Afgørelse

joy-mogensen.dk

Klager 1:

MOD

[A]

23. oktober 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”joy-mogensen.dk” overføres til klager 1, Joy Mogensen. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen. Sagen er behandlet på skriftligt grundlag, jf. forretningsordenens § 12.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”2.1 Joy Mogensen og Socialdemokratiet Socialdemokratiet er et politisk parti, som minister Joy Mogensen er medlem af, og stiller op for. Joy Mogensen har siden den 27. juni 2019 været Danmarks kultur- og kirkeminister. Ved opslag på Danmarks Statistiks hjemmeside (www.dst.d• kan det konstateres, at der er to eller færre personer i den danske befolkning med navnet ”Joy Mogensen”. Udskrift fremlægges som sagens bilag 1. 2.2 Hjemmesiden www.joy-mogensen.dk Domænenavnet www.joy-mogensen.dk er sagsgenstanden for nærværende klage. Domænenavnet blev genregistreret den 11. september 2020 med en registreringsperiode på år. Minister Joy Mogensen og klager har netop fået fuldt medhold i en tilsvarende sag vedrørende samme domænenavn i Klagenævnet for Domænenavne, jf. j.nr. 2020-0161, der fremlægges som bilag 2. Indklagedes nye registrering af samme domænenavn ses blot at være udtryk for forsøg på omgåelse af afgørelsen, j.nr. 2020-0161. Det fremgår af hjemmesiden www.joy-mogensen.dk, at ”Joy Mogensen” har copyright herpå, men minister Joy Mogensen har ingen tilknytning eller medvirken til siden og dens indhold. Af www.who.is og www.dk-hostmaster.dk fremgår det ikke, hvem der konkret ejer domænenavnet. Udskrift fra www.who.is og www.dk-hostmaster.dk fremlægges som sagens bilag 3. Dog fremgår det af Ekstra Bladets artikel, at den nye ejer af hjemmesiden – og formodede indklagede – er [A], der driver virksomheden X-Cite, som laver online-markedsføring. Til Ekstra Bladet udtaler [A], at: ”Formålet er grundlæggende at tjene lidt penge på Google Ads, hvis siden begynder at få nævneværdige besøgende. Der er ingen Google Ads på siden nu. Men mest af alt er det bare en test ift. fansider og deres potentiale ift. at skaffe besøgende og annonceindtægter på bannere/google ads.” Artiklen fremlægges som bilag 4. Domænenavnet benyttes uberettiget af indklagede til at omtale minister Joy Mogensen, samt udgive sig for at være indhold udarbejdet eller godkendt af minister Joy Mogensen. Udskrift af hjemmesiden www.joy-mogensen.dk dateret den 17. september 2020 fremlægges som sagens bilag 5. Det gøres gældende, at brugen af minister Joy Mogensens navn strider imod god domænenavnsskik, jf. lov om internetdomæner § 25, stk. 1, ligesom brugen af minister Joy Mogensens navn, herunder tillige strider imod navnelovens § 27. Indklagede har i den forbindelse ingen reel, beskyttelsesværdig eller anerkendelsesværdig interesse i at anvende, registrere og opretholde domænenavnet. Der foreligger fra indklagedes side en uhjemlet og uberettiget brug af navnet ”Joy Mogensen”. Indklagede benytter alene domænenavnet til: ”[...] grundlæggende at tjene lidt penge på Google Ads, hvis siden begynder at få nævneværdige besøgende” og/eller chikane af minister Joy Mogensen/klager 2. I den forbindelse har indklagede ingen tilknytning til navnet ”Joy Mogensen”. Minister Joy Mogensens interesse overstiger indklagedes interesse, der alene består i at skabe omtale af Minister Joy Mogensens navn og person. Minister Joy Mogensen har en reel, væsentlig, betydelig og aktuel interesse i at anvende domænenavnet i kraft af sit embede og arbejdsmæssige position i Danmark. Under hensyn til minister Joy Mogensens funktion som kultur- og kirkeminister og tidligere funktion som borgmester i Roskilde, har minister Joy Mogensen gennem sit politiske virke gjort brug af ”Joy Mogensen” på en sådan måde, at navnet gennem denne brug er blevet et identifikationsmiddel for netop minister Joy Mogensen som person. Der er ingen holdepunkter for at antage, at indklagede retmæssigt kan anvende navnet ”Joy Mogensen”, som er identisk med minister Joy Mogensens navn. Minister Joy Mogensen kan derfor i medfør af navnelovens § modsætte sig indklagedes brug af navnet som kendetegn, herunder som domænenavn, da dette kan skabe forvekslingsmulighed og risiko for, at andre vil sætte brugen i forbindelse med minister Joy Mogensen. Når indklagede ikke selv kan opretholde sin brug af domænenavnet uden at overtræde navnelovens § 27, har indklagede ikke en loyal eller legitim interesse i at fastholde registreringen over for minister Joy Mogensen, der som bærer af navnet ”Joy Mogensen” har en væsentlig interesse i at forhindre, at domænenavnet www.joy-mogensen.dk anvendes på en måde, der skaber forveksling med minister Joy Mogensen. Indklagede skal derfor overføre domænenavnet til klager, jf. lov om internetdomæner § 28, stk. 4, nr. 1.” Som bilaghar klagerne fremlagt udskrift fra Danmarks Statistiks hjemmeside (”dst.dk”), hvoraf fremgår, at der er to eller færre personer i Danmark med navnet Joy Mogensen. Bilag er kopi af Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 11. september 2020 i j.nr.: 2020- 0161 vedrørende domænenavnet ”joy-mogensen.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden ”who.is” samt DK Hostmasters Whois-database med gengivelse af resultaterne ved opslag på ”joy-mogensen.dk”. Bilager kopi af en artikel af 17. september 2020 fra Ekstra Bladet om brugen af domænenavnet ”joy-mogensen.dk”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klager 2. Ved opslag på domænenavnet ”joy-mogensen.dk” har sekretariatet den 25. september 2020 taget følgende kopi, jf. bilag 5: Ved fornyet opslag den 17. oktober 2020 blev viderestillet til Røde Kors’ hjemmeside på domænenavnet ”rodekors.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klager 1, Joy Mogensen, siden den 27. juni 2019 har været Danmarks kultur- og kirkeminister, • at der er to eller færre personer i den danske befolkning med navnet Joy Mogensen, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”joy-mogensen.dk” er forsøg på omgåelse af Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse i j.nr. 2020-0161, hvor klagerne fik medhold i påstanden om, at domænenavnet ”joy-mogensen.dk” skulle slettes, • at klager 1, Joy Mogensen, ikke har nogen tilknytning til hjemmesiden på domænenavnet ”joy- mogensen.dk”, • at hjemmesiden på domænenavnet ”joy-mogensen.dk” benyttes uberettiget af indklagede til at omtale minister Joy Mogensen samt udgive sig for, at indholdet er udarbejdet eller godkendt af hende, • at indklagede ikke har nogen tilknytning til navnet Joy Mogensen, • at indklagede vil anvende domænenavnet ”joy-mogensen.dk” til at tjene penge på reklamer eller til chikane af Joy Mogensen, • at indklagede ikke har nogen reel, beskyttelsesværdig eller anerkendelsesværdig interesse i at anvende, registrere og opretholde domænenavnet ”joy-mogensen.dk”, • at klager 1, Joy Mogensen, har en reel, væsentlig, betydelig og aktuel interesse i at anvende domænenavnet i kraft af sit embede og arbejdsmæssige position i Danmark, og • at indklagedes brug af Joy Mogensens navn i domænenavnet ”joy-mogensen.dk” strider mod god domænenavnsskik, jf. lov om internetdomæner § 25, stk. 1, samt mod navnelovens § 27. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det må antages, at ”joy-mogensen.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klagerne, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Klagerer bærer af navnet Joy Mogensen. Efter de foreliggende oplysninger bæres dette navn af to eller færre personer i Danmark. Klagerne har over for klagenævnet bl.a. gjort gældende, at det omtvistede domænenavn ”joy- mogensen.dk” er identisk med klager 1’s navn, Joy Mogensen. Da klagerunder henvisning til sit navn har påberåbt sig at have særlige rettigheder til domænenavnet ”joy-mogensen.dk”, giver sagen i første række anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse af navnelovens § 27. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 27. Den der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.” Navnelovens §skal bl.a. værne mod brug af navne og betegnelser, som er egnet til at sætte det brugte navn eller betegnelse i forbindelse med bestemte individer. Bestemmelsen forudsætter, at der foreligger en uhjemlet eller uberettiget brug af navnet, som er egnet til at skabe forveksling. Navnet Joy Mogensen bæres efter det oplyste i 2020 af to eller færre personer. Klagenævnet finder det godtgjort navnlig under hensyn til klager 1’s nuværende funktion som kultur- og kirkeminister og tidligere funktion som borgmester i Roskilde, at klager gennem sit politiske virke har gjort brug af ”Joy Mogensen” på en sådan måde, at navnet gennem denne brug er blevet et identifikationsmiddel for netop klagersom person. Som sagen foreligger oplyst, er der ingen holdepunkter for at antage, at indklagede retmæssigt kan anvende navnet ”Joy Mogensen”, som er identisk med klager 1’s navn. Klager kan derfor efter navnelovens § modsætte sig indklagedes brug af navnet som kendetegn, herunder som domænenavn, da dette kan skabe forvekslingsmulighed og risiko for, at andre vil sætte brugen i forbindelse med klager 1’s navn. Nævnet finder på baggrund af det anførte, at klagerved dom kan få indklagede tilpligtet at ophøre med brugen af domænenavnet ”joy-mogensen.dk”, jf. navnelovens § 27. Når indklagede ikke selv kan opretholde sin brug af domænenavnet uden at overtræde navnelovens § 27, har indklagede ingen loyal interesse i at fastholde registreringen over for klager 1, der som bærer af navnet ”Joy Mogensen” har en væsentlig interesse i at forhindre, at domænenavnet ”joy- mogensen.dk” anvendes på en måde, som skaber forveksling med klageren. Nævnet finder på baggrund af det anførte, at indklagedes registrering af domænenavnet ”joy- mogensen.dk” og nægtelse af at afregistrere domænenavnet ”joy-mogensen.dk” må anses som en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. Klagenævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende 7

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”joy-mogensen.dk” skal overføres til klager 1, Joy Mogensen. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.