Afgørelse

floejgaard.dk

Fløjgaard ApS

MOD

ABCD4321 A/S (opløst efter konkurs)

10. december 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”floejgaard.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 2) et anpartsselskab, der er registreret under navnet Fløjgaard ApS (CVR-nummer 36906197) med startdato den 26. maj 2015. Selskabet er registreret under branchekode 439990 ”Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering”, og selskabets formål er at ”drive entreprenørforretning og dermed beslægtet formål”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”DK Hostmaster vil ikke flytte vores domæne fra vores opløste selskab til et nyt. Det betyder vi ikke modtager faktura fra dem, og så lukker vores mails. Det er sket flere gange og er til stor gene. DK Hostmaster har opfordret til at sende en klage. Jeg vedhæfter mailkorrespondance fra 2019 mellem vores advokat og den kurator der opløste selskabet, som godkender vi kan få domænet flyttet. Og korrespondancen med DK Hostmaster.” Bilager dels en mailkorrespondance fra perioden 9. september 2020 til 15. september 2020 mellem klageren og DK Hostmaster, hvori klageren anmoder om DK Hostmasters bistand til at få overdraget domænenavnet ”floejgaard.dk”, hvilket DK Hostmaster afviser med henvisning til, at domænenavnet var registreret af ABCD4321 A/S. Ved opslag den 14. november 2020 i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede er et aktieselskab ved navn ABCD4321 A/S, der blev opløst den 5. juli 2018 efter konkurs. Selskabets formål var at ”drive forretning indenfor bygge og anlæg og dermed beslægtede formål”. Selskabet hed frem til den 21. september 2016 Murermester Steen Fløjgaard A/S. Bilagindeholder endvidere en mailkorrespondance fra den 11. september 2019 mellem advokat Christopher Bering og kurator, advokat Torben Korsager, hvori advokat Torben Korsager ”som daværende kurator bekræfter overfor hostmaster.dk, at Fløjgaard kan få domænet registreret til dem”. Mailkorrespondancen er sendt til DK Hostmaster i såvel september 2019 som september 2020. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”floejgaard.dk” den 16. september 2020 konstateret, at domænenavnet fremstod således: Ved fornyet opslag på domænenavnet den 14. november 2020 har sekretariatet konstateret, at domænenavnet fremstod som vist ovenfor. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 14. november 2020 konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”floejgaard.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren, Fløjgaard ApS, ønsker at få domænenavnet ”floejgaard.dk” overdraget, idet klageren er en videreførelse indklagede ABCD4321 A/S, der er opløst efter konkurs, og idet daværende kurator for indklagede har samtykket i, at domænenavnet kan overdrages. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er opløst ved konkurs den 5. juli 2018, og den daværende kurator for indklagede, advokat Torben Korsager, har den 11. september 2019 bekræftet, at det af indklagede registrerede domænenavn (floejgaard.d• kan overdrages til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”floejgaard.dk” skal overføres til klageren, Fløjgaard ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.