Afgørelse

lillea.dk

Monica Klein Plambech

MOD

Line Felicia Haunstrup Andreasen

23. oktober 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”lillea.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har startet en virksomhed, Lille A (bilag1), hvor jeg syr tilbehør til babyer. Jeg opdagede at der var en hjemmeside med domænet Lillea.dk, men at der ikke havde været aktivitet siden starten af 2019. I løbet af sommeren opdagede jeg, at hjemmesiden var inaktiv (bilag 2). Jeg fandt frem til at Line er ejer af domænet og at hun også har et andet domæne i eget navn. På dette domæne, kan man finde samme billeder som på lillea.dk, så jeg troede at hun havde flyttet indholdet over på et nyt domæne. Den 22. Juli tager jeg kontakt til Line for at spørge om jeg må købe domænet Lillea.dk af hende (bilag 3). Den 29. svarer Line at hun ikke er afklaret om hun vil fortsætte sit projet med domænet, men at jeg kan købe det for 5000kr. (bilag 4), hvilket jeg afviser. Jeg har gjort Line opmærksom på at jeg vil oprette en klagesag vedrørende domænet. ... Jeg mener at jeg bør overtage og bruge domænet Lillea.dk, da jeg er den eneste der har registreret Lille A hos CVR. Derudover har der ikke været aktivitet på Lillea.dk siden starten af sidste år og hjemmesiden er nu blevet lukket ned. Min virksomhed er aktiv, jeg har kunder, og jeg mangler en platform at sælge mine produkter fra. Hvis mine kunder søger efter Lillea.dk, møder de en inaktiv hjemmeside. Så vidt jeg kan læse mig til, er det ulovligt at handle lukrativt med dk domæner. Jeg spurgte Line om jeg måtte købe domænet (ikke hele hjemmeside• og Line ville gerne sælge det for 5000kr. Hun har muligvis tænkt, at det er attraktivt for mig at have domænet der passer til mit firmanavn. Da jeg gjorde opmærksom på at det var ulovligt og at jeg gerne ville købe domænet til hendes købspris, afslog hun (bilag 5).” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra det Centrale Virksomhedsregister, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er indehaver af en enkeltmandsvirksomhed med navnet ”Lille A”, der er registreret med startdato den 3. maj 2020. Bilag fremstår som skærmprint med gengivelse af en Messenger-besked af 20. juli 2020 fra klageren til indklagede, hvori klageren anmoder om at overtage domænenavnet ”lillea.dk”. Bilag fremstår som skærmprint med gengivelse af en Messenger-besked fra indklagede til klageren, hvori indklagede bl.a. anfører følgende: ”... Men sjovt, at du er faldet for det samme navn til din biks... Pga. nyt arbejde, har jeg sat mit projekt lidt på standby. Jeg var i gang med nogle grafiske projekter til børneværelset, som du måske også har luret på Instagram: lille_a_dk. Og jeg er sådan lidt vaklende i forhold til at overdrage dig domænet, da jeg har bygget en hjemmeside op omkring det, og lagt meget tid i logoskabelse osv. – det ved sikkert selv, hvor mange timer der ligger i den slags. Så jeg er landet på, at hvis jeg skal overdrage dig domænet, skal det være fordi jeg sælger det til dig, og det vil jeg have 5000 kr. for. Ellers kan det bedre betale sig for mig at holde fast på det, da det som sag ikke er et lukket projekt... Det håber jeg du forstår, selvom det kan synes som mange penge at forlange, men tid er også værdifuld...” Bilag fremstår som skærmprint med gengivelse af en Messenger-besked mellem klageren og indklagede, hvori klageren bl.a. gør gældende, at en evt. sag mellem parterne for Klagenævnet for Domænenavne om domænenavnet ”lillea.dk” sandsynligvis vil falde ud til klagerens fordel, og indklagede svarer, at hun ikke er interesseret i at sælge domænenavnet. Ved opslag på domænenavnet ”lillea.dk” den 31. juli 2020 og igen den 20. september 2020 har sekretariatet konstateret, at der ikke fremkommer en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 2. Ved en søgning i Google den 20. september 2020 på ”lille a” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 22.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater fremstod ingen umiddelbart som vedrørende sagens parter. De fleste af disse søgeresultater vedrørte omtale af en person fra det københavnske bandemiljø, der kendes som ”Lille A”, samt en dokumentarfilm om det københavnske bandemiljø. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er indehaver af en virksomhed, der hedder ”Lille A”, og producerer tilbehør til babyer, • at hjemmesiden på domænenavnet ”lillea.dk” er inaktiv, og • at indklagede efter klagerens henvendelse oplyste, at hun ikke var afklaret med hensyn til, om hun ville fortsætte sit projekt på domænenavnet ”lillea.dk”, men at klageren kunne købe domænenavnet for 5.000 kr. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i klagen i medfør af § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er indehaver af en virksomhed, der hedder ”Lille A”, og som beskæftiger sig med produktion af tilbehør til babyer. På den anførte baggrund har klageren en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”lillea.dk” Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”lillea.dk” består af en sammenstilling af det almindelige danske ord ”lille” og bogstavet ”a”. Alle kan i udgangspunktet frit anvende sådanne almindelige betegnelse Det må derfor endvidere indgå i denne interesseafvejning, at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede har registreret domænenavnet ”lillea.dk” til brug for et grafisk projekt vedrørende børneværelser, og at indklagede på grund af nyt arbejde har sat projektet i bero, men at projektet stadig er aktuelt. Det fremgår endvidere, at indklagede har oplyst, at indklagede har opbygget en hjemmeside til domænenavnet ”lillea.dk” og har brugt meget tid på at lave logo til dette projekt, jf. bilag 4. Da klagenævnet ikke har grundlag for at tilsidesætte de oplysninger, der er fremkommet om indklagedes projekt, finder klagenævnet, således som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, at indklagede har en interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. Det forhold, at indklagede har overvejet at overdrage domænenavnet til klageren mod betaling af 5.000 kr., kan ikke føre til andet resultat. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Klagenævnet bemærker endvidere, at indklagede registrerede domænenavnet ”lillea.dk” tidligere end klagerens registrerede startdato i Det Centrale Virksomhedsregister den 3. maj 2020. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af ”lillea.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Monica Klein Plambech, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.