Afgørelse

emb.dk

Nordisk Event

MOD

ELEKTRONIK & MEDIE BUTIKKEN ApS

19. november 2020


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”emb.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”CVR-nummer 28717504 Startdato 01/06 - 2005 Slutdato 05/05 - 2008 ... Vi vil gerne have dette domaine, da vi er ved at starte en virksomhed ved navn Easy Music Booking (EMB) domaine har ikke være aktivt længe, og er ejet af en virksomhed som blev tvangsopløst i 2008.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager udskrift med oplysninger om indklagede, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede har været beskæftiget i branchen vedrørende detailhandel med computere, ydre enheder og software og er blevet tvangsopløst den 5. maj 2008. Ved opslag den 4. august 2020 og igen den 25. oktober 2020 på domænenavnet ”emb.dk” fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der den 7. september 2011 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”emb.dk”: Sekretariatet har ikke kunnet konstatere, at der er arkiveret hjemmesider med reelt indhold efter den 7. september 2011. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er ved at starte en virksomhed med navnet Easy Music Booking (EMB) og ønsker at anvende domænenavnet ”emb.dk” til brug for denne virksomhed, • at domænenavnet ”emb.dk” i lang tid ikke har været aktivt, og • at indklagede blev tvangsopløst i 2008. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den særligt anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i medfør af § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst at være i gang med at starte en virksomhed med navnet Easy Music Booking, som forkortes EMB, og at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”emb.dk” til brug for denne virksomhed. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”emb.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”emb.dk”. Efter 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Domænenavnet ”emb.dk” svarer til forkortelsen af indklagedes navn, Elektronik & Medie Butikken ApS. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede tidligere i perioden 2005 til 2008 har været registreret som en aktiv virksomhed, der beskæftigede sig med computere og elektronik, og at indklagede blev tvangsopløst den 5. maj 2008. Det fremgår endvidere, at der på hjemmesiden på domænenavnet ”emb.dk” indtil 2011 har været en hjemmeside, der fremstod som en webshop, der udbød produkter vedrørende tv-udstyr, computere og elektronik. Klagenævnet kan konstatere, at der på Internet Wayback Machine ikke er arkiveret hjemmesider med reelt indhold på domænenavnet ”emb.dk” siden september 2011. Klagenævnet lægger derfor bevismæssigt til grund, at indklagede registrerede domænenavnet til brug for en webshop, men at indklagede efter indklagedes tvangsopløsning i 2008 og senest i 2011 ikke har haft intentioner om at anvende domænenavnet til en webshop vedrørende elektronik og medier. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”emb.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 5

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”emb.dk” skal overføres til klageren, Nordisk Event. Overførslen gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.