Afgørelse

vbl.dk

VBL Rådgivning v/Vicky Bender Lorenzen

MOD

Vagn Bent Lauridsen

10. december 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”vbl.dk” til klageren. Indklagedes påstand Ingen.

Sagsfremstilling:

Klageren driver ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 1) en enkeltmandsvirksomhed, der er registreret under navnet VBL Rådgivning (CVR-nr. 40933115) med startdato den 1. december 2019. Virksomheden er registreret under branchekode 749090 ”Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænet vbl.dk er optaget, og jeg har forsøgt at kontakte registranten for at lave en aftale med ham. Desværre har det ikke været muligt at komme i kontakt med ham. Muligt han er afgået ved døden? Jeg har fundet nedenstående link, hvorfor jeg tror der er tale om registranten. ... https://noerrebrolokaludvalg.kk.dk/trist-nyt-om-vagn-bent-lauridsen/ ... Det er vigtigt for min virksomhed, at den ikke forveksles med andre. VBL er mine forbogstaver, og da min virksomhed i høj grad er baseret på min person og mine kunders tillid til mig, skal navnet afspejle min person. Domænet anvendes ikke aktivt til en hjemmeside, hvilket jeg ønsker at gøre til min virksomhed.” Bilager et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, hvoraf fremgår, at indklagede i perioden 12. maj 2003 til 3. marts 2011 havde registreret en enkeltmandsvirksomhed ved navn VBL Bogføring og Service v/Vagn Bent Lauridsen. Virksomheden var registreret under branchekode 6982000 ”Bogføring og revision: skatterådgivning”. Bilager et opslag af 21. juni 2016 på Nørrebro Lokaludvalgs hjemmeside, hvoraf fremgår: ”Trist nyt om lokaludvalgsmedlem Vagn Bent Lauridsen Vi har desværre trist nyt. Vores lokaludvalgsmedlem gennemår Vagn Bent Lauridsen (tv. på fot• er den 13. juni afgået ved døden. Vagn har siddet i Nørrebro Lokaludvalg for partiet Venstre. Vagns dødsfald kom meget uventet, og det er meget trist. Nørrebro Lokaludvalg lagde en buket til begravelsen i Sankt Johannes Kirken mandag den 20. juni med en stor tak til Vagn for hans indsats for Nørrebro i Lokaludvalget. Æret være hans minde.” Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”vbl.dk” den 2. september 2020 og 14. november 2020 konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside på domænenavnet. Ved opslag den 14. november 2020 i DK Hostmaster WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”vbl.dk”. Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• den 14. november 2020 har sekretariatet konstateret, at indholdet af domænenavnet ”vbl.dk” er lagret syv gange i perioden fra den 7. februar 2005 til den 6. oktober 2016. Det fremgår heraf, at der i fem tilfælde var en fejlmeddelelse på domænenavnet, og at der i to tilfælde (senest den 7. marts 2016) var et billede af et asiatisk tempel. Ved sekretariatets søgning på ”vbl” den 14. november 2020 i Google blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 12.700, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte tre klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt særligt biler af mærket Volvo, men også en lang række forskellige andre virksomheder end klagerens. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”vbl.dk” til brug for sin virksomhed, • at indklagede ikke anvender det omtvistede domænenavne, og • at klageren har forsøgt at kontakte indklagede med henblik på overdragelse af domænenavnet, men at indklagede ikke har svaret –og muligvis er afgået ved døden, jf. bilag 3. Der er ikke indkommet yderligere indlæg i sagen.

Nævnets bemærkninger:

Da domænenavnet ”vbl.dk” efter det oplyste ikke har kommerciel betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”vbl.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, Vicky Bender Lorenzen, der driver enkeltmandsvirksomheden VBL Rådgivning, ønsker at anvende domænenavnet ”vbl.dk” til brug for sin virksomhed. Klagenævnet finder, at klageren har en naturlig interesse i at anvende domænenavnet, der svarer til hendes initialer. Domænenavnet ”vbl.dk” er ifølge oplysninger fra DK Hostmasters WHOIS-database registreret af indklagede den 8. september 2004, og det fremgår af sagens oplysninger, at det omtvistede domænenavn kun har været anvendt i meget begrænset omfang. Det er over for Klagenævnet oplyst, at indklagede formentlig er afgået ved døden, hvilket er dokumenteret ved et mindeord af 21. juni 2016 på Nørrebro Lokaludvalgs hjemmeside, hvori dødsfaldet omtales. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”vbl.dk” skal overføres til klageren, VBL Rådgivning v/Vicky Bender Lorenzen. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.