Afgørelse

carstenlaursen.dk

Carsten Allan Laursen

MOD

Anders Carsten Laursen

10. december 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”carstenlaursen.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Det fremgår af klageskriftet bl.a., at klageren driver murervirksomhed under navnet Carsten Laursen ApS. I bilagtil klageskriftet vedrørende klagerens virksomhed er fremlagt en illustration med en henvisning til hjemmesiden www.ernstlaursen.dk. Ved opslag den 14. november 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”ernstlaursen.dk” er registreret den 27. februar 2010, og at domænenavnet er registreret af Carsten Laursen ApS. Sekretariatet har ved opslag den 14. november 2020 på ”ernstlaursen.dk” taget følgende kopi: Ved at klikke på feltet ”OM OS” på ovenstående hjemmeside fremkom bl.a. en beskrivelse af virksomheden. Af beskrivelsen fremgår bl.a. følgende: ”Carsten Laursen ApS er et kvalitetsbevidst murerfirma med mange års erfaring inden for faget. Firmaet blev stiftet i 1964 af Ernst Laursen og overtaget af sønnen Carsten Laursen i 1994. Vi har igennem tiden vundet flere priser, blevet sponsorer for Bakken Bears og er blevet en del af diverse netværk. Ernst Laursen startede murerfirmaet i 1964, som er videreført af sønnen Carsten Laursen siden 1994. Carsten er uddannet murer, autoriseret kloakmester og energivejleder. Vi beskæftiger i gennemsnit fire murersvende og en lærling. Oprindeligt startede vi med nybyggeri, men er sidenhen specialiseret i reparations- og renoveringsarbejde både hos erhverv, private og boligforeninger i hele landet. Vi lægger stor vægt på den håndværksmæssige kvalitet og god dialog med kunderne. Vi sætter en ære i at lave godt forarbejde for at identificere problemerne og finde den rigtige løsning. Vi er medlem af Dansk Byggeri og BYG Garantiordning. Du kan følge Carsten Laursen ApS både på LinkedIn og på Facebook.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Jeg ønsker domainet ”carstenlaursen.dk”. Registranten har aldrig gjort brug af domainet. Min virksomhed er 2. generation og firmaet hedder Carsten Laursen ApS. Jeg mener at mit navn er fyldestgørende for domainet. Nuværende registrant hedder Anders Carsten Laursen og bruger ikke domainet. Jeg har talt med registranten i telefon og han ønsker ikke at overdrage domainet til mig. [...] Jeg mener, at jeg har retten til dette domaine, da jeg hedder Carsten Laursen og min murerforretning hedder Carsten Laursen ApS. Jeg har talt med registranten som giver udtryk for at han måske engang vil erhverve en hjemmeside, så han ønsker ikke umiddelbart at overdrage mig domainet.” Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren tilsyneladende fremlagt en illustration vedrørende klagerens virksomhed, der henviser til hjemmesiden www.ernstlaursen.dk, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag(litreret af sekretariate• er kopi af klagerens sundhedskort og kørekort, hvoraf fremgår navnet Carsten Allan Laursen. Ved sekretariatets opslag den 21. september 2020 og fornyet opslag den 14. november 2020 på ”carstenlaursen.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag den 14. november 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”carstenlaursen.dk”. På foranledning af sekretariatet har DK Hostmaster ved e-mail af 13. november 2020 oplyst, at indklagede ikke er anført som registrant af andre domænenavne end det omtvistede under .dk- internetdomænet. Ved en søgning den 14. november 2020 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at der er registreret et anpartsselskab under navnet Carsten Laursen ApS (CVR-nummer 87772411) med startdato den 26. september 1978. Selskabet har i perioden fra den 26. september 1978 og til den 18. marts 1994 været registreret under virksomhedsnavnet ERNST LAURSEN ApS samt i perioden fra den 19. marts 1994 og til den 6. januar 2019 under virksomhedsnavnet ERNST LAURSEN & SØN ApS. Selskabets formål er at drive murer- og kloakmestervirksomhed samt opførelse og køb og salg af fast ejendom. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”439910 Murere”. Som legal og reel ejer med en ejerandel på 100 pct. er registreret Carsten Allan Laursen. Sekretariatet har ved opslag den 14. november 2020 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at indholdet på det omtvistede domænenavn ”carstenlaursen.dk” er lagret i alt otte gange i perioden fra den 25. december 2003 og til den 4. februar 2005. Af de lagrede hjemmesider kan det ikke konstateres, at domænenavnet ”carstenlaursen.dk” på tidspunktet for de pågældende lagringer har indeholdt nogen aktiv hjemmeside, idet der alene fremkom teksten ”Domæne carstenlaursen.dk findes ikke”. Ved opslag den 14. november 2020 på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk har sekretariatet konstateret, at navnet Carsten Laursen pr. 1. januar 2020 bæres afpersoner. Ved sekretariatets søgning på ”carsten laursen” den 14. november 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 4.560, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte et enkelt af søgeresultaterne klageren, mens ingen af søgeresultaterne tilsyneladende vedrørte indklagede. De resterendesøgeresultater vedrørte i otte tilfælde virksomheden Carsten Laursen ApS, mens de øvrigevedrørte navnlig en række andre personer og virksomheder. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerne ønsker at råde over domænenavnet ”carstenlaursen.dk”, som indklagede aldrig har gjort brug af, • at klageren med sit navn er fyldestgørende for domænenavnet og at klagerens murervirksomhed er 2. generation og hedder Carsten Laursen ApS, • at klageren har talt i telefon med indklagede, der ikke ønsker at overdrage domænenavnet ”carstenlaursen.dk” til klageren, • at indklagede i den forbindelse tilkendegav, at han måske engang vil erhverve en hjemmeside, og • at domænenavnet ”carstenlaursen.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”carstenlaursen.dk” ikke har kommerciel betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”carstenlaursen.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Domænenavnet ”carstenlaursen.dk” er identisk med klagerens fornavn og efternavn. Herudover fremgår det af oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister, at klageren driver murer- og kloakmestervirksomhed og siden den 6. januar 2019 har gjort dette under virksomhedsnavnet Carsten Laursen ApS. Selskabet Carsten Laursen ApS gør aktuelt brug af domænenavnet ”ernstlaursen.dk”, der ifølge oplysninger fra DK Hostmasters WHOIS-database er registreret af selskabet den 27. februar 2010. Klagenævnet forstår klageren på den måde, at han ønsker at gøre erhvervsmæssigt brug af domænenavnet ”carstenlaursen.dk” i forbindelse med markedsføring af Carsten Laursen ApS, hvor klageren er registreret som både legal og reel (ene)ejer. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”carstenlaursen.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Det må indgå i denne interesseafvejning, at domænenavnet ”carstenlaursen.dk” tillige er identisk med indklagedes mellem- og efternavn. Det må endvidere indgå i interesseafvejningen, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen da også peger i retning af. Endelig må det indgå i afvejningen, at betegnelsen ”carsten laursen” på internettet i et vist omfang ses at være forbundet med Carsten Laursen ApS. Domænenavnet ”carstenlaursen.dk” er registreret af indklagede den 22. november 2001, og det fremgår af sagens oplysninger, at det omtvistede domænenavn ikke ses at have været i forbindelse med en hjemmeside eller at være til brug for en e-boksadresse. Tværtimod har indklagede over for DK hostmaster oplyst en e-mailadresse, som ikke er tilknyttet det omhandlede domænenavn. Der er heller ikke i øvrigt fremkommet oplysninger i sagen, som tyder på, at indklagede på anden vis gør brug af domænenavnet ”carstenlaursen.dk”, eller at indklagede tidligere har gjort brug af domænenavnet. Indklagede har ikke svaret i sagen hvorfor klagenævnet som udgangspunkt ikke har nogen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”carstenlaursen.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet finder som følge heraf og i lyset af sagens omstændigheder i øvrigt, at det kan lægges til grund, at indklagede ikke har nogen væsentlig interesse i at kunne råde over domænenavnet. Det ændrer efter nævnets vurdering ikke herved, at det omtvistede domænenavn er identisk med indklagedes mellem- og efternavn, eller at indklagede efter det oplyste ikke har ønsket at overdrage domænenavnet ”carstenlaursen.dk” til klageren og givet udtryk for, at han ”måske” engang vil erhverve en hjemmeside. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”carstenlaursen.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Klagenævnet træffer i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende 7

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”carstenlaursen.dk” skal overføres til klageren, Carsten Allan Laursen. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.