Afgørelse

ledsalg.dk

LED-Salg.dk ApS

MOD

JS Gruppen ApS

19. november 2020


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”ledsalg.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har et ønske om at få overdraget ledsalg.dk til min virksomhed LED-salg.dk Aps da jeg har drevet aktiv webshop under navnet LED-salg.dk og at min virksomhed er registreret med navnet LED-salg.dk jf. bilag 1. ... Jeg købte i Januar 2013 webshoppen led-salg.dk. Siden januar 2013 har jeg drevet en aktiv webshop med domænet www.led-salg.dk og dette kan dokumenteres af flere tusinde ordre i webshoppen. JS Gruppen ApS har ikke brugt domænet ledsalg.dk så længe jeg har drevet min virksomhed. Websiden ledsalg.dk har altid haft en information om at webshoppen er ved at blive opdateret, dette dokumenteret af bilag 3, der er et printscreen fra d. 25. juni 2016. Det er også dokumenteret af et printscreen per. d.d., (bilag 2) hvor der stadig står den er under opdatering. Da JS Gruppen ApS blot har registreret domæne navnet ledsalg.dk og ikke benytter det til at drive webshop, derudover også krænker mit firmanavn, er min påstand at det skal overføres til LED-salg.dk.” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet ”led-salg.dk”. Bilager efter det oplyste skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”ledsalg.dk” fra 2016, hvoraf fremgår, at hjemmesiden er ved at blive opdateret. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. I svar skriftet er bl.a. anført følgende: ”Tvisten vedrører domænenavnet ledsalg.dk, der blev oprettet den 14. september 2011, og som tilhører JS Gruppen ApS. Domænenavnet blev oprindeligt oprettet af JS Service v/Jonas Nielsen, CVR-nr. 27991483, i hvilket regi Jonas Nielsen, der er ejer af og direktør i JS Gruppen ApS, har drevet virksomhed siden 2004 og frem til 2018. Domænenavnet blev i 2017 overdraget til JS Gruppen ApS. Som bilag A fremlægges udskrift fra CVR.dk vedrørende JS Service. Som bilag B fremlægges dokumentation for, at domænenavnet i marts 2017 var overdraget til JS Gruppen ApS. De af klageren fremlagte screen shots er misvisende for aktiviteten for siden, og det er ikke korrekt, når det af klageren hævdes, at der ikke har været aktivitet på indklagedes side siden januar 2013. Efter oprettelse af domænenavnet blev der således etableret en webshop med salg til forbrugere. Som dokumentation for, at der har været aktivitet fremlægges som bilag C og D to fakturaer vedrørende salg til private. Af hensyn til de to kunder er deres navn og adresse streget ud af undertegnede [advokat Christian Hostrup]. Siden er aktuelt under opbygning med henblik på etablering af en helt ny side med fokus på salg B2B, hvilket afviger fra sidens oprindelige sigte, der var salg til forbrugere. Siden med ny webshop forventes at være aktiv i løbet af 2020. Som bilag E fremlægges et screen shot af siden, som den aktuelt fremtræder under opbygningen. Det er af klageren anført, at indklagede krænker klagerens firmanavn. Dette bestrides og fremstår udokumenteret. Tværtimod blev ledsalg.dk oprettet og registreret længe før, klageren den 15. april 2016 ændrede navn til LED-salg.dk ApS, jf. bilag 4. Før den 15. april 2016 var klagerens firmanavn AVRådgiveren ApS. ... Til støtte for indklagedes frifindelsespåstand gøres det overordnet gældende, at retten til domænenavnet ledsalg.dk tilkommer indklagede. Domænenavnet ledsalg.dk blev oprettet den 14. september 2011 og har siden uafbrudt været opretholdt registreret. Domænenavnet er i 2017 overdraget til indklagede, der i dag er registrant af domænenavnet. Domænenavnet ledsalg.dk er oprettet forud i tid for LED-salg.dk. Det påhviler klageren at føre bevis for, at indklagede enten har registreret domænenavnet eller anvendt domænenavnet i strid med god domænenavnsskik, jf. Domænenavnslovens § 25, stk. 1. Det bestrides, at indklagede har udvist eller aktuelt udviser adfærd i strid med god domænenavnsskik. Domænenavnet ledsalg.dk er oprettet med henblik på etablering af webshop med salg til forbrugere, hvilket formål domænenavnet rent faktisk er blevet opfyldt, jf. bilag C og D. Domænenavnet er efterfølgende tiltænkt anvendt i forbindelse med etablering af en ny webshop med fokus på salg B2B, hvilket er dokumenteret ved bilag E. Det bestrides, at indklagede har registreret domænenavnet ledsalg.dk i strid med god domænenavnsskik. Det bestrides, at indklagede anvender domænenavnet ledsalg.dk i strid med god domænenavnsskik. Det bestrides, at indklagede på nogen måde anvender domænenavnet ledsalg.dk i strid med klagerens påståede ret. Det bestrides, at klageren har opnået, og at kan klageren kan opnå eneret til anvendelsen af LED- salg som forretningskendetegn, da ordmærket i sig selv er beskrivende for virksomhedens aktivitet og dermed uden det fornødne særpræg.” Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagedes formål er at drive internetbaseret handelsvirksomhed primært med el-artikler og dermed beslægtet virksomhed. Bilag B er kopi af e-mailkorrespondance af 21. marts 2017 mellem indklagede og GeoTrust med meddelelse om, at et antal domænenavne heriblandt ”ledsalg.dk” er overdraget til indklagede. Bilag C er kopi af faktura af 19. februar 2014 udstedt af ”Ledsalg.dk” vedrørende en LED loftlampe. Bilag D er kopi af faktura af 21. februar 2014 udstedt af ”Ledsalg.dk” vedrørende en LED loftlampe. Bilag E er skærmprint fra en hjemmeside på domænenavnet ”ledsalg.dk”, der fremstår som en webshop vedrørende LED-produkter. I replikken er bl.a. anført følgende: ”LED-SALG.dk fastholder stadig at retten til domænenavnet ledsalg.dk skal overgå til LED SALG.dk. November 2013 købte AV-Rådgiveren APS, webshoppen LED-SALG.dk af A-T Boligservice I/S, 6300 Gråsten. LED-SALG.dk har været den primære webshop siden og der er gået adskillige tusinde ordre igennem webshoppen og der er opbygget en stor brand værdi omkring navnet LED-SALG.dk Anklagede driver i dag webshoppen detled.dk og det er tydeligt at domænet ledsalg.dk beholdes udelukkende for at LED-SALG.dk kan benytte dette domæne. Detidligere fremsendte... screen shots i bilagogdokumenterer dokumenter at der ingen aktivitet er og hvis man går ind på https://web.archive.org/details/Ledsalg.dk er det tydeligt, at der ingen aktivitet og webside er. Det af anklagede fremsendte screen shot i bilag E er ikke et retvisende billede af aktiviteten på domænenavnet, går man ind på siden i dag, så er den stadig under ombygning. Anklagede påstår at der skal laves en B2B side i 2020 med navnet ledsalg.dk. Det vil blive en direkte konkurrent til LED-SALG.dk, der allerede i dag driver B2B salg, gennem at de besøgende på siden skal vælge om de er privat kunde (b2C) eller virksomhed (B2B) Såfremt anklagede opretter en B2B side på ledsalg.dk vil det give uheldige situationer for både private og virksomheder, der vil få svært ved at forstår, hvor de har handlet. Dette bør derfor undgås og JS gruppen ApS burde i stedet prioriterer at arbejde med det brand de allerede har opbygget omkring detLED.dk.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Ad planlagt aktivitet Det fastholdes, at siden aktuelt er under opbygning, og at der inden for kort tid vil være en ny og opdateret side. Ad LED-salg.dk’s aktivitet Det er underordnet for det omtvistede punkt, hvorvidt der er aktivitet på klagerens side. Indklagede har før klagerens registrering af LED-SALG.dk registreret og taget ledsalg.dk i anvendelse, ligesom der aktuelt er en ny side under opbygning. Såfremt der måtte være tale om risiko for forveksling, skal spørgsmålet afklares af domstolene under anvendelse af blandt andet Varemærkeloven, hvorom der kort skal anføres, at indklagede som først i tid utvivlsomt har varemærkeretten på sin side.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”led-salg.dk” har sekretariatet den 24. oktober 2020 taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet ”ledsalg.dk” har sekretariatet den 28. juli 2020 og igen den 19. oktober 2020 taget følgende kopi, jf. bilag 2: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der den 10. maj 2013 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”ledsalg.dk”: Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede den 30. juni 2015 bl.a. fik registreret binavnet ”ledsalg.dk ApS”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har virksomhedsnavnet LED-salg.dk og driver en aktiv webshop under dette navn, • at klageren har opbygget stor brand-værdi i navnet ”LED-salg.dk”, • at indklagede ikke har brugt domænenavnet ”ledsalg.dk”, • at indklagede driver sin forretning fra domænenavnet ”detled.dk”, og at det er tydeligt, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet ”ledsalg.dk”, udelukkende for at klageren ikke kan benytte det, • at indklagede ved registrering af domænenavnet ”ledsalg.dk” krænker klagerens firmanavn, og • at hvis indklagede påbegynder salg af LED-produkter fra en hjemmeside på domænenavnet ”ledsalg.dk”, opstår der risiko for forveksling med klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at det ikke er korrekt, at der ikke har været aktivitet på domænenavnet ”ledsalg.dk” siden januar 2013, • at der efter registreringen af domænenavnet ”ledsalg.dk” blev etableret en webshop med salg til forbrugere, • at indklagedes hjemmeside aktuelt er under opbygning med henblik på etablering af en helt ny side med fokus på salg B2B, og at den nye webshop forventes at være aktiv i løbet af 2020, • at indklagede ikke krænker klagerens firmanavn, • at domænenavnet ”ledsalg.dk” blev registreret, før klageren den 15. april 2016 ændrede navn til LED-salg.dk ApS, • at indklagede ikke har handlet i strid med god domænenavnsskik, og • at klageren ikke har opnået eneret til anvendelse af betegnelsen ”LED-salg” som forretningskendetegn, da betegnelsen er beskrivende for virksomhedens aktivitet og dermed ikke har det fornødne særpræg.

Nævnets bemærkninger:

Klagenævnet forstår klageren således, at klageren bl.a. har gjort gældende at have opnået kendetegnsret til betegnelsen ”LED-salg”, og at indklagedes planlagte brug af domænenavnet ”ledsalg.dk” vil krænke denne ret. Betegnelsen ”LED-salg” er en sammenstilling af ordet ”LED”, som er en forkortelse for ”light- emitting diode” og en almindelig betegnelse for en bestemt lyskilde, samt det almindelige danske ord ”salg”. Sammenstillingen af disse to ord er beskrivende for den virksomhed med salg af LED- produkter, som klageren driver. Betegnelsen ”LED-salg” har derfor som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som forretningskendetegn for klagerens virksomhed. Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen ”LED-salg”, må klageren godtgøre, at klageren har indarbejdet denne betegnelse på en sådan måde, at den inden for branchen forbindes med netop klagerens virksomhed, jf. (princippet • varemærkelovens §§ 3, stk. 3, og 13, stk. 2. Det vil i almindelighed være meget vanskeligt at godtgøre, at en betegnelse, som er rent beskrivende for en virksomhed, er blevet indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop den virksomhed. Klagenævnet finder ikke, at det er tilstrækkelig godtgjort, at klageren ved indarbejdelse skulle have stiftet en kendetegnsret til betegnelsen ”LED-salg”. Selvom indklagedes planlagte brug af domænenavnet ”ledsalg.dk” således ikke vil være i strid med klagerens kendetegnsret, forudsætter indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”ledsalg.dk” dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der har selskabsnavnet LED-Salg.dk ApS, driver virksomhed med salg af LED-produkter og markedsfører sig under betegnelsen ”LED-salg.dk” bl.a. på hjemmesiden på domænenavnet ”led-salg.dk”. På den anførte baggrund har klageren en naturlig interesse i tillige at kunne disponere over domænenavnet ”ledsalg.dk”, der er beskrivende for den virksomhed, som klageren driver. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”ledsalg.dk” består af sammenstillingen af de to almindelige ord ”LED” og ”salg”, der også som sammenstilling har en deskriptiv betydning. Domænenavnet ”ledsalg.dk” har tidligere været anvendt til en hjemmeside, hvorfra der blev udbudt LED-produkter. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede er i gang med at opbygge en hjemmeside til domænenavnet ”ledsalg.dk”, hvorfra der skal udbydes LED-produkter til erhvervsvirksomheder, og at denne hjemmeside forventes at være aktiv i løbet af 2020. Da den tidligere samt den planlagte brug af domænenavnet ”ledsalg.dk” afspejler domænenavnets signalværdi, finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”ledsalg.dk”. Der er ikke i øvrigt fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren. Da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, LED-Salg.dk ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.