Afgørelse

p.dk

Parkero ApS

MOD

ROSENHAVEN ApS

23. oktober 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”p.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Parkero ApS (CVR-nummer 39703408) med startdato den 1. juli 2018. Selskabet er registeret under branchekode ”522120 Parkering og vejhjælp mv.”, og selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Thomas Spang Olsen er registreret som selskabets direktør og en af selskabets reelle ejere. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ” I 2016 ønskede jeg at overtage domænet www.p.dk fra indklagede og fik da telefonisk at vide af indklagede, at man havde planer med domænet omend indklagede bekræftede at man ikke længere brugte domænet som mailserver. Knapt et år senere blev det annonceret via hjemmesiden www.p.dk at domænet nu var til salg (se bilag 1). Jeg kontaktede da indklagede via SMS og fik det svar at domænet kostede 80.000 kr. (Bilag 2). Det var jeg ikke villig til at betale. Hjemmesiden www.p.dk er ikke i brug dags dato og har ikke været det i en periode på mindst år, se skærmbilleder fra Web Archieve (bilag 3). Indklagede har ikke været kontaktbar via det hos DK Hostmaster oplyste telefonnummer i denne periode. [...] Min virksomhed Parkero har til formål at kortlægge samtlige p-pladser i Danmark og i samarbejde med kommunerne registrere de vilkår og regler der gælder lokalt. Dermed samles al parkeringsinformation ét sted og det ønsker jeg at bruge domænet p.dk til. Vores egne undersøgelser har vist, at de fleste vil forbinde bogstavet P i det offentlige rum med netop parkering. Vi har en engelsk-sproget udgave af vores test-server på www.parking.dk som viser hvor langt vi er nået med kortlægningen, vi regner med at gå live senere i 2020 i de større byer herhjemme samt Køge og Solrød. Domænet www.p.dk er ikke i brug og har ikke været det iår, heller ikke som mailserver (se skærmbillede fra Web Archieve, bilag 3), og indklagede kan derfor ikke længere argumentere for at opretholde ejerskabet. Desuden har jeg erfaret, at det ikke er lovligt at opretholde et domæne alene med henblik på videresalg jf. domæneloven §25, stk. 2. Derfor ønsker jeg nu domænet overdraget til min virksomhed.” Som bilagoghar klageren fremlagt skærmprint af opslag i Internet Archive Wayback Machine på ”p.dk”, der viser hjemmesiden under domænenavnet ”p.dk” som lagret henholdsvis den 25. juli 2016 og den 10. juni 2017. Bilager efter det oplyste et skærmprint af en sms-korrespondance fra den 10. marts 2017 mellem klageren og indklagede, hvor klageren forespørger om muligheden for overdragelse af domænenavnet ”p.dk”, og indklagede svarer, at prisen for det er 80.000 kr. Bilager et skærmprint af et opslag i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• vedrørende klageren. Ved opslag den 12. maj 2020 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er et anpartsselskab, der er registreret under navnet Rosenhaven ApS (CVR-nummer 31172993) med startdato den 27. december 2007. Selskabet er registreret under branchekode ”682040 Udlejning af erhvervsejendomme”, og selskabets formål er at drive handel, industri og servicevirksomhed. Jesper Søgaard er registreret som henholdsvis direktør og reel ejer af selskabet. Selskabet har den 6. august 2020 registreret binavnet P.DK APS og har i øvrigt registreret binavnene AXY1 ApS, COSTPRICE APS, SOLBRILLEGLAS APS og SØG ApS. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Indklagede, Rosenhaven ApS, driver firmaet p.dk webseminar og websitet er under udarbejdelse med planlagt drift i efteråret 2020. Sitemap for opbygning af websitet vedlagt bilag A (p.dk_websiminar.pdf), og skal bestå af samlet mere end websider under landingpage. [...] Indklagede, hvis tidligere firmanavn var Hotellejligheder.com ApS nu Rosenhaven ApS – samme juridiske enhed, har haft registeringen af domænenavnet siden 15. juni 2017 jf. vedlagt bilag B (Kvittering_DKH_150617.pd• og har ikke registreret eller opretholdt registreringen af domænenavnet "p.dk" med henblik på videresalg for øje. Domænenavnet har aldrig været til salg i den periode Indklagede har haft registeringen og Indklagede har aldrig korresponderet med Klager. Klagers bilag af 10. marts 2017 må således være korrespondance med en tidligere registrant ikke med Indklagede. Klager har således ikke godtgjort, at betingelserne i internetdomænelovens § 25, stk. er opfyldt. Klageren har ikke godtgjort at have andre påstande som giver ham rettighed til at domænet skal overdrages til ham. Indklagede har d.d. lavet en forside til websitet så brugerne kan se at websitet er på vej. Jf. vedlagte Bilag C. Indklagede har den 6. august 2020 registreret binavnet p.dk ApS jf. vedhæftet bilag D, (Bilag D_VirkCVR31172993.pd• og har fra denne dato navnerettigheden, hvilket også skal bruges i forbindelse med den kommende markedsføring af websitet.” Bilag A er efter det oplyste en kopi af et såkaldt ”sitemap”, som viser den overordnede opbygning af en kommende hjemmeside under domænenavnet ”p.dk”. Bilag B fremstår som en kopi af en e-mail af 15. juni 2017 fra DK Hostmaster til indklagede vedrørende en bekræftelse af indklagedes registrering af domænenavnet ”p.dk”. Bilag C er et skærmprint af et opslag på ”p.dk”. Bilag D er en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende indklagede. I replikken er bl.a. anført følgende: ”[...] Klager mener ikke at indklagede har forklaret hverken at p.dk skal bruges til at promovere ”websiminarer” (sic!) eller hvorfor netop domænenavnet p.dk er nødvendigt. Klager mener at de væsentlige aspekter i denne sag er om indklagede som registrant af domænet: - Selv efterår ikke behøver at tage domænet i brug - Blot kan dokumentere at domænet bliver taget i brug på en ikke nærmere specificeret dato ved at fremsende en procestegning - Ikke behøver at svare på telefoniske henvendelser - Ikke behøver at besvare henvendelser via DK Hostmaster - Kan lade andre interesserede betalekr. om året for at stå på venteliste hos DK Hostmaster, år efter år. Klager ønsker at der bliver taget stilling til: 1) Hvor længe man med rimelighed kan opretholde et domæne uden at bruge det, når andre er på venteliste 2) Hvilken dokumentation der skal til for at vise at man har til hensigt faktisk at tage domænet i brug og hvornår 3) I hvilken udstrækning registranten skal kunne godtgøre vigtigheden af at opretholde et attraktivt domænenavn uden relation til eget produkt, vel vidende at domænenavnet i sig selv har en handelsværdi 4) At klager med domænet langt nemmere og med større pondus kan lancere løsningen på et kendt samfundsproblem, nemlig hvor man kan parkere og hvilke regler der gælder.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Indklagede, har i svarskriftet ovenfor angivet påstand, sagsfremstilling og anbringender med dokumentation i forhold til klagen og Klageren har ingen ret til, ved at indgive en klage for Klagenævnet for Domænenavne, til at få forretningsmæssige spørgsmål besvaret. Jeg afventer Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse.” Ved sekretariatets opslag den 21. juli 2020 på ”p.dk” fremkom ingen hjemmeside. Ved fornyet opslag den 7. september 2020 på ”p.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 7. september 2020 konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”p.dk”. Ved e-mail af 21. juli 2020 har DK Hostmaster oplyst til sekretariatet, at indklagede har været registrant af domænenavnet siden den 15. juni 2017. DK Hostmaster har endvidere oplyst, at indklagede – udover at være registrant af domænenavnet ”p.dk” – under samme bruger-id har registreret i alt følgende syv domænenavne: a.dk ejendomme.dk konomi.dk lokale.dk renteauktion.dk renteauktioner.dk søg.dk Ved opslag den 20. september 2020 på ovennævnte domænenavne har sekretariatet konstateret, at der i fem tilfælde ikke fremkom en aktiv hjemmeside (”ejendomme.dk”, ”lokale.dk”, ”renteauktion.dk”, ”renteauktioner.dk” og ”søg.dk”). De øvrige to domænenavne indeholdt henholdsvis en hjemmeside vedrørende bogføringsvirksomheden Konomi Bogføring ApS (”konomi.dk”) og en hjemmeside med følgende tekst: ”Vi åbner snart. Velkommen på a.dk” (”a.dk”). Ved sekretariatets opslag den 7. september 2020 på domænenavnet ”p.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• fremgik det, at der i perioden fra den 5. april 2001 og frem til den 4. februar 2020 er lagret hjemmesider under domænenavnet i alt 133 gange. Det fremgår heraf, at domænenavnet i perioden efter indklagedes registrering af domænenavnet ”p.dk” og frem til i hvert fald den 4. februar 2020 ses at have indeholdt følgende hjemmeside (som lagret den 4. februar 2020): Ved en søgning i Google (www.google.d• den 20. september 2020 på ”p” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 41.500.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater fremstod ingen af resultaterne med forbindelse til sagens parter, og resultaterne vedrørte bl.a. omtale af forskellige virksomheder inden for parkeringsservice og information om parkeringsmuligheder i forskellige danske kommuner og byer. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens virksomhed har til formål at kortlægge samtlige p-pladser i Danmark med henblik på at tilbyde en tjeneste, hvor al parkeringsinformation er samlet på ét sted, • at klagerens undersøgelser har vist, at bogstavet p i det offentlige rum i vidt omfang forbindes med parkering, • at klageren på den baggrund ønsker at anvende domænenavnet ”p.dk” til en hjemmeside vedrørende klagerens virksomhed, • at klageren i første omgang har anvendt domænenavnet ”parkering.dk”, som indeholder en hjemmeside, der viser status for klagerens kortlægning, • at klageren i 2016 var i dialog med registranten af domænenavnet ”p.dk”, som ikke ønskede at overdrage domænenavnet til klageren, • at domænenavnet ”p.dk” knapt et år senere var udbudt til salg på hjemmesiden under domænenavnet, og at klageren i den forbindelse fik oplyst af registranten af domænenavnet, at en overdragelse af domænenavnet ”kostede” 80.000 kr., hvilket indklagede ikke var villig til at betale, • at klageren har konstateret, at det ikke er lovligt at opretholde et domænenavn alene med henblik på videresalg, jf. domænelovens § 25, stk. 2, • at domænenavnet ”p.dk” pt. ikke benyttes og ikke har været benyttet aktivt i tre år, • at indklagede ikke har redegjort for, hvorfor domænenavnet ”p.dk” skal benyttes til at promovere webseminar, og at domænenavnet således ikke har relation til indklagedes påtænkte virksomhed, • at indklagede alene har fremsendt en såkaldt ”procestegning” som dokumentation for, at domænenavnet vil blive taget i brug, og uden at specificere datoen for hjemmesidens idriftsættelse, • at klageren i forbindelse med sagen ønsker klagenævnets stillingtagen til en række generelle spørgsmål, herunder hvor længe en registrant med rimelighed kan opretholde et domænenavn uden at bruge det, når andre står på venteliste, • at klageren vil benytte domænenavnet ”p.dk” til at løse et kendt samfundsproblem ved at samle informationer om, hvor man kan parkere, og hvilke regler der gælder, og • at domænenavnet ”p.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede ”driver firmaet p.dk webseminar”, og at indklagede har registreret domænenavnet ”p.dk” den 15. juni 2017 med henblik på udvikling af en hjemmeside vedrørende afholdelse af webseminarer, • at hjemmesiden under domænenavnet ”p.dk” er under udarbejdelse med planlagt drift i efteråret 2020, og at indklagede har udarbejdet et såkaldt ”sitemap”, der viser den overordnede opbygning af den kommende hjemmeside under domænenavnet ”p.dk”, • at indklagede nu har udarbejdet en forside til hjemmesiden under domænanvnet ”p.dk”, så brugerne kan se, at hjemmesiden er under udarbejdelse, • at indklagede den 6. august 2020 har registreret binavnet P.DK APS, og at binavnet vil skulle benyttes af indklagede i forbindelse med markedsføringen af den kommende hjemmeside, • at indklagede registrerede domænenavnet ”p.dk” den 15. juni 2017, og at domænenavnet ikke har været til salg i den periode, hvor indklagede har været registrant af domænenavnet, ligesom indklagede ikke har korresponderet med klageren, • at den af klageren fremlagte korrespondance, jf. sagens bilag 2, må være en korrespondance med en tidligere registrant af domænenavnet ”p.dk”, • at indklagede ikke har registreret eller opretholdt registreringen af domænenavnet ”p.dk” med henblik videresalg i strid med domænelovens § 25, stk. 2, og • at der på den baggrund bør ske frifindelse.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen foreligger oplyst, giver den derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”p.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”p.dk” med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom sekretariatet heller ikke har kunnet konstatere, at indklagede udbyder – eller har udbudt domænenavnet til salg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet således ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at den af indklagede fremlagte sms-korrespondance fra den 10. marts 2017 (sagens bilag 2) og de fremlagte skærmprint af lagrede hjemmesider under domænenavnet ”p.dk” fra henholdsvis den 25. juli 2016 og den 10. juni 2017 vedrører perioden forud for indklagedes registrering af domænenavnet ”p.dk” den 15. juni 2017. Endvidere bemærkes, at manglende eller begrænset brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder den omstændigheder, at indklagede er registrant af en række andre domænenavnet under ”.dk”- domænet. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet ”p.dk” pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren siden den 1. juli 2018 har drevet virksomhed under navnet Parkero ApS. Klageren har oplyst, at dennes virksomhed består i at kortlægge samtlige p- pladser i Danmark med henblik på at tilbyde en tjeneste, der samler al parkeringsinformation på ét sted, og at klageren i den forbindelse ønsker at benytte domænenavnet ”p.dk”. Klageren har som begrundelse for sit ønske om at anvende domænenavnet ”p.dk” henvist til, at bogstavet p i vidt omfang forbindes med parkering, hvilket også understøttes af sekretariatets undersøgelser i sagen. Klageren har på den baggrund en naturlig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”p.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Klageren interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet består af et almindeligt bogstav, der som udgangspunkt frit kan benyttes af enhver. Desuden må det tages i betragtning, at domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede driver virksomhed under navnet ROSENHAVEN ApS, og at indklagede den 6. august 2020 har registreret binavnet P.DK APS. Endvidere fremgår det, at domænenavnet ”p.dk” frem til indgivelsen af klagen i denne sag ikke har indeholdt en hjemmeside, men at domænenavnet på nuværende tidspunkt indeholder en hjemmeside med følgende tekst: ”Velkommen til p.dk. Nyt website for webseminarer. Vi åbner snart”. Indklagede har oplyst, at indklagede ”driver firmaet p.dk webseminar”, og at domænenavnet ”p.dk” er registreret med henblik på udvikling af en hjemmeside vedrørende afholdelse af webseminarer. Indklagede har endvidere forklaret, at hjemmesiden er under udarbejdelse med planlagt drift i efteråret 2020, og indklagede har i den forbindelse fremlagt en oversigt, der viser den overordnede opbygning af den kommende hjemmeside (sagens bilag A). Klagenævnet finder det påfaldende, at indklagede har foretaget den omtalte registrering af binavnet P.DK APS og etablering af hjemmesiden under domænenavnet ”p.dk” efter indbringelsen af klagen i denne sag. Klagenævnet finder imidlertid ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om hensigten med registreringen af domænenavnet ”p.dk”, der som nævnt består af et almindeligt bogstav, og hvis signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Klagenævnet finder på den baggrund, at indklagede må anses for at have en anerkendelsesværdig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”p.dk”. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”p.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse i domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”p.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke i øvrigt foreligger oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”p.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og idet indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Parkero ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.