Afgørelse

nonved.dk

Nonved Ejendomme A/S

MOD

Martin Jensen Buch

8. januar 2021


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”nonved.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Martin Jensen Buch har ingen relation til navnet Nonved. Han har ikke gjort brug af domænenavnet, selvom han har haft adgang til dette i mange år. Han kan derfor ikke have interesse i at bruge navnet. Navnet Nonved er et familienavn, som er beskyttet og som man kun kan gifte sig til eller blive født med. Jeg klager over, at vi som firma med hovednavn Nonved Ejendomme, ikke kan benytte nonved.dk, men i stedet nonved.net, som ikke falder naturligt for internetbrugere i Danmark. ... Vi hedder Nonved og har en virksomhed under navnet Nonved Ejendomme A/S. Vi vil gerne have vores virksomheds hjemmeside lagt på domænet nonved.dk. Jeg – Susanne Nonved Pedersen – klager på vegne af vores familievirksomhed Nonved Ejendomme A/S, som er ejet af minebrødre og undertegnede...” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænenavnet har personlig betydning for mig. Jeg har to børn med efternavnet Nonved, Lærke Buch Nonved og Tobias Buch Nonved. Jeg registrerede domænenavnet det år Lærke blev født. Jeg har delt forældremyndighed over begge børn. Jeg har vedlagt fødselsattest for Lærke Buch Nonved som dokumentation. Domænenavnet er registreret for at give mine børn mulighed for at brug det. Jeg varetager domænet for dem ind til de bliver voksne, og forventer herefter at overdrage det til en af dem. Jeg har fra 2008 til 2014 haft en mailserver tilknyttet domænenavnet, men det er der ikke aktuelt i øjeblikket. Jeg kender ikke klager og har ikke tidligere haft korrespondance med klager. Hvis klager er interesseret i det, og vil finansiere omkostningerne herved, vil jeg gerne sørge for at de kan gøre brug af et sub-domæne og relevante mailadresser. Fx susanne@nonved.dk, ejendomme@nonved.dk eller ejendomme.nonved.dk, mail@ejendomme.nonved.dk eller lignende. ... Min registrering og brug af det omtvistede domænenavn er berettiget i henhold til rettigheder til et personnavn m.v. efter reglerne i navneloven.” Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af dåbsattest, hvoraf fremgår, at indklagede har en datter med efternavnet Nonved. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Martin Jensen Buch anfører i sin sagsfremstilling, at domænenavnet er registreret til hans børn og at han varetager det, indtil de bliver voksne. Han vedhæfter datteren Lærke Buch Nonveds dåbsattest, hvoraf det fremgår, at hun er født d. 23.10.2020 [2002] og dermed er fyldt år. Der har ifølge Martin Jensen Buch været tilknyttet en mailserver til domænenavnet indtil 2014. Det vil sige, at det erår siden, at der har været aktivitet vedr. domænenavnet. KONKLUSION 1. Domænenavnet er ikke overdraget til Lærke Buch Nonved, selvom hun er myndig. 2. Domænenavnet skal ifølge Martin Jensen Buch bruges i privat regi af hans børn. Vi ønsker at benytte domænenavnet erhvervsmæssigt i forbindelse med vores virksomhed. 3. Domænet har ikke været i brug siden 2014.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Klager anfører at jeg ikke har overdraget domænet til Lærke Buch Nonved, selvom hun er myndig. Hertil kan anføres, at min datter som det fremgår, først er fyldtden 23/10 2020, hvilket er efter klagen er indsendt. Det er ikke muligt for mig at overdrage et domæne, når der er indsendt en klage. Jeg har endvidere en søn på 15, Tobias Buch Nonved, som ligeledes bør have muligheden for at overtage domænet Jeg kan endvidere intet sted læse, at erhvervsmæssige formål skal gå forud for private formål i forbindelse med domæneregistrering.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”nonved.net” har sekretariatet den 30. november 2020 taget følgende kopi: Ved sekretariatets opslag den 15. oktober 2020 og igen den 30. november 2020 på domænenavnet ”nonved.dk” fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Ved opslag på Danmarks Statistiks hjemmeside (www.dst.d• har sekretariatet konstateret, at der i 2020 varpersoner i Danmark med efternavnet Nonved. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at Nonved er et beskyttet familienavn, • at indklagede ikke har nogen relation til navnet Nonved, • at indklagede ikke har gjort brug af domænenavnet ”nonved.dk”, • at indklagede ikke har interesse i at bruge domænenavnet ”nonved.dk”, • at indklagedes ejere hedder Nonved, og klagerens virksomhedsnavn er Nonved Ejendomme A/S, og • at domænenavnet ”nonved.dk” ikke er blevet overdraget til indklagedes datter, selvom hun er blevet myndig.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”nonved.dk” har personlig betydning for indklagede, • at indklagede har to børn med efternavnet Nonved og registrerede domænenavnet ”nonved.dk”, da det første af disse børn blev født, • at indklagede har registreret domænenavnet ”nonved.dk” for at give sine børn mulighed for at bruge det, • at indklagede står som registrant af domænenavnet ”nonved.dk”, indtil indklagedes børn bliver voksne, hvorefter indklagede forventer at overdrage domænenavnet til et af dem, • at indklagede fra 2008 til 2014 har haft en mailserver knyttet til domænenavnet ”nonved.dk”, og • at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”nonved.dk” er berettiget i henhold til reglerne i navneloven.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede har oplyst, at domænenavnet ”nonved.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”nonved.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, st k. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har selskabsnavnet Nonved Ejendomme A/S og markedsfører sig under betegnelsen ”Nonved Ejendomme” bl.a. på domænenavnet ”nonved.net”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i tillige at kunne disponere over domænenavnet ”nonved.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede har to børn, som bærer efternavnet Nonved. Domænenavnet ”nonved.dk” er således efter sagens oplysninger identisk med indklagedes børns efternavn. Efter navnelovens § 3, stk. 1, er efternavne, der her i landet bæres af 2.000 personer eller færre, beskyttede og kan ikke tages af andre. Efternavnet Nonved bæres efter sagens oplysninger kun af et meget begrænset antal personer her i landet, og indklagedes to børn og andre bærere af navnet er derfor beskyttet i medfør af navnelovens § 27, der bl.a. skal værne bærere af efternavne imod, at uvedkommende gør brug af efternavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med efternavnet og bærernes slægt. Bestemmelsen forudsætter, at der foreligger en uhjemlet eller uberettiget brug af efternavnet, som er egnet til at skabe forveksling. Indklagedes børn har således en særlig nær tilknytning til navnet Nonved. Indklagede har efter sagens oplysninger haft domænenavnet ”nonved.dk” registreret i ca.år, og klagenævnet finder ingen grund til at betvivle indklagedes oplysninger om, at domænenavnet ”nonved.dk” blev registreret af indklagede på vegne af og til brug for dennes børn, der har adkomst til det beskyttede efternavn Nonved, jf. bilag A. På denne baggrund finder klagenævnet, at indklagede fortsat har en reel interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”nonved.dk”. Efter en samlet vurdering af de modstående interesser finder nævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”nonved.dk” indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Det forhold, at domænenavnet ”nonved.dk” ikke har været anvendt til en aktiv hjemmeside, giver ikke grundlag for at fastslå, at indklagede skulle have handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Da der ikke under sagen i øvrigt er fremkommet oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering af domænenavnet ”nonved.dk” skulle være registreret eller opretholdt med et retsstridigt formål, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Nonved Ejendomme A/S, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.