08.2020). 04.09.2020: Jeg kontaktede One.com, som opfordrede mig til at betale faktura, da kun min far kan betale den. De er heller ikke bekendt med at han er afgået ved døden og jeg bør betale faktura for ikke at miste www.nysom.dk. Jeg indbetalte faktura og skrev mail til Annette Nysom og bobestyrer (se Bilag 7_mail til Annette 04092020). 06.09.2020 får jeg adgang til webhotellet www.nysom.dk hos One.com og her gik det op for mig, at min fars website www.nysom.dk er uden domæne. Jeg kontaktede DK Hostmaster og One.com for at forstå forløbet. Alt peger på, at min fars konto hos DK Hostmaster og One.com er blevet misbrugt og derfor er Annette Nysom i dag ejer af domænet. 17.09.2020: Jeg skrev mail til Annette Nysom efter mail fra Bobestyrer, der afviser at gøre mere i sagen (se Bilag 2_mail fra bobestyrer 17092020). I mailen beskrev jeg hændelsesforløbet til Annette og opfordrer hende igen til at overdrage domænet og senest den 24.09. 2020 - ellers må jeg desværre gå domstolenes vej (se Bilag 3_mail til Annette 17092020). 27.09.2020: Jeg indgiver klage efter ikke at have hørt fra Annette Nysom...” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af bomødereferat af 21. januar 2020, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren ønsker at overtage domænenavnet ”nysom.dk”. Bilag er kopi af e-mail af 11. september 2020 fra advokat Helle Gyldenberg Lassen, hvori det meddeles, at bobestyreren ikke har mulighed for at gennemtvinge en omregistrering af et domænenavn. Bilager kopi af e-mail af 17. september 2020 fra klageren til indklagede, hvori klageren redegør for sine synspunkter vedrørende domænenavnet ”nysom.dk”. Bilag er kopi af e-mail af 12. juni 2020 fra advokat Helle Gyldenberg Lassen til klageren og indklagede, hvori Helle Gyldenberg Lassen giver udtryk for, at domænenavnet ”nysom.dk” efter hendes opfattelse bør overføres til klageren. Bilag er kopi af e-mailkorrespondance af juli og august 2020 mellem klageren, indklagede og advokat Helle Gyldenberg Lassen, hvori indklagede ved e-mail af 22. juli 2020 bl.a. anfører følgende: ”Jeg er helt klar over, at jeg har lovet at overdrage domænet nysom.dk til Birgitte, men det har ikke lige stået først på min prioriteringsliste. Bilag er kopi af e-mail af 28. august 2020 fra advokat Helle Gyldenberg Lassen til indklagede vedrørende domænenavnet ”nysom.dk”. Bilag er kopi af e-mail af 4. september 2020 fra klageren til indklagede vedrørende domænenavnet ”nysom.dk”, og hvori klageren bl.a. oplyser at have betalt for webhotel hos One.com. Bilager kopi af korrespondance mellem klageren og One.com vedrørende domænenavnet ”nysom.dk”, herunder om hvem der er berettiget til at flytte domænenavnet til et andet webhotel. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg, Annette Nysom, var gift med afdøde Søren Peter Juul Nysom i næstenår. Min mand, Søren Peter Juul Nysom, var tidligere registrant af domænet nysom.dk. Jeg har i snartår heddet Nysom til efternavn og hedder det stadig, ref. bilag A, kopi af mit pas. Min registrering af domænenavnet strider ikke mod navnelovens §og § 5, ref. bilag H, Navnelovens §4 og §5. På et tidligere tidspunkt, for flere år siden, har jeg haft min egen e-mailadresse, annette@nysom.dk, med tilhørende postkasse, hvilket er én af årsagerne til, at jeg gerne vil være i besiddelse af domænet nysom.dk. Andre har nemt ved at huske min e-mailadresse, hvis e-mailadressen indeholder mit fornavn før @, og efternavn.dk, altså nysom.dk, efter @. Desuden har jeg drøftet med andre i Nysom- familien, at hvis jeg var i besiddelse af domænenavnet nysom.dk, kunne vi være flere i familien med egne, personlige e-mailpostkasser med @nysom.dk-e-mailadresser. Med sådan en løsning vil vi være flere i familien, enten det er privat eller i forretningsøjemed, der kan deles om brugen af domænenavnet nysom.dk med de funktionaliteter, der evt. findes i Google eller Microsoft 365. Min søn, [A], hjælper mig med stort set alt, der vedrører it: Mobiltelefon, computer, fjernsyn, e-mail, internet m.m. Han er systemadministrator, kender til håndteringen af internetdomæner og har et par gange nævnt, mens klager har været til stede, at der skulle tages stilling til domænenavnet nysom.dk, så registreringen af domænet ikke udløb. Imidlertid er det netop, hvad der er sket. Min søn, [A’s], forhold til min afdøde mand, Søren Peter Juul Nysom, var kammeratligt. Min mand og [A] hjalp ofte hinanden med bl.a. håndværksmæssige opgaver, og de mødtes jævnligt i nærområdet til et par øl. Min nu afdøde mand hjalp desuden min søn med køb og tinglysning af ... lejlighed og garage samt omlægning af realkreditlån og meget andet. Det er derfor ikke korrekt, min afdøde mand ikke var på talefod med min søn, sådan som klager påstår i sin sagsfremstilling på side 2. I øvrigt kan jeg ikke se relevansen af dette for denne sags afgørelse. Påstanden om, at genregistrering eller overdragelse af nysom.dk skulle være sket ulovligt ved at logge på som tidligere registrant, Søren Peter Juul Nysom, hos enten one.com eller dk- hostmaster, har intet på sig. Det er af yderste vigtighed, at min søns navn, [A], ikke sættes i forbindelse med ulovlig pålogning nogen steder eller udgivet sig for at være min afdøde mand hos dk-hostmaster, one.com eller nogen andre steder i nævnets offentliggjorte afgørelser på Klagenævnets hjemmeside, når denne sag er afgjort. Min søn har ikke været logget på min afdøde mands computer og ej heller udgivet sig for at være min afdøde mand på noget tidspunkt. Ingen overdragelse har fundet sted fra one.com til gratisdns. I forbindelse med min søn [A’s] registrering af nysom.dk er dette sket som en konsekvens af, at nysom.dk ikke er blevet genaktiveret eller betalt i tide, ref. bilag C. Oplysningen om, at domænet nysom.dk var inaktivt/suspenderet op til registreringen 20/5-2020, har været tilgængeligt for alle, f.eks. på dk-hostmasters hjemmeside, ref. bilag B nederst. Klager har ladet registeringen af domænet løbe ud. Mig bekendt har ingen haft kontakt til dk- hostmaster eller one.com i tide med henblik på at overtage nysom.dk, før domæneregisteringen udløb og blev slettet, som det sker med domænenavne, når ikke de bliver betalt, ref. bilag D og bilag I. Klager har minimum haft tre måneder, mens nysom.dk har været deaktiveret, til at genaktivere og overtage domænenavnet. Eksempelvis kunne klager allerede i december 2019 have foretaget sig noget for at overtage nysom.dk straks; have registreret sig på venteliste hos dk-hostmaster til registrering af nysom.dk, sandsynligvis bedt bobestyrer af boet efter Søren Peter Juul Nysom om assistance for at overtage nysom.dk eller søgt vejledning i overtagelse af nysom.dk hos f.eks. dk-hostmaster eller one.com. Klager har således haft rig lejlighed til at overtage domænet nysom.dk, inden registreringsperioden udløb, og domænet blev tilgængeligt for offentligheden. Ydermere har klager ikke altid haft eller benyttet Nysom i sit navn. Registreringer hos eksempelvis https://krak.dk og https://degulesider.dk viser, at klager ikke har registreret sig med navnet Nysom, kun Juul Sandhagen, ref. bilag K. Nederst på side i klagers sagsfremstilling er fremført, at bobestyrer 28/8-2020 sendte Birgitte en faktura fra One.com dateret 17/8-2020 om genoptegning af domænet nysom.dk til one.com. På det tidspunkt var det for sent at administrere eller benytte domænet nysom.dk hos one.com, da domænet tre måneder tidligere, 18/5-2020, var redelegeret/flyttet til dk- hostmasters venteliste-navneservere og blot to dage senere, 20/5-2020, var flyttet fra dkhostmasters venteliste-navneservere til gratisdns og google på almindelig vis, ref. bilag C, side 4. Igen: Det er uhyre vigtigt, at min søns navn, [A], ikke sættes i forbindelse med ulovligheder som at have været logget på nogen steder eller udgivet sig for at være min afdøde mand hos dk-hostmaster, one.com eller nogen andre steder. Det skal ikke publiceres i nævnets offentliggjorte afgørelser på Klagenævnets hjemmeside, når denne sag er afgjort, sådan som klager antyder i sin sagsfremstilling samt i sit bilag 3. Tidslinje 13/05-2020: Nysom.dk inaktivt/suspenderet hos dk-hostmaster. Min søn registrerer sig på venteliste hos dk-hostmaster med sit brugerid, PS9942-DK. 18/05-2020: Modtaget notis fra dk-hostmaster om, at domænet kan registreres. Nysom.dk er blevet ledigt til registrering for alle, men først dem på dk-hostmasters venteliste. Nysom.dk har været inaktivt/suspenderet, sandsynligvis pga. manglende betaling hos dk-hostmaster i minimum tre måneder. 20/05-2020: Min søn accepterer nysom.dk hos dk-hostmaster med sit brugerid, PS9942-DK, og redelegerer/flytter domænet til gratisdns’ navneservere. 25/05-2020: Konfigureret GoogleApps med nysom.dk med bl.a. en e-mailkonto til annette@nysom.dk, der fungerer, ref. bilag E. 09/06-2020: Nysom.dk overdrages til mig, Annette Nysom, brugerid AN5021-DK, der så bliver registrant/ejer. ... Jeg hedder Annette Nysom med Nysom som efternavn. Det er således ikke uretmæssig brug af nysom.dk, da jeg hedder Nysom til efternavn, ref. bilag G, ”Vilkår for brugsret til et .dk- domænenavn”, pkt 9.1:”Uretmæssig brug af Domænenavn”. Min søn og jeg var først til at registrere domænet nysom.dk, efter registreringsperioden udløb 18/5-2020, hvor nysom.dk blev slettet eller sat på venteliste. Forud denne dato har klager har ikke foretaget en aktiv handling med henblik på at få nysom.dk overdraget. Min søn har ved flere lejligheder nævnt, også i klagers påhør, at nogen skulle foretage sig noget i retning af at få overdraget nysom.dk, evt. ved at registrere sig på ventelisten. Jeg mener, jeg er først i tid og dermed retmæssig ejer af domænet nysom.dk. Ingen har vist interesse for domænet i flere måneder. Jeg henviser til bilag F, ”Skrivelse til Klagenævnet for Domænenavne”. Jeg vil gerne dele mulighederne, der ligger i at være ejer af nysom.dk-domænet, og det er min hensigt at tilbyde andre i familien Nysom en personlig, separat e-mailpostkasse med @nysom.dk. Flere i Nysom-familien end bare mig skal have muligheden for at benytte nysom.dk, og nogle i familien har allerede har vist interesse for at få egen nysom.dk- e-mailpostkasse. Jeg tvivler på, at klager kan tilbyde det samme. I øjeblikket fungerer nysom.dk med GoogleApps med e-mail og andre GoogleApps-funktionaliteter. Jeg vil desuden tilbyde klager sin egen separate e-mailpostkasse med @nysom.dk.” Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af indklagedes pas. Bilag B er en beskrivelse af registreringsforholdene for domænenavnet ”nysom.dk” i maj og juni 2020 samt et skærmprint – efter det oplyste taget den 13. maj 2020 - fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”nysom.dk” er deaktiveret. Bilag C er kopi af meddelelse af 13. maj 2020 fra DK Hostmaster til [A], hvori det oplyses, at [A] er skrevet på venteliste til domænenavnet ”nysom.dk”. Bilag D er skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside med overskriften ”Genopret suspenderet domænenavn”. Bilag E indeholder bl.a. kopier af e-mails af september og oktober 2020 sendt til e-mailadressen ”annette@nysom.dk”. Bilag F er kopi af brev af 10. oktober 2020 fra indklagede til Klagenævnet for Domænenavne, hvori bl.a. anføres følgende: ”... På vores møde med bobestyreren i slutningen af januar 2020 blev testamentet gennemgået sammen med de forskellige aktiver. På et tidspunkt blev vi spurgt om, hvem der var intersseret i domænet nysom.dk, og straks meldte Birgitte sig. Jeg ville også gerne have haft det, men ønskede ikke en diskussion. I begyndelsen af maj informerer min søn, [A], mig, at domænet nysom.dk ligger inaktivt og suspenderet på dk-hostmaster, og enhver kan skrive sig på venteliste for at registrere det, når suspensionen udløber. En suspension varer mdr. Jeg undrer mig, men siger selvfølgelig, at så vil jeg gerne købe det. Jeg tænker, at Birgitte har ændret mening, for det gjorde hun også efter først at have sagt, at hun ville købe min mands bil ud af boet. Efter ugers skriverier frem og tilbage med bobestyreren om bilen, meddeler hun, at hun alligevel ikke ønsker at købe den. Så jeg tror selvfølgelig, at hun igen har ændret mening. Min søn og jeg beslutter, at han holder øje med domænet et stykke tid for at se, om nogen melder sig på ventelisten. Ingen melder sig, og 13.05.20 skriver [A] sig på venteliste hos dk- hostmaster som den eneste. Før 13.05.20 er der i hvert fald ingen, der har interesseret sig for det domæne, og enhver har kunnet skrive sig på ventelisten i de måneder, domænet har været inaktivt. 18.05.20 får [A] besked om, at domænet er frigivet, og nu kan enhver så købe det. [A] venter lige et par dage, og 20.05.20 køber han det for at overdrage det til mig. Alt er foregået fuldstændig transparent og på en måde, enhver kunne have gjort. Helt efter reglerne. 8.06.20 får jeg pludselig en sms fra Birgitte med besked om, at hun har set, at [A] har købt domænet, og nu ønsker hun, at det skal overdrages til hende. Iflg. Birgittes hjemmeside arbejder hun med branding, og hun må derfor nødvendigvis vide en del om oprettelse m.m. af domæner, og det beviser også den handling, hun foretager 8.06. Den handling kunne hun have foretaget i januar, februar, marts, april eller maj, og så havde vi undgået denne kedelige situation. Jeg kunne kun antage, at hun ikke længere ønskede domænet og har handlet i den bedste tro. Hun har som nævnt tidligere i dokumentet før skiftet mening. Jeg kontaktede bobestyreren, som fortalte, at domænet faktisk var blevet en del af boet, og derfor kunne jeg ikke købe det, uden at Birgitte havde frasagt sig retten til at købe det. Umiddelbart accepterede jeg det og invilligede i at overdrage domænet. Men efter nærmere omtanke er jeg ikke parat til at overdrage det, fordi: 1. domænet har ligget frit tilgængeligt for enhver i flere måneder, og hvorfor er jeg så den eneste, der ikke kan købe det. 2. jeg var allerede begyndt at informere om min nye e-mailadresse, har ikke helt overblik over, hvem den er givet til og føler, at jeg uforskyldt er havnet med et problem. 3. jeg mener, at Birgitte indirekte har frasagt sig retten til domænet ved ikke at have handlet på sagen i flere måneder – men først reagerer i juni,måneder efter min mands død. 4. iflg. CPR registeret er Birgittes navn: Birgitte Juul Nysom Sandhagen, og de sidste caår har hun brugt navnet Sandhagen. Så sent som i en mail til mig 12.12.2019. 19.12.20 er første gang, jeg ser, hun benytter sig af navnet Birgitte Nysom. Hun har altså brugt navnet Nysom i mindre end et år. Ingen af debørnebørn bruger navnet Nysom. Jeg har heddet Annette Nysom de sidsteår. Det skal her bemærkes, at min kontakt til Birgitte er meget spinkel, fordi allerede inden min mands bisættelse havde hun kontakt til flere advokater for at finde ud af, hvor hurtigt man kunne forvente, at jeg fraflyttede lejligheden – mit hjem gennem hele mit ægteskab. Desuden kom hun på uanmeldt besøg hos mig kort efter min mands bisættelse med det ene formål nærmest at kommandere mig til at fravige to meget rimelige løfter, jeg havde givet ham på hospitalet et par dage før han døde. Jeg havde lovet, at Anne Jensen fra ejendomsmæglerfirmaet Irving Jensen skulle sælge lejligheden, og at der ikke skulle holdes åbent hus, men at lejligheden kun skulle fremvises til seriøse købere. Min mand og Anne har kendt hinanden gennem flere år. Dette er bare to af mange lignende situationer. Jeg har simpelthen trukket mig for at beskytte mig selv. Det er en rigtig kedelig sag, vi er havnet i, og jeg håber, at I kan hjælpe med at afgøre, hvad der er retsligt rimeligt og retfærdigt, så vi kan få den afsluttet.” Bilag G er kopi af uddrag af DK Hostmasters ”Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn” vedrørende pkt. 9.1. med overskriften ”Uretmæsig brug af Domænenavn”. Bilag H er kopi af navnelovens §§og 5. Bilag I er kopi af uddrag af DK Hostmasters ”Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn” vedrørende pkt. 4. med overskriften ”Betaling for Domænenavn”. Bilag K er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”krak.dk” med gengivelse af resultatet ved en søgning på klagerens adresse, og hvorefter klageren er angivet med navnet Birgitte Juul Sandhagen. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Jeg fastholder klageskrift af 27. sept. og kan dokumentere alle punkter. Annettes svarskrift af 18. oktober kan jeg ikke genkende. Jeg har fuld opbakning fra bobestyrer, min søster og min fars fire børnebørn i, at domænet overtages af mig som aftalt på bomøde 21.01.2020. For yderlige oplysninger kan min søster Maiken Nysom kontaktes på tel. 24250642 og samtidig bevidne, at det var min fars ønske at hans døtre overtager domænet nysom.dk. Nysom er vores familienavn og vi bruger det privat; se venligst vedhæftede bilag.” Bilag er skærmprint fra klagerens Facebook-profil, hvor klageren er angivet som Birgitte Nysom. Bilag er skærmprint fra klagerens Instagram-profil, hvor klageren er angivet som Birgitte Nysom. Bilager skærmprint fra klagerens LinkedIn-profil, hvor klageren er angivet som Birgitte Nysom. Bilager skærmprint fra Maikens Nysoms Facebook-profil. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Ref. klagers bilag”Eksempel 1, min virksomhed”, klagers bilag 10, ”Eksempel 2, min Facebook-profil”, klagers bilag”Eksempel 3, min Instagram-profil”, og klagers bilag ”Eksempel 4, LinkedIn” viser skærmdumps uden dato og har efter min mening ingen værdi som bevis for, hvornår brugen af navnet Nysom er påbegyndt. Jeg ser det første gang brugt 19.12.2019. Som nævnt tidligere blev navnet Sandhagen brugt så sent som 12.12.2019. Hvis familienavnet Nysom er så betydningsfuldt for klager, er det bemærkelsesværdigt, at navnet Nysom ikke er registreret, så Nysom vises, når der søges på telefonnummer eller adresse på https://krak.dk og https://dgs.dk, Ref. bilag K og bilag L. Jeg har brugt navnet Nysom siden 27.07.1996, da jeg indgik ægteskab med Søren Nysom. Jeg havde en kort overgang for mere end år siden e-mailadressen annette@nysom.dk, men måtte opgive det, fordi teknikken dengang ikke var så udviklet som i dag, hvilket resulterede i, at jeg af og til fik Sørens e-mails i min postkasse, og Søren fik mine e-mails i sin postkasse. Jeg skrev et tillæg til mit tidligere brev til Skifteretten på Frederiksberg den 22.09.2020 for at forklare udviklingen i sagen, da klager havde klaget til Klagenævnet, Ref. bilag M. Svar fra Skifteretten af 13.10.2020 vedlægges som bilag N. Boet efter min mand er nu afsluttet, og domænet nysom.dk er ikke en del af boet. Jeg vil gerne igen understrege, at min søn og jeg var i den bedste tro, da domænet blev registreret af min søn på mine vegne. Nysom.dk var suspenderet og inaktivet. Jeg undrer mig stadig over, at hvis domænet har så stor betydning for klager – hvorfor agerer hun så ikke i næsten et halvt år, og hvorfor reagerer hun først, efter at min søn og jeg har registreret domænet? Hun synes klart at vide, hvordan man håndterer domæner. Jeg har kontakt til flere familiemedlemmer (medlemmer, som klager ikke har kontakt til), der er interesserede i at få en mailboks hos mig, så de kan få mailadr. fornavn@nysom.dk, og det kan klager naturligvis også få. Der er desværre ikke tillid til, at det bliver stabilt, hvis det omvendte bliver tilfældet.” Bilag L er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”krak.dk”, der efter det oplyste gengiver resultatet ved en søgning på klagerens søsters telefonnummer, og hvoraf fremgår, at hun er angivet med navnet Maiken Juul Toksvig. Bilag M er kopi af indklagedes brev til skifteretten på Frederiksberg, der er tillæg til indklagedes brev til skifteretten af 22. september 2020. Bilag N er kopi af brev af 13. oktober 2020 fra Retten på Frederiksberg (Skifterette• til indklagede. Ved opslag på klagerens virksomheds hjemmeside på domænenavnet ”birgittenysom.dk” har sekretariatet den 10. december 2020 taget følgende kopi, jf. bilag 9: Ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”nysom.dk” den 29. september 2020 og igen den december 2020 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold Ved opslag på Danmarks Statistiks hjemmeside (dst.d• har sekretariatet konstateret, at der i 2020 var 158 personer i Danmark med efternavnet Nysom. Ved forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at Søren Peter Juul Nysom var registrant af domænenavnet ”nysom.dk” i perioden fra den 13. oktober 1997 til den 18. maj 2020, og at registreringen blev slettet den 18. maj 2020, fordi der ikke blev betalt fornyelse af registreringen. DK Hostmaster har endvidere oplyst, at [A] oprettede sig på venteliste til domænenavnet den 13. maj 2020, og at han fik domænenavnet tilbudt ved sletningen af domænenavnet den 18. maj 2020. Den 9. juni 2020 overdrog [A] domænenavnet til den nuværende registrant, Annette Nysom. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens far tidligere var registrant af domænenavnet ”nysom.dk”, • at klagerens far afgik ved døden i december 2019, • at det på et møde i januar 2020 vedrørende klagerens fars bo blev ført til referat, at klageren skulle overtage domænenavnet ”nysom.dk”, og indklagede udtrykte i den forbindelse ingen interesse i domænenavnet ”nysom.dk”, • at der er disponeret over domænenavnet ”nysom.dk” på et tidspunkt, hvor klagerens far stod som registrant af domænenavnet, skønt klagerens far var død, • at faktura for registreringsgebyr vedrørende domænenavnet ”nysom.dk” blev sendt til klagerens fars e-mailadresse, også efter dennes død, og at klageren ikke havde adgang til denne e- mailadresse og derfor ikke kunne registrere domænenavnet selv, da registreringsgebyret ikke blev betalt, • at indklagede har lovet at overdrage domænenavnet ”nysom.dk” til klageren, • at Nysom er klagerens og klagerens søsters familienavn, og de bruger navnet privat, og • at det var klagerens fars ønske, at hans døtre skulle overtage domænenavnet ”nysom.dk”.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede i snart år har heddet Nysom til efternavn, og at indklagedes registrering af domænenavnet ”nysom.dk” ikke strider mod navnelovens regler, • at indklagede på et tidligere tidspunkt for flere år siden har haft sin egen e-mailadresse, annette@nysom.dk, knyttet til domænenavnet ”nysom.dk”, • at klager som minimum har haft tre måneder, mens domænenavnet ”nysom.dk” har været deaktiveret, til at genaktivere og overtage domænenavnet, • at klageren ikke altid har haft eller benyttet Nysom i sit navn, men har anvendt efternavnet Juul Sandhagen, • at indklagedes søn har været først i tid med hensyn til at få registreret domænenavnet ”nysom.dk”, og • at indklagede og indklagedes søn var i god tro, da domænenavnet ”nysom.dk” blev registreret af indklagedes søn på indklagedes vegne.

Nævnets bemærkninger:

Da det må antages, at domænenavnet ”nysom.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for hverken klageren eller indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Såvel klager som indklagede er medlemmer af Nysom-slægten og hedder Nysom til efternavn. De har derfor begge en loyal og anerkendelsesværdig interesse i at registrere og gøre brug af domænenavnet ”nysom.dk”. Så længe Søren Peter Juul Nysom stod som registrant af dette domænenavn, var begge parter forhindret i at erhverve ret til domænenavnet gennem registrering, og princippet om ”først til mølle” må i denne situation føre til, at domænenavnet tilkommer den, som har været først i tid med hensyn til at træffe foranstaltninger til at erhverve retten til domænenavnet på retmæssig måde. Indklagedes søns optagelse som nr.på DK Hostmasters venteliste til domænenavnet ”nysom.dk” indebærer, at DK Hostmaster har pligt til at sørge for, at indklagedes søn som den første får domænenavnet tilbudt, såfremt det gennem sletning bliver frit til registrering, jf. herved pkt. 1.2 i DK Hostmasters Vilkår for venteliste. Da domænenavnet ”nysom.dk” blev frit til registrering, blev det derfor tilbudt indklagedes søn, der registrerede domænenavnet på vegne af sin mor og efterfølgende overdrog domænenavnet til hende. Udover at indklagede skal have været først i tid, er indklagedes ret til domænenavnet ”nysom.dk” derudover også betinget af, at indklagede ved sin registrering og brug af domænenavnet overholder god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Indklagede har som allerede nævnt en loyal og anerkendelsesværdig interesse i at sikre sig sit slægtsnavn som domænenavn. Den omstændighed, at indklagede på tidspunktet for indklagedes søns opskrivning på venteliste til domænenavnet ”nysom.dk” samt for registreringen af domænenavnet var bekendt med klagerens ønske om overtagelse af domænenavnet, som det fremgår af bomødereferatet af 21. januar 2020, samt at indklagede tilsyneladende ikke gjorde indsigelse over for dette ønske, findes ikke at kunne føre til et andet resultat, da dette ikke kan anses som stridende mod god domænenavnsskik. Det må endvidere komme klageren selv til skade, at denne er afstået fra at skrive sig på venteliste til domænenavnet ”nysom.dk”. Klagenævnet finder det imidlertid godtgjort, at indklagede i forbindelse med bobehandlingen vedrørende klagerens far og indklagedes ægtefælle har afgivet et løfte om at overdrage domænenavnet ”nysom.dk” til klageren, hvilket navnlig fremgår af indklagedes e-mail af 22. juli 2020 (jf. bilag 5). Da et sådant gaveløfte er bindende i forhold til afgiveren, finder klagenævnet, at klageren herefter er berettiget til domænenavnet ”nysom.dk”, og at indklagedes nægtelse af at overføre registreringen af domænenavnet til klageren indebærer en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”nysom.dk” skal overføres til klageren, Birgitte Juul Nysom Sandhagen. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.