Afgørelse

carcollect.dk

MiMa Investment ApS

MOD

Per Guldborg

8. januar 2021


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”carcollect.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg ejer www.carcollector.dk, både domæne og firma navn og deres navn ligger alt for tæt op af mit. Vi laver helt det samme. Jeg har været igang iår og de er lige startet her i Juni 2020. De vil få mange af mine søgninger over til dem og vi ville kunne blive forvekslet af mange. ... Jeg skal have medhold da jeg har brugt både mange timer og penge på at have skabt et navn og et brand med Carcollector hvor folk skal være helt trygge. De vil blive forvirret om det blot er afdeling af min eller lign da det ligner hinanden så meget.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren har til formål at drive handel med motorkøretøjer og hermed beslægtet virksomhed, og at klageren bl.a. har registreret binavnet ”Carcollector ApS”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Indklagede ejer og driver sammen med sine to medejere anpartsselskabet CarCollect.dk ApS. Udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedlægges og påberåbes som sagens bilag A. Selskabet er stiftet den 9. juni 2020 med en selskabskapital på 750.000 kr. Driften sker fra en erhvervsejendom beliggende Hårup Bygade 17, 8600 Silkeborg, der er indrettet til bilforretning. fotos af udstillingslokalerne vedlægges og påberåbes som bilag B. Klager, MiMa Investment ApS, driver sin virksomhed fra et parcelhus beliggende Anemonevej 3, 8800 Viborg. Klager, MiMa Investment ApS, har registreret binavnene Bikecollector ApS, Car og bikecollector ApS og Carcollector ApS. Klager angiver i sin klage, at han er ejer af firmanavnet carcollector.dk. Det er ikke korrekt. Klagerselskabet har ganske rigtig flere binavne, men intet der ender på .dk. Det nærmeste er carcollector ApS. Klager angiver også, at denne ejer domænet www.carcollector.dk. Imidlertid fremgår det af oplysningerne hos dk-hostmaster, at det pågældende domæne har virksomheden Seekings A/S som registrant. Klager angiver ligeledes, at klagerselskabet og den virksomhed, som indklagede sammen med sinemedejere driver, skulle ”lave helt det samme”. Det er ikke korrekt. Klager driver sin virksomhed fra et parcelhus, hvorfra klager skaffer eksklusive biler hjem fra Tyskland til sine kunder. Klager har således ingen biler på lager, hverken i Tyskland eller i Danmark. Den virksomhed, som indklagede sammen med sine medejere driver, sker fra en erhvervsejendom specielt indrettet til udstilling og salg af biler, jf. bilag B. Herfra sælges brugte biler i prislejet 150 – 400.000 kr. Der er på matriklen plads til udstilling af ca. 100 biler. I øvrigt anvendes domænet www.carcollector.dk kun til at vise hen til et andet domæne, nemlig www.carogbikecollector.dk. Der findes således intet indhold på siden www.carcollector.dk. Siden har tilsyneladende aldrig haft selvstændigt indhold – i alt fald har web.archive.org/waybackmachine aldrig fundet eksempler på det, jf. udskrift herfra, der vedlægges og påberåbes som bilag C. Når man via www.carcollector.dk kommer ind på www.carogbikecarcollector.dk og klikker sig ind på kontaktsiden, finder man et foto af Mikkel Hjort Andersen. Mailadressen er angivet som mha@bikecollect.dk, altså slet ingen henvisning til carcollect.dk. Udskrift af kontaktsiden vedlægges og påberåbes som bilag D. I menuen på www.carogbikecollect.dk findes en henvisning til dels Facebook, dels Instagram, jf. vedlagte bilag E. Klikker man på Facebook logoet, kommer man ind på bikecollector.dk’s Facebookside, hvor det er angivet, at klager er motorcykelforhandler, jf. vedlagte bilag F. Klikker man i stedet på Instagram logoet, afslører der sig en side, hvor klagers virksomhed angives som leasing af eksklusive motorcykler, jf. vedlagte bilag G. Ligeledes rent begrebsmæssigt er der en verden til forskel mellem ”collect” og ”collector”, henholdsvis ”carcollect” og ”carcollector” ”Collect” er således et begreb, der dækker over, at man selv afhenter – eksempelvis efter at man har fundet den ønskede vare på en hjemmeside, har klikket på den og lagt den i varekurven. Det er der i disse år adskillige eksempler på som f.eks. ”click & collect”, der benyttes af mange butikskæder som f.eks. T. Hansen, Lidl, Maxi Zoo, Silvan, Bauhaus, Lagkagehuset og en lang række andre. Også hos den virksomhed indklagede driver sammen med de to medejere, er der mulighed for at klikke på en udstillet bil og lægge den i varekurven. Et eksempel fra hjemmesiden www.carcollect.dk, hvor man kan se muligheden for at ”putte i indkøbskurv” – i det her tilfælde en Audi - vedlægges og påberåbes som bilag H. ”Carcollect.dk” bibringer således publikum associationen om et meget nutidigt, nemt køb, hvor man selv afhenter sin bil, eksempelvis efter at have kigget den ud på nettet og klikket på den. Man kan også se bilen i den fysiske udstilling og evt. prøve den, og efter at have overvejet og endeligt besluttet sig, anvende ”put i indkøbskurven” funktionen hjemmefra. Den traditionelle bilhandel, hvor man ser og prøver bilen, og derefter afslutter handlen sammen med en sælger, er selvfølgelig også mulig. En ”collector” dækker derimod begrebsmæssigt over en samler; en person med passion for f.eks. veteranbiler osv. ”Carcollector.dk” bibringer derfor publikum en association om en bilsamler, et sted hvor passionerede samlere af biler, herunder veteranbiler, kan mødes. Foretager man en Google søgning på carcollector kommer carcollect ikke frem. Foretager man samme sted en søgning på carcollect, kommer carcollector ikke frem. Kopi af søgeresultater fra den 6. oktober 2020 vedlægges og påberåbes som sagens bilag J.” Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende selskabet CarCollect ApS, der er registreret med startdato den 9. juni 2020, og som indklagede er medejer og –direktør af. Bilag B er kopier af fotografier af en større erhvervsbygning, på hvis facade og skiltestander er anført ”CarCollect.dk”. Bilag C er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archiveorg), hvoraf fremgår, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”carcollector.dk”. Bilag D er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”carogbikecollector.dk” med gengivelse af virksomhedens kontaktoplysninger. Bilag E er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”carogbikecollector.dk”. Bilag F er efter det oplyste skærmprint fra klagerens Facebook-profil med navnet ”Bikecollector.dk”. Bilag G er efter det oplyste skærmprint fra klagerens Instagram-profil med navnet ”Bikecollector.dk”. Bilag H er efter det oplyste skærmprint fra indklagedes hjemmeside med præsentation af en bil, der er udbudt til salg. Bilag J er skærmprint fra hjemmesiden for søgemaskinen Google med en gengivelse af resultaterne ved en søgning på ”carcollector”. Ved opslag på domænenavnet ”carcollector.dk” den 28. november 2020 blev viderestillet til klagerens hjemmeside på domænenavnet ”carogbikecollector.dk”, hvor sekretariatet har taget følgende kopier: Ved opslag på domænenavnet ”carcollect.dk” den 25. september 2020 og igen den november 2020 har sekretariatet taget følgende kopi: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er registrant af domænenavnet ”carcollector.dk”, • at klageren driver virksomhed under navnet ”Carcollector ApS”, • at klageren har brugt mange timer og penge på at opbygge sit brand ”Carcollector”, og • at klageren og indklagede beskæftiger sig med det samme, og at der derfor er risiko for forveksling mellem klagerens og indklagedes domænenavne.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”carcollect.dk” er i overensstemmelse med god domænenavnsskik, • at domænenavnene ”carcollect.dk” og ”carcollector.dk” ikke er sammenfaldende, • at der ikke er risiko for forveksling af indklagedes domænenavn ”carcollect.dk” og klagerens domænenavn ”carcollector.dk”, og • at klageren og indklagede ikke driver samme slags virksomhed.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i klagen i medfør af § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, st k. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der har registreret binavnet Carcollector ApS og markedsfører sig under betegnelsen ”C&B – Car&BikeCollector” bl.a. på hjemmesiden på domænenavnet ”carogbikecollector.dk”, beskæftiger sig med salg og leasing af motorcykler og biler. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en interesse i tillige at kunne disponere over domænenavnet ”carcollect.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”carcollect.dk” består af en sammenstilling af de to almindelige engelske ord ”car” og ”collect”, der også i Danmark må anses for at have en deskriptiv betydning. Det må derfor endvidere indgå i denne interesseafvejning, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Domænenavnet ”carcollect.dk” anvendes til en hjemmeside for selskabet CarCollect ApS, som har indklagede som medejer og -direktør, og som beskæftiger sig med salg af brugte biler. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at selskabet CarCollect ApS markedsfører sig under brug af betegnelsen ”CarCollect.dk” både i forbindelse med sin fysiske forretning samt på internettet. Klagenævnet finder, at denne anvendelse af domænenavnet ”carcollect.dk” er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, og at indklagede derfor har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”carcollect.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”carcollect.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”carcollect.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, MiMa Investment ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.