Afgørelse

standley.dk

Standley LeanBag ApS

MOD

Research and Dev IVS

23. oktober 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”standley.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Standley LeanBag ApS (CVR-nummer 40315721) med startdato den 5. marts 2019. Selskabet er registeret under branchekode ”741010 Industriel design og produktdesign”, og selskabets formål er at drive virksomhed med produktion, salg og markedsføring og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. Det fremgår endvidere, at Joachim Harding Spangsberg er registreret som selskabets reelle ejer, og at Muri Holding ApS er registreret som stifter af selskabet og med samme adresse som indklagede. Af registreringshistorikken fremgår det bl.a., at Muri Holding ApS og Murad Hamad Mahmoud er fratrådt som henholdsvis legal og reel ejer af selskabet med afhændelsesdato den 1. april 2020. Sekretariatet har ved opslag den 4. september 2020 i Det Centrale Virksomhedsregister på Research and Dev IVS konstateret, at indklagede er registreret med navnet Research and Dev under konkurs med konkursdekret afsagt den 24. april 2020. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klager erhvervede den 31. marts 2020 samtlige indklagedes ejerandele i Standley LeanBag ApS. Standley LeanBag ApS sælger rygsække med indbyggede siddepuder, der markedsføres under mærket 'Standley'. Som led i overdragelsen af selskabet, anmodede klager om, at domænet standley.dk blev overdraget fra indklagede til klager. I e-mail af 15. juni 2020, fremlagt som bilag 1, meddelte klager indklagedes advokat, Samer Abou Taha, at domænet standley.dk skulle overdrages som en del af erhvervelsen af indklagedes ejerandele i Standley LeanBag ApS. I e-mail af 16. juni 2020, fremlagt som bilag 2, meddelte indklagedes advokat, Samer Abou Taha, at indklagede ikke havde nogen indsigelser mod overdragelsen af domænet, standley.dk. I e-mail af 21. juli 2020, fremlagt som bilag 3, rykkede klager indklagedes advokat for overdragelsen af domænet standley.dk, med henvisning til indklagedes ovennævnte e-mail af 16. juni 2020. Klager gav indklagede dage til at effektuere overdragelsen af domænet standley.dk, men klager kunne den 30. juli 2020 konstatere, at dette endnu ikke var sket. På baggrund af ovenstående, har klager set sig nødsaget til at anlægge nærværende klagesag mod registranten. [...] Domænet standley.dk er overdraget fra indklagede til klager i sammenhæng med klagers erhvervelse af indklagedes ejerandele i Standley LeanBag ApS. Indklagede har erklæret sig enig i, at domænet standley.dk skal overdrages til klager og har jf. det fremlagte bilag ligeledes erklæret, at indklagede ikke havde nogen indsigelser herimod. På trods af indklagedes ovennævnte tilkendegivelser, har indklagede ikke effektueret overdragelsen af domænet standley.dk inden for den af klager fastsatte frist, hvilket har nødvendiggjort nærværende klage. Som følge heraf, skal Klagenævnet træffe afgørelse om, at domænet standley.dk skal overdrages fra indklagede til klager.” Bilagfremstår som en e-mail af 15. juni 2020 fra klagerens advokat til indklagedes advokat, hvoraf bl.a. følgende fremgår: ”Beløbet er overført. Vi har i øvrigt konstateret, at Muri også har registreret standley.dk. Det skal vi selvfølgelig have overdraget som en del af handlen, og Emil vil sørge for det. For så vidt angår Muris tidligere ansættelse som direktør, er vi af den opfattelse, at det mellem parterne var aftalt, at han fratrådte samtidig med overdragelsen, hvilket også understreges af det forhold, at han af egen drift ikke mødte i virksomheden efter overdragelsesdagen.” Bilagfremstår som en e-mail af 16. juni 2020 fra indklagedes advokat til klagerens advokat, hvoraf bl.a. følgende fremgår: ”I forhold til domænet har vi ingen indsigelser. For så vidt angår selskabsændringer har jeg vedhæftet beskyttelseskoden, så ændringer kan ske [...].” Bilagfremstår som en e-mail af 21. juni 2020 fra klagerens advokat til indklagedes advokat, hvoraf bl.a. følgende fremgår: ”I forlængelse af vores tidligere korrespondance har jeg indgivet stævning og klageskrift, da der ikke har kunnet opnås enighed om behandlingen af de samlede krav ved domstolene. De har tidligere erklæret dem enig i, at domænet standley.dk skulle overdrages, men dette er endnu ikke sket. Hvis overdragelsen ikke er effektueret inden dage fra dato, vil være nødsaget til at tage retslige skrift også vedrørende dette spørgsmål. [...]” Bilag(litreret af sekretariate• er en kopi af en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren. Ved opslag den 5. august 2020 på ”standley.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 3. september 2020: Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”standley.dk”. Ved e-mail af 3. juli 2020 har DK Hostmaster oplyst til sekretariatet, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”standley.dk”.” siden den 11. oktober 2017. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren, Standley LeanBag ApS, driver virksomhed inden for salg af rygsække med indbyggede siddepuder, der markedsføres under betegnelsen Standley, • at klageren den 31. marts 2019 erhvervede samtlige af indklagedes ejerandele i klagerens selskab, • at det indgår i aftalen om erhvervelsen af indklagedes ejerandele i klagerens selskab, at domænenavnet ”standley.dk” skal overdrages fra indklagede til klageren, • at klageren ved e-mail af 15. juni 2020 meddelte indklagedes advokat, at domænenavnet ”standley.dk” skulle overdrages som led i erhvervelsen af indklagedes ejerandele i klagerens selskab, og at indklagedes advokat ved e-mail af 16. juni 2020 meddelte klageren, at indklagede ikke havde indsigelser mod overdragelsen af domænenavnet ”standley.dk”, • at klageren ved e-mail af 21. juni 2020 har rykket indklagedes advokat for overdragelse af domænenavnet ”standley.dk” og i den forbindelse givet en frist på syv dage til at gennemføre overdragelsen, • at indklagede ikke har overdraget domænenavnet ”standley.dk” til klageren, hvilket er baggrunden for klagen i denne sag, og • at domænenavnet ”standley.dk” på den baggrund skal overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Det følger endvidere af den nævnte bestemmelse, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Nævnet har i den foreliggende sag funder anledning til også at bringe denne del af bestemmelsen i anvendelse. Klageren har som begrundelse for sin påstand om overførsel af domænenavnet ”standley.dk” anført, at det i forbindelse med en aftale mellem klageren og indklagede om overdragelse af indklagedes ejerandele i klagerens selskab indgår, at indklagede skal overdrage registreringen af domænenavnet ”standley.dk” til klageren. Klageren har i den forbindelse fremlagt en e-mailkorrespondance fra den 15.-21. juni 2020 (sagens bilag 1-3) mellem – ifølge det oplyste – klagerens og indklagedes advokater, som ses at bekræfte dette. På baggrund af sagens oplysninger finder klagenævnet at kunne lægge til grund, at der er indgået en aftale mellem klageren og indklagede om overdragelse af domænenavnet ”standley.dk” til klageren, og at klageren således må anses for at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn. Det følger heraf, at klageren kan kræve registreringen af domænenavnet ”standley.dk” overført til sig. På denne baggrund finder klagenævnet, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”standley.dk” samt undladelse af at overføre domænenavnet ”standley.dk” til klageren indebærer en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. Klagenævnet skal bemærke, at nævnet ikke herved har taget stilling til klagerens interesse i domænenavnet ” standley.dk” i forhold til eventuelle tredjeparter, som kan have en anerkendelsesværdig interesse i at råde over det pågældende domænenavn. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”standley.dk” skal overføres til klageren, Standley LeanBag ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klagerenTest et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.