Afgørelse

kobe.dk

KOBE APS

MOD

Digital Marketing Support ApS

8. januar 2021 Kaspar Linkis (Forman• Knud Wallberg Jens Schovsbo


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”kobe.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 6) er registreret under navnet KOBE ApS (CVR-nummer 29310696) med startdato den 26. januar 2006. Selskabet er registreret under branchekode 643030 ”Investeringsselskaber”. Selskabets formål er, at ”eje og udleje boligudlejningsejendomme, samt hvad selskabets direktion finder i tilknytning hertil”. Indklagede er et anpartsselskab, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.d• er registreret under navnet Digital Marketing Support ApS (CVR-nummer 18689898) med startdato den 21. juli 1995. Selskabet er registreret under branchekode 620100 ”Computerprogrammering”. Selskabets formål er, at ”yde EDB-Support, EDB-rådgivning, Udvikling af ny produkter, samt salg af EDB- produkter”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”[Klager gør] gældende at have et anderkendelses værdigt formål, da jeg siden 2006 har ejet firmaet ”kobe”, se bilag 1, og haraktive selskaber alle med udgangspunkt i navnet kobe. • At kobe.dk er registreret med videresalg eller udlejning for øje af nuværende ejer (Bilag 3) • At nuværende ejer, Digital Marketing Support ApS, som er ejet af Anani Daniel Voule ..., ikke er opført nogen steder og ikke kan googles, da han har fået sine data slettet digitalt af Google og derfor ikke er kontaktbar. Derudover har nuværende ejer, en historik hvor han har optaget en række domæner uden at benytte dem, og har mistet retten til dem efter en række retsager, bl.a. en højesteretssag med DK Hostmaster • At nuværende ejer ikke har ændret indhold væsentligt siden maj 2001 (Bilag 4) • At nuværende ejer ikke driver en aktiv virksomhed, se Bilag (udskift fra Proff med deres regnskaber som klart viser en inaktiv virksomhe• ... Jeg mener domænet skal overføres til KOBE APS, da jeg driver virksomheden KOBE APS aktivt, og nuværende ejer tydeligvis ikke driver en aktiv virksomhed eller på anden vis har relation til KOBE-navnet. KOBE Navnet kommer fra deførste bogstaver i mit fornavn og efternavn ( KOre BErg). Jeg driver i dagaktive virksomheder, som alle har KOBE i navnet. Jeg mener, at ovenstående redegørelse giver et billede af rimeligheden i, at KOBE.DK domænet overdrages til KOBE APS.” Bilager et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, hvoraf fremgår, at klagerens ejer, Kore Bjarke Berg, er ejer af i alt fem selskaber, hvori ”KOBE” indgår i selskabsnavnet. Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”kobe.dk”, der har været registreret siden 10. september 1998. DK Hostmaster har i mail af 13. oktober 2020 oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet i hele registreringsperioden. DK Hostmaster har den 7. december 2020 endvidere oplyst, at indklagede yderligere er registrant af følgende.dk-toplevel domænenavne: advarsel.dk affaire.dk air.dk airline.dk airlines.dk airways.dk biz.dk cafeguiden.dk co.dk dig.dk diginet.dk firm.dk koebe.dk reg.dk restauranten.dk sale.dk salgsmaskine.dk salgsmaskiner.dk salgsmaskinerne.dk sexhotel.dk showbiz.dk skandale.dk skandalen.dk solde.dk soldes.dk stocksale.dk stocksales.dk store.dk tilbudsmaskine.dk tilbudsmaskiner.dk tilbudsmaskinerne.dk tvguiden.dk udsalgsmaskine.dk udsalgsmaskiner.dk udsalgsmaskinerne.dk workgroup.dk y.dk 24h.dk 24hours.dk Ved opslag påtilfældigt udvalgte af disse domænenavne har sekretariatet konstateret, at der i ingen tilfælde fremkom nogen hjemmeside. Bilager følgende skærmprint af indholdet på domænenavnet ”kobe.dk”: Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”kobe.dk” den 13. oktober 2020 konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside. Ved fornyet opslag på domænenavnet den 10. december 2020 fremstod det således: Bilag er ifølge det af klageren oplyste et udskrift fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der viser, at domænenavnet ”kobe.dk” den 16. maj 2001 fremstod således: Ved opslag den 10. december 2020 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at indholdet på domænenavnet ”kobe.dk” er lagretgange i perioden 10. august 2001 til 29. oktober 2020. Lagringerne viser, at domænenavnet i hvert fald i perioder har viderestillet til domænenavnet ”dansk.net”, der i perioden i det væsentlige fremstod som vist i bilag og 4. Bilag er et udskrift fra hjemmesiden Proff vedrørende indklagedes selskabsoplysninger. Det fremgår ikke heraf, at indklagedes virksomhed er ophørt. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”De har ved en e-mail af 13. oktober 2020 anmodet os om at logge ind på adressen https://portal.domaeneklager.dk/#/case/1247/2498 for at læse en post vedrørende en klagesag om et .dk-domænenavn, som vi ifølge DK Whois er registrant af. Vi er blevet nægtet adgang til klagesagen. Udover det brugernavn og password, som De har oplyst i Deres e-mail, er vi blevet anmodet om at tiltræde en række betingelser og regelsæt, som vi ikke kan tiltræde. Vi har ingen mulighed for at deltage i Deres klagesag j.nr. 2020-0248-R, som vi ikke uden videre kan få adgang til. Derfor kan vi ikke kommentere sagen. Vi kan dog oplyse generelt om vores .dk-domænenavne, at de er i brug i forbindelse med services til vores kunder, og at domænenavnene peger på servere, hvorfra vi udbyder services som f.eks. e-mails, database, dataadgang for apps og subdomænenavne. Data på vores servere er kun tilgængelige for vores kunder. Derfor er det usandsynligt, at der kan være klager fra uvedkommende tredjepart over indholdet på de servere, som vores domænenavne peger på. Er der en tredjepart, som mener, at vores registrering og/eller brug af et bestemt domænenavn krænker deres rettigheder, opfordres vedkommende til at bringe sagen for domstolene.” Ved mail af 27. oktober 2020 har sekretariatet vejledt indklagede således: ”Sekretariatet har modtaget dine to e-mails af 26. oktober 2020 med vedhæftede bemærkninger. Det bemærkes indledende, at du kan tilgå klagenævnets sagsportal på klagenævnets hjemmeside (her: https://www.domaeneklager.dk/da/klagenaevnets-sagsportalverserende- sag). I forbindelse med log-in til klagenævnets sagsportal bemærkes det, at sekretariatet har sendt en separat e-mail med link til oprettelse af en adgangskode til klagenævnets sagsportal. Dog er det også muligt at benytte ’glemt adgangskode’- funktionen på forsiden af klagenævnets sagsportal til at oprette en adgangskode. Når du har oprettet en adgangskode, kan du tilgå sagsportalen ved at indtaste emailadressen support@dansk.net og adgangskoden. I klagenævnets sagsportal kan du se hvilket .dk-domænenavn klagen vedrører samt læse klagen. Derudover kan du indsende dine eventuelle bemærkninger til klagen (svarskrift). Bemærk venligst, at der foreligger en frist for indsendelse af bemærkninger til klagen i brevet fra sekretariatet. Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte sekretariatet pr. mail eller telefon +453600.” Indklagede har efter sekretariatets vejledningsmail ikke foretaget sig yderligere i sagen. Klageren har i replikken henholdt sig til det allerede anførte. Ved sekretariatets søgning på ”kobe” den 10. december 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 479.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte tre klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt navnlig en amerikansk basketballspiller og en by i Japan. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har en væsentlig interesse i overdragelse af domænenavnet ”kobe.dk”, idet klageren driver virksomhed under navnet KOBE ApS, • at virksomhedsnavnet ”KOBE” er dannet af de to første bogstaver i navnet på klagerens ejer ”Kore Berg” • at indklagede alene har registreret domænenavnet ”kobe.dk” med henblik på videresalg eller udlejning, • at det ikke har været muligt for klageren at kontakte indklagede, • at indklagedes ejer i en række tilfælde har registreret domænenavne uden at benytte dem, • at indholdet på domænenavnet ”kobe.dk” ikke er ændret væsentligt siden maj 2001, og • at indklagede ikke aktivt driver virksomhed. Indklagede har – på trods af vejledning fra klagenævnets sekretariat – hverken i svarskriftet eller senere forholdt sig til den konkrete klagesag. Klageren har alene generelt oplyst, • at indklagedes dk-domænenavne bruges i forbindelse med levering af tjenesteydelser til indklagedes kunder, • at domænenavnene viderestiller til servere, hvorfra indklagede udbyder forskellige ydelser, herunder mail, database, dataadgang for apps og subdomænenavne, • at oplysningerne på indklagedes servere kun er tilgængelige for indklagedes kunder, • at det er usandsynligt, at uvedkommende tredjeparter med nogen ret kan klage over indklagedes registrering og brug af sine domænenavne, og • at klageren må indbringe sagen for domstolene, hvis klageren mener, at indklagede registrering eller brug af et bestemt domænenavn krænker klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst over for klagenævnet er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”kobe.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet KOBE ApS (CVR-nummer 29310696) med startdato den 26. januar 2006. Klageren ønsker at anvende domænenavnet ”kobe.dk” til brug for sin virksomhed, der bl.a. vedrører investering i ejendomme. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af det omtvistede domænenavn. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnene involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet Digital Marketing Support ApS (CVR-nummer 18689898) med startdato den 21. juli 1995. Indklagede har på trods af vejledning fra klagenævnets sekretariat ikke forholdt sig til den konkrete klagesag, men er alene fremkommet med generelle oplysninger om sin brug af .dk-toplevel domænenavne. Domænenavnet ”kobe.dk” har efter det oplyste i en periode været anvendt til at viderestille til domænenavnet ”dansk.net”, men anvendes ifølge sekretariatets undersøgelser ikke længere hertil. Som følge heraf, og da indklagede ikke har medvirket til sagens oplysning, finder klagenævnet, at det må lægges til grund, at indklagede ikke har nogen legitim interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”kobe.dk”. På baggrund af det anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”kobe.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”kobe.dk” skal overføres til klageren, KOBE ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.