Afgørelse

docplayer.dk

RettighedsAlliancen

MOD

Vladimir Nesterenko

10. december 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Principalt: Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”docplayer.dk” til klageren. Subsidiært: Registreringen af domænenavnet ”docplayer.dk” slettes. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”RettighedsAlliancen er en interesseorganisation der kæmper for at beskytte de kreative branchers rettigheder og vilkår på internettet. Det gør vi blandt andet ved at anmelde krænkelser af vores medlemmers rettigheder til politiet, og ved som mandatar at føre civilretlige sager for vores medlemmer. Vores forening består af store og små virksomheder, producenter, foreninger og organisationer inden for de kreative brancher. Docplayer.dk er en tjeneste, hvor dansksprogede dokumenter bliver tilgængeliggjort for offentligheden ved online-læsning eller download. Danske rettighedshavere har kendt til docplayer.dk i adskille år, da det har været muligt at finde ophavsretsbeskyttede litterære værker på platformen uden rettighedshavernes samtykke. I 2016 skrev foreningen Dansk Journalistforbund på deres medlemsblad Journalisten, at adskillige journalister havde fundet deres artikler og andet materiale på docplayer.dk uden deres samtykke. Artikel fra Journalisten af 22. juni 2016 fremlægges som Bilag 3. I samme periode fandt medlemsforlag i foreningen Danske Forlag ligeledes en stor mængde af deres værker på docplayer.dk. RettighedsAlliancen blev involveret af ovennævnte rettighedsforeninger, der begge er medlem af RettighedsAlliancen. Vores undersøgelser i 2017 endte med en politianmeldelse af registranten af docplayer.dk i 2018, idet vi kunne konstatere, at vores medlemmers beskyttede værker blev krænket i systematisk omfang på platformen. I 2019 standsede Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (SØIK) efterforskningen i sagen. Det skete med henvisning til, at det fandtes uproportionalt at forfølge identifikationen af et ansvarssubjekt i lyset af den forventede straf samt det forhold, at efterforskningsskridt i Rusland mod en russisk registrant ansås for at have overordentlig langvarige og ressourcekrævende udsigter. RettighedsAlliancen kontaktede herefter DK-Hostmaster for at få afklaret, om registreringen af docplayer.dk levede op til verifikationskravene for .dk-domæner. I februar 2020 meddelte DK-Hostmaster, at kravene til verifikation var opfyldt for docplayer.dk. RettighedsAlliancen iværksatte herefter en tilbundsgående undersøgelse af docplayer.dk med det formål at vurdere vores muligheder for at komme de systematiske krænkelser af vores medlemmers værker til livs. Vores undersøgelse har afdækket en tjeneste, der på systematisk vis lukrerer på danske ophavsmænds kreative indsats under dække af at være en brugergenereret platform. RettighedsAlliancen fremlægger som Bilag en rapport med resultaterne af vores undersøgelse af docplayer.dk. Bilager opbygget af en hovedrapport ”Teknisk rapport vedrørende Docplayer.dk” (side 1-9) med fire underrapporter, der hver især beskriver et afgrænset område: ”Rapport vedr. eksempler på krænkelser af Docplayer.dk” (side 10-14), ”Rapport vedrørende Lager for dokumenter på Docplayer.dk” (side 22-25), ”Rapport vedrørende sammenfald af profilnavne på docplayer.dk og dødsannoncer på afdoed.dk” (side 26-76) og ”Rapport vedrørende scraping udført af Docplayer.dk” (side 77-89). Rapporten dokumenterer, at RettighedsAlliancens medlemmers værker oplagres og distribueres til brugere fra docplayer.dk’s egne servere, samt at værkerne præsenteres sammen med annoncer på docplayer.dk. Se bilagside 22-25. Rapporten viser også at docplayer.dk er blevet besøgt mere endmillion gange i 2019. RettighedsAlliancen anvender data om besøg på internetsider fra analysevirksomheden SimilarWeb. Data fremgå af bilagside 17-21. Bilagfremlægges med en beskrivelse af data fra SimilarWeb. Rapporten sandsynliggør, at en del af navnene på de brugere, der angiveligt skulle have uploadet dokumenter til docplayer.dk i juni 2020, er taget fra internetsiden afdoede.dk, der har publiceret alle offentliggjorte dødsannoncer siden 2006. Se bilagside 26-75. Dette resultat er valideret af Andreas Baum, Assistant Professor of Statistics and Machine Learning Department of Applied Mathematics and Computer Science Technical University of Denmark (DTU). Se bilagside 75- 76. Rapporten sandsynliggør også, at en del af de tilgængelige dokumenter på docplayer.dk er indsamlet og uploadet på automatisk vis fra andre internetsider via proforma-brugere oprettet til formålet af Docplayer.dk. RettighedsAlliancen er kommet frem til dette resultat ved at undersøge og sammenligne 420 Docplayer.dk-brugere, der angiveligt skulle have uploadet 420 dokumenter vedrørende foreningen Kongelig Dansk Yaghtklub (KDY), med en liste over reelle medlemmer af KDY. 420 Docplayer.dk-brugere skulle angiveligt have uploadet de 420 dokumenter om KDY til docplayer.dk, men aleneaf brugernavnene går igen som navne på KDYs medlemsliste. Se bilagside 77-89. På baggrund af rapportens resultater vurderer RettighedsAlliancen, at docplayer.dk er registreret med det formål at udnytte danske rettighedshaveres værker uden samtykke for derved at generere annonceindtægter til den/de ansvarlige for tjenesten. Den/de ansvarlige har valgt en forretningsmodel, hvor de på automatisk vis høster dansksprogede dokumenter fra andre internetsider, oplagrer dokumenterne på deres servere, og distribuere dem på docplayer.dk under dække af proforma-brugere, som den/de ansvarlige har udstyret med navne, der bl.a. er taget fra internetsiden afdoede.dk. RettighedsAlliancen vurderer, at den/de ansvarlige har valgt denne model, da det således på overfladen ser ud til, at docplayer.dk er en brugergenereret platform. Modellen med automatisk høstning af dokumenter medfører, at omfanget af krænkelser på docplayer.dk går langt udover RettighedsAlliancens medlemmer, og potentielt set omfatter alle dokumenter, der er tilgængelige på docplayer.dk. På baggrund af populariteten af docplayer.dk antager RettighedsAlliancen, at den/de ansvarlige har opnået en betydelig fortjeneste fra denne model. ... Til støtte for RettighedsAlliancens påstande gøres det sammenfattende gældende at, domænenavnet docplayer.dk anvendes på systematisk vis i strid med ophavsretsloven og i strid med god domænenavnsskik, jf. lov om internetdomæner § 25, stk. 1. Denne systematiske retsstridige anvendelse gennemgås i det følgende. RettighedsAlliancen har en væsentlig retlig interesse i sagens udfald, da vores medlemmer Danske Forlag og Dansk Journalistforbunds rettigheder krænkes på docplayer.dk i et systematisk omfang. Der er derfor hjemmel til, at Klagenævnet kan træffe afgørelse om principalt at overføre domænenavnet docplayer.dk til RettighedsAlliancen eller subsidiært at slette registreringen af docplayer.dk, jf. lov om internetdomæner § 28, stk. 4, nr. 1. Ophavsretsloven Administratoren af docplayer.dk foretager en ulovlig offentlig fremførelse i form af ulovlige overføringer til almenheden af værker tilhørende RettighedsAlliancens medlemmer Danske Forlag og Dansk Journalistforbund. Som det fremgår af rapporten fremlagt som bilagtil denne klage, har RettighedsAlliancen dokumenteret, at vores medlemmers værker er tilgængelige på docplayer.dk, og værkerne opbevares og distribueres fra docplayer.dk’s servere. Det er desuden administratoren af docplayer.dk, der har kontrolleret, hvilket indhold der tilgængelig på docplayer.dk ved at indsamle indhold fra andre internetsider og uploade det på docplayer.dk fra proforma- brugere, der er udstyret med brugernavne hentet i hvert fald fra offentliggjorte dødsannoncer og formegentlig også fra andre kilder. Ifølge ophavsretslovens § 2, stk. 3, jf. stk. 4, nr.har ophavsmænd i medfør ophavsretslovens §eneretten til at fremføre deres værker offentligt, herunder ved tilrådighedsstillelse på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt. RettighedsAlliancens medlemmer, der er oplistet i bilagside 10-14, er alle ophavsmænd til de pågældende litterære værker, jf. ophavsretslovens § 1. De pågældende værker er eller har været tilgængelige på en sådan måde, at almenheden på et individuelt valgt sted og tidspunkt, kan få adgang til værkerne på docplayer.dk. RettighedsAlliancens medlemmer har ikke givet tilladelse til denne tilrådighedsstillelse, hvorfor den er i strid med ophavsretslovens § 2, stk. 3, jf. stk. 4, nr. 1. Der er meget som taler for at størstedelen af indholdet på docplayer.dk krænker rettigheder, da docplayer.dk indsamler dansksproget indhold fra mange internetsider. Det er altså ikke alene RettighedsAlliancens medlemmer, der krænkes på docplayer.dk. God domænenavnsskik Registranten af docplayer.dk har valgt at registrere et .dk domæne med det klare formål at generere annonceindtægter ved at anvende indhold produceret af tredjemand uden forinden at have opnået et samtykke til den anvendte brug. Registranten har yderligere forsøgt at skjule sine ulovlige handlinger ved at foregive at være en brugergenereret platform. Realiteten er dog den, at registranten som minimum har anvendt navne fra offentliggjorte dødsannoncer til at oprette proforma-brugere, der angiveligt skulle have uploadet indhold til docplayer.dk. Det er en kendt teknik fra den kriminelle verden at benytte identiteter på afdøde personer til kriminelle handlinger. Registranten indsamler ligeledes indhold fra mange andre internetsider og offentliggør ukritisk indholdet på tjenesten. Det førte til en sag, hvor der på den hollandske docplayer.nl blev offentliggjort private personers skattemæssige selvangivelser på platformen. Se bilag side 90-109 for en gennemgang af den hollandske sag. Der er intet til hinder for, at noget lignende allerede er eller vil ske på docplayer.dk. Af disse hensyn har registranten af docplayer.dk brudt god domænenavnsskik, jf. lov om internetdomæner § 25, stk. 1.” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af klagerens rapport af 4. august 2020 med titlen ”Teknisk rapport vedrørende Docplayer.dk”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager kopi af artikel af 22. juni 2016 fra Journalisten med overskriften ”Det her er internettets værste mareridt”, som indeholder en historie om hjemmesiden ”docplayer.dk”. Bilag er kopi af en af klageren udarbejdet skrivelse af september 2020 med overskriften ”RettighedsAlliancens dataindsamling via SimilarWeb”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at ”docplayer.dk” er en tjeneste, hvor dansksprogede dokumenter bliver tilgængeliggjort for offentligheden ved online-læsning eller download, • at danske rettighedshavere har kendt til ”docplayer.dk” i adskillige år, da det har været muligt at finde ophavsretsbeskyttede litterære værker på platformen uden rettighedshavernes samtykke, • at klageren i 2018 politianmeldte registranten af domænenavnet ”docplayer.dk”, men at Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (SØIK) standsede efterforskningen i sagen i 2019, • at ”docplayer.dk” er en tjeneste, der på systematisk vis lukrerer på danske ophavsmænds kreative indsats under dække af at være en brugergenereret platform, • at domænenavnet ”docplayer.dk” er registreret med det formål at udnytte danske rettighedshaveres værker uden samtykke for derved at generere annonceindtægter til den eller de ansvarlige for tjenesten, og • at domænenavnet ”docplayer.dk” anvendes på systematisk vis i strid med ophavsretsloven og god domænenavnsskik, jf. lov om internetdomæner § 25, stk. 1. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Klageren har nedlagt påstand om, at domænenavnet ”docplayer.dk” principalt skal overføres til klageren og subsidiært, at registreringen af domænenavnet ”docplayer.dk” skal slettes. Det følger af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, at klagenævnets kan træffe afgørelse om at ”slette registreringen af eller overføre et domænenavn, der er registreret eller anvendt i strid med § 25, regler fastsat i medfør af denne lov, forretningsbetingelser eller vilkår fastsat i medfør af §eller registreret eller anvendt i strid med anden lovgivning i øvrigt”. Til støtte for sine påstande om, at domænenavnet ”docplayer.dk” skal overføres til klageren eller slettes, har klageren henvist til, at hjemmesiden www.docplayer.dk indeholder en tjeneste, der på systematisk vis i strid med ophavsretsloven lukrerer på danske ophavsmænds kreative indsats under dække af at være en brugergenereret platform, og at domænenavnet ”docplayer.dk” er registreret med det formål at udnytte danske rettighedshaveres værker uden samtykke for derved at generere annonceindtægter til den eller de ansvarlige for tjenesten. Klageren har derimod ikke gjort gældende, at indklagedes brug af domænenavnet ”docplayer.dk” til denne hjemmeside er uretmæssig. Sagens oplysninger giver ikke klagenævnet grundlag for at fastslå, at betegnelsen ”docplayer” forbindes med klageren, og klagenævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at fastslå, at indklagedes valg af domænenavnet ”docplayer.dk” til denne tjeneste i sig selv er retsstridig i forhold til klageren. Klagen i denne sag er således reelt en klage over indhold og aktiviteter på en konkret hjemmeside og ikke en klage over indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”docplayer.dk” som sådan. Da domæneloven ikke giver klagenævnet kompetence til at tage stilling til en sådan klage, må klageren henvises til at anlægge sag herom ved de almindelige domstole. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, RettighedsAlliancen, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.