Afgørelse

ro.dk

RO

MOD

Dybdahl Engineering

19. november 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”ro.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Afvisning/Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet RO (CVR-nr. 41542365) med startdato den 1. oktober 2020. Virksomheden er registreret under branchekode ”464100 Engroshandel med tekstiler”, og som fuldt ansvarlig deltager er registreret Anna Christina McKee Hjelmsø. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har netop registreret virksomheden RO, som jeg ønsker at forhandle garn, opskrifter og strikke-udstyr fra. Jeg vil opstarte en hjemmeside først, hvorfra jeg vil sælge garnet, opskrifter og på denne måde få fodfæste og derefter, når der er økonomi til det vil jeg åbne en fysisk butik. Navnet RO synes jeg er meget dækkende over hele strikke-aktiviteten og jeg har købt markedsførings-hjælp til netop dette koncept RO. Min virksomhed er som nævnt registreret (med CVR nr. 41542365). Logo og yderligere kommunikativ materiale er i færd med at blive udarbejdet. Dybdahl Engineering ved Lars Bunk Dybdahl ejer domænet www.ro.dk. Jeg har på venlig vis skrevet en mail til Lars Dybdahl og spurgt om jeg kunne købe domænet, hvortil han svarede: "Nej, den er ikke til salg - jeg bruger den til IoT" - altså Internet of Things. Jeg har taget råd ift. Dybdahls svar og kan forstå, at han kan bruge et hvilket som helst domæne til det såkaldte IoT. Det er altså således ikke nødvendigt at han anvender netop det domæne-navn, som er forbundet til min nye virksomhed. For ikke at skabe unødvendigt konflikt har jeg ikke skrevet yderligere til ham, men vil hellere gå mere roligt og professionelt til værks, hvorfor jeg skriver denne sagsfremstilling. Jeg kan se, at Dybdahl har anskaffet sig domæne-navnet helt tilbage i 1998 - dengang mange mennesker opsnappede en masse domæne-navne for at besidde dem indtil rette pengestærke vedkommende kontaktede en med ønske om at opkøbe navnet. [...] Jeg mener, at jeg har ret til at købe domæne-navnet RO.dk da Dybdahl engineering ikke anvender det reelt, men blot bruger til det IoT, som han kan bruge et hvilket som helst domæne- navn til. Jeg har registreret virksomheden RO og har igang i en proces med oprettelse af en håndarbejds-hjemmeside under navnet RO.dk - og har virkelig brug for dette simple domæne- navn, der netop er hele konceptet bag virksomheden.” Som bilag(litreret af klagenævne• har klageren fremlagt en e-mailkorrespondance fra den 3.-7. august 2020 mellem klageren og indklagede, hvoraf fremgår, at indklagede har afslået klagerens anmodning om at få overdraget domænenavnet ”ro.dk”. Bilag(litreret af klagenævne• fremstår som en e-mail af 30. juli 2020 fra Erhvervsstyrelsen til klageren vedrørende registrering af klagerens virksomhed. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænet ro.dk har været i brug i mange år, og er stadigvæk i brug af indklagede. En del personer har forsøgt at købe ro.dk, og er blevet afvist. Et af eksemplerne var Ro Design Group ApS, som efter afvisning klagede til DK-Hostmaster, og i J.nr. 2019-0045 fik afvist at overtage domænet. Alle henvendelser om overtagelse af klart afvist, da formålet med domænet ikke er videresalg, men brug i forskellige projekter. Der har været forespørgsler fra ro-klubber, om de kan overtage domænet, og det har jeg også afvist. Som en gratis service overfor disse har jeg på et tidspunkt haft en offentlig tilgængelig hjemmeside med links til disse, men den tog jeg ned, da jeg havde brug for at lave en lukket hjemmeside. Domænenavnet ro.dk har været i brug stort set siden det blev registreret, dog ikke med en offentligt tilgængelig hjemmeside. Domænet ro.dk er således også i brug i dag. Firmaet Dybdahl Engineering er personligt ejet af Lars Dybdahl, og dermed juridisk identisk. Aktiviteterne er primært software udvikling, herunder p.t. apps til mobiltelefoner og f.eks. dataopsamling med ESP8266 der er en low-cost wifi computer der afleverer data via webservices over internettet over forskellige domænenavne. Virksomhedens omsætning er p.t. under 50.000 kr årligt, og kræver derfor ikke CVR- registrering og er derfor ikke CVR-registreret. [...] 1) Klager har ikke mere ret til domænet end andre firmaer, der har navnet ”Ro” i deres firmanavn, herunder den tidligere sag der blev afvist af domæneklagenævnet under J.nr. 2019- 0045. 2) Klager påbegyndte sit firmaår efter at indklagede begyndte at bruge domænenavnet til forskellige formål. 3) Klager har allerede et fungerende domænenavn rocollection.dk. 4) Domænet er fortsat i brug af indklagede. 5) Domænet ro.dk eller domænets anvendelse generer ikke klageren på nogen måde. 6) Eneste kommunikation mellem klager og indklagede har indtil videre værete-mail hver vej, hvor indklagede har klart afvist salg af domænenavnet.” Som bilag A (litreret af klagenævne• har indklagede fremlagt en kopi af klagenævnets afgørelse i sagen j.nr. 2019-0045 vedrørende domænenavnet ”ro.dk”, hvor klageren i den pågældende sag ikke fik medhold i sin påstand om overdragelse af domænenavnet ”ro.dk”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Tak for jeres assistance i denne henvendelse. Jeg har ikke rigtig kendskab til udarbejdelse af klager, men fortsætter da jeg har et stort ønske om at kunne anvende domænet www.ro.dk til min nyopstartede virksomhed, der sælger garn, strikkeopskrifter og andre kreative håndarbejdssysler. Indklagede i sagen Dybdahl Engineetring v/ Lars Dybdahl begrunder sin ret til at beholde domænet ro.dk med at domænet forsat er i brug og til ”IoT”. Indklagede skriver, at alle henvendelser om overtagelse af domænenavnet ro.dk er afvist, da formålet med domænet ikke er til videresalg, men som brug i forskellige projekter og at domænet stort set har været i brug siden det blev registreret i 1998 – men det er jo ikke er aktivt domæne, der ikke er i synlig brug, hvorfor Dybdahl vil kunne benytte et hvilket som helst andet domæne til den brug han har for et domæne. Han anfører direkte, at han ønsker en lukket hjemmeside, hvilket han vil kunne benytte et hvilket som helst domænenavn til. Han har jo registreretandre domænenavne, som han kan benytte og behøver således ikke fastholde og netop anvende ro.dk (se evt. bilag A sideog 3, hvor samtlige domænenavne er nævnt). Indklagede skriver, at der har været forespørgsler fra ro-klubber om de kan overtage domænet, og at han har afvist dem ligeså og som gratis service overfor dem haft en offentlig tilgængelig hjemmeside med links til disse. Indklagede fremhæver sit samfundssind, men man kan sagtens afvise en ro-klub når man ejer domænet ro.dk. Det svarer til, at jeg ejer domænet Motion.dk og anden person forlanger at købe domænet fordi vedkommende ejer f.eks. Bjæverskovs motionscenter. Jeg har registreret virksomheden RO ud fra et helt specifikt koncept om at håndarbejde skaber ro i sindet og ro i kroppen i en tid, hvor stress og uro er på mange menneskers dagsorden. Jeg er bl.a. ved at etablere samarbejde med Børn og Unges Trivsel (v/ Heidie Graverse• samt ældreforsorgen. Med tiden vil jeg udbygge min hjemmeside med andet end strik og garn – men inden for konceptet RO. Det vil således give god mening, at min virksomheds domænenavn er ro.dk – da jeg har brug for en offentlig og synlig hjemmeside. Indklagede Dybdahl skriver, at jeg allerede har et fungerende domænenavn nemlig ”rocollection.dk”. Det passer ikke. Jeg har ingen domænenavne. Det domænenavn han skriver om er ejet af et firma på Fyn, der ikke har noget med mig at gøre. Det er korrekt, at den eneste korrespondance jeg har haft med Dybdahl er via mail. Som jeg også har bemærket så oplevede jeg hans svar på min mail som værende ikke imødekommende, idet den var så kort og uden hilsen. Jeg vurderede, at det ville være mest hensigtsmæssigt og professionelt at gå via klagenævnet. Jeg ser frem til en snarlig afgørelse, så jeg kan komme videre med udviklingen af min forretning.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Klagerens eneste argument for at overtage domænet ser ud til at være et ønske om at starte en virksomhed på grundlag af netop dette domænenavn. Dette princip burde åbenlyst være en ikke gyldig grund for at overtage et domænenavn. Domænet ro.dk er aktivt og i brug, og er indkodet i en del IoT enheder rundt omkring på nettet. At klageren ikke kan se denne anvendelse, er ikke relevant for sagen.” Ved sekretariatets opslag den 13. august 2020 og fornyet opslag den 7. oktober 2020 på domænenavnet ”ro.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 13. august 2020 konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”ro.dk”. Ved e-mail af samme dato har DK Hostmaster oplyst til sekretariatet, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”ro.dk” siden den 18. december 1998. Endvidere har DK Hostmaster ved e-mail af 7. oktober oplyst, at indklagede – udover at være registrant af domænenavnet ”ro.dk” – under samme bruger-id er registrant af følgendedomænenavne: aah.dk annan.dk arresø.dk dims.dk dimser.dk dungarna.dk dybdahl.dk flashback.dk foedsel.dk foraar.dk fremvis.dk g-net.dk gnet.dk hd-winlog.dk igang.dk julemusik.dk kongehuse.dk midsommer.dk molscript.dk musical.dk mytologi.dk møg.dk pair.dk po.dk remote.dk rigormortis.dk saarup.dk scripting.dk skthans.dk skvsp.dk sæk.dk sårup.dk traditioner.dk var.dk vingborg.dk v-net.dk vnet.dk øllebrød.dk noedebo.dk Sekretariatet har ved opslag påtilfældige af disse domænenavne konstateret, at der i samtlige tilfælde ikke fremkom nogen hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag den 7. oktober 2020 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden under domænenavnet ”ro.dk” er lagretgange i perioden fra den 13. januar 2004 og frem til den 14. februar 2005. Af de lagrede hjemmesider fremgår det, at domænenavnet ”ro.dk” i den pågældende periode har været anvendt til en hjemmeside vedrørende forskellige roklubber. Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.d• den 7. oktober 2020 blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 13.700.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater fremstod ingen med relation til sagens parter, og resultaterne vedrørte bl.a. forskellige ro- og kajakklubber og rejser med fokus på mindfulness. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har etableret og registreret virksomheden RO, der er beskæftiget med forhandling af garn, opskrifter og strikkeudstyr, • at klageren ønsker at benytte domænenavnet ”ro.dk” i forbindelse med sin virksomhed, • at klageren har valgt virksomhedsnavnet RO, da det efter klagerens opfattelse er dækkende for strikke-aktiviteten, og at klageren har købt bistand til markedsføring af sin virksomhed under dette navn, • at klageren har rettet henvendelse til indklagede med forespørgsel om muligheden for overdragelse af domænenavnet ”ro.dk”, men at indklagede har oplyst, at domænenavnet bruges til ”IoT” og ikke er til salg, • at klageren har opfattet indklagedes tilbagemelding som værende ikke-imødekommende, og at klageren derfor har vurderet, at det var mest hensigtsmæssigt at indlede en sag ved klagenævnet, • at indklagede efter klagerens opfattelse kan benytte et hvilket som helst domænenavn til sin virksomhed, og at det ikke er nødvendigt for indklagede at benytte netop domænenavnet ”ro.dk”, som er forbundet til klagerens virksomhed, • at indklagede har registreret en række andre domænenavne, som vil kunne benyttes i forbindelse med indklagedes virksomhed i stedet for domænenavnet ”ro.dk”, • at indklagede har registreret domænenavnet ”ro.dk” i 1998, hvor mange – ifølge klageren – har registreret domænenavne med henblik på senere videresalg, • at klageren har ret til at få overdraget domænenavnet ”ro.dk”, da indklagede ikke reelt benytter dette, • at klageren har valgt virksomhedsnavnet RO ud fra et specifikt koncept om, at håndarbejde skaber ro i sindet og kroppen, • at klageren ikke har registreret et andet domænenavn, og at det af klageren anførte om, at indklagede skulle være registrant af domænenavnet ”rocollection.dk”, således ikke er korrekt, • at klageren har brug for en offentlig og synlig hjemmeside, og at det er af stor betydning for klageren at kunne benytte domænenavnet ”ro.dk”, der netop signalerer konceptet for klagerens virksomhed, og • at domænenavnet på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”ro.dk” har været benyttet i mange år og fortsat benyttes af indklagede, • at flere personer har forsøgt at ”købe” domænenavnet ”ro.dk”, men at indklagede har afvist disse tilbud med henvisning til, at domænenavnet benyttes af indklagede i forbindelse med forskellige projekter, • at klagenævnet tidligere har taget stilling til en sag vedrørende indklagedes registrering af domænenavnet ”ro.dk” i forbindelse med sagen j.nr. 2019-0045, hvor klageren i den pågældende sag ikke fik medhold i sin påstand om overdragelse af domænenavnet, • at indklagede tidligere har modtaget henvendelser fra ro-klubber vedrørende domænenavnet ”ro.dk”, og at indklagede som en service over for disse tidligere har haft en hjemmeside under domænenavnet ”ro.dk” med links til de omhandlede roklubbers hjemmesider, men at hjemmesiden blev ”taget ned”, da indklagede havde brug for at lave en ”lukket hjemmeside”, • at domænenavnet ”ro.dk” har været benyttet af indklagede siden registreringen, men ikke i forbindelse med en offentligt tilgængelig hjemmeside, • at domænenavnet ”ro.dk” fortsat benyttes af indklagede i forbindelse med dennes virksomhed, der primært består i udvikling af software, herunder apps til mobiltelefoner, og at domænenavnet er ”indkodet i en del IoT enheder rundt omkring på nettet”, • at omsætningen i indklagedes virksomhed er under 50.000 kr. årligt, og at virksomheden derfor ikke kræver registrering i Det Centrale Virksomhedsregister, • at klageren ikke har mere ret til domænenavnet end andre virksomheder, hvor ro indgår i virksomhedsnavnet, • at klageren har påbegyndt sin virksomhedår efter, at indklagede registrerede og påbegyndte anvendelsen af domænenavnet ”ro.dk”, • at klageren allerede har et velfungerende domænenavn ”rocollection.dk”, • at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”ro.dk” ikke generer klageren på nogen måde, • at den eneste kommunikation mellem klageren og indklagede er en e-mailkorrespondance, hvor indklagede har afvist at overdrage domænenavnet ”ro.dk”, • at klagerens eneste argument for at få overdraget domænenavnet ”ro.dk” lader til at være et ønske om at starte en virksomhed på grundlag af netop dette domænenavn, og • at der på den baggrund bør ske frifindelse.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”ro.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der er en enkeltmandsvirksomhed registreret under navnet RO med startdato den 1. oktober 2020, driver virksomhed med forhandling af garn, opskrifter og strikkeudstyr og ønsker i den forbindelse at benytte domænenavnet ”ro.dk”. Klageren har i den forbindelse henvist til bl.a., at domænenavnet ”ro.dk” svarer til indklagedes virksomhedsnavn og signalerer konceptet for indklagedes virksomhed. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en naturlig og kommerciel interesse i at kunne anvende domænenavnet ”ro.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”ro.dk” består af et helt almindeligt dansk ord (”ro”), og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede har registreret domænenavnet ”ro.dk” den 18. december 1998. Indklagede har oplyst, at indklagede driver en ikke-registreringspligtig virksomhed, der består i softwareudvikling, og at indklagede i den forbindelse anvender domænenavnet ”ro.dk”. På baggrund heraf finder klagenævnet, at indklagede må anses for at have en anerkendelsesværdig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”ro.dk”. Det forhold, at domænenavnet ”ro.dk” ikke anvendes til en hjemmeside, kan ud fra de foreliggende oplysninger ikke føre til et andet resultat. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”ro.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse i domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”ro.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke i øvrigt foreligger oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”ro.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og idet indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer klagenævnet herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, RO, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.