Afgørelse

friegronne.dk

De Grønne

MOD

Niko Høck Grünfeld

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnene ”friegronne.dk” og ”friegroenne.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Principalt: Frifindelse. Subsidiært: Afvisning.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”De Grønne er et grønt liberalt dansk politisk parti, som tog varemærket "De Grønne" i brug d. 20.02.2020 https://www.information.dk/indland/2020/02/partiet-groenne-groenne-liberale-raekkefoelge med hjemmesiden: degronne.dk I maj 2020 ansøgte Niko Grünfeld om partinavnet "Frie Grønne", hvilket d.juni 2020 blev afvist af Valgnævnet med henvisning til at det ligger for tæt på partinavnet "De Grønne" (afgørelse vedhæftet). Niko Grünfeld stiftede d 7. juli 2020 foreningen "Frie Grønne". D.august 2020 registrerede Niko Grunfeld friegronne.dk. Niko Grunfeldt ansøgte efterfølgende om partinavnet "Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti", hvilket blev godkendt. D.September lancerede Niko Grunfeldt hjemmesiden friegronne.dk for partiet, men anførte alene navnet "Frie Grønne" på forsiden (se vedhæftet screenshot), ligesom partistifterne i pressen konsekvent (99/100) omtalte partiet som "Frie Grønne". ... På baggrund af ovenstående fremstilling, står det klart, at 1. Registranten/Niko Grünfeld/Frie Grønne var advaret om deres partinavn "Frie Grønne" var blevet afvist, da det lå for tæt på "De Grønne". 2. Registranten/Frie Grønne kan ikke have været i god tro, da de stiftede foreningen "Frie Grønne" og registrerede domænet friegronne.dk. 3. I henhold til varemærkeloven er De Grønne beskyttet, eftersom vi tog varemærket i brug d. 20.02.2020 og efterfølgende har brugt 57.000 kr på markedsføring af De Grønne. 4. De Grønne oplevede allerede d. 7.09.2020 stor forvirring omkring navnet både fysisk i forbindelse med indsamlingen af vælgererklæringer på gaden og på de sociale medier. Se fx https://twitter.com/SMSerup/status/1302872010863898624?s=20. 5. Brug af navnet "Frie Grønne" uden angivelse at "Danmarks Nye Venstreorienterede parti" skader "De Grønne" dels ved at skabe forvirring om, hvilket parti der omtales, dels ved at skabe forvirring om De Grønnes politiske profil, da De Grønne er et liberalt parti, mens Frie Grønne er et venstreorienteret parti, mens ordet "Frie" normalt associeres med liberal. De Grønne skal på baggrund anmode om at få overført domænet Friegronne.dk Det gælder ligeledes domænerne friegroenne.dk og friegrønne.dk, som peger på friegronne.dk.” Som bilaghar klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”friegronne.dk”. Bilager kopi af Valgnævnets afgørelse af 8. juni 2020, hvori det meddeles, at nævnet ikke kan godkende ”Frie Grønne” som navn på et nyt parti til deltagelse i kommende folketingsvalg navnlig med følgende begrundelse: ”Valgnævnet har ved den konkrete vurdering af risikoen for forveksling mellem ”Frie Grønne” og De Grønne lagt vægt på, at der er en væsentlig indholdsmæssig og visuel lighed mellem de to partinavne, idet begge partinavne er angivet i to ord, og idet begge partinavne indeholder ordet ”Grønne”, der er placeret sidst i partinavnet, og som må anses for at være det bærende element i begge partinavne. Det er endvidere indgået i nævnets overvejelser, at de to partinavne adskiller sig fra hinanden ved, at der i de to partinavne indgår ordet ”Frie” henholdsvis ”De”, som imidlertid ikke i sig selv tilfører et betydningsmæssigt indhold, der i væsentlig grad adskiller ”Frie Grønne” fra De Grønne. Nævnet finder efter en samlet vurdering, at partinavnet ”Frie Grønne” kan give anledning til forveksling med De Grønne.” Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”2. SAGSFREMSTILLING 2.1 Domænenavnets berettigelse: Indklagede, Niko Høck Grünfeld, er medstifter af det politiske parti FRIE GRØNNE, Danmarks Nye Venstrefløjsparti. Som bilag A, fremlægges udskrift af CVR-registreret for foreningen FRIE GRØNNE, Danmarks Nye Venstrefløjsparti. Domænet benyttes som partiets officielle hjemmeside. Det omstridte domænenavn, friegronne.dk, udgør en del af navnet på partiet, og som sådan har indklagede navnerettigheder til domænenavnet. Som det fremgår af CVR-udskriften, blev foreningen stiftet den 7.7.2020. Foreningen blev stiftet under navnet FRIE GRØNNE. Domænenavnet friegronne.dk blev registreret af indklagede den 6. august 2020. Klager anfører, at indklagede har registreret domænenavnet i ond tro. Begrundelsen for denne onde tro er ifølge klager, at Valgnævnet den 8. juni 2020 (klagers bilag 2) oplyste at partinavne FRIE GRØNNE ikke kunne godkendes. Det er ikke tilfældet. Valgnævnet har netop i sin afgørelse alene taget stilling til, hvordan partinavnet skal fremgå af stemmesedlerne. Det fremgår direkte af valgnævnets afgørelse, hvoraf følgende fremgår (klagers bilag 2, side 2): ”Valgnævnets stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt et ønsket navn på et nyt parti kan give anledning til forveksling med et parti, hvis partinavn er godkendt af Valgnævnet til deltagelse i kommende folketingsvalg, tager udgangspunkt i det pågældende godkendte partis officielle navn, der er det navn, hvormed partiet vil skulle anføres på stemmesedlerne.” Efterfølgende er partinavnet FRIE GRØNNE, Danmarks Nye Venstrefløjsparti blevet godkendt af Valgnævnet som partiets officielle navn, jf. bilag B, valgnævnets afgørelse af 8. juni 2020. Som det fremgår af Valgnævnets afgørelse, er den meddelte godkendelse af partinavnet givet til indklagede personligt. Valgnævnet har ikke taget stilling til, hvorledes FRIE GRØNNE, Danmarks Nye Venstrefløjsparti i øvrigt bruger sit navn, blot at navnet på stemmesedlerne tydeligt skal adskille sig fra De Grønne. Domænenavnet www.friegronne.dk udgør en del af partiets officielle og af Valgnævnet godkendte navn. Det bemærkes endvidere, at på tidspunktet for domænets registrering udgjorde domænenavnet foreningens registrerede navn, jf. bilag A, og domænet er således ikke registreret i ond tro, men helt i overensstemmelse med partiets navnerettigheder. Det er ikke min opfattelse, at Domæneklagenævnet tager stilling til hjemmesiders indhold, men når klager under henvisning til det af klager fremlagte screenshoot af hjemmesiden www.friegronne.dk (klagers bilag 1), anfører at indklagede på forsiden alene anførte navnet FRIE GRØNNE, så ser jeg mig nødsaget til at gøre opmærksom på, er det ikke korrekt. Af screenprintet fremgår det klart, endda med meget i øjenfaldende tekst: ”Mød FRIE GRØNNE – Danmarks Nye Venstrefløjsparti på Klub i København og i tre andre byer”. 2.2 Klagers manglende berettigelse til domænenavnet: Klager har påstået domænenavnet, samt domænenavnene friegroenne.dk og friegrønne.dk overført til sig. En sådan påstand må i sagens natur kræve, at klager har en bedre berettigelse til domænenavnet www.friegronne.dk, www.friegroenne.dk og www.friegrønne.dk end FRIE GRØNNE, Danmarks Nye Venstrefløjsparti har. Imidlertid har klager, De Grønne, ingen berettigelse til betegnelsen FRIE GRØNNE overhovedet. Tværtimod vil en overdragelse af domænenavnene være direkte undergravende for demokratiet, idet et borgerligt politisk parti i givet fald vil råde over et domæne indholdene dele af et venstrefløjspartis officielle politiske navn. Klager påberåber sig varemærkeloven. Imidlertid finder varemærkeloven ikke anvendelse på politiske partiers arbejde, jf. også varemærkelovens § 1, da navnet ikke benyttes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser. Det samme gør sig gældende for markedsføringsloven. Selve betegnelsen Grønne for et politisk parti har i historisk og europæisk sammenhæng – inden stiftelsen af De Grønne – været forbeholdt venstrefløjs partier. Dette gælder såvel de tyske Die Grünes, der ofte i den danske presse omtales som De Grønne, det franske Europe Écologie Les Verts (EELV), det irske Green Party og det finske Grønt Forbund, De Europæiske Grønne (EU), Die Grünen (Østrig), Miljöpartiet de Gröna (Sverige), Miljøpartiet De Grønne (Norge). Som bilag C fremlægges artikel fra Berlingske tidende, der dokumenterer nogle af disse partinavne. Det bemærkes også at bl.a. venstrefløjspartiet SF herhjemme markedsfører sig under betegnelsen, SF – Europas Grønne Parti, jf. vedhæftede udskrift fra SF ́s hjemmeside, der fremlægges som bilag D. Som følge af denne historiske og traditionelle forståelse, må partinavnet De Grønne i bedste fald vurderes at være vildledende, idet partiet De Grønne er et borgerligt parti. Samtidig bemærkes, at der i perioden fra 1983-2014 eksisterede et andet dansk parti, der hed De Grønne, jf. bilag E og bilag F også af den grund er betegnelsen De Grønne for et helt andet og nyt parti vildledende. Under alle omstændigheder må det med bilag C, D, E og F være klart, at der ikke kan opnås eneret til betegnelsen Grønne for politiske partier, idet betegnelsen er beskrivende. De Grønne har ingen bedre berettigelse til betegnelsen Grønne end Frie Grønne har og kan under ingen omstændigheder kræve, at FRIE GRØNNE, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, ikke benytter sig af et domænenavn, indeholdende en del af partiets officielle navn. De Grønne har i øvrigt ingen lovlig retlig interesse i at få domænenavnet www.friegronne.dk overført til sig...” Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede. Bilag B er kopi af Valgnævnets afgørelse af 8. juni 2020 stilet til indklagede, hvori det meddeles, at nævnet kan godkende ”Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti” som navn på et nyt parti til deltagelse i kommende folketingsvalg. Det fremgår endvidere, at den meddelte godkendelse af partinavnet er givet til indklagede personligt, der herved tegner partiet over for Valgnævnet og Social- og Indenrigsministeriet. Bilag C er kopi af artikel af 17. september 2020 fra Berlingske Tidende med overskriften ”En grøn bølge skyllede over Europa: Miljøpartier overrasker stort”. Bilag D er skærmprint fra Socialistisk Folkepartis hjemmeside. Bilag E er skærmprint fra hjemmesiden ”wikipedia.org” med omtale af det politiske parti ”De Grønne (Danmark”). Bilag F er skærmprint fra hjemmesiden ”denstoredanske.lex.dk” med omtale af det danske politiske parti ”De Grønne”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Indklagede har I OND TRO valgt at markedsføre et nyt parti som ”Frie Grønne” med brug af domænet friegronne.dk på trods af valgklagenævnet med sin afgørelse af 8. juni 2020 klart meddelte Niko Høck Grünfeld at navnet ”Frie Grønne” ikke kunne godkendes som partinavn, da det vil kunne forveksles med partinavnet ”De Grønne”. De Grønne har siden begyndelsen af 2020 indarbejdet navnet ”De Grønne” gennem aktiv brug på internettet, partiets hjemmeside, https://degronne.dk, på Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, i avisartikler, og med debatindlæg (herunder i Ræson, Berlingske, Altinget, Børsen), ligesom navnet bruges i partiets markedsføringsmateriale m.v. Af de grunde, som også Valgnævnet har lagt vægt på i sin afgørelse af 8. juni 2020 (Genfremsendt som Bilag 9) er det uforeneligt med ”De Grønne” at indklagede bruger og markedsfører sig under navnet ”Frie Grønne” med domænet friegronne.dk Der findes i pressen og på internettet talrige eksempler på markedsføringen af partiet alene under navnet ”Frie Grønne” udover kommunikationen på partiets egen hjemmeside friegronne.dk, som pr 23. oktober forsat ikke er opdateret med det fulde navn trods gentagende mundtlige og skriftlige løfter om dette fra indklagede. Se Bilagmed screen dump af forsiden på friegronne.dk. Se Bilagfor screen dump af DR1s dækning i TV-avisen mandag den 7. september, hvor Sikandar Siddique gentagne gange omtaler partiet som Frie Grønne (uden anvendelse af det fulde navn). Pr. 23. oktober 2020 har vi endnu ikke set det korrekte partinavn angivet en eneste gang på TV. Ved en simpel googlesøgning fremstår det også klart, at Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti helt generelt benytter en del af det tilladte partinavn – nemlig alene Frie Grønne. Det er vores vurdering, at indklagedes konsekvente anvendelse af en del af det registrerede partinavn sker i strid med vores bedre rettigheder til (parti)navnet De Grønne. Der er en udtalt risiko for, at der vil kunne ske forveksling mellem de to partier (De Grønne overfor Frie Grønne). Det er fordi det bærende element i disse navne er ”grønne” og fordi ordet ”Frie” ikke er tilstrækkeligt til at adskille sig fra ordet ”De”. Som valgnævnet skriver: ”Valgnævnet har ved den konkrete vurdering af risikoen for forveksling mellem ”Frie Grønne” og De Grønne lagt vægt på, at der er en væsentlig indholdsmæssig og visuel lighed mellem de to partinavne, idet begge partinavne er angivet i to ord, og idet begge partinavne indeholder ordet ”Grønne”, der er placeret sidst i partinavnet, og som må anses for at være det bærende element i begge partinavne. Det er endvidere indgået i nævnets overvejelser, at de to partinavne adskiller sig fra hinanden ved, at der i de to partinavne indgår ordet ”Frie” henholdsvis ”De”, som imidlertid ikke i sig selv tilfører et betydningsmæssigt indhold, der i væsentlig grad adskiller ”Frie Grønne” fra De Grønne”. Hertil kommer, at der på grund af forvekslingsfaren også kan opstå usikkerhed om De Grønnes politiske holdepunkter. Siden indgivelse af klagen har der dagligt været eksempler på forveksling af de to navne. Se Bilagfor eksempler på kommentarer på Facebook De Grønne er et (social)liberalt parti, som ønsker at være tværpolitisk i forhold til blokpolitik, mens Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti allerede som navnet indikerer, tilhører venstrefløjen i dansk politik. Det kan med andre ord påvirke vælgere, som ønsker at støtte et frit grønt parti – nemlig De Grønne – at indklagedes parti er et venstrefløjsparti. Det forhold, at Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti i sit navn angiver at være ”frie” kan tilmed give en modtager en opfattelse af, at De Grønne ikke er frie. Vi anser, det er udtryk for en misrekommandation, som er utilbørlig, og som De Grønne selvsagt ikke ønsker. Klagers investering i indarbejdelse af navnet De Grønne risikerer at gå tabt på grund af den uberettigede brug af navnet ”Frie Grønne”. Såfremt brugen af navnet ”Frie Grønne” som partinavn var berettiget, ville Valgnævnets afgørelse blive helt illusorisk. Svar på indklagedes anbringender For så vidt angår indklagedes anbringender, skal vi bemærke følgende: (• Navnet FRIE GRØNNE, Danmarks Nye Venstrefløjsparti er godkendt af Valgnævnet i henhold til valglovens § 13. Bemærkning: Sagen handler ikke om det fulde navn. Sagen handler om at indklagede I OND TRO har valgt at OMGÅ valgnævnet afgørelse af 8. juni 2020 (Genfremsendt som Bilag 9) og markedsføre sig som ”Frie Grønne”, som valgnævnet havde afvist, fordi det var for tæt på ”De Grønne”. Valgnævnet er den myndighed i Danmark, som vurderer om partinavne kan give anledning til forveksling hos vælgerne jf. valglovens §13. Valgnævnet har ikke jurisdiktion over domænenavne, men valgnævnets vurdering og afgørelse må naturligvis indgå som en helt central del i domæneklagenævnets vurdering af om de to navne ”Frie Grønne” og ”De Grønne” og domænerne ”friegronne.dk” og ”degronne.dk” kan give anledning til forveksling hos vælgerne. (i• FRIE GRØNNE, Danmarks Nye Venstrefløjsparti har ret til at benytte domænenavnet www.friegronne.dk, der består af den første del af partiets og foreningens officielle og godkendte navn. Bemærkning. Klager bestrider dette og opfordrer klagenævnet til at forholde sig til klagens påstand på tidspunktet for klagens indgivelse. Det bør ikke komme indklagede til gode og klager til skade, at indklagede har valgt at markedsføre sig som ”Frie Grønne”. Det er bemærkelsesværdigt og tankevækkende, at indklagede pr. 23.10.2020 forsat ikke har opdateret hjemmesiden, således at det fulde partinavn optræder tydeligt. Se Bilag 4. I svarskriftet skriver indklagedes advokat at det fulde navn ”klart fremgår, endda med meget i øjenfaldende tekst: ”Mød FRIE GRØNNE – Danmarks Nye Venstrefløjsparti på Klub i København og i tre andre byer”. Det skal her bemærkes, at der var tale om enkeltstående blogpost, som forsvinder når en ny blogpost lægges op. Hvis indklagede havde været i god tro, ville det fulde navn have fremgået som en fast og tydelig del. (ii• Godkendelsen af partinavnet FRIE GRØNNE, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, er givet til indklagede personligt, jf. bilag B, hvorfor indklagede er fuldt ud berettiget til det registrerede domænenavn. Bemærkning: Dette ændrer ikke på sagen, men viser blot at indklagede har været i ond tro, da han registrerede henholdsvis foreningsnavnet og domænenavnet. (i• Domænenavnet er ikke registreret i ond tro. Tværtimod udgjorde domænenavnet på tidspunktet for registreringen hele foreningen navn, ligesom indklagede, jf. bilag B den 8. juni 2020 havde fået godkendt partinavnet FRIE GRØNNE, Danmarks Nye Venstrefløjsparti af valgnævnet. Bemærkning: Det forhold at indklagede d.juli 2020 har registeret (parti)foreningen under navnet ”Frie Grønne” viser ikke at domænet er registreret i god tro. Tværtimod viser det netop, at indklagede var i ond tro og havde til hensigt at markedsføre partiet under navnet ”Frie Grønne”, da det ellers havde været naturligt at registrere foreningen under det korrekte partinavn. Vi har med tilfredshed bemærket, at indklagede efter indgivelsen af klagen har ændret foreningens navn til ”Frie Grønne Danmarks Nye Venstrefløjsparti”. Det ændrer dog ikke på, at indklagede tydeligvis havde til hensigt at markedsføre partiet under navnet ”Frie Grønne”, da han registrerede foreningen og domænet. (• Der kan ikke opnås eneret til betegnelsen Grønne for politiske partier, da dette er beskrivende. Bemærkning: Klager har på intet tidspunkt påstået at have eneret til betegnelsen ”Grønne”. Problemet er at ”Frie Grønne” let forveksles med ”De Grønne”. Havde indklagede eksempelvis markedsført partiet som ”Frie Grønne Stemmer”, som gruppen oprindeligt kaldte sig, ville det ikke have givet anledning til forveksling med ”De Grønne”. (v• Hverken varemærkeloven eller markedsføringsloven finder anvendelse på betegnelser for politiske partier. Bemærkning: Klager er uenig i varemærkeloven ikke finder anvendelse på politiske partier. Det vil altid bero på en konkret vurdering af domstolene. Det kan nævnes at Det Konservative Folkeparti har opnået varemærkebeskyttelse af mærket ”C Konservative”. (vi• De Grønne kan ikke gøre krav på domænenavnet friegronne.dk, da De Grønne ikke har nogen rettigheder til betegnelsen Frie Grønne overhovedet, denne ret tilkommer FRIE GRØNNE, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, jf. valgnævnets afgørelse om godkendelse af navnet, tillige med registreringen. Bemærkning: De Grønne er et (social)liberalt, som lægger stor vægt på den personlige frihed. Se eksempelvis De Grønnes værdier og De Grønnes pejlemærker i Bilag 7. Ved at markedsføre et andet grønt parti under navnet ”Frie Grønne” gives der dels anledning til forveksling med ”De Grønne”, dels gives der indtryk af De Grønne skulle være ”ufrie”. Se eksempel fra twitter i Bilag 8. (vii• Klager, De Grønne, har ingen lovlig retlig interesse i at kræve overførsel af et domænenavn, der indeholder dele af et andet lovligt stiftet partis navn. Bemærkning: De Grønne er et Grønt (social)liberalt, som sætter den personlige frihed og den grønne omstilling øverst. Derfor har vi en lovlig interesse i domænet. Når vi har anmodet om overførsel af domænet handler det dog først og fremmest om at reducere den skade indklagede forvolder med sin brug af domænet. (i• Overførelsen af domænenavnet vil desuden stride mod helt grundlæggende demokratiske principper. Bemærkning: Det som strider mod grundlæggende demokratiske principper er at indklagede så åbenlyst har omgået valgnævnets afgørelse jf. valglovens §13.7 stk 1, om ikke at måtte bruge partinavnet ”Frie Grønne”, da det let kunne forveksles med ”De Grønne”, således som det efterfølgende også er blevet i stor stil i praksis.” Som bilaghar klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”friegronne.dk” efter det oplyste taget den 27. september og 23. oktober 2020. Bilag er skærmprint fra en nyhedsudsendelse fra Danmarks Radio, der ifølge underteksten vedrører det nye parti ”Frie Grønne”. Bilagfremstår som skærmprint fra klagerens Facebook-profil med gengivelse af kommentarer, der tilsyneladende forveksler klageren og indklagedes parti. Bilagfremstår som skærmprint fra klagerens hjemmeside. Bilagfremstår som skærmprint fra klagerens Twitter-profil. Bilager kopi af Valgnævnets afgørelse af 5. februar 2020 stilet til klagerens kontaktperson, Jonas Holm, hvori det meddeles, at nævnet kan godkende ”De Grønne” som navn på et nyt parti til deltagelse i kommende folketingsvalg, og at klagerens tidligere godkendte partinavn ”Grøn Kurs” slettes. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Anklagen om at jeg, Niko Grünfeld, har været i ond tro i forbindelse med registrering af partinavn er forkert og ude af trit med virkeligheden. Jeg har i god tro ansøgt om partinavnet Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti. Et partinavn som blev godkendt jf. valglovens § 13. Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti har en egen interesse i at undgå enhver sammenligning med De Grønne, Danmarks liberale parti. Derfor fremgår det fulde navn også på partiets hjemmeside, sociale medier, debatindlæg, materialer, mails signaturer osv. I Københavns Borgerrepræsentation er partinavnet ligeledes godkendt og omtales altid med det fulde partinavn ved medlemsforslag, beslutningsprotokoller, omtale af Overborgmesteren osv. Jeg mener ikke De Grønne kan gøre krav på domænenavnet friegronne.dk, da De Grønne ikke har nogen rettigheder til betegnelsen Frie Grønne. Denne ret tilkommer Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, jf. valgnævnets afgørelse om godkendelse af navnet, tillige med registreringen. Tværtimod vil en overdragelse af domænenavnene være direkte undergravende for demokratiet, idet et borgerligt politisk parti i givet fald vil råde over et domæne indholdene dele af et venstrefløjspartis officielle politiske navn. Klager, De Grønne, har for os at ingen lovlig retlig interesse i at kræve overførsel af et domænenavn, der indeholder dele af et andet lovligt stiftet partis navn. Overførelsen af domænenavnet vil desuden stride mod helt grundlæggende demokratiske principper. Vi har ikke yderligere at tilføje end det tidligere fremsendte i sagen.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”degronne.dk” har sekretariatet den 17. januar 2021 taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet ”friegronne.dk” den 8. september 2020 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 17. januar 2021 har sekretariatet taget følgende kopier: Ved opslag på domænenavnet ”friegroenne.dk” den 17. januar 2021 blev viderestillet til domænenavnet ”friegronne.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et grønt liberalt dansk politisk parti, som tog varemærket "De Grønne" i brug den 20. februar 2020, • at klageren siden begyndelsen af 2020 har indarbejdet navnet ”De Grønne” gennem aktiv brug på internettet, partiets hjemmeside, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, i avisartikler og med debatindlæg, ligesom navnet bruges i partiets markedsføringsmateriale m.v., • at indklagede i maj 2020 ansøgte om partinavnet "Frie Grønne", hvilket d.juni 2020 blev afvist af Valgnævnet med henvisning til, at det ligger for tæt på klagerens partinavn "De Grønne". • at indklagede efterfølgende fik godkendt partinavnet "Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti", • at indklagede i almenheden konsekvent omtaler sig som "Frie Grønne", • at indklagede først efter indgivelsen af klagen i denne sag er begyndt at markedsføre sig under sit fulde navn ” Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti”, • at indklagede ikke kan have været i god tro, da han stiftede foreningen "Frie Grønne" og registrerede domænenavnene ”friegronne.dk” og ”friegroenne.dk”, • at indklagede i ond tro har valgt at markedsføre sit nye parti som ”Frie Grønne”, • at klageren allerede den 7. september 2020 oplevede stor forvirring vedrørende klagerens og indklagedes partier bl.a. i forbindelse med indsamling af vælgererklæringer på gaden og på de sociale medier, • at der siden indgivelse af klagen i denne sag dagligt har været eksempler på faktiske forveksling mellem klageren og indklagede, og • at klageren er et liberalt parti, mens indklagedes parti er venstreorienteret.
Indklagede har gjort gældende:
• at navnet ”FRIE GRØNNE, Danmarks Nye Venstrefløjsparti” er godkendt af Valgnævnet i henhold til valglovens § 13, • at det politiske parti ”FRIE GRØNNE, Danmarks Nye Venstrefløjsparti” har ret til at benytte domænenavnet ”friegronne.dk”, der består af den første del af partiets og foreningens officielle og godkendte navn, • at godkendelsen af partinavnet ”Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti” er givet til indklagede personligt, hvorfor indklagede er fuldt ud berettiget til domænenavnene ”friegronne.dk” og ”friegroenne.dk”, • at domænenavnene ”friegronne.dk” og ”friegroenne.dk” ikke er registreret i ond tro, • at der ikke kan opnås eneret til betegnelsen ”grønne” for politiske partier, da denne betegnelse er beskrivende, • at hverken varemærkeloven eller markedsføringsloven finder anvendelse på betegnelser for politiske partier, • at klageren ikke kan gøre krav på domænenavnene ”friegronne.dk” og ”friegroenne.dk”, da klageren ikke har nogen rettigheder til betegnelsen ”Frie Grønne”, • at rettigheder til betegnelsen ”Frie Grønne” tilkommer Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, jf. Valgnævnets afgørelse, • at klageren ikke har nogen lovlig retlig interesse i at kræve overførsel af et domænenavn, der indeholder dele af et andet lovligt stiftet partis navn, • at overførelsen af domænenavnene ”friegronne.dk” og ”friegroenne.dk” til klageren vil stride mod helt grundlæggende demokratiske principper, • at indklagedes parti ikke har nogen interesse i at blive sammenlignet med klageren, og • at i Københavns Borgerrepræsentation er partinavnet ”Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti” godkendt, og partiet omtales altid med det fulde partinavn ved medlemsforslag, beslutningsprotokoller, omtale af Overborgmesteren osv.

Nævnets bemærkninger:

Da det må antages, at domænenavnene ”friegronne.dk” og ”friegroenne.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for hverken klageren eller indklagede, og da sagen er af principiel karakter, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Det fremgår af § 13, stk. 1, nr. 7, i lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020 (Folketingvalgsloven), at et nyt parti ikke kan få godkendt et navn, som er forveksleligt med navnet på et andet parti. Det fremgår af forarbejderne vedrørende Folketingvalglovens § 13, jf. LFF 2000- 11-29 nr. 123 ”Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet”, bl.a.: ”... at formålet med bestemmelsen er at varetage hensynet til, at der i alle forhold omkring valg til Folketinget over for vælgerne hersker den størst mulige klarhed, herunder at modvirke, at der opstår misforståelser blandt vælgerne om de enkelte partiers identitet.” Det fremgår af sagens oplysninger, at Valgnævnet fandt, at partinavnet ”Frie Grønne” kunne give anledning til forveksling med partinavnet ”De Grønne”, og at nævnet tillige fandt, at tilføjelsen af ”Danmarks Nye Venstrefløjsparti”, således at partiets fulde navn lød ”Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti” i tilstrækkelig grad differentierede partinavnet fra partinavnet ”De Grønne”, til at det ikke kunne antages at give anledning til forveksling. Klageren, der efter det oplyste har anvendt betegnelsen "De Grønne" som partinavn siden den 20. februar 2020, har bl.a. gjort gældende at have stiftet varemærkeret til betegnelsen. Ifølge § varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, kan varemærkeret stiftes ”2) ved ibrugtagning af et varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er taget i brug, og for hvilke det vedvarende anvendes.” Anvendelsen af en betegnelse for et politisk parti i forbindelse med de aktiviteter, der kendetegner politiske partier, kan ikke anses for en anvendelse af betegnelsen for varer eller tjenesteydelser i varemærkelovens forstand, jf. analogt Højesterets afgørelse af 9. december 2013 (Ugeskrift for Retsvæsen årgang 2014 tillæg A, s. 867). Højesteret fastslog med henvisning til forarbejderne i markedsføringsloven, hvorefter at almennyttige foreningers hvervning af medlemmer og politiske aktiviteter ikke er omfattet af lovens anvendelsesområde, at en fagforenings annoncering med henblik på at rekruttere nye medlemmer ikke kan anses for erhvervsmæssig brug i varemærkelovens forstand. På den anførte baggrund finder klagenævnet ikke, at klageren har stiftet varemærkeret til betegnelsen ”De Grønne.” Klageren er i Det Centrale Virksomhedsregister registreret som en frivillig forening med startdato den 13. maj 2019. Klageren har endvidere oplyst at have taget foreningsnavnet ”De Grønne” i brug den 20. februar 2020. Klagenævnet lægger herefter til grund, at klageren forud for indklagedes registrering af ”friegronne.dk” og ”friegroenne.dk” har gjort brug af foreningsnavnet ”De Grønne”. Navnet ”De Grønne” består af to almindelige danske ord, der også som sammenstilling må anses for at være rent beskrivende. Ikke-erhvervsdrivende foreninger, som gør brug af navne bestående af flere almindelige ord, kan imidlertid opnå en vis beskyttelse mod andre foreningers anvendelse af det samme navn eller navne, der indebærer en nærliggende risiko for forveksling. Beskyttelsen er dog snæver, jf. herved Højesterets dom af 21. december 1994, gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 1995, s. 211, samt Peter Blok i Ugeskrift for Retsvæsen, årgang 1995, tillæg B, s. 418. Indklagedes navn er ”Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti”, under hvilket navn indklagede også er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister den 7. juli 2020. Indklagede – der som klageren er et politisk parti – anvender domænenavnet ”friegronne.dk” til en hjemmeside for indklagedes parti, mens ”friegroenne.dk” henviser til domænenavnet ”friegronne.dk”. Klagenævnet finder ikke, at der er en sådan lighed mellem domænenavnene ”friegroenne.dk” og ”friegronne.dk” på den ene side og foreningsnavnet ”De Grønne” på den anden side, at indklagedes anvendelse af domænenavnene til brug for sin hjemmeside krænker klagerens foreningsnavneret. Selvom indklagede ikke krænker klagerens foreningsnavneret, skal indklagedes registrering og brug af domænenavnene ”friegroenne.dk” og ”friegronne.dk” være i overensstemmelsen med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Både klageren og indklagede er politiske parti, der i særlig grad profilerer sig på en miljø- og klimaansvarlig politik. Ordet ”grønne” er beskrivende for en sådan politik. Begge parter har derfor en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavne, hvori indgår betegnelsen ”grønne” i kombination med andre almindelige ord samt stavevarianter heraf, herunder domænenavnene ”friegroenne.dk” og ”friegronne.dk”. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnene ”friegroenne.dk” og ”friegronne.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnene ”friegroenne.dk” og ”friegronne.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnene ”friegroenne.dk” og ”friegronne.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade de pågældende domænenavne registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, De Grønne, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.