Afgørelse

hundeliv.dk

Hunde-Liv v/Jeanette Nielsen

MOD

Irene Liliekvist

8.januar 2021


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”hundeliv.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænet hundeliv.dk er synonymt med domænet hunde-liv.dk, som er klagerens primære hjemmeside samt firmanavn. Domænet hundeliv.dk er ikke i brug, men ligger under konstruktion. - Bilag 1. Da domænet er synonymt kan det vildlede potentielle kunder til klageren. ... Da domænet ikke er i brug og kun viser en konstruktions-side, kan det være vildledende for potentielle kunder som vil tilgå hunde-liv.dk men glemmer bindestregen og ser en side der ikke kan tilgås. Domænet er ikke i brug, men bliver holdt i warehousing. Domænet er synonymt med klagerens virksomhed og primære hjemmeside, hunde-liv.dk.” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klagerens enkeltmandsvirksomhed, der er registreret med startdato den 10. oktober 2019. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænenavnet har jeg haft siden ca 1997. I forbindelse med at jeg blev syg med stress har hjemmesiden været nedlukket. Som jeg forklarede indklageren, da denne bad om at købe mit domænenavn, er det min hensigt at starte hjemmesiden og min forretning op igen i det små. Mit firma har været kendt med dette domænenavn siden slutningen af 90’erne og er synonymt med mit firma hvorfor det både kan forvirre hunde-liv’s fremtidige kunder samt gøre det besværligt for mig at starte op igen. Spørger man i hundeverden “hvem” hundeliv.dk er vil de fleste, som har bare lidt alder svare med mit navn. Derfor og fordi jeg son nævnt starter op igen, ønsker jeg at beholde domænenavnet hundeliv.dk.” I indklagedes e-mail af 4. september 2020, der er afsendt fra en e-mailadresse knyttet til domænenavnet ”hundeliv.dk”, er bl.a. anført følgende: ”I ovenstående sag har jeg en tilføjelse, hvis dette er muligt. Siden oprettelsen af domænet har jeg anvendt den tilhørende email adresse il@hundeliv.dk på daglig basis og mener hermed, at domænet er i brug. Jeg har søgt info overalt og har ikke kunne finde nogen ”regel” om, at der skal være en aktiv hjemmeside på domænet.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”hunde-liv.dk” har sekretariatet den 17. august 2020 taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet ”hundeliv.dk” den 17. august 2020 har sekretariatet taget følgende kopi, jf. bilag 1: Ved fornyet opslag den 26. november 2020 har sekretariatet taget følgende kopier: DK Hostmaster har oplyst, at indklagede over for DK Hostmaster har angivet en e-mailadresse knyttet til domænenavnet ”hundeliv.dk” som kontaktinformation. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der bl.a. den juli 2012 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”hundeliv.dk”: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens virksomhedsnavn er Hunde-Liv, • at klageren er registrant af domænenavnet ”hunde-liv.dk”, som bruges til klagerens primære hjemmeside, • at domænenavnet ”hundeliv.dk” ikke er i brug, og • at da domænenavnet ”hundeliv.dk” er synonymt med klagerens virksomhedsnavn og domænenavn, kan det vildlede klagerens potentielle kunder.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”hundeliv.dk” har været nedlukket på grund af stress, • at det er indklagedes hensigt at starte hjemmesiden for indklagedes virksomhed op igen på domænenavnet ”hundeliv.dk”, • at indklagedes virksomhed siden slutningen af 1990’erne har været kendt under domænenavnet ”hundeliv.dk”, • at alle i hundeverden, som har en vis alder, forbinder domænenavnet ”hundeliv.dk” med indklagede, og • at indklagedes e-mailadresse er knyttet til domænenavnet ”hundeliv.dk”, og at indklagede anvender denne e-mailadresse dagligt.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”hundeliv.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, st k. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, hvis enkeltmandsvirksomhed har navnet Hunde-Liv, driver virksomhed vedrørende hundetræning og markedsfører sin virksomhed under betegnelsen ”Hunde-Liv” bl.a. på hjemmesiden på domænenavnet ”hunde-liv.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i tillige at kunne disponere over domænenavnet ”hundeliv.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”hundeliv.dk” består af det almindelige ord ”hundeliv”. En sådan betegnelse kan i udgangspunktet anvendes frit, og det må derfor endvidere indgå i denne interesseafvejning, at mange andre end sagens parter, kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede i hvert fald indtil 2012 har haft en hjemmeside på domænenavnet ”hundeliv.dk”, der beskæftigede sig med hundetræning, og at indklagede efter denne klagesags start at begyndt at opbygge en lignende hjemmeside. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede har en e-mailadresse knyttet til domænenavnet ”hundeliv.dk”, og indklagede har oplyst, at hun anvender denne e-mailadresse dagligt. Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”hundeliv.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”hundeliv.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at indklagede registrerede domænenavnet ”hundeliv.dk” mange år forinden klagerens registrerede startdato i Det Centrale Virksomhedsregister. Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”hundeliv.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Hunde-Liv v/Jeanette Nielsen, medhold. 8Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.