Afgørelse

nun.dk

Nation Up North ApS

MOD

Data Syd

19. november 2020. Jacob Waage (Forman• Knud Wallberg Jens Schovsbo Mette M. Andersen Ulla Malling


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”nun.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der – ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 3) – er registreret under navnet Nation Up North ApS (CVR-nummer 38581481) med startdato den 20. april 2017. Klageren er registreret under branchekode 464210 ”Engroshandel med beklædning”, og klagerens formål er ”design, fabrikation og handel af beklædningsgenstande samt anden virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed”. Indklagede driver en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister er regi- streret under navnet Data Syd (CVR-nummer 37340308) med startdato den 1. januar 2016. Virksom- heden er registreret under branchekode 620200 ”Konsulentbistand vedrørende informationstekno- logi”. Brian Holm er registreret som fuldt ansvarlig deltager. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”NUN - Nation Up North er dansk designede underbukser. I 2005 registreres NUN - Nation Up North første gang som europæisk varemærke under et andet CVR-nummer. Dette CVR-nummer lukkes desværre i 2008 pga. finanskrisen og en davæ- rende aggressiv ekspansionsstrategi. I 2017 registreres NUN - Nation Up North igen som europæisk varemærke i nuværende CVR nummer. Selskabet er i dag ejet af klageren og den primære salgskanal vil være internettet. nun.dk benyttes ikke af ejeren. ... Deprimære grunde til at der skal medhold i klagen er: 1. Europæisk varemærke registrering på NUN 2. Ejeren af domænet benytter det ikke 3. Klageren vil benytte domænet til at drive handel” Bilager et udskrift fra Den Europæiske Unions Kontor For Intellektuelejendomsret, hvoraf fremgår, at LINQWAER siden den 8. marts 2006 har været registrant af følgende EU-figurmærke i Nice-klasse 9,og 25: Bilager et udskrift fra Den Europæiske Unions Kontor For Intellektuelejendomsret, hvoraf fremgår, at klageren siden den 5. marts 2018 har været registrant af følgende EU-figurmærke i Nice-klasse 25: I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Indklagede ønsker frifindelse, idet domænenavnet nun.dk aktiv benyttes til et større nonprofit Minecraft-gaming-univers med dertilhørende drift af Minecraft servere, e-mail og div andre frameworks og services. Det har været aktivt benyttet til dette siden 16.09.2013, længe før klager har registreret sit varemærke. Det er ikke korrekt anført af klager, at nun.dk ikke benyttes af ejeren. Der er aktive websider på domænet. F.eks. kan Minecraft servere administreres direkte via http://nun.dk:8080/ FTP kan tilgås via ftp://nun.dk og e-mail er hosted ved Microsoft via en Office365 løsning. ... Deprimære grunde til at indklager ønsker frifindelse: Domænet benyttes aktivt til et online Minecraft-univers med forum og online servere, der er hosted via domænet http://nun.dk:8080/. Domænet benyttes i nonprofit sammenhæng. Nun.dk vil miste mange medlemmer ved en evt. overdragelse idet, det ikke er muligt at kommu- nikere direkte til hvert medlem og videreformidle nye adresser til online game servere. Domænet har været registreret og benyttet til samme formål siden 16.09.2013, længe før klager oprettede virksomhed.” Sekretariatet har på baggrund af svarskriftet konstateret, at domænet benyttes aktivt på en måde, der giver mulighed for ”file transfers”, hvis man er oprettet som bruger: Sekretariatet har endvidere konstateret, at opsætningen af domænenavnets e-mail er knyttet direkte til Outlook. Ved opslag den 23. oktober 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”nun.dk”. DK Hostmaster har oplyst, at domænenavnet den 16. september 2015 blev registreret af Brian Holm, der den 1. september 2017 ændrede registre- ringen således, at hans virksomhed (Data Sy• nu står som registrant af domænenavnet. DK Hostmaster har den 19. oktober 2020 – på baggrund af sekretariatets henvendelse – oplyst, at indklagede yderligere er registrant af følgendedomænenavne: dxd.dk pyp.dk asmussen-ea.dk data-syd.dk isr.dk minfacebook.dk ocu.dk onegeek.dk syd-data.dk yuk.dk lex-kristensen.dk Ved sekretariatets søgning på ”nun” den 23. oktober 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 491.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte ingen klageren eller indklagede. Resultaterne vedrørte hovedsageligt filmen ”The Nun” og oplysninger om ægyptisk mytologi. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”nun.dk” skal overdrages til klageren, idet klageren er indehaver af NUN som europæisk varemærke, • at klageren vil anvende det omtvistede domænenavn til at drive internethandel, og • at indklagede ikke anvender det omtvistede domænenavn.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede siden dets registrering har anvendt domænenavnet ”nun.dk” til et større nonprofit Minecraft-gaming-univers med dertil hørende servere, mailadresser mv., • at det ikke længere vil være muligt at kommunikere inden for det nævnte univers, hvis indklagede mister rådigheden over domænenavnet, og • at indklagede har været først i tid med registreringen af domænenavnet.

Nævnets bemærkninger:

Da domænenavnet ”nun.dk” efter det oplyste ikke har kommerciel betydning for indklagede, er kla- genævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domæ- nenavnet ”nun.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne be- stemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavns- skik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag Laf 13. november 2013 (Folketings- tidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den sam- fundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhæn- gen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for hen- holdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etab- leringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forin- den etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er et anpartsselskab, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under nav- net Nation Up North ApS med startdato den 20. april 2017. Det er oplyst, at klageren er indehaver af et EU-figurmærke, hvori ”nun” indgår. Klageren, der efter det oplyste driver virksomhed med salg af dansk designet undertøj, ønsker at anvende domænenavnet ”nun.dk” til en hjemmeside til brug for denne virksomhed. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig in- teresse i at kunne gøre brug af det omtvistede domænenavn. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnene involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseaf- vejning må det tillige tages i betragtning, at det omtvistede domænenavn består af tre bogstaver, der som udgangspunkt kan anvendes af enhver. Samtidig må det tages i betragtning, at domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Endelig må det indgå i interesseafvejningen, at betegnelsen ”nun” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med klageren eller indklagede. Det fremgår, at domænenavnet ”nun.dk” er registreret af indklagede den 16. september 2013. Ind- klagede har gjort gældende, at domænenavnet anvendes til et ”Minecraft-gaming-univers” med der- til hørende servere, mailadresser mv. Indklagedes anbringender herom er i hvert fald i en vis ud- strækning bekræftet af klagenævnets undersøgelser. Klagenævnet finder på baggrund af ovenstående ikke grundlag for at fastslå, at indklagede ikke har en loyal interesse i brugen af domænenavnet. Klagenævnet skal i den forbindelse bemærke, at det ikke er et krav for opretholdelsen af et domænenavn, at domænenavnet benyttes til en offentlig til- gængelig hjemmeside. Efter en samlet vurdering af de modstående interesser finder klagenævnet det herefter ikke godt- gjort, at klagerens interesser i domænenavnet ”nun.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesser. Nævnet finder det derfor ikke godtgjort, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”nun.dk” i forhold til klageren indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”nun.dk” er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Nation Up North ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.