Afgørelse

stormly.dk

Tandlæge Katrine Stormly ApS

MOD

Liselotte Stormly

19. november 2020.


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”stormly.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Tandlæge Steen Jeppesen har drevet klinik i Kirke Hvalsø i omkringår, men ønsker at gå på pension. Tandlæge Katrine Stormly Klavsen og Tandlæge Steen Jeppesen har indgået købsaftale med virkning fra 1. september 2020. Købsaftalen medfører, at Katrine Stormly Klavsen overtager Steen Jeppesens tandlægepraksis på Holbækvej 30, 4330 Hvalsø. Klinikken har et patientgrundlag på omkring 3.100 patienter, hvoraf ca. 1.600 har været behandlet det seneste år. Patienterne har primært tilknytning til Hvalsø og omegn, men der er patienter fra det meste af Sjælland. Steen anvender sit efternavn i domænenavn “jeppesensklinik.dk” og vil derfor uanvendeligt for Katrine efter ejerskiftet. I tandlægebranchen har den enkelte tandlæges navn og person stor betydning for patienternes tillid og tilknytning til en klinik. Da Katrines fornavn og efternavn kan staves på flere måder, vil det være besværligt for patienter at anvende dette som kendetegn/søgeord. Derfor tiltænkes det, at anvende Katrines mellemnavn som tandlægeklinikkens navn (Tandlæge Storml• med domænet (stormly.d• som hjemmeside. Dermed forventes det, at være let for klinikkens patienter at huske, skrive og finde på f.eks. Krak, Google mv. ... Det vurderes derfor, at domænet vil have god samfundsmæssig værdi som aktiv hjemmeside og let søgbar hjemmeside for Tandlæge Katrine Stormly. Familienavn Det skal desuden nævnes, at Katrine har stor følelsesmæssig værdi knyttet til navnet Stormly som kommer fra hendes nu afdøde morfar, Børge Stormly. Katrines mor, Helle Stormly, har heller aldrig taget sin mands navn. Det har derfor været med blod, sved og tårer, at hun lod sig overtale af sin mand (undertegned• til at hedde “Stormly Klavsen”. Længe været et ønske Det har længe været et ønske om at kunne bruge familienavnet som primære behandler navn, hvorfor der er blevet holdt øje med om domænet blev ledigt. Katrine har via sin mand (undertegnede), været på venteliste siden 3. december 2013. Katrine har i sin tid som tandlæge har hun anvendt Stormly som sit behandlernavn, med forkortelse KS. Domænets nuværende anvendelse Det har ikke været muligt at finde nogle indikationer på, at domænenavnet har været anvendt aktivt siden det blev registreret i 2002. Ifølge hjemmesiden http://web.archive.org/ har domæinet ikke været i brug. Vi har været i kontakt med nuværende registrant om potentiel overdragelse og/eller anvendelse af domæinet. Dog uden denne har været interesseret i, at samarbejde. I kontakten med Lise-Lotte Stormly blev det bemærket, at denne ikke anvender stormly.dk til mail. Hendes svar kom fra lotte.stormly@gmail.com.” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af klageskriftet, der endvidere indeholder: - udkast til logo for ”Tandlæge Stormly”, - skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf bl.a. fremgår, at Asger Stormly Klavsen har stået på venteliste til domænenavnet ”stormly.dk” siden 3. december 2013, - skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org), hvoraf fremgår, at der ikke er arkiveret hjemmesider med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”stormly.dk”, - kopi af meddelelse fra Lotte Stormly, der er afsendt fra en e-mailadresse på ”gmail.com”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 18. februar 2020. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har iår betalt for dette domainenavn, da jeg engang (når jeg går på pensio• gerne vil oprette en webside på dette domaine hvor jeg gerne vil sælge min kunst (se oploaded billeder afaf mine malerier). Jeg hedder Stormly til efternavn og har altid gjort det efter min far Villi Stormly og min farfar Knud Stormly. Jeg har ikke taget andet efternavn da jeg blev gift da jeg er en Stormly. Derfor mener jeg at jeg har ret til fortsat at have retten til Stormly.dk Men jeg kan da anbefale “indsiger/klager” at tænke lidt kreativt til domaine navn som: kstormly.dk, stormlys- tand.dk, finebisser.dk etc. Mulighederne er mange.” Som bilag A og B har indklagede fremlagt to fotografier af malerier, der bl.a. indeholder betegnelsen ”stormly.dk”. Ved opslag på domænenavnet ”stormly.dk” den 26. august 2020 og igen den 18. oktober 2020 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Ved opslag på Danmarks Statistiks hjemmeside (”dst.dk”) har sekretariatet konstateret, at der i 2020 er 135 personer i Danmark med efternavnet Stormly. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens ejer ønsker at anvende sit mellemnavn, Stormly, som navnet på sin tandlægeklinik, • at domænenavnet ”stormly.dk” vil have god samfundsmæssig værdi, hvis det anvendes af klageren, • at klagerens mor og morfar havde efternavnet Stormly, • at klageren i sin tid som tandlæge har anvendt Stormly som sit behandlernavn med forkortelse KS, • at domænenavnet ”stormly.dk” ikke har været anvendt aktivt, siden det blev registreret i 2002, og • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”stormly.dk” til sin egen e-mailadresse.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede hedder Stormly til efternavn, og • at indklagede har planer om anvende domænenavnet ”stormly.dk” til en hjemmeside, hvorfra indklagede vil sælge sin kunst.

Nævnets bemærkninger:

Da det må antages, at domænenavnet ”stormly.dk” på nuværende tidspunkt ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Da klagerens ejer under henvisning til sit navn har påberåbt sig at have særlig adkomst til domænenavnet ”stormly.dk”, giver sagen i første omgang anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse af §i lovbekendtgørelse nr. 1816 af 23. december 2015, med senere ændringer (navneloven), der er affattet således: ”§ 27. Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.” Navnelovens §skal bl.a. værne bærere af efternavne imod, at uvedkommende gør brug af efternavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med efternavnet og bærernes slægt. Er der tale om et mellemnavn, vil beskyttelsen i §forudsætte, at det pågældende navn er et identifikationsmiddel for den pågældende person. Bestemmelsen forudsætter endvidere, at der foreligger en uhjemlet eller uberettiget brug af navnet, som er egnet til at skabe forveksling. Som sagen er oplyst, finder nævnet det ikke godtgjort, at klageren har gjort brug af navnet Stormly som mellemnavn på en sådan måde, at navnet gennem brug er blevet identifikationsmiddel for netop klageren som person. Klagerens brug af navnet Stormly som mellemnavn giver derfor ikke klager adgang til at forhindre andres anvendelse af betegnelsen Stormly i isoleret form, idet en sådan brug ikke er egnet til at blive opfattet som en henvisning til klagerens person. Klageren kan dermed allerede af denne grund ikke i medfør af navnelovens § kræve domænenavnet ”stormly.dk” overført til sig. Indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”stormly.dk” forudsætter dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klagenævnet lægger i overensstemmelse med det af indklagede oplyste til grund, at indklagede har efternavnet Stormly. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede agter at anvende domænenavnet til en hjemmeside, hvorfra indklagede vil sælge sin kunst. Som sagen er oplyst, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at denne brug er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Det forhold, at domænenavnet ”stormly.dk” endnu ikke er taget i brug, kan ikke føre til et andet resultat. Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”stormly.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere som domænenavn træffer nævnet herefter følgende 6

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Tandlæge Katrine Stormly ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.