Afgørelse

hvorerfar.dk

Hvor er far?

MOD

IThotline

4. november 2020


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”hvorerfar.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand I duplikken har indklagede taget bekræftende til genmæle over for klagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg dannede bevægelsen/foreningen ”Hvor er far?” i efteråret 2019. I sommeren 2020 opstod der et behov for at udvide\støtte vores Hvor er far? - Facebook side med en hjemmeside, hvor interesserede kan få mere viden om, hvordan forældreansvarsloven påvirker danske forældre og yderligere informationer om foreningens arbejde og formål. Jeg købte derfor ”hvorerfar.dk” den 10-07-2020 igennem ONE.COM A/S (bilagog 3) med henblik på at bruge domainet i forlængelse med vores Facebook-side særligt for at højne vores troværdighed og udvise seriøsitet omkring vores arbejde. Facebook siden startede vi i november 2019 (bilag 4). Hvor er far? Arbejder for ligestillet forældreskab i Danmark og vi ønsker at råbe politikkerne op for at skabe fokus på den diskrimination, der sker af danske fædre som ifølge af forældreansvarsloven. Jeg henvendte mig på ”Foreningen Fars” Facebook gruppe og Facebook gruppen ”Wordpress opgaver” for at søge efter en frivillige, der kunne hjælpe og støtte os i vores arbejde og formål. En frivillig ”Mike” tager kontakt til mig og lader mig få en Wordpress side på hans server og jeg ændrer DNS til Mikes IT setup. Og senere til Morad Sabab IT setup. Jeg stødte første gang på Morad Sabab, da han søgte efter frivillige der ville fortælle om deres oplevelser med forældreansvarsloven med henblik at, optage og lægge videoerne ud på Morad Sabab egen Facebook side ”Fars Stemme”. Jeg kontaktede Morad Sabab 08.08.2020 for at hører om det er muligt at lægge de samme videoer ud på Hvor er far?’s Facebook side (bilag 5) og hjemmeside. Vi blev hurtigt enige om et samarbejde, idet Morad Sabab selv var ved at opbygge en side med samme tema (bilagog bilag 13), og han ville derfor gerne hjælpe Hvor er far? og yde frivilligt arbejde. Søndag den 30.08.20 oplyste Morad Sabab mig, at det ikke er muligt skjule\anonymisere vores domain ”hvorerfar” ejers postadresse fra DK-Hostmasters, idet domainet bliver registeret med Nem-ID og derfor bliver min privatadresse vist på DK-hostmasters via en søgning på DK-Hostmasters hjemmeside, hvis man søger på Hvorerfar.dk. Morad Sabab foreslog derfor, at jeg rykkede domænet til hans virksomhedsadresse, for at beskytte min privat adresse, idet mine børn også bor der. På den baggrund flyttede jeg mit domain til Morad Sababs virksomhed. Jeg har efterfølgende fundet ud af, at jeg er blevet fejlinformeret af Morad Sabab. DK- hostmaster viser ikke domain ejers postadresse og det var derfor unødvendigt at flytte adressen til Morad Sababs virksomhed. Morad Sabab har i en mail til oplyst, at jeg og foreningen “Hvor er far?” ikke har noget med Morad Sabab eller hans virksomhed at gøre. Morad Sabab tilbageholder dog domænet med betingelse af at jeg skal betale ham penge (bilag 7).” Som bilagoghar klageren fremlagt kopier af meddelelser fra DK Hostmaster, hvoraf bl.a. fremgår, at klagerens stifter den 10. juli 2020 fik registreret domænenavnet ”hvorerfar.dk”. Bilagoger kopi af faktura samt kvittering fra virksomheden One.com udstedt til klagerens stifter vedrørende hosting m.v. i forbindelse med domænenavnet ”hvorerfar.dk”. Bilager skærmprint med gengivelse af klagerens Facebook-profil. Bilag 5,oger kopi af korrespondance af 8. og 9. august 2020 mellem klagerens stifter og indklagedes ejer om et muligt samarbejde. Bilager kopi af e-mail af 1., 5. og 7. september 2020 mellem klagerens stifter og indklagede, hvori sidstnævnte bl.a. kræver betaling af en faktura på 20.400 kr. for at overdrage domænenavnet ”hvorerfar.dk” til klageren, og klagerens stifter oplyser at ville melde indklagede til politiet. Bilagfremstår som kopi af sms-korrespondance mellem klagerens stifter og indklagede. Bilagoger udskrifter fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager kopi af faktura af 1. september 2020 udstedt af indklagede til klageren med et samlet pålydende på 20.400 kr. for optagelse og redigering af video samt opbygning af hjemmeside. Bilagfremstår som klagerens logo. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Den sags fremstilling klager har indsendt reflekterer ikke virkeligheden. Klager har selv igangsat og fuldført overdragelsen af brugsretten til domænenavnet. Endvidere har klager, uden samtykke oprettet sin forening på min firmaadresse og har nu efterfølgende tilrettet foreningens adresse, efter gentagende anmodninger om at foreningen ikke skal være registreret på min firma adresse. Vi er en mindre gruppe som også kæmper for forældres rettigheder og vi vil derfor benytte brugsretten til dette domænenavn til vores kommende forening. Vi har igangsat flere aktiviteter online som skal bistå vores foreningens eksistensgrundlag. ... Da klager selv har igangsat og fuldført overdragelse af brugsretten til pågældende domænenavn mener jeg at denne overdragelse skal fastholdes. Klager har ved overdragelse accepteret betingelserne og så vidt jeg ved kan disse ikke fortrydes blot fordi klager har skiftet mening.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Jeg vil præcisere, hvorfor jeg overdrog mit domæne til IThotline V/ Morad Sabab. IThotline V/ Morad Sabab oplyste mig den 30.08.2020, at det ikke muligt at være anonym hos DK-hostmaster, idet alle danske domænes bliver registeret med NEM-ID. Efter hans anbefaling flyttede jeg derfor mit domæne til IThotline V/ Morad Sabab og lod min forening (Hvor er far?) registrere på samme adresse. Efterfølgende finder jeg ud af, at det ikke korrekt (bilag 16), hvad IThotline V/ Morad Sabab har oplyst mig, hvorfor jeg staks henvender mig til klagenævnet for Domænenavne, da IThotline V/ Morad Sabab ikke vil ændre domænet tilbage til mig. Jeg henvendte mig første gang den 31.08.2020, altså dagen efter overdragelsen. Hvorerfar.dk er ikke videregivet eller foræret til IThotline V/ Morad Sabab for at IThotline V/ Morad Sabab kan starte sit eget med samme navn. Dette vil i øvrigt også være i strid med god domæneskik, jf. domænelovens § 25. Det er ubestridt, at jeg startede Hvor er far? i efteråret 2019, købte domænet den 10. juli 2020 (bilagog bilag 17) og stiftede foreningen den 30.08.2020 (bilag 10). Jeg afholdt udgiften for overdragelsen til IThotline V/ Morad Sabab idet IThotline V/ Morad Sabab ikke ønskede selv at afholde udgiften for overdragelsen (bilag 18) sammenhængende med at domænet ikke tilhørte IThotline V/ Morad Sabab og derfor skulle IThotline V/ Morad Sabab holdes udgiftsfri.” Bilag er skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside med oplysninger om registranters anonymitet. Bilager skærmprint af en postering fra en bankkonto, hvoraf fremgår, at der er betaltkr. til DK Hostmaster. I duplikken har indklagede anført følgende: ”Det er ikke længere i vores interesse at beholde brugsretten til hvorerfar.dk. Brugsretten kan derfor overføres til klager.” Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”hvorerfar.dk” den 11. september 2020 taget følgende kopi, jf. bilag 11: Ved fornyet opslag den 1. november 2020 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren arbejder for ligestillet forældreskab i Danmark og for at skabe fokus på den diskrimination, der sker af danske fædre som følge af forældreansvarsloven, • at indklagede ikke har noget at gøre med klageren, • at indklagede har sit eget projekt med navnet ”Fars stemme” og derfor ikke har noget at bruge domænenavnet ”hvorerfar.dk” til, • at indklagede har arbejdet frivilligt for klageren, og at klageren i den forbindelse overlod administrationen af domænenavnet ”hvorerfar.dk” til indklagede, • at indklagede betinger overdragelse af domænenavnet ”hvorerfar.dk” til klageren af, at klageren betaler en nærmere bestemt faktura udstedt af indklagede, • at klageren ikke har indgået nogen aftale med indklagedes virksomhed, • at klageren har betalt for registreringen af domænenavnet ”hvorerfar.dk”, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”hvorerfar.dk”, og • at indklagedes brug af domænenavnet ”hvorerfar.dk” til en forening af samme art som klagerens, vil være i strid med domænelovens § 25.
Indklagede har gjort gældende:
• at klagerens sagsfremstilling ikke er korrekt, da klageren selv har igangsat og fuldført overdragelsen af brugsretten til domænenavnet ”hvorerfar.dk” til indklagede, • at indklagede er tilknyttet en gruppe, der kæmper for forældres rettigheder, og som har planer om at oprette en forening, og at domænenavnet ”hvorerfar.dk” skal bruges til denne forening, • at klageren ikke kan fortryde, at klageren har overdraget domænenavnet ”hvorerfar.dk” til indklagede, og • at indklagede ikke længere har i interesse at beholde brugsretten til domænenavnet ”hvorerfar.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Da klageren har oplyst, at domænenavnet ”hvorerfar.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede har i sin duplik af 20. oktober 2020 taget bekræftende til genmæle over for klagen. Da domænenavnet derfor må antages at have langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede, ville en interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, føre til, at indklagedes opretholdelse af sin domænenavnsregistrering var stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende 6

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”hvorerfar.dk” skal overføres til klageren, Hvor er far? c/o Eiman Marzouk. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.