Afgørelse

funk.dk

Claus Bay Nielsen

MOD

[A]

10. december 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”funk.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har været registrant af funk.dk siden 29.02.2000. (CBN14-d• Fik det af Martin Thorborg (CyberCit• til brug i et radioprogram. Siden har det været brugt til e-mail domæne (5 stk.) og website. Følgende e-mailadresser er registreret under domænet: banevolden26@funk.dk cb@funk.dk mark@funk.dk sj@funk.dk studsgade4b@funk.dk Fra 2012-2017 blev det brugt som test hjemmeside for Sonic College nye hjemmeside. Siden nuværende registrant har overtaget, har det ikke været muligt at modtage e-mail på de adresser. ... Jeg havde overset faktura i 2018, der var endt i spam folderen og derfor blev domænet ikke fornyet. Har flere gange forsøgt at kontakte nuværende registrant (bilag 1) Jeg mener at have krav på, at være registrant af funk.dk, da jeg har været det siden 1999. Havde egentlig opgivet håbet efter sidste korrespondance med registrant, men føler nu, at det ikke er retfærdigt – derfor denne klage. Domæne vil blive brugt til e-mail og privat ikke-kommerciel hjemmeside. Dokumentation for registrant i perioden 29. februar 2000 til 24. august 2018. (bilag 2) Nuværende registrant bruger ikke domæne.” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af korrespondance af december 2018 og januar 2019 mellem klageren og indklagede om klagerens ønske om at overtage domænenavnet ”funk.dk” fra indklagede. Bilag er kopi af e-mail af 28. september 2020 fra DK Hostmaster til klageren, hvori DK Hostmaster bekræfter, at klageren var registrant af domænenavnet ”funk.dk” i perioden fra den 29. februar 2000 til den 24. august 2018. Ved opslag på domænenavnet ”funk.dk” den 30. september 2020 og igen den 22. november 2020 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der i forbindelse med domænenavnet ”funk.dk” over en årrække er arkiveret hjemmesider for musikuddannelsen ”Sonic College”, senest den 19. marts 2018. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren den 29. februar 2000 blev registrant af domænenavnet ”funk.dk”, • at klageren har brugt domænenavnet ”funk.dk” til fem e-mailadresser og til en hjemmeside, • at klageren i 2018 overså en faktura, der var endt i klagerens spamfilter, og derfor blev domænenavnet ved en fejl ikke fornyet, og • at indklagede ikke benytter domænenavnet ”funk.dk”. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da klageren har oplyst, at domænenavnet ”funk.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”funk.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren var registrant af domænenavnet ”funk.dk” i perioden fra den 29. februar 2000 til den 24. august 2018, og at domænenavnet i en årrække og i hvert fald indtil den 19. marts 2018 har været anvendt til en hjemmeside for musikuddannelsen ”Sonic College”. Klageren har endvidere oplyst, at klageren har brugt domænenavnet ”funk.dk” til fem e- mailadresser. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”funk.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”funk.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Domænenavnet ”funk.dk” er registreret af indklagede den 6. september 2018. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke benytter domænenavnet på nogen aktiv måde, og at indklagede tilsyneladende heller ikke tidligere har brugt domænenavnet på en aktiv måde. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”funk.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”funk.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 5

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”funk.dk” skal overføres til klageren, Claus Bay Nielsen. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.