Afgørelse

geiafoods.dk

Geia Food A/S

MOD

Fisnik Saraci

2. december 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”geiafoods.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Geia Food A/S blev tirsdag den 22-09-2020 af vores græske leverandør, Pites Kolios (www.piteskolios.g• gjort opmærksomme på, at de i en periode pådage, ikke havde modtaget mails fra @geiafood.dk, men i stedet modtog mails fra @geiafoods.dk. Geia Food A/S har indtil nu ikke ejet domænet geiafoods.dk, men ved et opslag på whois.com, kunne vi se at domænet 31-08-2020 var registreret til en registrar i Makedonien. Ved dybere detektivarbejde, fandt vi frem til, at vores originale mail fra @geiafood.dk til vores leverandør i Grækenland var blevet opsnappet, afsenderen ændret og mailen herefter leveret fra @geiafoods.dk til vores græske leverandør. Ved at sammenholde originalmailen, og den modtagne mail hos leverandøren, er det meget tydeligt at se, at mailen er ændret fra originalen (bl.a. afsender - men også selve signaturen), og der er således sket forsøg på scam af vores græske leverandør. For nuværende har det "blot" været opsnapning af mails (en forwarding fra modtagerens mailserve• og ændring af mailen til ny afsender, men vi må formode at dette stunt kun har været tests med henblik på at lave økonomisk scam mod vores leverandør, med henblik på at udgive sig på reelt at være Geia Food A/S. Indbruddet i leverandørens mailserver i sig selv er kriminelt, men nok desværre næppe let at forfølge fra Grækenland til Makedonien. Fra Geia Food A/S' synspunkt ønsker vi at lukke denne mulighed for at scamme på vegne af Geia Food A/S, ved at overtage domænet. Tilsvarende har vi i dag, 23-09-2020 opkøbtandre domæner, med lignende ordlyd som "geiafood.dk" for at forsøge at hindre lignende angreb. ... Geia Food A/S mener at vi bør få medhold i vores klage, idet der helt åbenlyst er sket forsøg på at scamme vores leverandør til at tro, at registraren repræsenterede Geia Food A/S, utvivlsomt med henblik på økonomisk scam mod denne og måske andre leverandører. Som bevis for vores påstand, vedhæftes både den originale mail fra geiafood.dk og scam forsøget fra geiafoods.dk.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager kopi af en e-mail af 14. september 2020 med klagerens bestilling af varer hos en græsk virksomhed afsendt fra en e-mailadresse knyttet til domænenavnet ”geiafoods.dk”. Bilager kopi af en e-mail af 14. september 2020 med klagerens bestilling af varer hos en græsk virksomhed, jf. bilag 2, afsendt fra en e-mailadresse knyttet til domænenavnet ”geiafood.dk”. Ved opslag på domænenavnet ”geiafoods.dk” den 22. november 2020 har sekretariatet taget følgende kopi: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er registrant af domænenavnet ”geiafood.dk” og anvender e-mailadresser knyttet til dette domænenavn, • at klageren af sin græske leverandør blev gjort opmærksomme på, at leverandøren i en periode pådage, ikke havde modtaget mails fra klagerens e-mailadresse, men i stedet fra en e- mailadresse knyttet til domænenavnet ”geiafoods.dk”, • at klagerens e-mails til klagerens leverandør i Grækenland var blevet opsnappet og ændret og herefter afsendt til klagerens græske leverandør fra en e-mailadresse knyttet til domænenavnet ”geiafoods.dk”, og at der herved var sket et forsøg på at bedrage klagerens græske leverandør, og • at indklagede ønsker domænenavnet ”geiafoods.dk” overdraget til sig for at forhindre bedrageri i forhold til klagerens samarbejdspartnere baseret på forveksling mellem domænenavnet ”geiafoods.dk” og klagerens domænenavn ”geiafood.dk”. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i klagen i medfør af § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede har anvendt domænenavnet ”geiafoods.dk” til en e-mailadresse, der helt åbenbart har været egnet til at skabe forveksling med klageren og forvirring og uklarhed hos klagerens samarbejdspartner, som har modtaget e-mail fra denne e-mailadresse, der fremstår som hidrørende fra klageren. Der er således ikke blot tale om snyltning på klagerens brand, men også om en formentlig retsstridig anvendelse af klagerens firmanavn og kontaktdata mv. med henblik på at skabe en forveksling med klageren. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet fremstår derfor som illoyal og chikanøs over for klageren. På denne baggrund finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”geiafoods.dk” udgør en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”geiafoods.dk” skal overføres til klageren, Geia Food A/S. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.