Afgørelse

juridiskbistand.dk

JuridiskBistand ApS

MOD

[A]

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”juridiskbistand.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 7) er registreret under navnet JuridiskBistand ApS (CVR-nummer 38857886) med startdato den 16. august 2017. Klageren er registreret under branchekode 691000 ”Juridisk bistand”, og klagerens formål er, at ”yde generel juridisk rådgivning, udfærdigelse af juridiske dokumenter, stiftelsesoverenskomster, interessentskabskontrakter og lignende dokumenter i forbindelse med stiftelse af selskaber, udfærdigelse af skøder, testamenter, båndlæggelsesdokumenter mv.” I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Indklagede har været registreret ejer af domænenavn ”juridiskbistand.dk” siden 2000, hvilket fremgår af bilag 1. Klager har d. 04.09.2020 taget kontakt til registranten af domænet ”juridiskbistand.dk”, jf. bilag 2. Det er forsøgtår tidligere også at tage kontakt vedr. overdragelse af domænenavn, men indklagede angav en pris, som klager ikke var villig til at give. Indklagede har d. 04.09.2020 besvaret klagers henvendelse, hvilket fremgår af bilag 3. Indklagede ønsker at sælge domænenavnet til kr. 60.000. ... Det gøres gældende, at registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje, jf. Lov nr. 164 af 26.02.2014(internetdomæneloven) §25, stk. 2. Indklagede har tidligere givet accept til en pris på kr. 50.000, men dette faldt til jorden grundet uoverensstemmelse om overlevering af ydelser. Prisen fra indklagede er nu kr. 60.000, jf. Bilag 3. Dette taler således for, at Indklagede udelukkende har rettighederne til domænet med henblik på salg. Indklagede ses endvidere som værende registrant fordomænenavne, jf. Bilag 4. Af disse domænenavne er kun et begrænset udvalg aktive. De aktive domæner ses alle at være relevante for indklagedes virksomhed, da indklagede driver forretning indenfor forretningskode 86.90.30 med henblik på psykoterapi. Af deregistreret domænenavne har klager en stor interesse i domænet ”juridiskbistand.dk”, da klager til dagligt driver virksomheden Juridisk Bistand Odense ApS indenfor branchekode 69.10.00 med fokus på juridisk bistand, og er ejer af domænet ”juridisk-bistand.dk”. Forvekseligheden synes herved stor, da ... domænenavnene kun adskilles af en bindestreg, samt klager har en reel og legitim interesse i at få domænenavnet overdraget. Indklagede ses ikke at have nogen legitim interesse i domænenavnet andet end kommercielle interesser. Det kan yderligere konstateres, at indklagede har været registrant af domænet siden 28.06.2020, jf. bilag 1. Ved at tilgå hjemmesiden vises intet indhold, jf. Bilag 5. Ydermere fremstår aktiviteten på hjemmesiden som værende meget begrænset, hvilket fremgår af Bilag 5, hvor der påår har væretsøgende på hjemmesiden. Klager har drevet virksomheden JuridiskBistand ApS i en længere årrække, og ved diverse søgninger efter ”Juridisk Bistand” fremkommer klager som én af de første, og er repræsenteret med hjemmeside, jf. Bilag 6. Indklagede fremkommer ikke. Klager har derved en reel interesse i at overtage domænet. Med henblik på, at indklagede siden 28.06.2020 har været registrant af domænenavnet, og i perioden ikke har haft en aktiv hjemmeside, fremstår det klart, at indklagede udelukkende er registrant af domænenavnet med henblik på videresalg, hvilket ikke er foreneligt med internetdomænelovens §25, stk. 2. Yderligere er indklagede aktiv i andet erhverv og med andre domænenavne der alle relaterer sig til forretningskode 86.90.30, hvorfor indklagede pålægges at overdrage domænenavn "juridiskbistand.dk" til klager.” Bilager et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”juridiskbistand.dk” blev registreret den 28. juni 2000. DK Hostmaster har ved mail af 13. oktober 2020 oplyst sekretariatet, at indklagede har været registrant af domænenavnet i hele registreringsperioden. Bilager en meddelelse af 4. september 2020 fra DK Hostmaster, hvoraf fremgår, at DK Hostmaster på vegne af klageren har sendt en besked til indklagede om, at klageren ønsker kontakt. Bilager en mailkorrespondance af 4. september 2020 mellem klageren og indklagede, hvoraf fremgår: Klageren den 4. september 2020 kl. 16.00: ”Hej ... Jeg ønsker at erhverve nedenstående domæne – Hvad vil du sælge det for?” Indklagede den 4. september 2020 kl. 16.51: ”Hej ... Vi har haft en dialog for nogle år siden. Sammen vilkår – sælger som et samlet projekt. Prisen er 60TKr. Beløbet overføres samtidig – ingen afbetaling eller lign. Kontant overførsel. Jeg kan evt. høre, hvad min advokat skal have for deponering – hvis det har interesse.” Bilager et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede – udover det omtvistede domænenavn – er registrant afdomænenavne af forskellige karakter. Bilager et udskrift fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der viser, at indholdet af domænenavnet ”juridiskbistand.dk” er lagretgange i perioden 19. maj 2001 til 28. august 2019, og at der den 28. august 2019 ikke var nogen hjemmeside på domænenavnet. Bilager følgende skærmprint af klagerens hjemmeside på domænenavnet ”juridisk-bistand.dk”: I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Sagsfremstilling Indklagede registrerede domænet 28.6. 2000 op til at Indklagede færdiggjorde uddannelse som erhvervsjurist. Domænenavnet blev valgt fordi det på en let genkendelig og beskrivende måde dækker over de ydelser som Indklagede har en faglig – og potentiel økonomisk - interesse i at markedsføre og oplyse om. Driften af domænet har i de første år været drevet af kommercielle interesser på først hovedbeskæftigelsesniveau til at præsentere faglige ydelser, som ligger indenfor Indklagede arbejdsmæssige faglige kompetencer og interesser. Herefter på et bi-beskæftigelsesniveau ved siden af Indklagede fuldtidsansættelse som erhvervsjurist (bl.a. under branchekode 741490 og 702200 se bilag E). Indklagede havde op til lanceringen af erhvervsjuridiske ydelser handlet med tekstiler og fik ikke opdateret branchekode samtidig med færdiggørelse af erhvervsjurastudiet og starten af konsulentvirksomheden præsenteret på juridiskbistand.dk j.f. bilag A. Umiddelbart efter registreringen af domænet fungerede juridiskbistand.dk som en præsentation af de juridisk relaterede konsulentydelser som Indklagede tilbød og med en tilknyttet email (se bilag A). Domænenavnet har hele tiden haft en vigtig funktion i markedsføringen. Domænet har været bl.a. brugt således: Oversigt over indhold på siden i perioden fra web-old.archive: • 2000-2003 (bilag A) Præsentation af erhvervsjuridiske konsulentydelser • 2006 (bilag Bilag B) Rådgivning og registrering af selskaber. Herunder salg af ”startpakker” • 2013 (bilag Bilag C) Salg og rådgivning af standardaftaler. • 2016 (bilag D) Salg og rådgivning af standardaftaler inkl. web-shop Det ser ud til at web-old.archive alene har en tom ramme af siden i den periode, hvor siden var bygget i adobe flash. Der har yderligere været en periode, hvor domænet har peget på publicopportunity.com (nu nedlagt), hvor Indklagede sammen med en forretningspartner tilbød juridisk bistand til virksomheder, der ønskede at handle på nationale og internationale udbudsportaler. I perioder har domænenavnet været taget ned mhp vedligehold og tilpasning af ændringer i projektet, flytning af webhost og dennes flytning af servere. På et tidspunkt, hvor den fungerede med information og oplysning gik der ca. 6-12 mdr før det blev opdaget. I 2018 skiftedes servere og der er påbegyndt arbejde på omlægning af siden. Kodning, frontend og design. Der foreligger projektplan, som bl.a. indebærer at siden præsenterer Indklagedes specialer, information omkring forskellige standard juridiske ydelser (kontrakter og aftaler), oversigt over muligheder for gratis juridisk bistand og tilbud på juridisk bistand hos andre samarbejdspartnere. Der arbejdes pt på siden og Indklagede kan evt. åbne så det midlertidige arbejde kan ses. Lanceringen af siden følger en projektplan som realiseres af Indklagede alene eller i samarbejde med en partner, der også er interesseret i at skub i projektet. Domænet indeholder information, der løbende udbygges mhp realisation af det faglige og interessedrevne projekt for domænet. Overordnet er det et aktivt domæne drevet med juridisk beslægtet indhold. Det er misvisende når Klager anfører at, det ikke er aktiv hjemmeside eller har været det i perioden. I perioder har domænet repræsenteret Indklagedes hovederhverv og i andre (og p.t.) bierhverv og hobbyprojekt. De seneste år har Indklagedes primære beskæftigelsesområde ændret karakter og der har ikke under hele perioden været tid til at drive og udvikle indholdet med lige mange ressourcer. Det har alligevel gennem perioden fungeret som oplysning og eller præsentation af ydelser leveret som bibeskæftigelse – der økonomisk set ikke kvalificerer egen branchekode. Der er en stor faglig interesse for at skabe brugbart og relevant indhold, der gør juridiskbistand.dk til et sted, hvor ikke alene Indklagedes ydelser præsenteres, men også information af almen interesse. Indklagede har andre domænenavne, der præsenterer Indklagedes øvrige beskæftigelse og fagområde Indklagede har aldrig solgt eller gjort tilbudt om salg af et domænenavn. Indklagede har afregistreret (modsat solg• flere domænenavne når de ikke længere blev brugt. Indklagede er selvstændig, hvor ydelserne fortrinsvist markedsføres online – på samme måde som juridiskbistand.dk. Klageren har efter Indklagede registrerede og påbegyndte drift af domænet juridiskbisand.dk registreret lignende domæner. Således har Klageren i 2013 registreret juridiskbistand.com (se bilag F) og i 2016 juridisk-bistand.dk (se bilag G). Klageren har således påbegyndt drift af et domænenavn, der til forveksling ligner Indklagedes domænenavn på et tidspunkt, hvor Klageren vidste at Indklagede drev domænet juridiskbistand.dk. Klageren kontaktede Indklagede i 2016 med ønske om at købe domænet. På det tidspunkt drev Indklagede web-shop, med køb af standardkontrakter fra siden og rådgivning mhp udbud (se bilag D). Indklagede afviste salg af domæne og alene salg af hele projektet - kildekode, logo og projekt idé – som Indklagede har brugt ressourcer på (se mail fra 1.3.2016 bilag H). Dette er dokumenteret ved at Indklagede samme dag d. 1.3.2016 fremsendte Indklagede aftaleforslag om overdragelse af hele projektet. I aftalen var en fast pris for kildekode, hjemmesidedesign, logo og overførsel af domænenavn som et samlet projekt. (jf. bilag I). Prisen for dette samlede projekt var som angivet i aftalen 30.000Kr (ej 50.000Kr som anført af Klager). Salget af projektet blev ikke gennemført fordi Klager ikke kunne acceptere Indklagers betingelser og således blev projektet uden yderligere forhandling båret videre af Indklagede. Klager kontaktede igen Indklagede mhp at handle domænenavnet i 2020. I Klagerens sagsfremstilling og dokumentation (Klagers bilag 3) fremfører Klager klippet udskrift af maildialog som støtte for påstand om at Indklagede handler i strid med §stk. 2. Klager undlader imidlertid at vedhæfte den beskrevne dialog, der beskriver at Indklagede ej ønsker at sælge domæne men er parat til at forhandle om salg af det samlede projekt. Dette på trods af, at der i den sammenhængende mailkorrespondance (vedlagt i bilag J) og korrespondancen fra 2016 (bilag H) fremgår at Indklagede ikke er interesseret i at sælge et domæne – alene som et samlet projekt, med kildekode, web-shop, logo og projektplan. Dvs. hele det projekt som Indklagede har en faglig interesse i, investeret tid i og fortsat investerer ressourcer i. Det er Indklagedes opfattelse at Klager med denne klage alene har en forretningsmæssig interesse i at lukke Indklagedes potentielt konkurrerende forretningsprojekt ved at få overdraget Indklagedes brug af det generelle og beskrivende domæne – fordi klager ikke selv magtede at finde et unikt eller ledigt beskrivende navn til egen markedsføring. Anbringender Vedrørende Klagers påstand om salg / økonomisk gevinst gennem registrering og ejerskab: Klager fremfører sin påstand i medfør af domænelovens § 25, stk 2. Af forarbejderne til loven (jf. lovforslag Lad 13. november 2013) fremgår blandt andet: ”Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse.” Indklagede har som uddannet erhvervsjurist båret en legitim interesse i domænenavnet på registreringstidspunktet og har drevet det med indhold, der relaterer til de ydelser, som Indklagede har faglig kompetence til. Dette påbegyndte kort efter erhvervelsen af domænet i år 2000 til den dag i dag – hvor der i perioden også har været email tilknyttet. Se de forskellige præsentationer gengivet på f.eks. Bilag A-D og Indklagedes registrerede branchekoder Bilag E). Vedrørende Klagers påstand om, Indklagedes interesse i videresalg af domæne; I mailkorrespondancen med Klager bliver et salg af alene domænet (kun domæn• afvist af Indklagede. Indklagede har overvejet at sælge et ”samlet projekt”, hvor investeringen i kildekode, logo og projektidé blev ført videre og overdraget sammen med juridiskbistand.dk (se korrespondance fra 2016 og igen 2020 hhv. bilag H og bilag J). Indklagede har aldrig solgt domænenavne eller markedsført sådanne overfor Klager eller andre potentielle interessenter. Heller ikke det pågældende domænenavn – hvor korrespondancen blev startet på initiativ af Klager både i 2016 og igen i 2020. Indklagede har andre domænenavne, som Indklagede på samme måde har en faglig og legitim interesse i. Ingen er til salg, været handlet eller annonceret som sådan. Indholdet på juridiskbistand.dk har haft mange former og der har naturligvis været – som med alle andre projekter der er i gang i en længere periode – været pauser grundet flytning af webhost, servere, opdateringer, programmering, design og idéudvikling. Det har således løbende været mere eller mindre tid til at arbejde med at udgive information på domænet. Uanset; overordnet er – og har – projektet i perioden været brugt til at formidle information, der vedrører juridisk bistand. Indklagede har således både på registreringstidspunktet og siden haft en loyal og aktiv interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet og udøve formidling via domænenavnet. Det har bl.a. været den primære beskæftigelse og bibeskæftigelse. Domænet er drevet af – og har været drevet af en interesse i at formidle information, af interesse for folk der søger juridisk bistand; kontrakt web-shop og oplysning vedrørende tilbud på juridiske ydelser. Fremadrettet har Indklagede en faglig interesse i at fortsætte med at tilbyde information omkring juridisk bistand – også med et potentielt kommercielt islæt. Vedrørende Klagers særlige og vægtigere interesse i domænet: Domænenavnet ”juridiskbistand” er et rent beskrivende navn, almindeligt ord og uanset om Klager har valgt at bruge det som del af sin virksomheds navn må Klager forvente at Indklagede – og andre – kan have en mindst ligeså stor interesse i navnets signalværdi til at formidle information på internettet omkring juridiske spørgsmål. Et navn som ”juridiskbistand” anses heller ikke som berettiget til varemærkeregistrering af samme årsager. Det bemærkes yderligere at Klagers registrerede navn i CVR er ”JuridiskBistand Odense ApS”. Hvorfor heller ikke Klagers firmanavn berettiger særlig ret til domænet. Det bemærkes at d.d. er domænet juridiskbistandodense.dk og juridiskbistandodenseaps.dk ledige. Tidsperspektiv: Klageren – som er oplyst at værende en juridisk person – med Thomas Hage Angelo-Dose indsat som direktør må formodes at være bekendt med, at domænet juridiskbistand.dk blev drevet af Indklagede inden registreringen af det næsten identiske navn juridiskbistand.com i 2013, juridisk-bistand.dk i 2016 (bilag C og F) og i 2017 da han som indsat direktør i virksomheden JuridiskBistand Odense ApS (se udskrift fra CVR bilag K) valgte at navngive og markedsføre virksomhed med et navn, der ligner Indklagedes domænenavn. Klageren har således været opmærksom på Indklagedes brug af domænenavn, legitime interesse heri, besøgt siden, set den i brug og på trods; • registreret egen virksomhed med samme navn, • registreret et lignende domænenavn (juridisk-bistand.d• og • efterfølgende (n• forsøgt at få overdraget Indklagedes domæne og nedlægge en potentiel konkurrerende side - fordi Klager ikke selv fandt et passende navn til repræsentation på www på registreringstidspunktet. Indklagede har således vist at: • Have særlig interesse i juridisk bistand – og juridiskbistand.dk - som følge af dennes uddannelse, interesse og beskæftigelse. Det findes ingen kriterier for at ”bibeskæftigelse” reducerer rettighedshavers interesser. • Hverken ved registrering eller senere at have drevet domænet med sigte på domænesalg eller økonomisk gevinst. Heller ikke andre domæner drevet af Indklagede er sat til salg, annonceret som sådan eller ligger udenfor Indklagedes naturlige faglige interessesfære. • Have benyttet domænet i perioden siden registrering som præsentation af juridiske konsulentydelser, kontrakt web-shop, formidling af information omkring juridisk bistand, offentlige udbud og tilknyttet email. • Have en fremadrettet interesse i at formidle information om juridisk bistand på domænet – evt. med kommerciel karakter. • Have lige så stor ret til det almene og beskrivende navn ”juridisk bistand” som alle andre inkl. Klager. • Indklagede har registreret og drevet domænet mange år inden Klager fik kommerciel interesse i domænet. • Klager havde – eller burde have – kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden denne etablerede og navngav virksomhed. • Klagers firmanavn er JuridiskBistand Odense ApS. Klager har ikke fremført vægtige grunde der skulle give Klagers brug af Indklagedes domænenavn særlig prioritet fremfor et andet generisk eller specifikt navn til egen virksomhed (f.eks. juridiskbistandodense.dk – som er Klagers faktiske navn på virksomheden). Klager forsøger på et misvisende grundlag at få overdraget domæne og indskrænke Indklagedes mulighed for at markedsføre og gennemføre egne legitime projekter, der relaterer sig til og tager afsæt i det almene og let genkendelige domæne. På baggrund af ovenstående bør Indklagede således fuldstændig frifindes for Klagers påstande.” Bilag A er følgende skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der viser, at domænenavnet ”juridiskbistand.dk” den 29. september 2002 fremstod således: Bilag B er følgende skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der viser, at domænenavnet ”juridiskbistand.dk” den 15. januar 2006 fremstod således: Bilag C er følgende skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der viser, at domænenavnet ”juridiskbistand.dk” den 31. december 2013 fremstod således: Bilag D er et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der viser, at domænenavnet ”juridiskbistand.dk” den 5. marts 2016 i det væsentlige fremstod som vist i bilag C. Bilag E er et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister – angiveligt vedrørende indklagedes virksomhed – hvoraf fremgår, at den pågældende virksomhed i perioden fra 3. november 2000 til 13. marts 2009 var registreret under branchekode 741490 ”Anden virksomhedsrådgivning”, og i perioden fra 14. marts 2009 til 2. januar 2011 var registreret under branchekode 702200 ”Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse”. Bilag F er et udskrift fra hjemmesiden WHOIS (whois.com), hvoraf fremgår, at klageren siden den 12. august 2003 har været registrant af domænenavnet ”juridiskbistand.com”. Bilag G er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at klageren den 12. januar 2016 blev registrant af domænenavnet ”juridisk-bistand.dk”. Bilag J er identisk med bilag 3, men indeholder derudover denne efterfølgende korrespondance mellem parterne: Klageren den 4. september 2020 kl. 16.52: ”Så prisen er steget nu??” Indklagede den 4. september 2020 kl. 17.21: ”Det er den samlede fast pris for hele projektet juridiskbistand lige nu, inkl. al kode og den strategi, der ligger klar til eksekvering.” Klageren den 4. september 2020 kl. 17.23: ”Kode? Vi taler om et domænenavn.” Indklagede den 4. september 2020 kl. 17.47: ”Det er et samlet projekt – sælges kun således.” I klagerens replik er anført bl.a. følgende: ”Sagsfremstilling Det af Indklagede fremførte giver anledning til følgende bemærkninger. Det anerkendes, at Indklagede er uddannet erhvervsjurist omkring år 2000. Indklagede har efterfølgende videreuddannet sig og arbejder indenfor psykologibranchen, hvor Indklagede har uddannet sig i høj grad, jf. Bilag 7. Som Indklagede selv bemærker i sit svarskrift, er Indklagedes beskæftigelsesområde ændret karakter i væsentlig grad og derved også Indklagedes forretningsområde. Indklagede har fremlagt bevis for at der til sitet ”juridiskbistand.dk” er udarbejdet indhold, jf. Bilag B, C og D. Det er i forlængelse af dette værd at bemærke, at de nævnte bilag er dateret, hvor det senest dateret er fra året 2016. Det er således frit for Indklagede at påstå, at der fortsat arbejdes på domænet, når der ikke dokumenteres yderligere fra de seneste år. Det fremgår også af de nævnte bilag, at Klagers påstand om at kunbesøgende til hjemmesiden i perioden er sand. Det bemærkes yderligere, at Indklagede bekræfter at være registrant af flere domænenavne. Dette bekræftes af Klagers Bilag 4. Klager skal således gøre opmærksom på, at alle de registrerede domæner har en relation til Indklagedes aktive erhverv undtaget ét domæne. Dette domæne er ”juridiskbistand.dk”, hvilket Klager har en klar og legitim interesse i grundet dennes virksomhed. Det af Indklagede påstået om, at Klager har en forretningsmæssig interesse i at lukke Indklagedes potentielt konkurrerende virksomhed, synes at være en udokumenteret påstand, da Klager ikke har indgivet klage over andre domænenavne vedrørende potentielt konkurrerende virksomheder, men udelukkende det omtalte domæne, da Klager har en legitim og reel interesse i dette domæne. Anbringender Til støtte for sagens påstand gøres det gældende, at Indklagedes daværende faglige interesse i domænenavnet er udløbet i takt med dennes efteruddannelse og skift i branche, at Indklagede ikke har dokumenteret en fortsat interesse i domænet, da der senest er ført bevis for året 2016, at der i internetdomænelovens §25, stk.ikke er nogen begrænsning i, hvilke hændelser der kan anses for at være modstridende god domænenavnsskik, at Indklagede i strid med god domænenavnsskik fortsat er registrant af domænenavnet på trods af manglende legitim interesse, og at Indklagedes fortsatte registrering uden legitim interesse heri, jf. ovenstående, må anses for alene at være med videresalg eller økonomisk gevinst for øje, hvilket strider mod internetdomænelovens §25, stk. 2.” Bilager et skærmprint indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”egolab.dk”, hvoraf fremgår, at indklagede er uddannet psykolog og udbyder tjenesteydelser som sådan. I indklagedes duplik er anført bl.a. følgende: ”Sagsfremstilling Det af Klager fremførte påkalder følgende oplysning. Klager påstår at, der ikke arbejdes på lancering af indhold til domænet siden 2016 fordi der på Webold- archieve ikke findes en nyere færdig version af siden. Efter at webshop blev taget ned i 2016/2017 har domænet været aktivt med kontaktoplysninger indtil 2018, for eksisterende og potentielle kunder (se BILAG L). Herefter blev det taget ned i forbindelse med skift af host. Samtidig begyndte arbejde på en ny projektplan for domænet og senest er arbejdet med front-, back-end udvikling iværksat. Der har – og pågår - dialog med selvstændige jurister omkring levering af rådgivning omkring de standardaftaler, web-shoppen kan levere. P.t. har web- udvikler opsat midlertidig side og gjort det foreløbige arbejde tilgængelige for søgemaskiner. Uanset at domænet ikke har været brugt til at drive web-shop og alene formidle kontaktoplysninger i en periode betyder det ikke, at Indklagede ikke har en legitim interesse i domænet. Udover lancering af web-shop med aftaleretlige dokumenter vil en fremtidig side også fremhæve de unikke kompetencer som Indklagede besidder i forhold til juridisk bistand på børnesager, forældremyndighed, forhandling, brug af psykologiske tests og forhandling i aftaletvister. At Indklagede har faglige kompetencer indenfor flere områder, indskrænker ikke dennes legitime interesse. Yderligere kan det nævnes at Indklagede uden vanskeligheder også tidligere har drevet domænet samtidig med at denne havde kompetencer indenfor andet fagområde. Klager påstår at der kun erbesøgende på juridiskbistand i perioden. Klager har angiveligt fejlfortolket egen dokumentation. I sit Klageskrift henviser Klager i Bilagtil en side fra Web- oldarchieve, hvor der står ”35 captures”, hvilket naturligvis ikke er udtryk for antal af besøgende, men antallet af gange web-old-archieve, har gemt et billede af forsiden i al den tid web-old-archieve har eksisteret. Da, Klager ikke har angivet yderligere dokumentation må påstanden ombesøgende bero på Klagers fejlagtige brug af web-old-archeive. I øvrigt kan oplyses, at Indklagede har modtaget henvendelser på ydelser der langt overstiger besøgende i perioden og har bidraget til Indklagedes indtægt gennem dennes personlige virksomhed. Domænet har altid ligget på første side af google i perioden under drift ved søgning på Indklagedes nøgleord. I dag er den tilbage på google sideved f.eks. søgning på ”online juridisk bistand”. Til sammenligning kommer Klagers eget domæne end ikke op på de første sider. Det må derfor sandsynliggøres at Klager har en klar konkurrenceeliminerende interesse i forhold til Indklagedes markedsføring af ydelser – eller at overtage Indklagedes arbejde. Klager argumenterer for, at det forhold at Indklagede har dygtiggjort sig indenfor flere erhverv og driver domænenavne, der ikke relaterer sig til juridisk bistand giver Indklagede mindre ret til domænet. Denne information anses for irrelevant i forhold til vurderingen af, om Indklagede har en historisk, nuværende og fremtidig legitim interesse i domænet. Det anerkendes at Klager også har en legitim interesse i det generelle domæne – på samme måde som Indklagede og mange andre, der beskæftiger sig med ydelser relateret til juridisk bistand. Havde Klager brugt rettidig omhu kunne denne have valgt et unikt navn til egen virksomhed modsat et navn, som allerede havde været i brug i mere endår inden denne valgte at bruge et lignende generisk navn til egen virksomhed. Klager påstår at Indklagedes registrering af domænet er med henblik på videresalg eller økonomisk gevinst for øje. Indklagede har aldrig markedsført dette eller andre domæner og har alene interesse i at markedsføre Indklagedes projekt og kompetencer som denne også har gjort tidligere. Klager har ikke fremført beviser for det modsatte – alene udokumenterede påstande. Klager har ikke godtgjort at denne ikke er motiveret af en klar interesse i at lukke for en potentiel konkurrent, fremfor at konkurrere på markedsvilkår. At Klager fremfører at denne ikke har indgivet klage over Indklagedes øvrige domænenavne er irrelevant i forhold til det aktuelle domæne. Anbringender Det gøres således gældende at Klager ej har bevist, at der har alene væretbesøgende på siden i perioden, at Indklager har en legitim, aktuel og fremtidig interesse i domænet, at Indklager fortsat arbejde på domænet og at det allerede figurerer på søgemaskiner, at Indklagedes baggrund og specialer ikke begrænser dennes legitime brug af domænet, at Indklagedes fagkombination fordrer juridisk bistand med særlig indsigt, at Domænet bruges til at formidle ydelser relateret til Indklagedes erhverv, at Klager ikke har godtgjort, at Indklager har brudt med internetdomænelovens §25, stk. 1, at Klager ikke har bevist eller sandsynliggjort at Indklager ejer domænet med henblik på videresalg eller økonomisk gevinst for øje (§stk. 2), at Klager forsøger at overtage et domænenavn, som har været i brug i mere endår inden denne navngav egen virksomhed, og at Indklagede frifindes for Klagers påstand om overdragelse af domænet.” Bilag L et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der viser, at domænenavnet ”juridiskbistand.dk” den 11. september 2017 fremstod således: Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”juridiskbistand.dk” den 13. oktober 2020 taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på domænenavnet den 21. december 2020 fremkom ikke nogen hjemmeside. Ved sekretariatets søgning på ”juridisk bistand” den 21. december 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 95.200, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. De første søgeresultater vedrørte fire klageren, mens ét vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt en lang andre virksomheder og organisationer, der udbyder juridisk bistand. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede ikke har nogen reel, aktuel interesse i domænenavnet ”juridiskbistand.dk”, idet indklagede ikke længere anvender domænenavnet til en hjemmeside, hvorpå der udbydes juridisk bistand, og idet den omstændighed, at indklagede tidligere har anvendt domænenavnet hertil, ikke kan tillægges afgørende betydning, • at det forhold, at indklagede ikke længere har nogen interesse i domænenavnet, understøttes af, at indklagede i dag er beskæftiget som psykolog, • at indklagede ikke har dokumenteret, at indklagede siden 2016, hvor hjemmesiden forsvandt fra det omtvistede domænenavn, har haft nogen relevant interesse i domænenavnet, • at indklagede er registrant afandre domænenavne, som indklagede kan bruge, • at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet således er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, og • at indklagede opretholdelse af registreringen af domænenavnet efter 2016 alene kan anses for at være sket med videresalg eller økonomisk gevinst for øje, hvilket understøttes af, at indklagede har vist sig villig til at sælge domænenavnet til klageren, hvorfor opretholdelsen af registreringen endvidere er i strid med domænelovens § 25, stk. 2.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har legitime, aktuelle og fremtidige interesser i domænenavnet ”juridiskbistand.dk”, • at indklagede fortsat arbejder på planen med det omtvistede domænenavn, • at det forhold, at indklagede har andre specialer end rent juridiske, ikke medfører, at indklagede ikke har nogen interesse i det omtvistede domænenavn, • at indklagede vil bruge domænenavnet til at formidle ydelser, der relaterer sig til indklagedes erhverv, • at indklagede har anvendt domænenavnet ”juridiskbistand.dk” i mere en et årti forud for, at klagerens virksomhed blev etableret, • at klageren ikke har godtgjort, at indklagede har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1, • at indklagede alene har tilbudt klageren af købe det samlede projekt vedrørende domænenavnet ”juridiskbistand.dk”, hvilket ikke kan tages som udtryk for, at indklagede ikke har nogen legitim interesse i domænenavnet, og • at klageren ikke har bevist eller sandsynliggjort, at indklagede i strid med domænelovens § 25, stk. 2, alene opretholder registreringen af domænenavnet med videresalg eller økonomisk gevinst for øje.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den i første række anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”juridiskbistand.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har den 4. september 2020 fremsat tilbud til indklagede om køb af domænenavnet ”juridiskbistand.dk”. Indklagede besvarede tilbuddet med oplysning om, at klageren kunne købe det ”samlede projekt” vedrørende domænenavnet for 60.000 kr., hvilket klageren efter det oplyste ikke var interesseret i. Indklagede har ikke haft domænenavnet offentligt til salg og har alene fremsat sit krav om betaling for overdragelse heraf, efter at klageren rettede henvendelse til indklagede med et købstilbud. På denne baggrund og efter sagens oplysninger i øvrigt finder klagenævnet det ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder registreringen af domænenavnet ”juridiskbistand.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning. Klagenævnet finder således ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Selvom klagenævnet ikke finder, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er et anpartsselskab, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet JuridiskBistand ApS (CVR-nummer 38857886) med startdato den 16. august 2017. Klagerens virksomhed består i juridisk rådgivning mv. af forskellig karakter. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren som udgangspunkt har en naturlig, kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”juridiskbistand.dk”. Denne interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”juridiskbistand.dk” består af to helt almindelige danske ord ”juridisk” og ”bistand”. Mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnene. Indklagede er efter det oplyste uddannet bl.a. erhvervsjurist og har i hvert fald i perioden 2002-2016 anvendt domænenavnet ”juridiskbistand.dk” til en hjemmeside, hvorfra indklagede udbød juridisk rådgivning. Domænenavnet anvendes ikke aktuelt af indklagede, men indklagede har efter det oplyst en projektplan for indklagedes fremtidige brug af domænenavnet. Nævnet finder på denne baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn – sådan som de fremstår på nuværende tidspunkt – væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”juridiskbistand.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, JuridiskBistand ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.