Afgørelse

tdc118.dk

TDC A/S

MOD

Sergi Avaliani

19. november 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”tdc118.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet TDC A/S (CVR-nummer 14773908) med startdato den 14. november 1990. Selskabets formål er at drive kommunikations-, service-, forlags- og medievirksomhed, investering, finansiering, rådgivning, handel samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed, både i Danmark og i udlandet, eventuelt i form af joint ventures med andre danske eller udenlandske selskaber. Selskabet er registreret under branchekode ”611000 Fastnetbaseret telekommunikation” og med bibrancherne ”474200 Detailhandel med telekommunikationsudstyr”, ”612000 Trådløs telekommunikation” og ”682040 Udlejning af erhvervsejendomme”. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”TDC er Danmarks ældste og største telekommunikationsselskab. TDC har en stor portefølje af registreret varemærker. "TDC" er kronjuvelen i denne portefølje og nyder bred beskyttelse inden for telekommunikationsområdet. Som bilagvedlægges dansk varemærkeregistrering. TDC driver en nummeroplysningstjeneste under navnet 118 (oprindeligt det tlf. nr. som man ringede til, når man ledte efter et tlf. nr.). 118 tjenesten er en officiel nummeroplysningstjeneste, som drives i henhold til vilkår defineret af Erhvervsstyrelsen i henhold til Teleloven, som samler alle oplysninger om registreret brugere af tlf. nr. fra alle teleudbydere og udbyder det gratis til almenheden. 118 er selvstændig registreret som varemærke. Som bilag vedlægges dansk varemærkeregistrering. Som bilagvedlægges printscreen fra den officielle 118 tjeneste. Det er uklart, hvad indklagede anvender domænet til, men det fremstår ikke som et anerkendelsesværdigt formål og i hvert fald ikke noget som kan begrunde valget af TDC's velkendte varemærker. Aktiviteten fremstår som en bevidst snyltning på TDC's velkendte varemærker.” Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren fremlagt et skærmprint af 3. august 2020 fra et opslag på domænenavnet ”118.dk”. Bilag(litreret af sekretariate• er en udskrift af 3. juli 2020 fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende dansk varemærkeregistrering VR 2000 01086. Af udskriften fremgår det, at klageren den 28. februar 2000, på baggrund af en ansøgning indgivet den 13. januar 1998, har opnået varemærkeregistrering af ordmærket ”118” omfattende følgende vareklasser: ”09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, apparater og instrumenter til telekommunikationsformål, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretnings- administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder nummeroplysningstjeneste i form af information om nummeroplysningsdata på abonnenter på telenet og teletjenester indeholdende bl.a. navn, adresse, stillingsoplysninger, abonnentnummer og den kategori af tjeneste, abonnentnummeret anvendes til. 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere.” Bilag(litreret af sekretariate• er en udskrift af 3. juli 2020 fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende dansk varemærkeregistrering VR 2001 00367. Af udskriften fremgår det, at klageren den 22. januar 2001, på baggrund af en ansøgning indgivet den 30. november 2000, har opnået varemærkeregistrering af ordmærket ”TDC” i vareklasserne 9, 16, 35-38,og 42. Bilag(litreret af sekretariate• er en udskrift af 3. august 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere ovenfor i sagsfremstillingen. Ved opslag den 16. oktober 2020 på ”tdc118.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved opslag den 5. august 2020: Ved opslag den 16. oktober 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”tdc118.dk”. På foranledning af sekretariatet har DK Hostmaster ved e-mail af 14. oktober 2020 oplyst, at indklagede er anført som registrant af yderligere 130 domænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne: airman.dk bilibi.dk bilke.dk bolka.dk bonaza.dk book2.dk btr.dk carmacoma.dk cyklisterne.dk darkmovies.dk dropdesign.dk facebookd.dk fleegard.dk fromsport.dk gfacebook.dk huskompaniet.dk hvadkosterspidsenafenjetjag er.dk lkrak.dk lrak.dk ludusweb.dk lycamobil.dk madamestoltz.dk marinetrafik.dk ordborgen.dk peugot.dk playbutik.dk reiseplanen.dk reneault.dk risskovtravel.dk rv2.dk scanspeak.dk scheelke.dk solresor.dk sportsmarster.dk talia.dk telefonkatalogen.dk tinglysing.dk tousrus.dk traffik.dk yrno.dk ytv2.dk zizzy.dk aegean.dk biold.dk bioliga.dk bologsiden.dk bondageworld.dk borden.dk bty.dk camparo.dk chefon.dk digitaltinglysning.dk falby.dk gramatip.dk iqtes.dk jenjenhouse.dk jjhouse.dk kikabob.dk lebera.dk line888.dk momando.dk myald.dk newtodanmark.dk nordera.dk novosol.dk oanda.dk peugoet.dk pokec.dk poloniusz.dk prosonic.dk quikpot.dk riddle.dk sangar.dk santader.dk scarpetta.dk seewest.dk sexe.dk sexgirls.dk sexhunter.dk smileaway.dk spingo.dk sportlemon.dk summerfield.dk tiket.dk topky.dk trendyhandy.dk wwwcbb.dk zone4.dk allabolag.dk bilthema.dk broger.dk campusnet.dk emerco.dk emtv2.dk erotikk.dk fckshoppen.dk fysikfaget.dk hubsch.dk justest.dk kalkfrivand.dk kampa.dk kjauktioner.dk massage4you.dk midtspar.dk minitilbud.dk mitkrifa.dk naturemusic.dk nemidnu.dk norwigen.dk odin112.dk parkinsonforeningen.dk parksafe.dk rejserplanen.dk rkd.dk scousen.dk sexabe.dk skrivhurtig.dk speis.dk strofa.dk studie43.dk superbogen.dk svedberg.dk tela.dk tv2mad.dk tv2vejret.dk ultranyt.dk viplay.dk vivino.dk waootv.dk youseewebmail.dk Sekretariatet har ved opslag den 16. oktober 2020 påaf indklagedes domænenavne (”airman.dk”, ”bolka.dk”, ”bonaza.dk”, ”carmacoma.dk”, ”huskompaniet.dk”, ”ordborgen.dk”, ”rv2.dk”, ”camparo.dk”, ”nemidnu.dk” og ”parkinsonforeningen.dk”) konstateret, at der i alle tilfælde fremkom hjemmesider af lignende karakter, som fremkom ved opslag på domænenavnet ”tdc118.dk” med en række ”relaterede links”. Ved sekretariatets søgning på ”tdc 118” den 16. oktober 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 10, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ved en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til tre, idet Google udelod nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignede de viste tre søgeresultater. Af disse tre søgeresultater fremstod alle med relation til klageren. Det bemærkes i tilknytning hertil, at klagenævnet siden 2015 har behandletsager (j.nr. 2020-0169, 2020-0113, 2020-0086, 2020-0025, 2019-0348, 2018-529, 2017- 326, 2017-292, 2017-090, 2015- 146, 2015-119 og 2015-118) vedrørende samme indklagede som i nærværende sag, hvor indklagede havde handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er Danmarks ældste og største telekommunikationsselskab og at klageren bl.a. har registreret varemærket ”TDC”, • at klageren driver en nummeroplysningstjeneste under navnet 118, som drives i henhold til vilkår defineret i henhold til teleloven, • at 118 samler alle oplysninger om registrerede brugere af telefonnumre fra teleudbydere og udbyder det gratis til almenheden, • at klageren har registreret ”118” som et selvstændig dansk varemærke, • at det er uklart, hvad indklagede anvender domænenavnet ”tdc118.dk” til, men at det ikke fremstår som et anerkendelsesværdigt formål, • at indklagedes brug af domænenavnet ”tdc118.dk” fremstår som en bevidst snyltning på klagerens velkendte varemærker, og • at domænenavnet ”tdc118.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”tdc118.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, TDC A/S, er indehaver af varemærkerne ”TDC” og ”118” i flere vareklasser (jf. bilagog 3). Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”tdc118.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”tdc118.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Domænenavnet ”tdc118.dk” er ifølge oplysninger fra DK Hostmasters WHOIS-database registreret af indklagede den 4. juli 2016, og det fremgår af sagens oplysninger, at det omtvistede domænenavn på nuværende tidspunkt anvendes af indklagede i forbindelse med en annonceportal, som omfatter en række såkaldte ”relaterede links”. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at klagenævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet finder som følge heraf og i lyset af sagens omstændigheder i øvrigt, at det kan lægges til grund, at indklagede ikke har nogen legitim interesse i at kunne råde over domænenavnet. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”tdc118.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Klagenævnet træffer i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”tdc118.dk” skal overføres til klageren, TDC A/S. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.