Afgørelse

te.dk

Origreen ApS

MOD

CONTIGA A/S

10. december 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”te.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Origreen ApS (CVR-nummer 38247816) med startdato den 9. december 2016. Selskabet har til formål at drive virksomhed med internethandel og hermed forbundet virksomhed. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”479111 Detailhandel med dagligvarer via internet”. Ifølge klageskriftet markedsfører klageren aktuelt sin virksomhed under bl.a. domænenavnet ”the.dk”. Ved opslag den 8. november 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”the.dk” er registreret den 19. december 2003, og at registranten af domænenavnet er Daniel Armbrecht-Hoortash. Ved opslag den 8. november 2020 på ”the.dk” blev sekretariatet viderestillet til domænenavnet ”origreen.dk”, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: Ved at klikke på feltet ”Om Origreen” nederst på ovenstående hjemmeside fremkom bl.a. følgende beskrivelse af klagerens virksomhed: ”Origreen markedsfører og distribuerer fødevarer af høj kvalitet – primært fra små, passionerede fødevareproducenter, som vi har et tæt, personligt og tillidsfuldt samarbejde med. Det er vigtigt for os at kende råvarernes oprindelse. Vi lægger vægt på, at der er åbenhed om oprindelse, kvalitet og bæredygtighed i alle led. Derfor besøger vi også jævnligt samarbejdspartnere og producenter verden over. Vi vælger helst økologiske produkter, men er ikke religiøse. For os spiller parametre som kvalitet og smag, samt fair betaling til producenterne og den personlige kontakt og tillid også ind, når vi vælger nye produkter. Vores primære målgrupper er private kunder via Origreens webshop, samt nøje udvalgte spisesteder og specialbutikker, der deler holdninger med os til god mad, véd hvad de har med at gøre og yder høj service. Bag Origreen står vi – Daniella og Daniel. Vi er begge vilde med skønne råvarer med historie og rødder i en kultur. På vores rejser har vi været heldige og mødt dedikerede mennesker, stolte og ydmyge håndværkere. De har med stor kærlighed delt deres bedste råvarer med os og givet os store, intense madoplevelser. Det har skærpet vores sanser og givet os dybere forståelse for råvarers oprindelse, forarbejdning og kvalitet. Vi har mange års erfaring fra fødevarebranchen, forretningsudvikling og distribution, samt fra design og grafisk kommunikation.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Virksomheden Origreen ApS blev stiftet i december 2016. Den er et spin-off fra Chaplon Tea Estate, som ejeren af Origreen ApS var medejer af frem til etableringen af Origreen – i alt år. I Chaplon Tea Estate havde ejeren af Origreen og hans partnerte-plantager i Sri Lanka, hvor der blev dyrket te, som herefter blev sendt til Danmark. I alt beskæftigede virksomheden omkringmedarbejdere i Sri Lanka til tedyrkning og forarbejdning. Formålet med den nye virksomhed var fra dagat tilbyde økologisk te af en høj kvalitet, herunder specialteer, som man ikke kan få andre steder til private via internettet. Ejeren af Origreen ApS (Danie• er uddannet te-sommelier fra International Tea Academy i Kina og vil gerne anvende domænet te.dk til at øge salget af økologisk te og te-relaterede produkter. Uddannelsescertifikatet kan ses i bilag 1. I dag sælges disse produkter via webshoppen origreen.dk og the.dk. Et billede af hjemmesiden er vist i bilag 2. Den fremtidige plan for virksomheden er, at gøre te.dk til den primære salgskanal og dermed fokusere te-salget via dette domæne og undgå forveksling med domænet origreenfood.dk som også ejes af Origreen ApS. origreenfood.dk er tænkt som et udstillingsvindue henvendt til restaurationsbranchen for andre produktgrupper. Potentielle nye kunder søger oftest på te og/eller økologisk te via Google, og igennem en del år har der været en stigende tendens til tedrikning. Alene af den grund, vil rettigheden til det danske domæne være med til at øge trafikken ind til ejerens webshop og dermed også øge ejerens muligheder for at konvertere trafik til salg. Origreen ApS er desuden synlig på Facebook (se bilag 3). Her er Origreen ApS meget aktiv og deler ofte relevant indhold. Dette har skabt en følgerskare på 1099 mennesker per 16-09-2020. Desuden har Origreen ApS her fået anmeldelser, hvor kunder kan udtrykke tilfredshed med handler. Her er der per 16-09-2020 givetanmeldelser, som alle giverstjerner. Dette er et udtryk for kundernes tilfredshed, hvor en anbefaling blandt andet nævner det høje serviceniveau. Den 16. september 2020 blev det forsøgt at kontakte indklagede omkring salg af domænet. Der blev der sendt en e-mail til indklagede, hvor der blev tilbudt 500 kr. for domænet. Der har ikke blevet modtaget et svar. E-mailen kan ses på bilag 8. [...] Besøger man i dag “te.dk” vil man ikke blive mødt af en hjemmeside. Der findes i dag ingenting på siden, der blot returnerer en fejl 404. Dette indikerer, at der ikke forefindes en side på domænet. Et billede af dette kan ses i bilag 4. Hjemmesiden har været i den nuværende situation i mere endår. Der har altså ikke været nogen aktivitet i denne periode på domænet. Kigger man længere tilbage i tiden vil man heller ikke kunne finde nævneværdig aktivitet på domænet. I perioden 2011 - 2017 blev domænet anvendt til at sende besøgende videre til hjemmesiden for Contiga A/S. Dette kan ses i bilag 5,og 7. Denne videreførsel af besøgende blev blot oprettet efter opkøbet af den tidligere virksomhed Tinglev Elementfabrik A/S. Denne virksomhed ophørte dog allerede tilbage i 2011 og herefter har Contiga A/S ikke haft nogen tilknytning til domænet “te.dk”. Domænerne “the.dk” og “te.dk” ligger meget tæt op ad hinanden. Origreen ApS beskriver, at kunder allerede har ledt efter “the.dk”, hvor de har indtastet det forkerte domæne. Dette kan i nogle tilfælde vildlede potentielle kunder. På grund af muligheden for forveksling vil det derfor skabe større værdi, hvis Origreen ApS ejer begge domæner. Contiga A/S har ikke længere nogen tilknytning til domænet “te.dk” og har tydeligt vist mindsket interesse, da domænet de sidste flere år ikke har haft nogen aktivitet. Indklagede har desuden ingen varemærker tilknyttet domænet. Klager er allerede kendt i markedet og har bevist en lang fortid indenfor te-industrien, hvor forbrugerne nu kender virksomheden som en aktør indenfor dette felt. Vi mener, at klagerens interesse i domænenavnet ”te.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse i domænenavnet. [...] På baggrund af de fremlagte argumenter mener vi at den indklagede agerer i strid med § stk.af domæneloven: ”Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” Som bilaghar klageren fremlagt et uddannelsescertifikat fra International Tea Academy. Bilager efter det oplyste en udateret udskrift fra klagerens hjemmeside under domænenavnene ”origreen.dk” og ”the.dk”, jf. nærmere herom ovenfor under sagsfremstillingen. Bilager en udskrift fra klagerens Facebook-side vedrørende sin virksomhed. Bilager udateret udskrift fra et opslag på det omtvistede domænenavn ”te.dk”, der viser at det pågældende domænenavn ikke indeholder nogen hjemmeside, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag 5-7 er tre skærmprint vedrørende domænenavnet ”te.dk” fra et opslag på hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), jf. nærmere herom nedenfor under sagsfremstillingen. Bilager efter det oplyste kopi af en e-mail af 16. september 2020 sendt til indklagede. Af e-mailen fremgår det, at Kevin Ruder på vegne af klageren er interesseret i at købe domænenavnet ”te.dk” for et beløb på 500 kr. Bilag(litreret af sekretariate• er en udskrift af 24. september 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere herom ovenfor under sagsfremstillingen. Bilag(litreret af sekretariate• er en fuldmagt af 31. august 2020 til Kevin Ruder vedrørende repræsentation i nærværende sag ved Klagenævnet for Domænenavne. Ved sekretariatets opslag den 25. september 2020 og fornyet opslag den 8. november 2020 på ”te.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag den 8. november 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”te.dk”. DK Hostmaster har ved e-mail af 25. september 2020 oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet siden den 6. september 2011. På foranledning af sekretariatet har DK Hostmaster ved e-mail af 9. november 2020 oplyst, at indklagede er anført som registrant af yderligeredomænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne: betonbjælke.dk betonbjælker.dk betonsøjle.dk betonsøjler.dk betonvæg.dk betonvægge.dk bjælke.dk contigatinglev.dk elementmontage.dk huldæk.dk letbetonvæg.dk letbetonvægge.dk ribbedæk.dk ribbeelement.dk ribbeelementer.dk ribbetagplade.dk ribbetagplader.dk sandwichvæg.dk sandwichvægge.dk søjle.dk contiga.dk Sekretariatet har ved opslag den 9. november 2020 påtilfældige af indklagedes domænenavne konstateret, at der i ni tilfælde ikke fremkom nogen hjemmeside under domænenavnet (”betonbjælke.dk”, ”betonsøjle.dk”, ”betonvæg.dk”, ”bjælke.dk”, ”contigatinglev.dk”, ”huldæk.dk”, ”ribbedæk.dk”, ”ribbetagplade.dk” og ”sandwichvæg.dk”). I det sidste tilfælde indeholdt domænenavnet (”contiga.dk”) en hjemmeside for indklagedes virksomhed. Ved en søgning den 8. november 2020 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at der er registreret et aktieselskab under navnet CONTIGA A/S (CVR- nummer 33255047) med startdato den 28. oktober 2010. Selskabet har registreret en række binavne, herunder binavnene Contiga Tinglev A/S, TEBETON A/S, TEBETONELEMENT A/S, TEELELEMENT A/S og TINGLEV ELEMENTFABRIK A/S. Selskabet har til formål at drive fabrikations- og handelsvirksomhed indenfor byggeindustrien. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”236100 Fremstilling af byggematerialer af beton” og med bibranchen ”467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer”. Sekretariatet har ved opslag den 8. november 2020 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at indholdet på domænenavnet ”te.dk” er lagret i alt 119 gange i perioden fra den 22. maj 2001 og til den 28. november 2019. Af de lagrede hjemmesider fremgår det bl.a., at det omtvistede domænenavn i hvert fald periodevis mellem den 15. juni 2012 og den 4. august 2018 har viderestillet til domænenavnet ”contigatinglev.dk”, som har indeholdt en hjemmeside for Contiga Tinglev A/S. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret henholdsvis den 15. juni 2012 og den 4. august 2018: Ved sekretariatets søgning på ”te” den 10. november 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 11.700.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i altovervejende grad markedsføring af te og anden omtale af te i ordets generiske betydning. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et dansk anpartsselskab registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under navnet Origreen ApS, • at klagerens virksomhed blev stiftet i december 2016, • at klageren i dag driver virksomhed fra bl.a. domænenavnet ”the.dk”, hvor der sælges te mv. • at klageren ønsker at kunne råde over domænenavnet ”te.dk” for at mindske forveksling med klagerens meget lignende domænenavne ”the.dk”, • at klageren findes bredt på de sociale medier og Google, • at der ikke har været aktivitet på det omtvistede domænenavn ”te.dk” i ca. to år og at domænenavnet ikke tidligere har været brugt til andet end at føre besøgende videre til et andet domænenavn i perioden fra 2011-2017, • at indklagede ikke har nogen varemærkerettigheder knyttet til domænenavnet, • at klageren ønsker at gøre domænenavnet ”te.dk” til sin primære salgskanal og dermed fokusere te-salget via dette domænenavn, • at klagerens interesse i domænenavnet ”te.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse i domænenavnet, • at indklagede har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, og • at domænenavnet ”te.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Klageren har over for klagenævnet gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Sagen giver derfor først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”te.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domæneloven § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, Origreen ApS, er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med startdato den 9. december 2016. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren beskæftiger sig med salg af økologisk te og at klageren markedsfører sin virksomhed under bl.a. domænenavnet ”the.dk”. Klageren har anført, at denne ønsker at gøre domænenavnet ”te.dk” til sin primære salgskanal og at det omtvistede domænenavn ligger meget tæt op ad klagerens nuværende domænenavn ”the.dk”, hvilket skaber en risiko for forveksling. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig interesse i også at kunne råde over domænenavnet ”te.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”te.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”te.dk” består af et almindeligt dansk ord, der efter det oplyste påtænkes anvendt af klageren i sin almindelige betydning. Hertil kommer, at domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes af mange andre end lige netop sagens parter, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen også tyder på. Endvidere visere sekretariatets undersøgelser i sagen, at betegnelsen ”te” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med hverken klageren eller indklagede. Domænenavnet ”te.dk” har ifølge oplysninger fra DK Hostmasters WHOIS været registreret af indklagede siden den 6. september 2011, og det fremgår af sagens oplysninger, at det omtvistede domænenavn aktuelt ikke indeholder nogen hjemmeside. Indklagede har ikke svaret i sagen hvorfor klagenævnet som udgangspunkt ikke har nogen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”te.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Det fremgår af oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), at domænenavnet ”te.dk” i hvert fald periodevis mellem den 15. juni 2012 og den 4. august 2018 har viderestillet til domænenavnet ”contigatinglev.dk”, som tilsyneladende har indeholdt en hjemmeside for Contiga Tinglev A/S. Samtidig fremgår det af Det Centrale Virksomhedsregister, at der er registreret et aktieselskab under navnet CONTIGA A/S med startdato den 28. oktober 2010, og at selskabet har registreret en række binavne, herunder binavnene Contiga Tinglev A/S, TEBETON A/S, TEBETONELEMENT A/S, TEELELEMENT A/S og TINGLEV ELEMENTFABRIK A/S . Henset dog til, at ingen af disse navne indeholder ordet/bogstavkombinationen ”TE” i isoleret form, udgør et akronym herfor eller på anden måde signalerer en særlig tilknytning hertil, samt til at indklagede, der ikke har svaret i sagen, driver virksomhed under navnet CONTIGA, som på ingen måde kan forbindes med ordet/bogstavkombinationen ”TE”, finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede skulle have en interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det herefter godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”te.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Klagenævnet træffer i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”te.dk” skal overføres til klageren, Origreen ApS. Overførslen skal gennemføres efteruger fra nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.