Afgørelse

holstebro-biludlejning.dk

Holstebro Biludlejning ApS

MOD

AUTOCENTRET A/S

10. december 2020


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnene ”holstebro-biludlejning.dk” og ”holstebrobiludlejning.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskrifterne er bl.a. anført følgende: ”6. marts 2020 Stiftedes selskabet Holstebro Biludlejning ApS Selskabet har endvidere binavnene holstebro-biludlejning.dk Aps samt Holstebro Flyttebilsudlejning ApS. 13. marts 2020 E-mail sendes til registranten med anmodning om overdragelse af domænet. I skrivende stund har jeg fortsat ingen reaktion modtaget. (Bilag 4) 13. marts 2020 Der sendes fra DK-Hostmasters hjemmeside også besked til registranten af domænet. I skrivende stund, har jeg fortsat intet hørt fra registranten. (Bilag 5) 14. marts 2020 Indklagede besvarer ikke mine to henvendelser, men bestiller i stedet straks domænet holstebrobiludlejning.dk som ligeledes krænker vores navn. (Bilag 3) Domænenavnet er ikke i aktiv anvendelse af registranten og har ikke været det i perioden 6. marts 2020 til d.d. (Bilag 2) ... Holstebro Biludlejning ApS har det omstridte domænenavn registreret som binavn. (Bilag 1) Domænenavnet vil være naturligt for Holstebro Biludlejning ApS da det matcher vores firmanavn. Anvendelse af domænenavnet af registranten, som også opererer indenfor biludlejning/trailerudlejning, vil kunne medføre misforståelser i forhold til Holstebro Biludlejnings kunder. Registranten har i dag ikke en hjemmeside på domænenavnet, i stedet får man en fejlside hvis man forsøger at tilgå holstebro-biludlejning.dk. Registranten har i stedet for at besvare vores henvendelse vedr. overdragelse, i stedet indkøbt yderligere et domænenavn som krænker vores firmanavn og forretning. ... Det gøres gældende at indklagede har ageret i ond tro, ved registreringen af domænenavnet den 14. marts 2020, ved at registrere domænet straks indklagede havde modtaget besked om at vi ønskede at få overdraget domænet holstebro-biludlejning.dk. ... Ifølge udskrift fra cvr.dk har indklagedes virksomhed ikke et firmanavn eller binavn registreret, som minder om domænenavnet eller vores firmanavn. (Bilag 8) Det bemærkes at der på indklagedes adresse ej heller reklameres med "Holstebro Biludlejning" eller domænenavne der minder om vort firmanavn. Vi har p.t. ikke en hjemmeside til virksomheden og mangler derfor alvorligt domænenavnet som matcher vort firmanavn, for at sikre at vores gentagende kunder, nemt kan finde vores virksomhed og leje igen.” Som bilagoghar klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 5. marts 2020 og har fået registreret binavnet Holstebro-biludlejning.dk ApS. Bilag er skærmprint fra en hjemmeside på domænenavnet ”comasys.dk”, der indeholder meddelelsen ”Desværre kan vi ikke finde siden”. Bilagoger kopi af e-mail af 13. marts 2020 fra klageren til indklagede, hvori klageren anmoder indklagede om at overdrage domænenavnet ”holstebro-biludlejning.dk” til klageren. Bilagoger kopi af e-mailkorrespondance af 13. marts, 28. juli og 29. juli 2020 mellem klageren og indklagede vedrørende domænenavnene ”holstebro-biludlejning.dk” og ”holstebrobiludlejning.dk” Bilag er skærmprint, hvoraf fremgår, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”autocentret-as.dk”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Autocentret A/S (herefter ”virksomheden” og ”Autocentret A/S”) modtog d. 13-03-2020 en anmodning om overdragelse af rettighederne til domænenavnet: ”Holstebro-biludlejning.dk” og efterfølgende ”Holstebrobiludlejning.dk” til den nystartede virksomhed ”Holstebro- biludlejning ApS” med CVR-nummer: 41221135 (med opstart fra d. 03-03-2020). Biludlejningsvirksomheden ”Autocentret-Biludlejning” blev d. 01-05-2000 købt af den nuværende direktør Per Toft (se Bilag A - Købekontrakt), som d. 01-01-2006 ændrede virksomhedsformen og navnet til ”Autocentret A/S”. I 2013 blev virksomheden udvidet, da Per Toft tilkøbte yderligere en biludlejningsforretning (Holstebro Biludlejnin• af Jens Christian hvor det omtalte domænenavn ”holstebrobil-udlejning.dk” fulgte med. Domænet blev oprettet d. 13-01-2003, og har siden 2013 været registreret under Autocentret A/S (se Bilag B - Rettigheder til holstebro-biludlejning.dk). Autocentret A/S beskæftiger i dag bil- og trailerudlejning, salg, dækcenter og autoværksted. Autocentret A/S er en juridiske person og domænenavnet ”Holstebro-biludlejning.dk” bliver dermed udelukkende anvendt til erhvervsmæssig aktivitet. Der er tale om en sund virksomhed som til dagligt drives af direktøren Per Toft. Virksomheden har i altansatte. Autocentret A/S har tilknyttet et beskyttet logo/varemærke der er designet af Per Toft. Varemærket viser at der er tale om en biludlejningsvirksomhed. (se Bilag C - Logo). Rettighederne til varemærket blev stiftet ved ibrugtagning. Det andet domænenavn som klageren henviser til er ”Holstebrobiludlejning.dk”. Domænenavnet blev registrerede under Autocentret A/S d. 14-03-2020, med den begrundelse, at det er nært beslægtet med ”Holstebro-biludlejning.dk”. Afslutningsvis har Autocentret A/S, dennes ansatte eller bestyrelse ikke forinden henvendelsen d. 13-03-2020 haft kendskab til det nystartede anpartsselskab ”Holstebro Biludlejning ApS”. Det fremgår af hjemmesiden ”one2movebiludlejning.dk” at virksomheden ”Holstebro biludlejning ApS” markedsfører og bedriver sit virke som biludlejningsfirma igennem denne hjemmeside. ... Det er Autocentrets A/S`s påstand om frifindelse, da virksomheden jf. ovenstående har drevet biludlejning i Holstebro siden 2000, og haft rettighederne til ”Holstebro-biludlejning.dk” de senesteår. Yderligere er det Autocentret A/S`s påstand om frifindelse vedrørende domænenavnet ”Holstebrobiludlejning.dk” med samme begrundelse som ovenstående. Det hævdes endvidere at være uvedkommende for sagens udfald, at domænet blev registreret d. 14-03-2020, da navnet må anses at være nært beslægtet med det registrerede domænenavn i 2013. Yderligere er det bemærkelsesværdigt, at klager vælger at registrere en ny virksomhed som er nært beslægtet til et allerede eksisterende domænenavn, og at vedkommende i denne sammenhæng ikke vælger at registrere det dengang ”ledige” domænenavn ”holstebrobiludlejning.dk”, men i stedet vælger at indgive en klagesag mod Autocentret A/S. Afslutningsvis forekommer det endvidere bemærkelsesværdigt, at ”Holstebro biludlejning ApS” ønsker at registrer sig under de omtalte domænenavne, da de driver biludlejningsvirksomheden igennem selskabet One2move som anvender et fælles domænenavn for alle underliggende virksomheder herunder ”one2movebiludlejning.dk”.” Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af uddrag af ”Købsaftale” af 1. maj 2000 mellem Autocentret og Per Toft. Bilag B fremstår som kopi af e-mailkorrespondance af 27. august 2020 mellem DK Hostmaster og indklagede, hvori DK Hostmaster oplyser, at indklagede er blevet registrant af domænenavnet ”holstebro-biludlejning.dk” den 18. februar 2013. Bilag C er kopi af logo, der indeholder teksten ”Autocentret A/S. Biludlejning. Trailercenter. Dækcenter”, der bl.a. anvendes på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”autocentret- biludlejning.dk”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Det af indklagede fremsendte svarskrift giver alene anledning til præcisering af at Holstebro Biludlejning ApS, driver og ønsker at udvide virksomheden ud over gennem one2movebiludlejning.dk. Det er her uheldigt for klager, at indklagede anvender domænenavne som kan forveksles med vort firma. Det bemærkes at indklagede ikke anvender domænenavnene, at indklagede har erhvervet holstebrobiludlejning.dk i ond tro samt at indklagede ingen steder annoncerer navnet Holstebro biludlejning, holstebro-biludlejning.dk eller holstebrobiludlejning.dk på indklagedes domicil, men alene opererer under navnet autocentret. Jeg er ikke umiddelbart i området de kommende uger, men skulle dette faktum bestrides af indklagede, vil vi fremsende billeddokumentation for påstanden. Jeg skal hermed bede ankenævet behandle klagen, idet indklagedes indlæg, på ingen måde, ændrer ved sagens reelle indhold.” Ved opslag på domænenavnet ”holstebro-biludlejning.dk” den 30. juli 2020 og igen den 8. november 2020 blev viderestillet til domænenavnet ”comasys.dk”, hvorfra har sekretariatet taget følgende kopi, jf. bilag 2: Ved opslag på domænenavnet ”holstebrobiludlejning.dk” den 30. juli 2020 fremkom der ikke en hjemmeside med reelt indhold. Ved fornyet opslag den 7. november 2020 blev viderestillet til domænenavnet ”autocentret-biludlejning.dk”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”holstebro-biludlejning.dk” i perioden 2013-2018 viderestillede til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”autocentret-biludlejning.dk”, og at domænenavnet i 2012 og tidligere blev anvendt til en hjemmeside for virksomheden ”Holstebro Biludlejning”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren, der har navnet Holstebro Biludlejning ApS, er registreret med startdato den 6. marts 2020, • at klageren har binavnet Holstebro-biludlejning.dk ApS, • at indklagedes registrering af domænenavnene ”holstebro-biludlejning.dk” og ”holstebrobiludlejning.dk” krænker klagerens navn, • at indklagede ikke har anvendt domænenavnet ”holstebro-biludlejning.dk” siden 6. marts 2020, • at indklagede ikke anvender domænenavnene ”holstebro-biludlejning.dk” og ”holstebrobiludlejning.dk”, • at indklagedes anvendelse af domænenavnene ”holstebro-biludlejning.dk” og ”holstebrobiludlejning.dk” vil kunne medføre misforståelser i forhold til klagerens kunder, • at indklagedes anvendelse af domænenavnene ”holstebro-biludlejning.dk” og ”holstebrobiludlejning.dk” vil kunne skabe forveksling med klageren, • at indklagede har registreret domænenavnet ”holstebrobiludlejning.dk” i ond tro, og • at indklagede ikke markedsfører sig under navnene ”Holstebro biludlejning”, ”holstebro- biludlejning.dk” eller ”holstebrobiludlejning.dk” - heller ikke på indklagedes hjemmeside.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede siden år 2000 har beskæftiget sig med biludlejning, • at indklagede i dag beskæftiger sig med bil- og trailerudlejning, salg, dækcenter og autoværksted, • at indklagede i 2013 købte biludlejningsforretningen Holstebro Biludlejning, og at domænenavnet ”holstebro-biludlejning.dk” fulgte med i den handel, • at det fremgår af indklagedes logo, at indklagede beskæftiger sig med biludlejningsvirksomhed, • at indklagede registrerede domænenavnet ”holstebrobiludlejning.dk”, fordi det er nært beslægtet med domænenavnet ”holstebro-biludlejning.dk”, • at indklagede ikke før klagerens henvendelse den 13. marts 2020 har haft kendskab til klagerens nystartede anpartsselskab Holstebro Biludlejning ApS, og • at klageren driver biludlejningsvirksomheden igennem selskabet One2move, som anvender et fælles domænenavn for alle underliggende virksomheder herunder ”one2movebiludlejning.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnene ”holstebro-biludlejning.dk” og ”holstebrobiludlejning.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der har selskabsnavnet Holstebro Biludlejning ApS samt binavnet Holstebro- biludlejning.dk ApS, driver virksomhed med biludlejning i Holstebro. På den anførte baggrund har klageren en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnene ”holstebro- biludlejning.dk” og ”holstebrobiludlejning.dk”, der er beskrivende for den virksomhed, som klageren driver. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnene involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnene ”holstebro-biludlejning.dk” og ”holstebrobiludlejning.dk” består af sammenstillingen af bynavnet ”Holstebro” samt det almindelige danske ord ”biludlejning”. Sådanne betegnelser kan i udgangspunktet anvendes frit, og det må derfor endvidere indgå i denne interesseafvejning, at andre end sagens parter, som ligeledes beskæftiger sig med biludlejning i Holstebro, kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnene. Indklagede beskæftiger sig bl.a. med biludlejning i Holstebro. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede i 2013 købte virksomheden Holstebro Biludlejning og i den forbindelse erhvervede domænenavnet ”holstebro-biludlejning.dk”. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at domænenavnet ”holstebro-biludlejning.dk” i perioden 2013-2018 viderestillede til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”autocentret-biludlejning.dk”, hvor indklagede markedsfører sin virksomhed, der bl.a. udbyder biludlejning, samt at domænenavnet ”holstebrobiludlejning.dk” på nuværende tidspunkt ligeledes viderestiller til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”autocentret-biludlejning.dk”. Da en sådan brug af domænenavnene ”holstebro-biludlejning.dk” og ”holstebrobiludlejning.dk” afspejler domænenavnenes signalværdi, finder klagenævnet, at indklagede kan have en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnene. Det forhold, at det ene eller begge domænenavne i en periode ikke har været anvendt til viderestilling eller til en hjemmeside med reelt indhold, er ikke i sig selv i strid med domænelovens § 25, stk. 1. At indklagede ikke har oplyst, hvordan indklagede fremover agter at benytte domænenavnet, kan – henset til domænenavnets sammenhæng med indklagedes erhvervsvirksomhed – på nuværende tidspunkt ikke føre til et andet resultat. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i de omtvistede domænenavne væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnene ”holstebro-biludlejning.dk” og ”holstebrobiludlejning.dk”. Der er ikke i øvrigt fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af de omhandlede domænenavne er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren. Da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnene registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Holstebro Biludlejning ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.