Afgørelse

fragtinfo.dk

BR Group ApS

MOD

Kolding Webbureau

10. december 2020


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”fragtinfo.dk” til klageren. Indklagedes påstand Principalt: Afvisning. Subsidiært: Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”BR Offset ApS er et trykkeri, som er ejet af selskabet BR Group ApS. Selskabet fremstiller alle klassiske former for tryksager i små og store oplag. Foruden det traditionelle sortiment, har BR Offset en niché hvor der tilbydes dropshipping af plakater. Det går i al sin enkelthed ud på, at kunder som har en webshop, som sælger plakater, kan sende deres ordre til BR Offset, som så trykker, pakker og sender ordren - Med plakatshoppens navn som afsender. En ulempe herunder er dog at slutkunderne ikke kan få besked om at deres ordre er på vej. I så fald vil det enten kræve at plakatshoppen manuelt sender en mail, eller at vi som trykkeri gør det - med den konsekvens vi vil stå som afsender af denne mail (@broffset.dk). Hvilket lidt fjerner konceptet bag dropshipping. I stedet kunne man med fordel bruge et neutral domænenavn, som kunne sende disse mails ud til vores kunders kunder. Dermed desuden automatisere processen - Og kan faktisk benyttes af alle typer af virksomheder, som tilbyder dropshipping. Den 2. april 2020 registrerer Arvin Aliari domænet fragtinfo.dk via sin freelance virksomhed Kolding Webbureau. Dette gøres efter aftale med os (BR Group ApS), som Arvin Aliari er medejer af. Da Arvin Aliari på daværende tidspunkt fungerede som selskabets overordnede webmaster, var det naturligt at han registrerede domænet - omend det skulle bruges til trykkeriet og ikke hans egen freelance-virksomhed (et webbureau). Formålet med domænet er som sagt at lave en SMTP-løsning til selskabets dropshipping- kunder, hvorfra at de kan følge og spore deres pakker, samt “anonymt” underrette deres kunder om, at en pakke er på vej. Dog besluttes det i selv samme måned (april), at Arvin Aliari skal forlade selvsamme selskab. Det er derfor kun naturligt, at domænet skulle overdrages til selskabet, som det oprindeligt er købt til. Alvin Aliari ønsker ikke frivilligt at overdrage domænet til os, til trods for gentagne påmindelser. Det skal dog nævnes, at Arvin Aliari reelt ikke er udtrådt af selskabets ejerkreds endnu. Men dette skyldes udelukkende han og hans advokats nøl. Samarbejdet er ophørt i april måned. ... Vi (BR Group ApS) mener at have ret til pågældende domæne, da det på nuværende tidspunkt resultere i tabt omsætning, fordi der ikke kan skaffes kunder til løsningen, fordi siden hverken er helt eller halvt færdig. Det fremgår desuden af websitets footer, at BR Group ApS ejer denne side (se vedhæftede screenshot af dato 15.09.20). Da samarbejdet ophørte, var siden og servicen endnu ikke færdigtudviklet, men bærer dog stadig præg af det. Vi i selskabet var påbegyndt at udvikle websitet (hvilket det foreløbige resultat af, kan ses på den aktive side https://fragtinfo.dk). Derudover har der bl.a. været omkostninger i form af honorar til grafiker for udvikling af logo, samt tryk af diverse tryksager il konceptet. bl.a. brochure. Vi mener at have ret til domænet, fordi at det afspejler en service, som vi ønsker at tilbyde. Det er et “godt” domænenavn, som er let at stave til, samt let at huske. Man kunne sikkert anvende et lignende domæne til samme løsning, men det finder vi ikke hensigtsmæssigt eller retfærdigt, idet at vi allerede har gjort en del arbejde på dette domænets website - samt at vi reelt stadig står som ejere af siden jf. websites footer. Pågældende domæne er desuden “afsløret” for alle vores kunder, tilbage i april måned, via nyhedsbrev. Dette fordi vi forventede at lancere konceptet. Det vil derfor også kræve resurser på dette punkt at skabe et nyt navn/branding. Arvin Aliari har tydeliggjort, at han ikke ønsker at gøre brug af domænet. Der er ikke udviklet/ændret på websitet siden samarbejdet ophørte i april 2020.” Bilag fremstår som skærmprint fra en hjemmeside med omtale af klagerens projekt ”FragtInfo.dk”, der vedrører dropshipping. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Der er på nuværende en sag vedrørende min udtræden af virksomhed BR Group Aps. I den forbindelse er der dialog igennem vores advokater ifm. med fordeling af aktiver og at købe mig ud. Modparten har flere gange varslet med en civil retssag, hvorfor jeg vil mene at enhver tvist, skal afgøres der eller os imellem. Sagen er endnu ikke afgjort, idet der er stadig, er en aktiv forhandling i gang. Bolden ligger på nuværende tidspunkt ved Klager. Der er mange forskellige konstellationer omkring et muligt udfald. Såfremt det ikke lykkes os at nå til enighed, vil sagen højst sandsynligt ende i den varslede civile retssag, hvor dette domæne indgår i forhandlingerne. Konkret i forhold til domænet, så er det korrekt at da vi samarbejdede havde en brainstorm over forskellige løsninger og navne. Undertegnede kom dengang frem til navnet fragtinfo.dk. Det er korrekt, at vi i samarbejde, endte med en løsning hvor vi ville lave en SMTP-løsning. – Men jeg ser ikke dette som værende en udtømmende løsning, og kan sagtens se løsningen bruges omkring information af fragt, som jeg sagtens selv kan og vil facilitere. Jeg har modtaget en række anmodninger omkring skift af navneserver, men aldrig et decideret ønske om overflytning. Jeg har helt korrekt ikke ændret noget på siden fragtinfo.dk grundet at jeg ikke ville ”fremprovokere” noget, mens sagen stadig kører. ... I min optik, er vi alle tre stadig medejere af fællesskabet selvom det er helt åbenbart at mine tidl. Klienter allerede anser sig for ejere uden undertegnede. Juridisk set er jeg stadig også medejer af firmaet. Grundet at sagen stadig ikke er afsluttet, mener jeg ikke, at denne sag skal afgøres af klagenævnet. Punktet omkring domænet vil enten blive aftalt indbyrdes, såfremt vi når til enighed, ellers i en varslet civil retssag.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Indklagede giver i sit svar flere udtalelser, som giver os anledning til bemærkninger. Først og fremmest må det noteres at indklagede formelt set ikke er ejer af BR Group ApS. Indklagede er medejer af anpartselskabet BR Holdings ApS, som ejer BR Group ApS. Indklagede har derfor udelukkende indirekte besiddelser som anpartshaver. Samarbejdet imellem selskabet og indklagede ophørte ultimo april 2020. Hvorfor indklagede stadigvæk er medejer af pågældende holding-selskab, skyldes udelukkende hans og hans advokats nøl i sagen. De har bevist trukket sagen i langdrag for at irritere os, og med deres ageren i sager som denne aktivt forsøge at begrænse selskabets aktiver. Indklagede bekræfter i sin sagsfremstilling at have registreret domænet på vegne af BR Group ApS. Hvis indklagede virkelig mener, fortsat at være medejer af selskabet, findes det lidt underligt, at man så samtidigt afviser direktionens anvisninger om flytning af domæne fra egen DK Hostmaster bruger til selskabets. Dette er jo direkte at modarbejde ledelsen, og netop den slags grunde, er årsagen til samarbejdets ophør. Det virker ikke helt til, at indklagede (eller for den sags skyld hans advokat) har forstået at den verserende sag udelukkende omhandler udtrædelsen af holdingselskabet. Indklagedes svar til denne sag vidner også mere om indklagedes skuffede forventninger. Indklagede bekræfter at have modtaget en række anmodning om skift af navneserver (fra indklagedes webhotel til selskabets), men betrager ikke dette som et decideret “ønske”. Dette er jo ganske fragilt.. - Hvis ikke en anmodning om skift af navneserver skulle være et ønske, hvad skulle så...? På nuværende tidspunkt står det klart, at ovennævnte sag ikke kan løses ved forlig. Grundet den nuværende situation med COVID-19, er mange retsager udskudt, hvorfor det ikke ser ud til at være muligt i indeværende år. Derfor er der nu udsigt til yderligere månedsvis, hvor at selskabet går glip af omsætning, fordi at løsningen ikke kan være aktiv. Hvis en (ifølge sig sel• aktiv partner begrænser dette, må det derfor grænse til mandatsvig. Alt det ovennævnte er sådan set blot fnidder og fuldstændigt irrelevant for Nævnet og dets afgørelse. Indklagede bekræfter at bibeholde registreringen til at “forhandle med” i en retssag. Indklagede har ikke noget at bruge domænet til, og hentyder “mellem linjerne”, at for det for den rette pris - eller et gunstigt tilbud - kan overdrages. Indklagede har desuden ikke kompetencerne til at “facilitere” projektet. Der foreligger dermed en klar overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 2. Indklagede opretholder registreringen, udelukkende med forhandling for øje. Indklagede virker overbevist at det her er Hjallerup Marked, hvor der kan forhandles og pruttes om prisen på et domæne, hvilket overtræder domænelovens § 25, stk. 1. Selskabet faststår derfor på sin klage med ønske om overdragelse af domænet til selskabets egen navneserver. Uagtet ethvert ejerforhold og/eller verserende tvister heriblandt.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Jeg må først og fremmest gøre opmærksom på, at jeg står som ligestillet ejer af holdingselskabet med 33% ejerskab. Holdingselskabet ejer alene drift selskabet. Efter ønske fra Per Bendiksen, er det korrekt at jeg ikke har deltaget i virksomhedens drift, men det er udelukkende et valg som klager har truffet, og som jeg har accepteret. I forhold til at sagen er trukket i langdrag, vil jeg høfligt gøre opmærksom på, at siden mit sidste svar til Klagenævnet, ligger sagen stadigvæk ved klager. Jeg kan således ikke genkende klagers udlægning af ”nøl i sagen”. Vi er indstillet på en hurtig løsning, så vi alle kan komme videre. Dog er det en nødvendig del at fordele aktiver, når man ønsker at købe en partner ud. Jeg vil derfor ikke anse dette som en begrænsning af selskabets aktiver, men at domænet indgår i en samlet pulje af aktiver der skal fordeles, på lige fod med for eksempel telefonnumre. Der skal for en god ordens skyld nævnes at jeg ikke lægger op til at ”forhandle” om domænet, og ej frikøbe det. Jeg lægger op til at fordeling af aktiver skal ske efter god praksis, og ikke forsøge at ”handle i ond tro” hvor klager forsøger at finde ”smuthuller” med profit og egne ønsker for øje. Til nævnets information, kan det nævnes at klager har ageret i selvtægt og lukket undertegnedes telefonnummer ned, om end dette også indgik i forhandlingsgrundlaget. Jeg kan desuden nævne at jeg siden ultimo april har sørget for at drifte hjemmesiden, herunder sørge for at opdatere hjemmesiden, som er tilknyttet fragtinfo.dk. Jeg har dog ikke valgt at ”bruge” domænet, idet vi har en verserende sag, hvorfor det stadig ikke er afgjort hvordan fordelingen af aktiver finder sted. Men som nævnt tidligere, ser jeg ikke den nuværende løsning som den eneste ”brug” af domænet. Jeg vil derfor afslutningsvis igen understrege, at jeg ikke mener dette er en sag som Klagenævnet bør afgøre, men bør være op til et forlig, eller den varslede civile retssag.” Ved opslag på domænenavnet ”fragtinfo.dk” den 1. oktober 2020 og igen den 15. november 2020 har sekretariatet taget følgende kopier: Det fremgår af hjemmesiden, at ”FragtInfo.dk” er udviklet af og er en del af klageren. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren driver et trykkeri, som bl.a. udbyder dropshipping af plakater, hvilket indebærer, at klageren trykker plakater på vegne af klagerens kunder og afsender dem i kundens navn til slutkunderne, • at klageren skal anvende domænenavnet ”fragtinfo.dk” til neutrale e-mailadresser til brug for dropshipping, når der skal gives besked til slutkunderne om, at deres ordrer er på vej, • at indklagede er medejer af anpartselskabet BR Holdings ApS, som ejer klageren, BR Group ApS, • at indklagede i foråret 2020 virkede som klagerens webmaster og i den egenskab registrerede domænenavnet ”fragtinfo.dk” efter aftale med klageren og til brug for klageren, • at det i april 2020 blev besluttet, at indklagede skulle forlade klageren, • at selvom indklagede stadig er en del af klagerens ejerkreds, ophørte samarbejdet mellem klageren og indklagede i april 2020, • at indklagede har givet udtryk for, at han ikke ønsker at gøre brug af domænenavnet ”fragtinfo.dk”, • at indklagede udelukkende opretholder registreringen af domænenavnet ”fragtinfo.dk” for at bruge det i den verserende forhandling med klageren i strid med domænelovens § 25, stk. 2, og • at indklagede handler i strid med domænelovens § 25, stk. 1.
Indklagede har gjort gældende:
• at der er dialog mellem indklagedes og klagerens øvrige medejeres advokater om at købe indklagede ud af klageren, • at klageren flere gange har varslet en civil retssag, og at alle tvister mellem sagens parter, herunder retten til domænenavnet ”fragtinfo.dk”, bør afgøres ved en sådan sag eller ved aftale mellem parterne, • at navnet ”fragtinfo.dk” var indklagedes idé, og • at indklagede kan og vil facilitere den af klageren planlagte SMTP-løsning vedrørende dropshipping.

Nævnets bemærkninger:

Indledningsvis bemærkes, at klagenævnet ikke finder, at det af indklagede oplyste om den igangværende forhandling om fordeling af aktiverne i BR Holdings ApS og vilkårene for indklagedes udtræden af dette selskab samt en mulig forestående civil retssag om disse spørgsmål, kan føre til en afvisning af sagen. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede er medejer af klagerens ejer, BR Holdings ApS, og at indklagede på tidspunktet for registrering af domænenavnet ”fragtinfo.dk” den 2. april 2020 virkede som klagerens webmaster. Det fremgår endvidere, at konceptet ”FragtInfo.dk”, der drejer sig om en SMTP-løsning vedrørende dropshipping, er blevet udviklet af klageren, og at indklagede har deltaget heri på et tidspunkt, hvor indklagede deltog i klagerens aktiviteter, men at der efterfølgende er opstået uoverensstemmelser mellem indklagede og den øvrige ejerkreds i BR Holdings ApS, der er klagerens ejer, hvorefter indklagede ikke har deltaget i klagerens aktiviteter. Domænenavnet ”fragtinfo.dk” anvendes for øjeblikket til en hjemmeside for konceptet ”FragtInfo.dk”, der på hjemmesiden præsenteres som udviklet og ejet af klageren. På den anførte baggrund finder klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at domænenavnet ”fragtinfo.dk” blev registreret af indklagede til brug for klageren. Som sagen er oplyst, må klageren derfor antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn. Det forhold, at der for øjeblikket er uenighed mellem sagens parter om fordeling af klagerens ejers aktiver og vilkårene for indklagedes udtræden af klagerens ejer, kan ikke føre til andet resultat. Da klageren må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn, ”fragtinfo.dk”, kan klageren kræve registreringen af domænenavnet overført til sig. Klagenævnet finder på baggrund af det ovenfor anførte, at indklagedes registrering af domænenavnet ”fragtinfo.dk” samt nægtelse af at overføre registreringen af domænenavnet til klageren er uberettiget og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende 9

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”fragtinfo.dk” skal overføres til klageren, BR Group ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.