Afgørelse

ecg.dk

Econta Consulting Group P/S

MOD

KU - SCIENCE - Bibliotek

10. december 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”ecg.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke nedlagt påstand i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi ønsker at få overdraget domænet”ecg.dk” da dette domænenavn reelt set ikke har været i brug siden 2008 af ejeren. Københavns Universitet er den reelle rettighedshaver til domænet og har som udgangspunkt imødekommet vores ønske om at få overdraget domænenavnet til os. Det er dog grundet Dan A. Klærke, der fungerer som professor ved Københavns Universitet, at vi ikke kan få domænet udleveret. Dan A. Klærke nægter at lade domænet blive overdraget til os, med henvisning til at instituttet har til hensigt at anvende domænet i forbindelse med deres forskning. Vi finder det noget underligt at de stadig ønsker at bruge dette domæne, da det har været henlagt i så mange år. Vi har en reel interesse i at få overdraget dette domæne til os, da domænet således udtrykker vores virksomhedsnavn og logo (ECG). Vi har derfor en reel og betydelig interesse i at kunne få ejerskabet til dette domæne, da vi således vil bruge dette til at kunne repræsentere os erhvervsmæssigt. Vi mener derfor at der her sker et brud på god domænenavnsskik efter domænelovens §25, stk.1, da Dan A. Klærke, ugrundet tilbageholder domænet fra os. Det fremgår af forarbejderne til §25 i domæneloven, at værdien af domænet for henholdsvis registranten og for en tredjepart må indgå i vurderingen af spørgsmålet om bestemmelsen er overtrådt. Den nuværende ejer af domænet, har ikke taget domænet i brug og vil derfor heller ikke lide et tab, hverken kommercielt eller i forhold til en evt. oparbejdet brandværdi, såfremt denne mister retten til domænet. Vi har en betydelig stærkere interesse i domænet da vi således på nuværende tidspunkt driver erhvervsmæssig aktivitet med udgangspunkt i dette navn. Ud fra dette må det vurderes at vores interesse i ejerskabet af domænet klart og utvivlsomt overstiger modpartens. ... Vi vil aktivt bruge domænenævnet i vores virksomhedsdrift, som vil skabe en effektiv udnyttelse af domænenavnets signalværdi og dermed en reel brug af domænets egenskaber. Domænet har ikke været i brug i flere år som det kan dokumenteres fra Internet Archive - web.archive.org (Jf. Bilag 1) De ovenstående betragtninger og argumenter støttes på præmisserne i domæneklagenævnets afgørelse i sagen 2010-0034, – ”e-klinik” af 6. Maj 2010. Heri fandt nævnet at en manglende ibrugtagning af domænet over flere år, og en efterfølgende nægtelse af overdragelse af domænenavnet, fandtes at være i strid med princippet om god domænenavnsskik. Nævnet kom i den refererede sag frem til at klagerens interesse i adkomsten til det pågældende domænenavn, langt oversteg den indklagedes interesse. Dette resultat støttedes på baggrund af de samme faktuelle forhold som ses i denne aktuelle tvist. På baggrund af det ovenfor anførte, mener vi således at domænet ecg.dk snarest skal overdrages til os (Econta Consulting Group P/S).” Som bilag har klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org), hvoraf fremgår, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”ecg.dk” siden 2008. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf fremgår, at klageren har navnet Econta P/S og den 24. september 2019 fik registreret binavnet Econta Consulting Group P/S. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”econta.dk” har sekretariatet den 15. november 2020 taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet ”ecg.dk” den 16. juli 2020 og igen den 15. november 2020 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. DK Hostmaster har efter sekretariatet forespørgsel oplyst, at indklagede blev registrant af domænenavnet ”ecg.dk” den 7. november 2011. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”ecg.dk” ikke har været i reel brug siden 2008, • at domænenavnet ”ecg.dk” indeholder betegnelsen ”ecg”, som svarer til klagerens virksomhedsnavn og logo, • at klageren har en reel og betydelig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”ecg.dk”, og • at indklagede handler i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Indklagede har ikke afgivet svarskift i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har afgivet svarskrift i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”ecg.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at ”ecg” er forkortelsen af indklagedes binavn, samt at betegnelsen ”ecg” indgår i klagerens logo, som bruges i klagerens markedsføring bl.a. på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”econta.dk”. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”ecg.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”ecg.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Indklagede blev registrant af domænenavnet ”ecg.dk” den 7. november 2011. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke benytter domænenavnet på nogen aktiv måde, og at indklagede tilsyneladende heller ikke tidligere har brugt domænenavnet på en aktiv måde. Indklagede har som nævnt ikke afgivet svarskrift i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”ecg.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det oven for anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”ecg.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”ecg.dk” skal overføres til klageren, Econta Consulting Group P/S. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.