Afgørelse

holstedfb.dk

Holsted Forenede Boldklubber

MOD

Electric Domains

19. november 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”holstedfb.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en frivillig forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Holsted Forenede Boldklubber (CVR-nummer 37659460) med startdato den 3. maj 2016. Foreningen er endvidere registreret under branchekode ”949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Electric Domains købte domæne 21-12-2018 efter daværende administration ikke har vedligeholdt betaling til DK Hostmaster. 26-6-2020 ny bestyrelse tiltræder. [...] Holsted Forenede Boldklubber er de retmæssige ejer af domænet, da det blot er en forglemmelse at domænet ikke er i vores hænder. Electric Domains har lavet en side som bruger delvis indhold fra tidligere side og tilføjet nyt som er falske oplysninger, det ser ud til at det eneste de ønsker er at få besøgende til at klikke på et link til fodbold rejser. Da der er falske oplysninger, stiller det vores forening i et dårligt lys og vi tages måske ikke seriøs.” Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren fremlagt en udskrift af 20. august 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens forening, jf. nærmere herom ovenfor under sagsfremstillingen. Ved opslag den 21. august 2020 på ”holstedfb.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Sekretariatet har ved fornyet opslag den 16. oktober 2020 på domænenavnet ”holstedfb.dk” taget følgende kopi: Ved at klikke på linket ”liverpool billetter” på ovenstående hjemmeside, blev sekretariatet ledt videre til følgende hjemmeside: Ved opslag den 16. oktober 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”holstedfb.dk”. Sekretariatet har ved opslag på ”holstedfb.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www. archive.or• konstateret, at hjemmesiden under det omtvistede domænenavn er lagret i altgange i perioden fra den 3. september 2000 og til den 27. december 2018. Af de lagrede hjemmesider fremgår det, at domænenavnet ”holstedfb.dk” i hvert fald periodevis fra den 3. september 2000 og frem til den 3. november 2016 har indeholdt en hjemmeside for klagerens forening. Desuden fremgår, at det omtvistede domænenavn den 27. december 2018 indeholdt en hjemmeside med bl.a. teksten ”Buy this domain” Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret henholdsvis den 3. september 2000, den 3. november 2016 og den 27. december 2018: DK Hostmaster har ved e-mail af 14. oktober 2020 på foranledning af sekretariatet oplyst, at domænenavnet ”holstedfb.dk” har været registreret af Holsted Forenede Boldklubber (klagere• i perioden fra den 11. april 2000 og til den 29. november 2017. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er den retmæssige ejer af domænenavnet ”holstedfb.dk”, da det beror på en forglemmelse at domænenavnet ikke er i klagerens hænder, • at indklagede købte domænenavnet ”holstedfb.dk” efter klagerens daværende administration ikke fik vedligeholdt betalingen til DK Hostmaster, • at indklagede har lavet en hjemmeside på det omtvistede domænenavn, som delvist bruger indhold fra den tidligere hjemmeside, • at der herudover – som noget nyt – er tilføjet falske oplysninger, der alene ser ud til at tjene det formål at få besøgende til at klikke på et link til fodboldrejser, • at de falske oplysninger på indklagedes hjemmeside stiller klagerens forening i et dårligt lys, og • at domænenavnet ”holstedfb.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må lægges til grund, at domænenavnet ”holstedfb.dk” ikke har kommerciel betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Det bemærkes, at indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”holstedfb.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”holstedfb.dk” har helt åbenbart været egnet til at skabe forveksling med klageren samt forvirring og uklarhed hos internetbrugere, som ved en fejl er kommet ind på indklagedes hjemmeside i forbindelse med deres søgen efter klageren. Det bemærkes i den forbindelse, at klageren har været registrant af domænenavnet ”holstedfb.dk” i en længere årrække forud for indklagedes registrering af domænenavnet og at indklagede på hjemmesiden bl.a. anvender klagerens foreningsnavn. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet fremstår derfor som illoyal og chikøs over for klageren. På denne baggrund finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af det omtvistede domænenavn ”holstedfb.dk” udgør en klar overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Klagenævnet træffer i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”holstedfb.dk” skal overføres til klageren, Holsted Forenede Boldklubber. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.