Afgørelse

bilhuset-koge.dk

Scandesign Media A/S

MOD

SDMedia A/S (opløst efter konkurs)

10. december 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”bilhuset-koge.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”SDMedia A/S lukkede i 2017 med advokatselskabet Poul Smidt som kurator. Scandesign Media A/S købte aktiviterne i SDMedia A/S. Ved en fejl har Scandesign Media A/S forsat oprettet nye kunder på dk-hostmaster konto SMA1319-DK. Senest den 21-08-2020 for domænet bilhuset-koge.dk. Af hensyn til kunderne håber jeg, at I kan hjælpe med at overdrage domænet bilhuset-koge.dk fra SMA1319-DK til dk-hostmaster konto hos Scandesign Media: SMA1442-DK. ... Dette skal godkendes af kurator advokatselskabet Poul Smidt før at dk-hostermaster at overdrage domæner. Problemet er at advokatselskabet Poul Smidt har afsluttet sagen, og derfor ikke kan hjælpe med denne godkendelse.” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af meddelelse af 25. august 2020 fra DK Hostmaster til klageren, hvori DK Hostmaster meddeler, at det kun er indklagedes kurator, der kan disponere over domænenavnet ”bilhuset-koge.dk”, herunder overdrage det til klageren. Bilager kopi af e-mail af 23. august 2020 fra advokatfirmaet Poul Schmith til klageren, hvori det meddeles, at konkursbehandlingen af indklagede er afsluttet, og at boets kurator derfor ikke længere kan disponere over boet. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Ved opslag på domænenavnet ”bilhuset-koge.dk” den 28. august 2020 og igen den 13. november 2020 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at der blev afsagt konkursdekret over indklagede af Skifteretten i Roskilde den 24. januar 2017, og at konkursbehandlingen blev afsluttet den 12. juli 2018, hvorefter virksomheden blev opløst. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede gik konkurs i 2017 og advokatselskabet Poul Schmith blev kurator, hvorefter klageren købte aktiverne i den konkursramte virksomhed, • at klageren ved en fejl har fået registreret domænenavne på den konkursramte virksomheds bruger-id hos DK Hostmaster, senest domænenavnet ”bilhuset-koge.dk”, der blev registreret på dette bruger-id den 21. august 2020, og • at kurator i SDMedia A/S (indklaged• har afsluttet konkurssagen og derfor ikke kan godkende en overdragelse af domænenavnet “bilhuset-koge.dk” til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede gik konkurs i starten af 2017, og at konkursbehandlingen blev afsluttet den 12. juli 2018. Klageren har oplyst, at klageren har købt aktiverne i den konkursramte virksomhed, men ved en fejl hos klageren har fået registreret domænenavne, heriblandt domænenavnet ”bilhuset-koge.dk”, på den konkursramte virksomheds bruger-id hos DK Hostmaster. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at kurator i indklagede har afsluttet konkurssagen og derfor ikke har adgang til at godkende en overdragelse af domænenavnet “bilhuset-koge.dk” til klageren. Da klageren på den anførte baggrund må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn ”bilhuset-koge.dk”, kan klageren kræve registreringen af domænenavnet overført til sig. Klagenævnet finder på baggrund af det ovenfor anførte, at registreringen af domænenavnet ”bilhuset-koge.dk” er uberettiget og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”bilhuset-koge.dk” skal overføres til klageren, Scandesign Media A/S. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.