Afgørelse

daek.dk

A/S OVETHI

MOD

[A]

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”daek.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klageren har tidligere klaget over registreringen af domænet www.daek.dk. Dette skete tilbage i 2014 under klagenævnets journal nr. 2014-0185 (bilag 1). Klager fik ikke medhold i dennes påstand under den tidligere klagesag. Klagenævnets begrundelse for afslaget var, - at klagerens interesse i domænenavnet ”daek.dk” ikke i væsentlig grad oversteg indklagedes interesse i domænenavnet, - at der i øvrigt ikke forelå oplysninger, som gav anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”daek.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, da domænenavnet ikke sås at være registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning, jf. 2014-domænelovens § 25, stk. 2, og - at indklagede havde været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere. ... Klageren er erhvervsdrivende og arbejder med salg og service af dæk. Domænet daek.dk ønskes anvendt som supplement (stavevarian• til dæk.dk, hvorfra klageren driver en webshop der sælger dæk (bilag 2). Klager anser daek.dk, som en stavevariant af dæk.dk. Klageren har registreret ”A/S DÆK.DK” som binavn 13.01.2014 (bilag 3). Hvor varemærket DÆK.DK er etableret ved ibrugtagning på hjemmesiden dæk.dk (bilag 2). Som bilagfremlægges dokumentation af, at klager aktivt markedsfører og anvender betegnelsen Dæk.dk. Indklagede har aldrig gjort brug af domænet daek.dk (bilag 5). Indklagede oplyste under den tidligere klagesag, at domænet Daek.dk blev erhvervet den 28. april 2003 og at formålet med erhvervelsen var, at i første omgang tænkt som en generel informationsside om dæk, skader og reparationer af dæk og en information om dæk kan man skifte, montere, afbalancere og reparere selv – senere er opstået ide om online salg af dæk, hvor man i købet får stillet maskiner, lift og luftværktøj til rådighed ved køb af dæk. Endvidere oplyste indklagede, at daek.dk pga. mange forskellige årsager herunder, dødsfald, brand, bedrageri og en spaltning af selskabet aldrig var blevet taget i brug. Henset til, at indklagede, mere endår efter klagenævnets tidligere afgørelse, fortsat ikke har taget domænenavnet Daek.dk i brug, er det klagers opfattelse, at indklagede ikke har nogen reel intention om nogensinde aktivt at anvende domænenavnet Daek.dk. Den fortsatte registrering er derfor i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Der henvises i den forbindelse til sag nr. 2005-743 Oregon.dk. Heri var der ligeledes tale om, at registranten ikke aktivt anvendte domænet. Registranten havde oplyst, at man havde planer om at anvende domænet men at de ikke var udmøntet i noget konkret endnu. Klagenævnet vurderede, at nok havde registranten en interesse i domænenavnet men det var ikke dokumenteret den var særlig stor. Der stilles således krav til registranter der vil begrænse risikoen for at få deres domæne overført til en anden, at registranten kan godtgøre en interesse i navnet, herunder igennem en periode at have drevet virksomhed på domænet. Dette princip blev ligeledes fastslået i Højesterets dom U2007.1857H, UPS.dk. Her havde begge parter som udgangspunkt også en interesse i domænenavnet. Højesteret lagde vægt på, at UPS var et indarbejdet varemærke og at den anden part alene anvendte det som en generisk betegnelse. Betegnelsen Dæk.dk kan ikke registreres som varemærke grundet dets generiske betegnelse, men betegnelse er så indarbejdet og aktivt anvendt af klager, at det må sidestilles med UPS interesse i domænenavnet UPS.dk. Der findes i varemærkeretten et krav om brugspligt, hvorefter en varemærkeregistrering kan ophæves, hvis ikke der er gjort reel brug af denne senestår fra registreringen. Henset til, at indklagede år efter registeringen fortsat ikke har gjort brug af domænenavnet skal registreringen ophæves jf. Varemærkelovens §analogt. Det følger ligeledes, at ved generiske betegnelser har det særskilt betydning, hvorvidt registranten anvender domænenavnet aktivt. Såfremt registranten ikke gør dette eller kan påvise planer om at gøre det i fremtiden kan domænenavnet overføres til en part med en reel interessere. En sådan reel interesse har klager der har markedsført sig under betegnelsen Dæk.dk siden januar 2014 og fortsat gør dette...” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 16. april 2015 i J.nr.: 2014-0185 vedrørende domænenavnet ”daek.dk”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager et dokument, der navnlig gengiver en lang række forskellige annoncer, sponsormateriale m.v. vedrørende klagerens virksomhed, og hvori domænenavnet ”DÆK.DK” er fremhævet. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”dæk.dk” har sekretariatet den 2. januar 2021 taget følgende kopi, jf. bilag 2: Ved opslag på domænenavnet ”daek.dk” den 1. oktober 2020 og igen den 2. januar 2021 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 5. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”daek.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er beskæftiget med salg og service af dæk, • at klageren siden 2014 kontinuerligt har markedsført sig under betegnelsen "dæk.dk", • at klageren siden 2014 har drevet en webshop på en hjemmeside under domænenavnet "dæk.dk", • at klageren har registreret betegnelsen ”A/S Dæk.dk” som binavn, • at indklagede aldrig har gjort brug af domænenavnet ”daek.dk”, • at indklagedes eventuelle planer om anvendelse af domænenavnet ”daek.dk” ikke er reelle henset til, at der er gåetår siden registreringen af domænenavnet, ogår siden indklagede for klagenævnet gjorde gældende, at der var planer for anvendelsen af domænenavnet, • at indklagede ikke har godtgjort nogen reel interesse i domænenavnet ”daek.dk”, og at klagers interesse i domænenavnet er væsentligt større end indklagedes, • at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”daek.dk” er i strid med domænelovens § 25, og • at registreringen af domænenavnet ”daek.dk” skal ophæves som følge af indklagedes manglende overholdelse af brugspligten jf. varemærkelovens §analogt. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”daek.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”daek.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren, der har registreret betegnelsen ”A/S Dæk.dk” som binavn, beskæftiger sig med salg og service af dæk. Det fremgår endvidere, at klageren markedsfører sig under brug af betegnelsen "dæk.dk" bl.a. i annoncer, sportssponsorater samt på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”dæk.dk”. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i tillige at kunne råde over domænenavnet ”daek.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”daek.dk” består af det almindelige ord ”dæk”, idet ”ae” efter almindelig praksis navnlig på internettet anvendes og opfattes som substitut for bogstavet ”æ”. Det må derfor endvidere indgå i denne interesseafvejning, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Domænenavnet ”daek.dk” er registreret af indklagede den 28. april 2003. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke benytter domænenavnet på nogen aktiv måde, og at indklagede tilsyneladende heller ikke tidligere har brugt domænenavnet på en aktiv måde. Indklagede oplyste i 2015 i den tidligere domæneklagesag mellem parterne om domænenavnet ”daek.dk” (J.nr.: 2014-0185), at den reelle indehaver af domænenavnet ”daek.dk” var A/S Hans P. Gotfredsen, som bl.a. sælger dæk og udlejer dækmonteringsmaskiner og dækafbalanceringsapparater, og at A/S Hans P. Gotfredsen havde haft planer om at bruge domænenavnet ”daek.dk” til en hjemmeside med generel information om dæk, skader, reparationer og skiftning af dæk, eller en hjemmeside med onlinesalg af dæk, hvor man samtidig kunne få stillet udstyr til rådighed til brug for montering, men at planerne på daværende tidspunkt endnu ikke var blevet til noget. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i denne sag. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”daek.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”daek.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”daek.dk” skal overføres til klageren, A/S OVETHI. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.