Afgørelse

utc.dk

Johan Østergaard Thomsen

MOD

Ruslan Melnikov

10. december 2020


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”utc.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Principalt: Afvisning. Subsidiært: Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”1/8-2019 kl. ca. 10:00: Jeg forsøger at anskaffe domænet utc.dk ved køb hos GratisDNS.dk. Domænet er ledigt på daværende tidspunkt, og jeg modtager en automatisk bekræftelse for købet hos GratisDNS (bilag 1). 2/8-2019 kl. 09:14: Da registreringen af domænet stadig ikke er gennenført, henvender jeg mig til GratisDNS support. Her får jeg at vide, at en anden registrant desværre har været hurtigere end mig. (bilag 2). Jeg kigger på utc.dk flere gange i løbet af de efterfølgende måneder i 2019, men der bliver ikke lagt noget op på adressen. Herefter ærgrer jeg mig, men beslutter at lægge det på hylden. I går (28/7-2020) besøger jeg adressen igen og ser "This premium domain name is available for purchase!" og "Make an offer". Jeg har taget et screenshot i tilfælde af, at det bliver taget ned igen (bilag 3). Jeg kan desuden se i WHOIS, at det er den samme registrant som købte domænet "for næsen af mig" sidste år. ... Jeg ærgrer mig over, at en anden fik domænet, da jeg godt kunne have tænkt mig at lave en hjemmeside om tidszoner på domænet - på rent hobbyplan, ikke noget stort og vigtigt og slet ikke kommercielt. Jeg køber efterfølgende utz.dk, men det er ikke lige så god en adresse, så jeg føler ikke den store trang til at realisere min idé her. Jeg er fortsat interesseret i utc.dk. Domænet er i dag tydeligvis "Warehouset" og sat til salg for profit af en virksomhed/person i udlandet. Udover at det givetvis er ulovlig anvendelse af et dk-domæne, støder det desuden min retfærdighedsfølelse og giver mig lyst til i det mindste at forsøge at få domænet frigjort til legitime aktiviteter.” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af e-mail af 1. august 2019 fra GratisDNS.dk til klageren, hvori bl.a. meddeles følgende: ”Modtaget forudbetaling til bestillingsnummer: 1136816 (utc.dk)”. Bilager kopi af e-mailkorrespondance af 1. og 2. august 2019 mellem GratisDNS.dk og klageren, hvori førstnævnte bl.a. meddeler følgende: ”Det ser desværre ud til at en anden person var hurtigere til at registrere domænet. Jeg har derfor annulleret din bestilling i vores system. Når man bestiller et .dk domæne, har registrantendage til at godkende DK-Hostmasters betingelser. Domænet er reserveret i dedage, men dette fremgår ikke af WHOIS, eller hvis vi tjekker om det er ledigt. Først når man godkender deres betingelser bliver domænet registreret og fremgår af WHOIS. Personen, der har registreret domænet, har derfor formentligt bestilt det før du gjorde.” Bilagfremstår som skærmprint, der angiver, at domænenavnet ”utc.dk” er udbudt til salg. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”I registered this domain utc.dk about a year ago, purchasing it at GoDaddy.com, one of the top registrars, authorized to sell .dk domains (see Exhibit A). There were no issues during the purchase process, as this domain was available for registration for anyone interested in it. I had no evil intentions as for how to use this domain. Later I got email from DK Hostmaster prompting me to finalize the registration which I did and received confirmation in next email dated August 1st, 2019 (see Exhibit B). ... I should succeed in this case, since all my actions were completely legal/appropriate/correct and done in the manner expected from a person registering new domain. I understand the Complainant has paid for backordering service to his registrar in order to buy this domain when it becomes available for registration, though it does not give him right to claim the domain or be accusing me - a lawful owner of the domain – in “illegal use” (“Udover at det givetvis er ulovlig anvendelse af et dk-domæne” – from his statement). This domain is expiring soon, and I believe it is my right to renew it or let it expire. I have never met this individual/(Complainan• nor was I planning to contact him in any way with any purpose. I wish him well.” Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af e-mail af 31. juli 2019 fra GoDaddy, som indeholder en ordrebekræftelse fra virksomhed GoDaddy vedrørende registrering af domænenavnet ”utc.dk”. Bilag B er kopi af meddelelse fra DK Hostmaster, om at domænenavnet ”utc.dk” er registreret ved aftale af 2. august 2019. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Indklagede skriver, at han har anskaffet domænet på lovlig vis, samt at han – på daværende tidspunkt - ingen onde hensigter havde ifht. brug af domænet. Disse forhold betvivler jeg ikke. Når jeg i klageskriftet skriver: "... at det givetvis er ulovlig anvendelse af et dk-domæne", er det fordi jeg mener domænet i dag er anvendt alene med videresalg for øje (se klageskriftets bilag 3). Dette mener jeg strider mod "god domæneskik". Hvorvidt jeg er berettiget til direkte transfer af domænet, såfremt jeg skulle få medhold, ved jeg ikke. Men jeg ved, at jeg ikke selv påtænker at anvende domæner til warehousing/videresalg.” Bilager skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”domainnow.net”, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”utc.dk” er udbudt til salg. Ved opslag på domænenavnet ”utc.dk” har sekretariatet den 29. juli 2020 taget følgende kopi, jf. bilag 3: Ved fornyet opslag den 31. oktober 2020 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Ved søgning på domænenavnet ”utc.dk” på hjemmesiden ”domainnow.net” den 31. oktober 2020 fremkom følgende hjemmeside, der giver mulighed for at afgive tilbud på domænenavnet ”utc.dk”: Ved aktivering af linket ved teksten ”Make an offer” fremkom følgende hjemmeside, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”utc.dk” er udbudt til salg, jf. bilag 4: Ved opslag på hjemmesiden ”Wikipedia.org” har sekretariatet konstateret, at ”UTC” er verdens primære internationale tidsstandard til brug for regulering af ure og klokkeslæt, og at forkortelsen ”UTC” er et kompromis mellem de mere direkte forkortelser for den engelske betegnelse Coordinated Universal Time ("CUT") og den franske betegnelse Temps Universel Coordonné ("TUC"). Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at der ikke har været nogen aktivitet i forbindelse med domænenavnet ”utc.dk”, • at domænenavnet ”utc.dk” har været udbudt til salg, • at domænenavnet ”utc.dk” er registreret alene med henblik på videresalg, • at indklagede har registreret og anvendt domænenavnet ”utc.dk” i strid med god domænenavnsskik, og • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”utc.dk” til en hjemmeside om tidszoner som en hobbyaktivitet.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede registrerede domænenavnet ”utc.dk”, da det var ledigt, • at indklagede ikke har planer om at anvende domænenavnet ”utc.dk” i ond tro, og • at indklagede ikke har foretaget sig noget ulovligt i forbindelse med registreringen af domænenavnet ”utc.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Da klageren har oplyst, at domænenavnet ”utc.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indledningsvis bemærkes, at klagenævnet ikke finder, at der af indklagede er oplyst omstændigheder, som kan føre til en afvisning af sagen. Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”utc.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår bl.a.: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmesiden på domænenavnet ”utc.dk” i hvert fald i juli 2020 indeholdt en opfordring til at give et købstilbud på domænenavnet. Det fremgår endvidere, at der for øjeblikket ikke fremkommer en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”utc.dk”, men at domænenavnet udbydes til salg på hjemmesiden ”domainnow.net. På denne baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg af det pågældende domænenavn. Indklagede har ikke oplyst, at indklagede skulle have planer om brug af domænenavnet ”utc.dk”, eller at indklagede på anden måde skulle have en interesse i domænenavnet ”utc.dk”. Det fremgår endvidere ikke i øvrigt af sagens oplysninger, at indklagede skulle have en sådan interesse. Klagenævnet finder ikke, at indklagede herved har afkræftet den nævnte formodning. Klagenævnet lægger på den baggrund bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”utc.dk” skal overføres til klageren, Johan Østergaard Thomsen. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.