Afgørelse

sidekick.dk

Sidekick ApS

MOD

SIDEKICK

10. december 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”sidekick.dk” til klageren. Indklagedes påstand Afvisning/frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Sidekick ApS (CVR-nummer 39280779) med startdato den 25. januar 2018. Selskabet har i perioden fra den 25. januar 2018 og til den 3. juli 2019 været registreret under virksomheds- navnet Sigfredsen IVS. Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”741020 Kommunikationsdesign og grafisk design”. Ifølge klageskriftet markedsfører klageren sin virksomhed under domænenavnet ”sidekickgrafik.dk”. Ved opslag den 12. november 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”sidekickgrafik.dk” er registreret den 11. august 2019, og at domænenavnet er registreret af klageren. Ved opslag den 12. november 2020 på ”sidekickgrafik.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved at klikke på feltet ”Om os” på ovenstående hjemmeside fremkom bl.a. følgende beskrivelse af klagerens virksomhed: ”Hvem er vi? Hos Sidekick lytter vi til dine ønsker og finder sammen ud af den helt rette visuelle identitet til dig og din virksomhed. Selvom vi hovedsageligt løser digitale opgaver, kan vi også klare alt inden for det trykte. Sidekick består af grafisk designer Michael Sigfredsen, der har været i branchen siden 2009. Med hele tre grafiske uddannelser i bagagen og fem år på trykkeri har Michael en dybdegående forståelse og føling med hele designprocessen lige fra idé- og konceptudvikling til selve produktionen og det håndværksmæssige. Hos Sidekick leverer vi altid et smukt, gennemarbejdet produkt, hvor der ligger mange tanker og begrundelser bag hvert enkelt valg i jagten på det rette design til din visuelle identitet, webshop eller hjemmeside. Vi går nemlig skridtet videre end blot “at kaste med farver og skrifttyper” og tager afsæt i, hvad der virker for lige præcis din målgruppe, så du kan trække kunder til din forretning.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Dette klageskrift omhandler domænet www.sidekick.dk, som i øjeblikket ikke er i brug og ikke har været det siden 2016. Jeg har siden 4. juli 2019 drevet virksomhed under navnet Sidekick ApS (se bilag 2,og 4). Hvorfor jeg finder det yderst interessant at drive virksomheden på omtalte domæne, da virksomheden blandt kunder, og i daglig tale går under navnet sidekick. Det er afgørende for min drift at mine kunder og potentielle kunder vil kunne finde mig på Google under det navn de kender, Sidekick. Da domænet er optaget, har jeg midlertidigt måtte anvende sidekickgrafik.dk-domænet, men som ikke er optimalt for virksomhedens image og brand ud ad til. Samtidig kan det skabe forvirring at kunder ikke kan finde min virksomhed under navnet ”Sidekick”. Jeg har i mere end et år tilbudt grafisk arbejde, med afsæt i virksomhedsnavnet, Sidekick og det er min ambition at jeg kan fortsætte og udvikle min nuværende virksomhed under dette navn, da jeg mener det vil harmonere med min profil og image som værende et ”sidekick” for mine kunder til at hjælpe med deres grafiske arbejde og dermed udvikle og øge eksponeringen af disse. Endvidere vil jeg påpege, at den nuværende ejer af domænet sidekick.dk ikke på nuværende tidspunkt driver virksomhed eller har anden synlig interesse i domænet og ikke har haft det siden 2016 jf. CVR-registret (se bilag 1). Men derimod på nuværende tidspunkt har virksomhed under navnet ”frk. sommers køkken” på følgende domæne www.frksommers.dk. Begrundelse (anbringende• at klagernes kommercielle interesser klart overstiger indklagedes interesse i fortsat brug af domænenavnet ”sidekick.dk”, idet indklagede ikke har anvendt domænenavnet aktivt siden 2016 og nu har navnet ”Frk. Sommers Køkken” https://www.frksommers.dk/. at klageren har selskabsnavnet ”Sidekick ApS”. at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”sidekick.dk” til erhverv inden for grafisk arbejde som et ”sidekick” til en profil og identitet, for instanser ud ad til. at indklagede tilsyneladende ikke driver selvstændig erhvervsvirksomhed under pågældende domænenavn. at klagerens forretningskendetegn ”Sidekick” er blevet indarbejdet som et etableret brand i klagerens kundekreds. at indklagede ikke har nogen synlig interesse i domænenavnet ”sidekick.dk”. at klagerens manglende kontrol over domænenavnet ”sidekick.dk” har forhindret klageren i at udvikle en hjemmeside for klageren, hvilket ellers ville være en stor fordel for klageren. at klageren, der primært driver virksomhed via sin hjemmeside, er registrant af ”sidekickgrafik.dk”. at der ikke er nogen forbindelse mellem domænenavnet ”sidekick.dk” og indklagedes virksomhed. at klageren har kunder, som ikke kan finde klageren på søgemaskinen, Google.” Som bilaghar klageren tilsyneladende fremlagt et skærmprint af 24. juli 2020 fra et opslag på www.cvr.dk vedrørende indklagedes virksomhed, jf. nærmere herom nedenfor under sagsfremstillingen. Bilager tilsyneladende et referat af 4. juli 2019 fra en ekstraordinær generalforsamling afholdt i Sigfredsen IVS. Af referatet fremgår det bl.a., at det blev besluttet, at Sigfredsen IVS skulle omregistreres til Sidekick ApS. Bilager et såkaldt sagsresume fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed. Bilager en udskrift af 5. juli 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag(litreret af sekretariate• er en udskrift af 5. august 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed. Ved sekretariatets opslag den 6. august 2020 på ”sidekick.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Sekretariatet har ved fornyet opslag den 12. november 2020 på ”sidekick.dk” taget følgende kopi: Ved at klikke på feltet ”Portfolio” på ovenstående hjemmeside har sekretariatet desuden taget følgende kopi: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Jeg driver virksomheden SIDEKICK på CVR. nr. 29337683 med branchekode ”741020 Kommunikationsdesign og grafisk design”. Det er korrekt, at cvr. nr. kortvarigt har været benyttet til et projekt jeg arbejdede på og bl.a. udførte grafisk design og konceptudvikling for. Dette projekt er nu solgt til Frk. Sommers Køkken ApS og jeg fortsætter med at drive virksomhed med Kommunikationsdesign og grafisk design under navnet SIDEKICK, som jeg har gjort siden 2008. Og som er det navn mine kunder kender mig under og kontakter mig på. www.sidekick.dk har i perioder været under udvikling, men det er aktivt nu. [...] Jeg har drevet virksomheden SIDEKICK siden 2008, hvor jeg med min daværende partner [A] startede reklamebureauet SIDEKICK og registrerede domænenavnet www.sidekick.dk. I 2010 skiltes vores veje og jeg overtog virksomheden SIDEKICK og har drevet den som enkeltmandsvirksomhed under cvr nr. 29337683 lige siden. I 2016 lukkede jeg CVR-nummeret ned, men jeg har udført arbejde under brandet SIDEKICK med mellemrum – se bilag med CV LinkedIn. Og jeg må påpege, at klager driver grafisk virksomhed, som min egen. Og derfor må betegnes som en konkurrent og det kan derfor ikke udelukkes at hensigterne med denne klage er for at lukrere på det brand jeg har bygget op de sidsteår under navnet SIDEKICK.” Som bilag A (omlitreret af sekretariate• har indklagede fremlagt en udskrift af 11. august 2020 vedrørende indklagedes virksomhed. Af udskriften fremgår det, at der er registeret en enkeltmandsvirksomhed i Det Centrale Virksomhedsregister under navnet SIDEKICK (CVR- nummer 29337683) med startdato den 15. juli 2019. Virksomheden er endvidere registreret under branchekode ”741020 Kommunikationsdesign og grafisk design”, og som fuldt ansvarlig deltager i virksomheden er registreret Ditte Sommer. Bilag B (omlitreret af sekretariate• er to udaterede skærmprint fra et opslag på domænenavnet ”sidekick.dk”, hvoraf det ene ser ud som følger: Bilag C (omlitreret af sekretariate• er efter det oplyste en udskrift fra Ditte Sommers profil på LinkedIn. I replikken har klageren anført følgende: ”Som vist på det vedhæftede bilag, ”Bilag– WayBackMachine.jpg” tegnes der et tydeligt billede af at domænet, har lagt tomt hen igennem flere år og at der ikke har været registreret indhold på domænet, siden 2016. Det virker derfor alt for tilfældigt, at man nu pludselig har lagt en ”hurtig” hjemmeside op på domænet, for at bevise at man benytter domænet, der inden vi havde indgivet klagen havde stået tom iår og som med alt sandsynlighed stadig havde stået tom, hvis ikke vi havde indgivet klagen og anklagede var blevet gjort opmærksom herpå. Som tidligere nævnt, ligner hjemmesiden mest af alt en ”hurtig løsning”, for at modbevise at man pludselig er begyndt at benytte domænet igen, set i lyset af den indgivede klage. På bilaget (Bilag– sidekick.dk.jp• fremstår det tydeligt at hjemmesiden skulle hurtigt online. Det afslører eksempelvis hjemmesidens titel (se den rød ramme på bilag 7). Titlen har som regel en sammenhæng til det hjemmesidens indhold afspejler eller hvad man tilbyder sine besøgende på hjemmesiden. Lige nu hedder titlen ”hjemmelavet mad, smager bedst”, hvilket strider meget imod det som sidekick.dk selv nævner de tilbyder deres besøgende. På hjemmesidens topbanner fortæller sidekick.dk selv ret tydeligt, at de tilbyder konceptudvikling, art direction samt grafisk design og intet om hjemmelavet mad. Det er ikke fordi at indklagede ikke ved hvordan dette skal laves, for titlen er mere korrekt udført på indklagedes anden hjemmeside frksommers.dk (se bilagene ”Bilag – ejerskabfrksommers.dk.jpg” og ”Bilag– www.frksommers.dk.jpg”). Ud fra indklagedes online profil på Facebook (se bilag– Facebook profil), fremgår der intet om Sidekick eller grafisk arbejde siden 2016, men derimod lader fokus til at være på Frk. Sommers, hvilket underbygger påstanden om manglende brug og interesse for domænet ”sidekick.dk”. Når der søges på ”Sidekick” på Google, er der intet at finde om indklagede og domænet, sidekick.dk fremgår ikke på nogen af de førstesider i Google, hvorfor der ikke er noget image/renomme at ”stjæle”. Som bilaghar klageren fremlagt et skærmprint fra hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende det omtvistede domænenavn ”sidekick.dk”. Af skærmprintet fremgår det bl.a., at domænenavnet er lagret i altgange i perioden fra den 11. august 2003 og til den 7. oktober 2016. Bilager tilsyneladende et udateret skærmprint fra et opslag på domænenavnet ”sidekick.dk”, hvor klageren tilsyneladende har lavet en fremhævning: Bilager et udateret skærmprint fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”frksommers.dk”. Af skærmprintet fremgår det bl.a., at domænenavnet er registreret den 23. september 2019, og at registranten er Ditte Sommer. Bilager udateret skærmprint fra et opslag på domænenavnet ”frksommers.dk”. Bilager en udskrift fra Facebook (www.facebook.com). I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”Det er korrekt, at mit domæne ikke har været opdateret i et par år og årsagen hertil er dels at min daværende løsning med portfolio blev “slettet” og jeg ved ikke hvorfor...? For jeg er i modsætning til indklagedes påstand om jeg ved “hvordan det laves” hverken website eller SEO- ekspert. Frksommers.dk har været og er et projekt i SIDEKICK regi – og har derfor benyttet sig af platformen Squarespace til at bygge sitet op i. Det er nu overdraget til Frk. Sommers Køkken ApS – og dennes nye platform hos Shopify – og SIDEKICK benytter nu platformen. derfor fremkommer der “rester” fra frksommers.dk – som jeg ikke ved hvordan jeg retter, men som jeg nu er obs på skal rettes til. SIDEKICK er mit levebrød og har været det siden 2008 - med et ganske kort ophold i 2016-17 hvor jeg pga. en fastansættelse ikke måtte beholde min virksomhed. Ikke desto mindre, har jeg kunder og omsætning i SIDEKICK. Dertil kommer at AL min kommunikation til kunder går gennem e-mailen [udeladt]@sidekick.dk og dette har jeg ikke råd til at miste. Mht. kommentaren om jeg på min PRIVATE facebook profil ikke nævner SIDEKICK, så vil jeg blot understrege at det er min private profil. SIDEKICK arbejder primært B2B – og dette bilag har derfor ingen relevans. Jeg vil derfor igen henvise til tidligere uploadede Bilag C (omlitreret af klagenævnet fra bilag 3), CV LinkedIn, fra min professionelle LinkedIn profil, som netop viser at SIDEKICK er mit levebrød - og har været det i sammenlagt overår - og det vil det forhåbentlig også være i mange år fremadrettet. Jeg vil igen fremkomme med mit ønske om en afvisning af klagerens påstand om at klagernes kommercielle interesser overstiger indklagedes interesse i fortsat brug af domænenavnet ”sidekick.dk”. Da klagers påstand om jeg ikke driver selvstændig erhvervsvirksomhed under pågældende domænenavn. Dette er simpelthen ikke korrekt og fremgår tydeligt af mit svarskrift og tilhørende bilag.” Ved opslag den 12. november 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”sidekick.dk”. DK Hostmaster har ved e-mail af 6. august 2020 oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”sidekick.dk” siden den 19. juni 2008. På baggrund af en anmodning fra sekretariatet har DK Hostmaster ved e-mail af 12. november 2020 oplyst, at indklagede ikke er registrant af andre domænenavne end det omtvistede under .dk- internetdomænet. Ved en søgning den 12. november 2020 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at enkeltmandsvirksomheden SIDEKICK (CVR-nummer 29337683) har været registreret under virksomhedsnavnet deeds v/Ditte Sørensen fra den 1. februar 2006 og til den 30. september 2010, under virksomhedsnavnet Sidekick v/Ditte Sørensen fra den 1. oktober 2010 og til den 6. oktober 2010, under virksomhedsnavnet Sidekick fra den 7. oktober 2010 og til den 31. december 2016 og under virksomhedsnavnet Frk. Sommers Køkken fra den 15. juli 2019 og til den 30. juni 2020. Sekretariatet har ved opslag den 12. november 2020 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at indholdet på domænenavnet ”sidekick.dk” er lagret i altgange i perioden fra den 11. august 2003 og til den 7. oktober 2016. Af de lagrede hjemmesider fremgår det bl.a., at det omtvistede domænenavn i hvert fald på flere tidspunkter i 2016 har indeholdt en hjemmeside med anvendelse af betegnelsen ”SIDEKICK” og Ditte Sommers navn. Sekretariatet har således taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret den 28. maj 2016: Ved sekretariatets søgning på ”sidekick” den 12. november 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 71.800, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte to af søgeresultaterne klageren, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De resterendesøgeresultater vedrørte en lang række forskellige produkter mv., herunder en økologisk pre-styling spray, app’en ”Sidekick” i Google Play og en bog af Trey King med titlen ”Sidekick Showdown!”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede ikke har anvendt domænenavnet ”sidekick.dk” aktivt siden 2016 og nu har navnet Frk. Sommers Køkken, • at indklagede dermed ikke har nogen synlig interesse i det omtvistede domænenavn, der har ligget tomt hen gennem flere år, • at der ikke er nogen forbindelse mellem domænenavnet ”sidekick.dk” og indklagedes virksomhed, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”sidekick.dk” har forhindret klageren i at udvikle en hjemmeside på domænenavnet, • at klageren, der primært driver virksomhed via sin hjemmeside, er registrant af domænenavnet ”sidekickgrafik.dk”, • at klageren har selskabsnavnet Sidekick ApS og at klageren ønsker at bruge domænenavnet ”sidekick.dk” til erhverv inden for grafisk arbejde som et ”sidekick” til en profil og identit for instanser udadtil, • at klagerens forretningskendetegn ”sidekick” er blevet indarbejdet som et etableret brand i klagerens kundekreds, • at klagerens kommercielle interesser i domænenavnet ”sidekick.dk” klart overstiger indklagedes interesse i fortsat at råde over domænenavnet, • at det virker alt for tilfældigt, at indklagede nu pludselig har lagt en hjemmeside op på domænenavnet for at bevise, at man gør brug af det, • at selve hjemmeside også bærer præg af at være en alt for hurtig løsning, der skal ses i lyset af den indgivne klage, og • at domænenavnet ”sidekick.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede driver virksomhed under navnet Sidekick med branchekode ”741020 Kommunikationsdesign og grafisk design”, • at det er korrekt, at CVR-nummeret kortvarigt har været anvendt til et andet projekt, som nu er solgt til Frk. Sommers Køkken ApS, • at indklagede derfor fortsætter med at drive virksomhed med kommunikationsdesign og grafisk design under navnet Sidekick, • at indklagede har drevet virksomheden Sidekick siden 2008, hvor indklagede med sin daværende partner startede reklamebureauet Sidekick og registrerede domænenavnet ”sidekick.dk”, • at deres veje skiltes i 2010, hvor indklagede overtog virksomheden Sidekick og siden har drevet den som enkeltmandsvirksomhed under CVR-nummer 29337683, • at indklagede i 2016 lukkede CVR-nummeret ned, men at indklagede har udført arbejde under brandet Sidekick med mellemrum, • at domænenavnet ”sidekick.dk” i perioder har været under udvikling, men at det omtvistede domænenavn nu er aktivt, • at indklagedes kommunikation til kunderne går gennem e-mailadressen [udeladt]@sidekick.dk, hvilken indklagede ikke har råd til at miste, • at klageren driver grafisk virksomhed i lighed med indklagede og dermed må betegnes som en konkurrent, • at det derfor ikke udelukkes, at hensigten med klagen er at forsøge at lukrere på det brand, som indklagede har bygget op gennem de sidsteår, og • at domænenavnet ”sidekick.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”sidekick.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, Sidekick ApS, er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med startdato den 25. januar 2018 under branchekode ”741020 Kommunikationsdesign og grafisk design”. Klageren har i perioden fra startdatoen og frem til den 3. juli 2019 været registreret under virksomhedsnavnet Sigfredsen IVS. Klageren beskæftiger sig efter det oplyste med grafisk arbejde og driver primært sin virksomhed fra domænenavnet ”sidekickgrafik.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i (også) at kunne disponere over domænenavnet ”sidekick.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesse- afvejning må det tillige tages i betragtning, at det omtvistede domænenavn består af den almindelige engelske betegnelse ”sidekick”, der kan oversættes til at være nogens tro ledsager eller følgesvend og således kan anvendes i mange forskellige sammenhænge. Desuden må det indgå i interesseafvejningen, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at gøre brug af domænenavnet ”sidekick.dk” og at betegnelsen ”sidekick” på internettet ikke i særlig grad ses at være forbundet med klageren eller indklagede. Af sekretariatets undersøgelser i sagen fremgår det bl.a., at domænenavnet ”sidekick.dk” umiddelbart efter tidspunktet for klagens indgivelse ikke indeholdt nogen hjemmeside. Efterfølgende er etableret en hjemmeside under det omtvistede domænenavn, hvor indklagede under navnet ”SIDEKICK” tilbyder ”konceptudvikling, art direction og grafisk design”. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at indklagede ikke har en loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”sidekick.dk”. Klagenævnet har ved denne vurdering lagt vægt på navnlig, at oplysninger fra hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• understøtter, at domænenavnet ”sidekick.dk” i hvert fald på flere tidspunkter i 2016 har indeholdt en hjemmeside med anvendelse af betegnelsen af ”SIDEKICK” og navnet på den fuldt ansvarlige deltager i indklagedes virksomhed, Ditte Sommer. Hertil kommer det forhold, at indklagede er registreret under navnet SIDEKICK i Det Centrale Virksomhedsregister og at indklagedes virksomhed ifølge oplysninger fra samme register også har været registreret under det pågældende virksomhedsnavn forud for klagens indgivelse. Af Det Centrale Virksomhedsregister fremgår herudover, at indklagede forud for startdatoen den 15. juli 2019 har drevet virksomhed under samme CVR-nummer med bl.a. virksomhedsnavnet Sidekick i perioden fra den 7. oktober 2010 og til den 31. december 2016. Det ændrer ikke ved den af klagenævnet foretagne vurdering, at det på baggrund af sagens oplysninger må lægges til grund, at indklagede ikke gjorde brug af domænenavnet ”sidekick.dk” på tidspunktet for klagens indgivelse, at indklagede i en periode frem til den 30. juni 2020 har været registreret under virksomhedsnavnet Frk. Sommers Køkken, eller at indklagede ikke nærmere har dokumenteret sin brug af det omtvistede domænenavn i forbindelse med e-mailkommunikation, herunder omfanget af den oplyste brug. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”sidekick.dk” overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af det omtvistede domænenavn ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke er tilvejebragt oplysninger i sagen, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”sidekick.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer klagenævnet herefter følgende 13

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Sidekick ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.