Afgørelse

retreats.dk

Carl Lorberg

MOD

Markus Hammer

8. januar 2021


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”retreats.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Går man ind på retreats.dk kommer man til en side, som fortæller domænet er til salg. Da man ikke må sælge domænenavne, er dette en brud på domæneloven. (§25). ... I forbindelse med en anden sag, gik det op for mig at retreats er en område som er i fremgang i Danmark og derfor vil jeg bruge retreats.dk til at promoverer de seriøse virksomheder som udbyder retreats. Da jeg ikke ønsker at lægge det ind under min nuværerne enkeltmandsvirksomhed, klager jeg som privatperson. Dog vil retreats.dk bliver brugt i virksomheds øjemed.” I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”... the domain was wrongly configured. This was corrected now! I am also a private person and want to use the domain to serve information about retreats. Hope you don't misunderstate the misconfiguration and let me keep the domain. I already had to pay for the registration fee and had costs.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Retreats.dk har været registeret 2/12-19 og har været til salg, lige siden på dan.com. Går man ind på retreats.dk nu, kan man se at domænet stadig er på salgssiden, men ikke til salg mere. Bilag B. Sagen minder ret meget om domænet covid-19.dk, sag nr. 2020-0056, hvor covid-19.dk var sat til salg på samme måde hos dan.com og efter klagenævnet indtræden, blev sat til ”This domain has been deleted.” Når man lægger et domæne på en salgsside, må man forvente at det er til salg. Det er registrantens ansvar at sørger for at domænet ikke bruges til noget ulovligt og ved at det har ligget til salg i måneder, har registanten ikke kikket på retreats.dk, de sidste måneder og har ingen interesse i det.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”the incorrect configuration of the domain was first discovered after the complainant's complaint. Nobody had contacted me before, so the error only became apparent when Mr. Lorberg complained. After Mr. Lorberg's complaint, I immediately switched the domain to another name server in order to do everything possible to correct the problem! (Exhibit A). Unfortunately nic.dk did not allow the name server to be changed, so that the domain is currently presented as in "Bilag(litreret af klagenævnet)" of the complainant. I have nothing to do with the covid-19.dk case. I have no relationship with this case or the people involved. I can testify on oath. I heard about this case for the first time today. Retreats.dk is my first .dk-domain! I do not know, as stated by the complainant, that I have to use a .dk domain within a certain period of time. I did not act in bad faith! As an example I want to refer my german website „retreat-infos.de“ that I run (Exhibit B and Exhibit C). I wonder why and how the complainant, as a private person, is familiar with the "covid- 19.dk" case and what interest he is pursuing. I am wondering because I did not find any information on case no. 2020-0056 on the internet. So only an insider can know this case!? As I have seen, "covid-19.dk" is not used at the moment. Is the complainant involved in this case? Who ensures that the complainant does not want to end up benefiting from it over the years by taking over the domain „retreats.dk“?” Som bilag A har indklagede fremlagt skærmprint fra hjemmesiden INWX (”inwx.de”) med gengivelse af ”Domainlog” vedrørende domænenavnet ”retreats.dk”. Bilag B og C er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”retreat-infos.de”, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede er ansvarlig for hjemmesiden. I klagerens supplerende processkrift I er bl.a. anført følgende: ”Vedr. indklagets bilag, så er bilag C på tysk og derfor vil jeg gerne anmode om en oversættelse iflg reglerne. Vedr bilag A, så kan man skifte nameserver igennem DK-hostmaster. Det kræver bare man logger ind på hostmasters website. (bilag 5) Som det kan ses på mine bilag 2,oghvor jeg oprettede en konto hos Dan.com, så er det en portal, hvor man sælger domænenavne. Alene det at skulle oprette en konto, kræver man trykker på et link, som hedder: ”Sell domains” (bilag 2) Jeg oprettede en konto, for at se, hvad man kommer til, når man oprette en konto der. Så kommer man til en side, hvor man indtaster sine oplysninger som navn, adresse etc. (Bilag 3) Bilagviser, at man skal indtaste de domænenavne man vil sælge. Så at oprette en konto og lægge sine domænenavne på Dan.com, har kun et formål og det er at sælge ens domænenavn.” Som bilaghar klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden ”dan.com”, der bl.a. gengiver et link med teksten ”Sell domains”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden ”dan.com” med gengivelse af en tekst, der opfordrer til at sælge domænenavne via denne hjemmeside. Bilager skærmprint fra hjemmesiden ”dan.com”. Bilag er udskrift fra selvbetjeningsdelen på DK Hostmasters hjemmeside med oplysninger om ”Skift navneservere”. I indklagedes supplerende processkrift A er bl.a. anført følgende: “with exhibit B you will find attached the translation of my website „retreat-infos.de“ in Danish. With exhibit C you will find attached the imprint of this website. The website is for free. There are no ads on the website. No profits are intended and no profits are made! With the registration of the domain „retreats.dk“ I did have the aim to build up a website about retreats like „retreat-infos.de“. Personal circumstances led to a delay. If someone had contacted me to buy the domain, I would have denied it. The configuration error would then have come to light. By the way: In the "Terms of Use for the right to use a .dk domain name" I could not find any statement that offering domains for sale leads to the loss of the right to use the domain. Once again: It was not my aim to sell the domain „retreats.dk“. We are all human beings who can make mistakes. Regarding the „Bilag (omlitreret af klagenævnet fra bilag 5)“ of the reply from the complainant as of September,2020 I did not know how to change the name servers via DK hostmaster. I only know the configuration option via my domain registrar!” Bilag D og E fremstår som danske oversættelser af bilag B og C. Ved opslag på domænenavnet ”retreats.dk” den 24. juli 2020 har sekretariatet taget følgende kopi, jf. bilag 1: Ved fornyet opslag den 29. november 2020 har sekretariatet taget følgende kopi, jf. bilag 2: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”retreats.dk” er udbudt til salg i strid med domænelovens § 25, • at domænenavnet ”retreats.dk” har været til salg imåneder, og først efter indbringelse af klagen i denne sag er dette ikke længere tilfældet, • at hjemmesiden ”dan.com” er en portal, hvor man sælger domænenavne, • at hvis man opretter en konto på hjemmesiden ”dan.com”, kræver det, at man trykker på et link med teksten ”Sell domains”, • at det eneste formål med at oprette en konto og lægge sine domænenavne på ”dan.com” er at sælge domænenavne, • at klageren vil bruge domænenavnet ”retreats.dk” til at promovere virksomheder, som udbyder retreats, og • at da indklagede i måneder tilsyneladende ikke har været inde og se på hjemmesiden på domænenavnet ”retreats.dk”, kan indklagede ikke anses for at have interesse i domænenavnet.
Indklagede har gjort gældende:
• at hjemmesiden på domænenavnet ”retreats.dk” var konfigureret ved en fejl, og at denne fejl nu er rettet, • at indklagede driver den tyske hjemmeside på domænenavnet “retreat-infos.de”, • at indklagede ønsker at anvende domænenavnet ”retreats.dk” til en hjemmeside med information om retreats, der svarer til den hjemmeside, indklagede har på domænenavnet “retreat-infos.de”, • at domænenavnet ”retreats.dk” er det første domænenavn under landedomænet ”.dk”, som indklagede har registreret, • at indklagede ikke har handlet i ond tro, og • at indklagede ville have afvist henvendelser med tilbud om køb af domænenavnet ”retreats.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede har oplyst, at domænenavnet ”retreats.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”retreats.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, st k. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst at ville bruge domænenavnet ”retreats.dk” til at promovere virksomheder, som udbyder retreats. Da en sådan anvendelse af domænenavnet er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”retreats.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”retreats.dk” består af flertalsformen af det almindelige engelske ord ”retreat”, der bl.a. betyder tilflugtssted og refugium, og som også i Danmark må anses for at have en deskriptiv betydning. Det må derfor endvidere indgå i denne interesseafvejning, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede driver den tyske hjemmeside på domænenavnet “retreat-infos.de”, jf. bilag B og C. Indklagede har oplyst, at indklagede ønsker at anvende domænenavnet ”retreats.dk” til en hjemmeside med information om retreats, der svarer til den hjemmeside, indklagede nu har på domænenavnet “retreat-infos.de”. Indklagede har endvidere oplyst, at det skyldtes en fejl, at domænenavnet ”retreats.dk” i en periode har fremstået som udbudt til salg, og at indklagede ikke på noget tidspunkt har været villig til at sælge domænenavnet. Da klagenævnet ikke har grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring, og da indklagedes planlagte brug af domænenavnet ”retreats.dk” er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”retreats.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”retreats.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”retreats.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Carl Lorberg, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.