Afgørelse

thomaswibling.dk

Thomas Wibling

MOD

Gentaur Bvba

10. december 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”thomaswibling.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har mistet mit domæne, som jeg har ejet og anvendt siden 2007. Når jeg tjekker domænet på DK Hostmaster står jeg ikke til at eje domænet længere. Jeg blevet slettet som ejer og ejes nu af en et firma med adresse i Belgien. Ovenstående er sket uden at jeg er orienteret ændringerne. [...] Domænet har skiftet ejer uden mit kendskab eller samtykke. Jeg har ejet domænet i mere end år. Den nye ejer bruger mit navn på hjemmesiden (med mindre firmaet har en kontakt eller medarbejder med samme navn som mig). Den nuværende ejer er ikke et dansksproget firma. Der findes mange links og kildehenvisninger til thomaswibling.dk på internettet, som jeg har bygget op igennem tiden. Jeg driver forsat enkeltmandsvirksomhed via hjemmesiden.” Som bilaghar klageren fremlagt en kopi af en faktura fra DK Hostmaster adresseret til klageren med anmodning om betaling af gebyr for perioden 1. april 2019-31. marts 2020 vedrørende domænenavnet ”thomaswibling.dk”. Bilager en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens enkeltmandsvirksomhed, Wibling Coaching v/Thomas Wibling med startdato den 30. maj 2007, hvoraf det bl.a. fremgår, at Thomas Steen Wibling er registreret som fuldt ansvarlig deltager. Ved opslag den 11. september 2020 på ”thomaswibling.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved sekretariatets fornyede opslag den 30. oktober 2020 på ”thomaswibling.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Ved e-mail af 11. september 2020 har DK Hostmaster oplyst til sekretariatet, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”thomaswibling.dk”, og at domænenavnet blev registreret af indklagede den 15. august 2020. Endvidere har DK Hostmaster ved e-mail af 30. oktober 2020 oplyst, at domænenavnet ”thomaswibling.dk” blev registreret første gang den 19. marts 2006 af klageren, og at domænenavnet den 14. august 2020 blev slettet på grund af manglende betaling for fornyelse, hvorefter domænenavnet blev registreret af indklagede. Sekretariatet har ved opslag den 30. oktober 2020 på Danmarks Statistiks hjemmeside (www.dst.d• konstateret, at der pr. 1. januar 2020 erpersoner i Danmark med efternavnet Wibling, mens der er to eller færre personer i Danmark med navnet Thomas Wibling. Ved sekretariatets opslag den 30. oktober 2020 i Internet Archive Wayback Machine på domænenavnet ”thomaswibling.dk” fremgår det, at der i perioden 2006-2019 er lagret hjemmesider vedrørende klagerens enkeltmandsvirksomhed. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har været registrant af domænenavnet ”thomaswibling.dk”, som har været anvendt i forbindelse med klagerens enkeltmandsvirksomhed siden 2007, • at klageren er blevet slettet som registrant af domænenavnet ”thomaswibling.dk”, og at domænenavnet nu er registreret af en virksomhed med adresse i Belgien, • at ovenstående sletning og overførsel af domænenavnet ”thomaswibling.dk” til indklagede er sket uden indklagedes kendskab og samtykke, • at indklagede benytter domænenavnet ”thomaswibling.dk” til en hjemmeside, hvor klagerens navn fremgår, • at indklagede ikke er en dansksproget virksomhed, • at der på internettet findes mange links og kildehenvisninger til klagerens tidligere hjemmeside under domænenavnet ”thomaswibling.dk”, • at klageren fortsat driver enkeltmandsvirksomhed, og • at domænenavnet ”thomaswibling.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”thomaswibling.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014, om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klagerens enkeltmandsvirksomhed har navnet Wibling Coaching v/ Thomas Wibling og indehaves af Thomas Steen Wibling. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren fra den 19. marts 2006 og frem til den 14. august 2020 har været registrant af domænenavnet ”thomaswibling.dk”, som har været anvendt til en hjemmeside vedrørende klagerens enkeltmandsvirksomhed. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig og anerkendelsesværdig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”thomaswibling.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede, der er registreret med adresse i Belgien, har registreret domænenavnet ”thomaswibling.dk” den 15. august 2020. Endvidere fremgår det, at indklagede frem til klagens indgivelse har anvendt domænenavnet ”thomaswibling.dk” til en dansk og engelsksproget hjemmeside med overskriften ”Forskningsinstruktør: Thomas Wibling”, men at domænenavnet ”thomaswibling.dk” på nuværende tidspunkt ikke benyttes på nogen aktiv måde. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor klagenævnet på det foreliggende grundlag ikke har nogen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”thomaswibling.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse og lægger efter sagens oplysninger bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”thomaswibling.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at indklagedes opretholdelse af sin domænenavnsregistrering må anses for stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”thomaswibling.dk” skal overføres til klageren, Thomas Wibling. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.