Afgørelse

valuereg.dk

ValueReg ApS

MOD

Kenny Lurger-Amelung

8. januar 2021 Kaspar Linkis (Forman• Knud Wallberg Jens Schovsbo Mette M. Andersen Ulla Malling


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”valuereg.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 6) er registreret under navnet ValueReg ApS (CVR-nummer 41472340) med startdato den 23. juni 2020. Selskabet er registreret under branchekode 829900 ”Anden forretningsservice i.a.n.”. Selskabets formål er ”at udvikle og drive Centralregistreret for værdigenstande og derigennem sikre, ejerskab og autencitet i værdigenstande, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Kenny Lurger-Amelung har d. 21. maj 2018 registreret domænet valuereg.dk (se bilag 1) ValueReg ApS (før 30.06.2020 ValueReg I/S) har d. 02. oktober 2017 registreret domænet valuereg.org. (se bilag 2+3), og har senere (1. juli 2020) også erhvervet valuereg.eu. (se bilag 5) Valuereg ApS har 5. juni 2019 varemærkeregistreret ordet valuereg (se bilag 4) d. og har endvidere PCTpatent på sin tekniske løsning se: https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020164675 ... Vi vil gerne anmode nævnet om at overføre valureg.dk til ValueReg ApS, da vi ejer varemærket valuereg og domænet valuereg.org må have prioritet i forhold til valuereg.dk (registreret først). Vi er overbeviste om at valuereg.dk, ifald det ikke peger på valuereg.eu, som er vores website, kan medføre stor forvirring i markedet.” Bilager et udskrift, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”valuereg.dk”, der blev registreret den 21. maj 2018. Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 6. december 2020 har sekretariatet fået bekræftet de anførte oplysninger. Bilag er en kvittering af 2. oktober 2017 udstedt til klageren vedrørende registrering af domænenavnet ”valuereg.org”. Bilager et udskrift, der viser, at domænenavnet ”valuereg.org” er registreret den 2. oktober 2017. Bilager et udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens database, hvoraf fremgår, at ValueReg I/S (nu ValueReg ApS) er registrant af ordmærket ”ValueReg” i Nice-klasseog 42. Bilager et udskrift, der viser, at domænenavnet ”valuereg.eu” er registreret af selskabet team.blue Denmark A/S. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Vores idegrundlag med valuereg og artreg, som er en del af Kunstsamlingen fra 2015, hvor køberen kunne registrere sin kunst og følge udviklingen af kunstneren (værdi og antal solgte værker), samt indgive manglende værker. (Vi har ingen funding eller andet kapital inflo• så det har taget tid, at nå det hele. Men i dag er denne idé oversvømmet på sites, hvor man kan registrere kunst og andre værdigenstande eks. https://www.world-art-registry.com/ (fra 2018) mfl. Et forlig kunne være, at han betaler vores omkostninger til domæner fra oprettelse datoen, så overgiver jeg gerne domænet til ham. Han ønsket ikke at høre på mig og truet mig i stedet, så bliver det bare et nej.” I klagerens replik er anført bl.a. følgende: ”Jeg vil starte med at afvise, at jeg skulle have truet indklagede/Registrant Kenny Lurger- Amelung. Jeg står ved, at jeg har sagt at ValueReg® ville klage til jer, hvis vi ikke kunne opnå enighed om en frivillig overdragelse af domænet www. valuereg.dk til Valuereg ApS. Inden jeg kontaktede registranten har jeg, på trods af grundig afsøgning af internettet, og korrespondance med Simply.com, der er host for både www.valuereg.org, www.valuereg.eu og registrantens domæne www.valuereg.dk i juli 2020 ikke kunnet finde nogen tegn på, at www.valuereg.dk er et aktivt anvendt domæne. Se venligst: :https://www.simply.com/dk/support/396287/xbl4tRn2T6rUYiN8Jcos7PFK/ Jeg finder det også interessant, at registranten angiver et schweizisk firma: https://www.world- art-registry.com/, som dokumentation for hans aktiviteter og anvendelse af www.valuereg.dk.” Sekretariatet har ved opslag den 24. september 2020 og 6. december 2020 på domænenavnet ”valuereg.dk” konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside. Ved opslag den 6. december 2020 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at indholdet på domænenavnet ”valuereg.dk” ikke er lagret herpå. Ved sekretariatets søgning på ”valuereg” den 6. december 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 155, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørteklageren, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt bl.a. andre virksomhed, hvori ”value” indgår i virksomhedsnavnet. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede, der har været registrant af domænenavnet ”valuereg.dk” siden maj 2018, ikke anvender domænenavnet aktivt, • at klageren har en væsentlig interesse i domænenavnet ”valuereg.dk”, idet klageren har varemærkerettighederne til ordmærket ”ValueReg” og idet klageren siden oktober 2017 har været registrant af domænenavnet ”valuereg.org”, og • at det vil kunne skabe forvirring i markedet, hvis klageren ikke får overdraget domænenavnet ”valuereg.dk”.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede er indstillet på at overdrage domænenavnet ”valuereg.dk” til klageren, såfremt klageren betaler de udgifter, som indklagede har afholdt til domænenavnet siden dets registrering, • at indklagede oprindeligt registrerede domænenavnet ”valuereg.dk” med henblik på bl.a., at lave en hjemmeside, hvorpå købere af kunst kunne følge, hvor mange værker en bestemt kunstner solgte, • at indklagede imidlertid ikke har haft tid eller penge til at realisere projektet, og • at der i dag er andre hjemmesider, hvor man kan registrere kunst og følge kunstnere. 4

Nævnets bemærkninger:

Da domænenavnet ”valuereg.dk” efter det oplyste ikke har kommerciel betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er indehaver af varemærkerettighederne til ordmærket ”ValueReg”, der er registreret i Nice-klasse og 42. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede ikke anvender domænenavnet ”valuereg.dk” aktivt. Ud fra de foreliggende oplysninger finder klagenævnet derfor ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes anvendelse af domænenavnet medfører en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder. Selvom klagenævnet således ikke kan lægge til grund, at indklagedes registrering af domænenavnet ”valuereg.dk” indebærer en overtrædelse af klagerens varemærkerettigheder, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet ValueReg ApS med startdato den 23. juni 2020. Klageren driver efter sit formål virksomhed med udvikling og drift af ”Centralregistreret for værdigenstande”, der søger at verificere ejerskab og ægthed af værdigenstande. Klagenævnet forstår klageren således, at klageren, der som nævnt er indehaver af rettighederne til ordmærket ”ValueReg”, ønsker at anvende domænenavnet til en hjemmeside for sin virksomhed. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig, kommerciel interesse i at kunne gøre brug af det omtvistede domænenavn. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at det omtvistede domænenavn består af en sammensætning af det engelske ord ”value”, der kan oversættes til ”værdi”, og betegnelsen ”reg”, der kan forstås som en forkortelse af ”registrering”. Domænenavnets signalværdi vil således kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Indklagede, der har været registrant af domænenavnet ”valuereg.dk” siden den 21. maj 2018, anvender efter det oplyste ikke domænenavnet og har heller aldrig gjort det. Klagenævnet forstår indklagede således, at indklagede oprindeligt registrerede domænenavnet med henblik på at lave en hjemmeside, hvorpå kunstinteresserede kunne registrere deres kunst og følge deres foretrukne kunstnere, men at indklagedes planer herom aldrig er blevet realiseret bl.a. på grund af manglende finansiering. Klagenævnet forstår endvidere indklagede således, at indklagede ikke længere har planer om at bruge domænenavnet på den anførte måde, idet der nu findes andre hjemmesider med denne funktion. Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagede ikke længere har nogen interesse i at opretholde registreringen af det omtvistede domænenavn. På baggrund af ovenstående er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”valuereg.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering af domænenavnet vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”valuereg.dk” skal overføres til klageren, ValueReg ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 6Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.