Afgørelse

hårxperten.dk

HÅRXPERTEN ApS

MOD

ANTEA ApS

2. december 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”hårxperten.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet HÅRXPERTEN ApS (CVR-nummer 28335466) med startdato den 28. januar 2005. Selskabet er registeret under branchekode ”960210 Frisørsaloner”, og selskabets formål er at drive frisørsalon. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi har denne her hjemmeside på vores salon som hedder Hårxperten hvor folk bestiller tid: Har oprettet denne. Fik hjælp at Antea APS men der er desværre gået konkurs og sagt til os at vi skal finde andre til at hjælpe os. Nu vil vi gerne have domænenavnet selv, så kan vi selv bestemmer hvem der hjælper os hvis vi har problemer med hjemmesiden [...] Det et os der har oprette hjemmesiden, har haft Antea APS til at hjælpe os med hjemmesiden. Vi vidste ikke, at de havde taget domæne navnet til dem selv (altså i deres navn ) fandt først ud af det nu hvor de ringede og sagde de gik konkurs derfor synes vi det skal være vores nu. Vi vil jo meget gerne have det snarest før at hjemmesiden bliver lukket så vi ikke mister kunder da de booker til frisøren denne vej.” Bilag(litreret af klagenævne• er en udskrift af 7. september 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. oven for i sagsfremstillingen. Bilag(litreret af klagenævne• er en udskrift af 9. september 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende indklagede, hvoraf det fremgår, at indklagedes selskab er registreret som opløst pr. 18. august 2020. Ved opslag den 11. september 2020 på ”hårxperten.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 29. oktober 2020: Ved at klikke på feltet ”Kontakt os” på ovenstående hjemmeside fremkom bl.a. følgende kontaktdata, som sekretariatet har taget følgende kopi af: Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”hårxperten.dk”. Ved e-mail af 11. september 2020 har DK Hostmaster oplyst til sekretariatet, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”hårxperten.dk” siden den 23. april 2014. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren, HÅRXPERTEN ApS, driver en frisørvirksomhed, • at klageren anvender domænenavnet ”hårxperten.dk” til en hjemmeside vedrørende sin virk- somhed, og hvorfra det bl.a. er muligt for kunder at bestille tider, • at klageren fik bistand fra indklagede til etablering af klagerens hjemmeside under domænenavnet ”hårxperten.dk”, • at klageren først er blevet opmærksom på, at indklagede har anført sig selv som registrant af domænenavnet, i forbindelse med, at indklagede har taget kontakt til klageren og oplyst, at indklagedes virksomhed er ophørt, • at det er væsentligt for klageren at få overført domænenavnet ”hårxperten.dk” snarest med henblik på at undgå, at klagerens hjemmeside lukkes med tab af kunder til følge, og • at domænenavnet på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Klageren driver frisørvirksomhed under navnet HÅRXPERTEN ApS, og det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”hårxperten.dk” anvendes til en hjemmeside vedrørende klagerens virksomhed. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagedes virksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret for at have drevet virksomhed inden for konsulentbistand vedrørende informationsteknologi, er opløst pr. 18. august 2020. Klageren har oplyst, at indklagede ydede bistand til klageren i forbindelse med etablering af dennes hjemmeside under domænenavnet ”hårxperten.dk”, og at klageren først efter en senere henvendelse fra indklagede er blevet opmærksom på, at indklagede har registreret domænenavnet ”hårxperten.dk” med indklagede anført som registrant. Klagenævnet forstår i den forbindelse klageren således, at indklagede i forbindelse med dennes bistand til klageren vedrørende etablering af en hjemmeside for klagerens virksomhed registrerede domænenavnet ”hårxperten.dk” til brug for klageren. På den baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at domænenavnet ”hårxperten.dk” er registreret på vegne af og til brug for klageren. Indklagede, som ikke har svaret i sagen, har ikke afkræftet denne formodning. Det følger af § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens oplysning. Nævnet har i den foreliggende sag fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse. På denne baggrund finder klagenævnet, at klageren må anses for at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn. Derfor kan klageren kræve registreringen af domænenavnet ”hårxperten.dk” overført til sig. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”hårxperten.dk” skal overføres til klageren, HÅRXPERTEN ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klagerenTest et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.