Afgørelse

profilhuse.dk

Profil Huse ApS

MOD

Martin Elgaard Andersen

2. december 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”profilhuse.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”1.1.1. Klager: Klager er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under PROFIL HUSE ApS (CVR-nummer 20750383) med startdato den 26. februar 1998. Klager har til formål at drive handel, investering, byggerivirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.” Klager driver virksomhed under domænenavnet ”profil-huse.dk”, der blev registreret den 1. februar 2004, jf. bilag 1. 1.1.2. Indklagede: Domænenavnet ”profilhuse.dk” blev den 26. januar 2020 registreret hos DK Host-masters Whois database og indklagedes identitet fremgår tillige heraf, jf. bilag 2. Indklagede er ikke registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• 1.1.3. Hjemmesiden (klager• ”profil-huse.dk”: Hjemmesiden består af en velkomstside, hvoraf det fremgår, at klager tilbyder hurtige og effektive løsninger til alle typer opgaver inden for tømrer, - snedker- og glasarbejde, jf. bilag 3. Under fanen ”kontant” på hjemmesiden, oplyses det yderligere, at klager gerne giver et uforpligtende tilbud. Af kontaktoplysninger fremgår navnet ”tømrermester Jesper Risager” og e-mailen ”mail@profil-huse.dk”. Screenshot af hjemmesiden fremlægges som bilag 4. 1.1.4. Hjemmesiden (indklagede• ”profilhuse.dk”: Forsiden hos indklagede består af hjemmesidens overskrift samt to små billeder af en hammer og en svensknøgle, som indikerer at hjemmesiden tilbyder tømrerarbejde. Længere nede på velkomstsiden oplyses det, at indklagede tilbyder byggeri i form af anneks, redskabsrum, campinghytter og småhuse. Screenshots fremlægges som bilag 5. Under fanen ”diverse info, om profil huse”, fremgår en længere brødtekst. Heri står der bl.a. at klager består aftømrermestre og en elektriker, som har erfaring med over 200 småhuse og sommerhuse, både i Danmark og i Tyskland. Endvidere at virksomheden startede i 2002, jf. bilag 6. Brødteksten er en uredigeret beskrivelse af klagers virksomhedshistorie/ selskab og ikke indklagedes. Længere nede på siden har indklagede indsat et billede af klagers to tømrermestre og snedkermester samt tilføjet deres navne ”Jesper, Simon og Bjarke”, jf. bilag 7. Ovenstående er tilføjet af indklagede uden tilladelse fra klager. Nederst på siden har indklagede opgivet kontaktoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med den brødtekst indklagede har angivet. Indklagede har anført et andet telefonnummer og indsat en Gmail, som er nærmest identisk med den mail som klager har anført på sin egen hjemmeside, herunder ”Profilhuse@gmail.com” holdt op mod ”mail@profil-huse.dk”, jf. bilag 8. 1.1.5. Sagens forløb: Som bilagfremlægges brev til indklagede af den 25. august 2020, hvori indklagede gøres opmærksom på at indklagedes brug af klagers navn, billeder og oplysninger er ulovligt, hvorfor indklagede bør stoppe straks.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra DK Hostmasters Whois-database med registrantoplysninger om klagerens domænenavn ”profil-huse.dk”. Bilag og fremstår som skærmprint fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”profil- huse.dk”. Bilager kopi af brev af 25. august 2020 fra klagerens advokat til indklagede, hvori det navnlig gøres gældende, at indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”profilhuse.dk” er retsstridig i forhold til klageren. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Ved opslag på domænenavnet ”profilhuse.dk” har sekretariatet den 22. november 2020 taget følgende kopier, jf. bilag 5-8: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens navn er Profil Huse ApS, • at klageren markedsfører sin virksomhed fra en hjemmeside på domænenavnet ”profil-huse.dk”, • at indklagedes hjemmesiden på domænenavnet ”profilhuse.dk” indeholder en uredigeret beskrivelse af klagerens selskabs- og virksomhedshistorie - og ikke indklagedes, • at der på indklagedes hjemmesiden på domænenavnet ”profilhuse.dk” uden tilladelse fra klageren er indsat et billede af klagerens to tømrermestre og snedkermester sammen med deres fornavne, og • at indklagede på hjemmesiden på domænenavnet ”profilhuse.dk” har angivet en kontakt-e- mailadresse, der er forvekslelig med klagerens. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i klagen i medfør af § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”profilhuse.dk” har helt åbenbart været egnet til at skabe forveksling med klageren og forvirring og uklarhed hos internetbrugere, som ved en fejl er kommet ind på indklagedes hjemmeside i forbindelse med deres søgen efter klageren. Der er således ikke blot tale om snyltning på klagerens brand, men også på en formentlig retsstridig anvendelse af klagerens firmanavn og kontaktdata mv. med henblik på at skabe en forveksling med klageren. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet fremstår derfor som illoyal og chikanøs over for klageren. På denne baggrund finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”profilhuse.dk” udgør en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”profilhuse.dk” skal overføres til klageren, Profil Huse ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.