Afgørelse

bavnehojskolen.dk

Favrskov kommune

MOD

Domain Synergies Limited

28. oktober 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”bavnehojskolen.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en kommune, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Favrskov kommune (CVR-nummer 29189714) med startdato den 1. januar 2007. Favrskov kommune er registreret under branchekode ”841100 Generelle offentlige tjenester” og med bibrancherne ”881010 Hjemmehjælp”, ”852010 Folkeskoler o.lign.” og ”889140 Skolefritidsordninger og fritidshjem”. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Favrskov Kommune har tidligere haft brugsretten til ”bavnehojskolen.dk”, men da medarbejderen på den pågældende skole er stoppet i sin stilling, er der ikke betalt for domænet og der er efterfølgende udløbet. I starten af august vil vi så sikre at domænet fungerer som det skal inden skolestart, og vi opdager at sitet er opkøbt af 3. part firma, som ikke anvender sitet til andet formål end med henblik på et salg af brugsretten til domænet. Hvilket vi ser som en overtrædelse af gældende regler for .dk domæner. [...] Vi, Favrskov kommune, er af den opfattelse, at nuværende registrant overtræder gældende regler: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” Stk. 2. Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Og vi ønsker derfor brugsretten (gen-)overdraget til Favrskov Kommune (FK4435-DK). Det har været af praktiske årsager, at domænet er udgået hos os, og vi ønsker derfor at generhverve brugsretten.” Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren fremlagt følgende udateret skærmprint fra et opslag på domænenavnet ”bavnehojskolen.dk”: Bilag (litreret af sekretariate• er tilsyneladende en udateret udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Ved opslag den 13. oktober 2020 på ”bavnehojskolen.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 11. august 2020: Ved at klikke på linket ”Køb dette domæne” øverst på ovenstående hjemmeside, blev sekretariatet ledt videre til følgende hjemmeside: Sekretariatet har ved opslag den 14. oktober 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er registrant af det omtvistede domænenavn ”bavnehojskolen.dk”. På foranledning af sekretariatet har DK Hostmaster ved e-mail af 14. oktober 2020 oplyst, at indklagede er anført som registrant af yderligeredomænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne: animaks.dk anmelderklub.dk art-design-studio.dk bacons.dk beaverprojects.dk casimia.dk christinanielsenracing.dk copenhagenentertainment.dk den-lille-entreprenoer.dk dragoer-baadelaug.dk fcld.dk flemming-hvid.dk go-away.dk hanschristianrylander.dk harresoekro.dk icarp.dk islamidag.dk keylite.dk klitgaarden-odense.dk maxikasi.dk mobelstrom.dk offshorebase.dk petsilk.dk ridderturnering.dk savingtrust.dk struerlinedance.dk united-karate.dk vrcr.dk worx.dk yellowman.dk Sekretariatet har ved opslag den 14. oktober 2020 påtilfældige af ovenstående domænenavne, som indklagede er registrant af, konstateret, at der i ni tilfælde (”animaks.dk”, ”bacons.dk”, ”fcld.dk”, ”go- away.dk”, ”keylite.dk”, ”petsilk.dk”, ”savingtrust.dk”, ”struerlinedance.dk” og ”worx.dk”) fremkom hjemmesider af samme karakter, som fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”bavnehojskolen.dk” med relaterede links og en opfordring til at købe det pågældende domænenavn. Det sidste domænenavn (”harresoekro.dk”) indeholdt en hjemmeside med forskellige indlæg om bl.a. restauranter i København. DK Hostmaster har ved e-mail af 14. oktober 2020 på foranledning af sekretariatet oplyst, at domænenavnet ”bavnehojskolen.dk” har været registreret af Bavnehøjskolen i perioden fra den 25. maj 1998 og til den 25. juni 2020. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren tidligere har haft brugsretten til domænenavnet ”bavnehojskolen.dk”, men ved en fejl ikke fik betalt for domænenavnet, hvorfor registreringen udløb, • at klageren i august 2020 bliver opmærksom på, at domænenavnet ”bavnehojskolen.dk” er blevet opkøbt af indklagede, • at indklagede ikke anvender domænenavnet til andet formål end med henblik på et salg af brugsretten til domænenavnet, • at dette efter klagerens vurdering udgør en overtrædelse af domænelovens § 25, og • at domænenavnet ”bavnehojskolen.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må lægges til grund, at domænenavnet ”bavnehojskolen.dk” ikke har kommerciel betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Det bemærkes, at indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”bavnehojskolen.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår bl.a.: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af oplysningerne i sagen, at hjemmesiden under domænenavnet ”bavnehojskolen.dk” på nuværende tidspunkt – ud over at indeholde enkelte såkaldte ”relaterede links” – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”, og at man ved at klikke på dette link bliver ledt videre til hjemmesiden www.mydomaincontact.com, hvor det tilsyneladende er muligt at kontakte indklagede med henblik på at byde på domænenavnet. Endvidere fremgår det, at indklagede har registreret et antal domænenavne af forskellig karakter under .dk-internetdomænet og sekretariatets undersøgelser i den forbindelse viser, at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn. På baggrund af det oven for anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”bavnehojskolen.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”bavnehojskolen.dk” registrere, og klageren har desuden været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”bavnehojskolen.dk” skal overføres til klageren, Favrskov kommune. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.