Afgørelse

permagreen.dk

Permagreen Grønland A/S

MOD

Søren Klein

19. november 2020


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”permagreen.dk” til klageren. Indklagedes påstand Principalt: Afvisning. Subsidiært: Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende, jf. bilag 12: ”Klager har siden 1992 drevet virksomhed inden for entreprenørbranchen med speciale i opførelse af fast ejendom i det arktiske. Klager er i dag den største entreprenørvirksomhed i Grønland. Klagers overordnet hjemmeside er www.permagreen.gl. Klager foretager prominent brug af Permagreen som sit navn og varemærke for sine ydelser, og navnet Permagreen indgår som eneste ord i Klagers logo og i Klagers stempel og egen omtale på hjemmeside: Brugen af ordet Permagreen som betegnelse for Klagers virksomhed stammer fra en særpræget sammentrækning af ordet permanent og ordet greenland. Permagreen anvendes som betegnelse af Klager i al Klagers materiale. Der henvises i den forbindelse til Klagers online brochure: http://www.sebrochure.dk/Permagreen_brochure/WebView/, hvor Klagers historie og virke er uddybet. Ved en googlesøgning af ordet Permagreen er Klager de første mange hits og den eneste danske virksomhed der henvises til. Som tilknytning til sin entreprenørvirksomhed, anvender Klager Permagreen i forbindelse med indkøb, projekteringsopgaver, rådgivningsopgaver, arkitektopgaver m.v. Klager er i øvrigt i den danske byggebranche kendt under navnet Permagreen hvilket der også anvendes i omtalen af Klager i bl.a. fagbladet Ingeniørens omtalte samt herunder øvrige førende virksomheder i byggebranchen som Rockwool og Cerembrit, m.v. ./. Artikler mm. vedlægges som Bilag 1. Anvendelsen af betegnelsen Permagreen er i øvrigt anvendt af Klager i en lang række projekter under forskellige byggekonsortier i den danske byggebranche, herunder Aarsleff/Permagreen Konsortium I/S (CVR-nr. 36522461) i forbindelse med havneudvidelsen i Sisimut og Permagreen I/S (CVR-nr. 27082394) i forbindelse med entreprisekontrakter vedr. landingsbaner i Grønland. Som led i sin entreprenørvirksomhed, indkøber Klager en lang række ydelser, samt i stor omfang, rekrutterer arbejdskraft på jobindex.dk, hvor navnet Permagreen også anvendes. ./. Jobannoncer på jobindex for det seneste år fremlægges som Bilag 2. Ved en søgning i Det Centrale Virksomhedsregister med ordet Permagreen er Klager den eneste aktive virksomhed der kommer frem i søgeresultaterne, samt de med Klager deltagende byggekonsortier. Klager har i øvrigt haft etableret et kontor i Danmark. ./. Lejekontrakt af lejemål i Vallensbæk fremlægges som Bilag 3. Det gøres gældende at Klager, igennem sin entreprenørvirksomhed, har opbygget et renommé i den danske byggebranche under varemærket Permagreen siden 1992, hvor Klager er kendt som den førende entreprenørvirksomhed i arktiske forhold. Indklagede Indklagede registrant er enkeltmandsvirksomheden JK18 v/ Jeanette Klein CVR-nr. 39504669, der i Det Centrale Erhvervsregister, registreret med branchekode; 741010 industriel design og produktdesign og branchekode 274000 fremstilling af elektriske belysningsartikler. ./. Udskrift fra CVR med digital påtegning fremlægges som Bilag 4. Som det fremgår af udskriftet, har enkeltmandsvirksomheden JK18 været drevet fra Titmosevej 1, 4200 Slagelse, frem til den 31. august 2018. Indklagede har hjemmesiden klein- design.dk hvor adressen Titmosevej 1, 4200 Slagelse ligeledes er angivet. Domænet klein-design.dk er imidlertid registreret ved DK-hostmaster under SEHconsulting v/ Søren Klein, CVR-nr. 26063698, Titmosevej 1, 4200 Slagelse. Klager antager at Søren Klein er gift, samlevende eller har en anden nær relation med Jeanette Klein. Det er Klagers opfattelse, at den reelle registrant/ejer af permegreen.dk, ikke er JK18 v/ Jeanette Klein, Smedehøjvej 5, 9500 Hobro, men Søren Klein. Det er yderligere Klagers opfattelse, at Søren Klein chikanerer klager og igennem sin chikane, forsøger at afpresse Klager til at betale Søren Klein et pengebeløb i forlængelse af at Klager har opsagt Søren Klein. Søren Klein har været ansat ved Klager som Driftschef, med virkning fra den 6. april 2020, med en prøvetid påmåneder. ./. Ansættelseskontrakt fremlægges som Bilag 5. Under ansættelsen, viste der sig væsentlige samarbejdsvanskeligheder med Søren Klein. På baggrund af samarbejdsvanskelighederne og manglende varetagelse af arbejdsopgaver, opsagde Klager herefter Søren Klein under prøvetiden den 8. juni 2020 med henvisning til dendages opsigelsesperiode, der udløb den 22. juni 2020. ./. Opsigelse af Søren Klein fremlægges som Bilag 6. Søren Klein blev samme dag, den 8. juni 2020, fritstillet og eskorteret hjem af direktør Jeppe Bloch Steffensen. Under kørslen udtrykte Søren Klein utilfredshed med opsigelsen og fremsatte et uberettiget krav om tre måneders løn under trussel af, at såfremt kravet om løn ikke blev imødekommet, ville det blive værst for Klager selv. Klager har ikke imødekommet Søren Kleins krav. Den 8. juni 2020 registrerer Søren Klein domænenavnet permagreen.dk ved DKHostmaster under Jeanette Kleins enkeltmandsvirksomhed. Der har ikke været kontakt mellem Klager og Søren Klein siden hjemsendelsen den 8. juni 2020. Den 2. juli 2020 modtager direktør i Permagreen Jeppe Bloch Steffensen en mail fra Søren Klein med følgende ordlyd: ... Emne: Salg af digitale brugsrettigheder Med reference til vor sidste samtale, kan jeg tilbyde følgende: Rettigheder til brug af https://permagreen.dk/ med tilhørende email konti tilbydes for: 35.000 kr. Inussiarnersumik / Med venlig hilsen / Best regards Permagreen Søren Klein CEO ./. Mail af 2. juli 2020 fremlægges som Bilag 7. Formateringen i Søren Kleins mailsignatur stemmer overens med direktør Jeppe Block Steffensens mailsignatur ... Det er klagers opfattelse at den fremsendte mail fra Søren Klein, har til formål at danne det indtryk til Klager, at der eksisterer en risiko for Søren Klein nu kan forveksles med Klager, og at Søren Klein anvender dette som pressionsmiddel. Ved at følge linket til permagreen.dk kunne Klager yderligere konstatere, at hjemmesiden den 2. juli 2020, indeholdte homoerotiske pornobilleder og fremstod som en parodi på Klager, i forlængelse af Klagers opsigelse af Søren Klein. ./. Screenshots af permagreen.dk af 2. juli 2020 fremlægges som Bilag 8. I teksten til hjemmesiden, fremgik følgende tekst, udstillet som et citat fra virksomheden; ”Her hos Permagreen kan vi både lide at røvrende folk, men vi tager den også gerne selv i røven. Vort motto er at selv vi på toppen tager den gerne i bunden” Du tror det Næppe .....! ... Klager kontakter One.com der er webhotel for Søren Kleins hjemmeside og får imidlertid hjemmesiden med pornografisk materiale nedlagt, idet den strider imod One.com’s vilkår for brug med indhold af pornografisk materiale. Herefter opsætter Søren Klein hjemmesiden på ny med følgende indhold og citater: ... ”Vi arbejder med alle facetter af det bløde univers – for vi er pervers” ”Hvorfor er vi de bedste i Rigsfællesskabet? - Vi tager røvhullet alvorligt og arbejder syd som i nord” Screenshots af hjemmesiden den 6. juli 2020 fremlægges som Bilag 9. Søren Klein indsender den 2. juli 2020 en ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen til fast track behandling af varemærket Permagreen. ./. Søren Kleins ansøgning vedlægges som Bilag 10. Ansøgningen er indgivet med varefortegnelse klasse(konsulent- og rådgivningstjeneste• og(rådgivning- og ingeniørvirksomhed). Varemærkeansøgningen ses at ikke dække et område der vedrør ydelser inden for brancheangivelserne for indklagede JK18 v/ Jeanette Klein, jf. Bilag 4, hvilket bestyrker Klagers opfattelse af, at registreringen er foretaget af Søren Klein med henblik på chikane af Klager og i den tro, at registreringen forbedrer Søren Kleins retsstilling. Klager har imidlertid orienteret Patent- og Varemærkestyrelsen om ovennævnte, og har indgivet en indsigelse mod Søren Kleins ansøgning, hvorved Søren Kleins ansøgning er sat i bero, med henblik på vurdering af, hvorvidt Søren Kleins ansøgning om varemærke er foretaget i ond tro, jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr.og hvorvidt varemærket krænker Klagers brugsbaseret rettighed over varemærket Permagreen. Patent- og Varemærkestyrelsen behandler i øjeblikket indsigelsen imod Søren Kleins varemærkeregistrering. Afgørelsen vil blive eftersendt nærværende klage når den foreligger. Klager har for at imødegå yderligere chikane fra Søren Klein, foretaget registrering af binavn i Erhvervsstyrelsens Virksomhedsregister samt indsendt registrering af varemærket.” Som bilag har klageren fremlagt kopi af jobannoncer, som klageren har indrykket på hjemmesiden ”jobindex.dk”. Bilager kopi af lejekontrakt af december 2011 mellem J.K. Ejendomsservice ApS og klageren. Bilag og C er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende enkeltmandsvirksomheden ”JK 18”, der indehaves af Jeanette Klein. Bilager kopi af ansættelsesaftale af marts 2020 mellem klageren og indklagede. Bilager kopi af klagerens opsigelse af 8. juni 2020 af indklagedes ansættelsesforhold. Bilager kopi af e-mail af 2. juli 2020 fra indklagede til klageren, hvori indklagede udgiver sig for at være klagerens direktør og tilbyder klageren domænenavnet ”permagreen.dk” for 35.000 kr. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”permagreen.dk”, der gengiver homoerotisk pornografisk indhold samt en nedladende omtale af klageren. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”permagreen.dk”, der gengiver forskellige billeder navnlig af katte samt en nedladende omtale af klageren. Bilager udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside (dkpto.dk), hvoraf fremgår, at indklagede den 2. juli 2020 har søgt om registrering af ordmærket PERMAGREEN i klasserne og 42. Bilagoger udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. I svarskriftet er anført følgende bl.a.: ” - Indklagede har drevet selvstændig virksomhed siden 1991, bla. under cvr: 26063698 og 26063698. - Indklagede er konsulent indenfor grøn omstilling og cirkulær økonomi og har været det i overår. - Indklagede arbejder specifikt med grøn (gree• omstilling og miljø. - Indklagede er cand scient geol. (geolo• og arbejder specifikt med den geologiske tidsperiode PERM, (omkring 299,0 til 251,0 millioner år side• der er en geologisk tidsperiode opkaldt efter et landområde i Rusland. - Indklagede ejer virksomhederne og koncepterne Jysk Miljø Rådgivning https://jyskmiljoe.dk/ og http://heatstorage.dk/about/index.html med anlæg i Schweiz i samarbejde med Hochschule Luzern https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule- luzern/forschung/projekte/detail/?pid=3992. - Indklagede arbejder internationalt på dansk, engelsk og tysk. - Indklagede arbejder indenfor rådgivning, grøn omstilling og geologi. - Klager arbejder lokalt og udelukkende i Grønland. - I Grønland benyttes sprogene dansk og grønlandsk - I Grønland benyttes domænebetegnelsen xx.gl - Klager arbejder udelukkende indenfor Branchekode 412000 Opførelse af bygninger og udelukkende lokalt i Grønland. - Klageres navn er Permagreen Grønland A/S, ikke permagreen. - Permagreen Grønland A/S er en kriminel og dømt organisation. - Arbejdsgiver kan ikke under grønlandsk lov tvinge medarbejdere til at begå ulovlige handlinger. - Telefonsamtaler mellem Permagreen Grønland A/S ́s prokurator, administrerende direktør Jeppe Steffensen og hovedaktionær, dømt for karteldannelse og reelle leder af Permagreen Grønland A/S Preben Kold Larsen er optaget og er i Indklagedes varetægt. - permagreen.com er optaget. - permagreen.org er optaget. - permagreen.net er optaget. - permagreen.de er optaget. - permagreen.io er optaget. Ejerne af disse domæner er ikke blevet Indklaget. - Klager har ikke styr på sin strategi for immaterielle rettigheder og har først efter at indklagede har søgt om navnebeskyttelse hos Patent og Varemærkestyrelsen gjort det samme. Samme forhold gør sig gældende for domænenavne og logobeskyttelse. Som universitetsuddannet geolog med mere end 650 konsulentopgaver indenfor det grønne område, med speciale i tidsperioden PERM og med internationale kunder, har jeg købt domænet permagreen.dk, ikke Permagreen Grønland, eller permagreen.gl og ligeledes registreret navnet hos Patent og Varemærkestyrelsen. ... Ved googlesøgning med ordet permagreen kommer permagreen.dk ikke ind blandt de 100 første søgningsresultater. I SEH Consulting brugte jeg første gang navnet Permagreen, i en engelsk oversættelse af permanent grønt område. Oversættelsen blev brugt i forbindelse med salgsmateriale af grønne parkerings ”sten” lavet af plast første gang i 1998. Vanskeligheden ved at oversætte ØKO-BLOK 092, blev til Permagreen; green block for parking. Det oprindelige produkt er erstattet af: https://www.bgflux.com/da/bygge-og-anlaeg/graesarmeringldpe-plast/ecoblock- graesarmering/ecoblock-graesarmering-p212964-1415 ... ... Sitet permagreen.dk er ikke til salg! Fremsendelse om købstilbud er udelukkende på opfordring fra Jeppe Steffensen, som det også fremgår af mailens ordlyd. Klager, har anført en masse irrelevante udsagn og bilag der ikke har relevans for sagens udfald, men udelukkende har til formål at svække Indklagedes karakter: Kontrakt, ansættelsesforhold, Klageres beskrivelse af indklagede som dårlig arbejdskraft, lejekontrakter, udsagn om forvekslingsfare osv. Osv, uden bevisførelse for at Indklagede skulle have foretaget sig noget ulovligt, Klagenævnet for Domænenavne bør se bort fra disse irrelevante frembringelser. Man ejer et domæne ved at købe det. Man ejer et navn og varemærke, ved enten at beskytte det ved Patent og Varemærkestyrelsen, nationalt og/eller internationalt. eller Ligeledes kan man ved brug ”vinde hævd” ved brug af navnet. Permagreen Grønland A/S har ikke søgt om beskyttelse af navnet, før Klager. Permagreen Grønland A/S opererer udelukkende i Grønland og udelukkende under branchekoden 412000, Opførelse af bygninger. Permagreen Grønland A/S har derved brug for og udelukkende benyttet ordet permagreen i grønlandske sammenhænge og udelukkende i forbindelse med branchekoden 412000. Herudover har virksomheden Permagreen Grønland A/S siden 1992 ikke ansøgt om domæner eller navnebeskyttelse. Ligeledes har Permagreen Grønland A/, ikke foretaget tiltag mod de købte domæner permagreen. com, org, net, de, io., heller ikke selv om en af disse sælger naturgødning (lort). permagreen.dk ligestilles med; com, org, net, de og io, der klart falder udenfor Permagreen Grønland A/S geografiske og branche virkeområde. ... Jeg kan tilbagevise at jeg skulle have foretaget mig noget ulovligt eller kritisabelt hverken under min ansættelse eller i forbindelse med køb af domæne. Indklagede kan oplyse at der ikke er foretaget anmeldelser til myndigheder angående Indklagedes postulerede kriminelle handlinger. Klageres prokurator fremfører postulater om chikane og afpresning er ren bagvaskelse, samt at tillægge Indklagede motiver af en sådan art er trusler og chikane i sig selv og vil blive indklaget for advokatnævnet. Falske anklager om chikane, trusler og afpresning, hører under Dansk Straffelovens § 267 og Grønlandsk Kriminallov §– æresfornærmelse. Sagsanlæg mod Jeppe Steffensen, med krav om bøde og erstatning ved Kredsretten i Grønland. Googlesøgning på permagreen fremkommer permagreen.dk ikke på de første 100 træfninger og kan derved ikke være til gene for permagreen.gl. Klager opererer udelukkende i GL, tidligere forehavender i DK, der afsluttedes i 2011, har ingen relevans. Indklagede tilbageviser 100% prokuratorens postulat: ”tre måneders løn under trussel af, at såfremt kravet om løn ikke blev imødekommet, ville det blive værst for Klager selv”. Dette er en grov og usand beskyldning, Klagenævnet for Domænenavne bør se bort fra. Postulatet ” Der har ikke været kontakt mellem Klager og Søren Klein siden hjemsendelsen den 8. juni 2020.” er ikke korrekt, Indklagede ligger inde med lydoptagelser; Hvor Jeppe Steffensen siger: Citat: ” så må du jo fremsende et tilbud”, hvilket indklagede har gjort, og som også fremgår af mailen. 35.000 kr. modsvarer ikkemdr.s løn, det gør 150.000 kr + 26,3%, igen et angribende og inducerende usandt postulat. Postulat ”med henblik på videresalg” er forkert, domænet er ikke til salg!, prisen blev udelukkende foranlediget af Jeppe Steffens anmodning under telefonisk samtale. Det tilbagevises at” ond tro, og uden noget selvstændigt øvrigt formål andet end at opnå en økonomisk gevinst fra Klager”, der er ingen økonomisk gevinst. Domænet er ikke til salg. Det er ikke lovligt for Klageres prokurator at fremlægge denne form for bagvaskelse. ... Søren Kleins ”påtænkte” anvendelse af varemærket Permagreen, jf. Bilag 10, strider imod Klagers eneret til varemærket, fsva. varefortegnelse klasse 42, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 1., tilbagevises. Permagreen Grønland A/S er entreprenør, i Grønland finder varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. , dermed IKKE anvendelse. Og har ingen relevans i forhold til domænenavne. Indklagede har ansøgt om varemærket og domænet før Klager og har dermed rettighederne, med mindre andet afgøres ved dansk domstol. Sørens Kleins brug af domænet, og dermed varemærket, indtil videre alene har til formål at skade varemærket og også derfor udgør en krænkelse, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 3, tilbagevises, da det omhandler symbol og logo og ikke navn. Og i øvrigt ikke har relevans i forhold til domænenavne. Risiko for forveksling, mellem endelser på domænenavne er det samme for org, com, de og io osv. Risikoforholdet, hvis et sådant måtte eksistere, går begge veje. Udfald af sagen bør være at Indklagede for medhold og beholder sit domæne, på samme måde som indklagede ejer navnet Permagreen, til brug i Danmark, Færøerne og Grønland indenfor kategorierne:ogder ikke influerer med Permagreen Grønland A/S virkefelt. Indklagede er ikke blevet kontaktet af Patent og Varemærkestyrelsen, ang. klager fra Klager. I og med at Patent og Varemærkestyrelsen er en Statslig Styrelse, er de forpligtet til partshøring, så enten er der ikke klaget eller også er klagen afvist. ... Klagenævnet for Domænenavne bør se bort fra Permagreen Grønland A/S ́s efterfølgende tiltag for tilraning af immaterielle rettigheder. Indklagede vil ikke modsætte sig at sagen afgøres ved forlig.” I replikken er anført følgende bl.a.: ”Til dokumentation for Klagers anvendelse af sit varemærke, fremlægges udskrift af googlesøgning efter søgeordet ”Permagreen” som sagens Bilaghvor alle henvisninger på dansk, er omhandlende Klager. Klagers brochuremateriale, der er udarbejdet i 2017 fremlægges som Bilag 15, hvor Klager anvender betegnelsen ”Permagreen” i sin branding og varemærke. Til yderligere dokumentation af Klagers deltagelse i den danske byggebranche, fremlægges omsætningstal, som Bilag 16, hvorfra der er udtrukket omsætning på de største samarbejdspartnere til Klager, hvor tallene for samarbejdspartnere placeret i Danmark er vist. Heraf fremgår det, at Klager i 2019 har leveret en omsætning på kr. 81.583.846,32 ved samarbejdspartnere placeret i Danmark. Til endnu yderligere dokumentation for Klagers deltagelse i den danske byggebranche, fremlægges organisationsdiagrammer over deltagelse i større byggekonsortier med Aarsleff- koncernen i konsortiet Aarsleff/Permagreen Konsortium I/S, som Bilag samt NCC- koncernen og den tidligere Pihl & Søn-koncern i konstortiet Permagreen IS som Bilag 18. Søren Kleins anvendelse af permagreen domænet Til dokumentation af Søren Kleins indhold på hjemmesiden, fremlægges udskrifter fra online- arkiveringsmaskinen Archive.today (www.archive.today). Der er ved opslag på de nedenstående konkrete URL konstateret, at Søren Kleins hjemmeside på tidspunktet for indlevering af nærværende replik, fortsat har det angivne indhold, på trods af, at Søren Klein har fjernet henvisningerne til indholdet på forsiden. Da det må forventes at Søren Klein også fremadrettet vil forsøge at ændre indholdet, har Klager fået dokumenteret indholdet på arkiveringsmaskinen Archive.today og fremlægger nedenstående udskrift fra Archive.today, der fremadrettet nu er opbevaret på http://archive.vn/permagreen.dk. Som Bilagfremlægges udskrift fra archive.today om indholdet af Søren Kleins hjemmeside på URL https://permagreen.dk/hjem, dateret den 5. august 2020. Hjemmesiden har siden dateringen haft det angivne homoerotiske indhold, hvor der fremgår følgende tekst: Permagreen er din foretrukne partner indenfor anale/ rektale produkter. Det er ligemeget om du er blevet taget i røven eller bare røvrendt. Tænk på røvhul tænk på Permagreen. Som Bilagfremlægges udskrift fra archive.today om indholdet af Søren Kleins hjemmeside på URL https://permagreen.dk/galleri, dateret den 13. juli 2020. Hjemmesiden har siden datetingen haft det angivne homoerotiske indhold. Det fremgår desuden af foden på hjemmesiden, at Søren Klein også her anvender mailen jbs@permagreen.dk. Mailen har et naturlig forvekslingsformål med direktør Jeppe Bloch Steffensens email (jbs@permagreen.gl). Som Bilagfremlægges udskrift fra archive.today om indhodlet af Søren Kleins hjemmeside på URL https://permagreen.dk/om, dateret den 13. juli 2020. Hjemmesiden har siden dateringen ligeledes havde det angivne homoerotiske indhold og følgende tekst: Vi arbejder med alle facetter af det bløde univers - for vi er pervers Viste du at Nukappia, betyder ungkarl TJENESTER Hvorfor er vi de bedste i Risfællesskabet? Vi tager røvhullet alvorligt og arbejder syd som i nord. Vi arbejder med det hele - forfra og bagfra Søren Klein gør i sit svarskrift gældende, at ”Sitet permagreen.dk ikke er til salg!”. Dette strider imod hvad der fremgår i den af Søren Klein fremsendte mail af 2. juli 2020, sagens Bilag 6, fra mailkonto jbs@permagreen.dk til direktør Jeppe Bloch Steffensen på jbs@permagreen.gl – der har karakter af afpresning i forlængelse af Søren Kleins afskedigelse inden for hans prøveperiode, jf. bilag 7. Søren Klein redegør heller ikke nærmere for det påfaldende sammentraf, at han har erhvervet permagreen.dk efter sin afskedigelse. Der fremlægges yderligere udskrift fra archive.today om Søren Kleins hjemmeside på URL https://permagreen.dk/kontakt, som Bilag 22, dateret den 5. august 2020. Hjemmesiden har siden dateringen haft følgende indhold (Klagers understregning): KONTAKT OS Er der noget, du ikke kan finde på hjemmesiden? Kontakt os direkte! Sitet med tilhørende E-mails er til salg. Anmod om et tilbud Dette står yderligere i kontrast til Søren Kleins angivelse i svarskriftet om at domænet ikke er erhvervet med henblik på videresalg. Indholdet af hjemmesiden ses herefter dokumenteret, og er i øvrigt heller ikke bestridt af Søren Klein i svarskriftet. Til ydereligere dokumentation af at nærværende sag er opstået på baggrund af Søren Kleins afskedigelse i prøveperioden og derefter opstået harme mod Klager, herunder særligt direktør Jeppe Bloch Steffensen, fremlægges mail af 15. juli 2020, som sagens Bilag 23, hvor Søren Klein fremsender sin kvittering fra indlevering af svarskrift fra Klagenævnet for Domænenavne til direktør Jeppe Bloch Steffensen, med angivelse af følgende tekst i emnefeltet. Emne: Du bestemmer selv hvor mage der skal få kendskab til din sande karakter Søren Kleins påtænkte anvendelse af domænet Søren Klein angiver i sit svarskrift vidst nok at have en påtænkt anvendelse i relation til Søren Kleins påstået baggrund som universitetsuddannet geolog eller tliknytning til Søren Kleins påstået relation til virksomheder. Søren Klein har ikke den 15. juli 2020 nogen erhvervsmæssige relationer, udover en relation til et tvangsopløst selskab CVR-nr. 30826256 og en ophørt enkeltmandsvirksomhed, CVR-nr. 26063698. Dette fremgår af udskrift fra Erhvervsstyrelsen af 15. juli 2020 der fremlægges som sagens Bilag 24. Som sagens Bilagfremlægges Søren Kleins fremsendelsesmail af 29. januar 2020 med vedhæftet CV og ansøgning til stillingen som driftschef, hvor Søren Klein efterfølgende, på baggrund af ansøgningen og CV, blev ansat ved Klager. Af CVét fremgår der intet om en universitetsbaggrund i geologi. De af Søren Klein påstået relationer til ikke nærmere angivet virksomheder har Søren Klein, ved sin ansøging til Klager den 29. januar 2020, ikke fundet anledning til at benævne under sin erhvervserfaring. Dette står i kontrast til den af Søren Klein påstået erfaring eller påtænkte anvendelse. Der fremgår heller intet i Søren Kleins ansøgning om den påstået tilknytningen til de i svarskriftet nævnte virksomheder. Indholdet på hjemmesiden jf. Bilag 19-22, stemmer i øvrigt ikke overens med den påstået påtænkte anvendelse. Søren Klein har ikke nærmere redegjort for sammenhængen mellem det homoerotiske indhold, anvendelsen af Jeppe Bloch Steffensens initialer i mailen jbs@permagreen.dk og den påstået anvendelse. Klager har gjort indsigelse mod Søren Kleins ansøgning om registrering af permagreen som varemærke, på baggrund af en regsitrering i ond tro, jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 9. Søren Klein har således ikke et registreret varemærke på navnet permagreen. Der fremlægges udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsen som sagens Bilag 26.” Som bilaghar klageren fremlagt skærmprint med gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på ordet ”permagreen” i søgemaskinen Google. Bilager kopi af en brochure vedrørende klageren. Bilag fremstår som udtræk af regnskabsoplysninger vedrørende klagerens leverandører i Danmark. Bilager kopi af organisationsdiagram for virksomheden Permagreen I/S, som omfatter klageren samt forskellige danske virksomheder. Bilaget indeholder endvidere udtræk fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende Permagreen I/S, der er registreret med startdato i 2003 og ophørsdato i 2006. Bilager kopi af organisationsdiagram for virksomheden Aarsleff/Permagreen Konsortium I/S, som omfatter klageren samt forskellige danske og grønlandske virksomheder. Bilaget indeholder endvidere udtræk fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende Aarsleff/Permagreen Konsortium I/S, der er registreret med startdato i 2012 og ophørsdato i 2016. Bilager skærmprint fra hjemmesiden Archive.today med gengivelse af den hjemmeside, der er arkiveret den 5. august 2020 i forbindelse med domænenavnet ”permagreen.dk”, og som indeholder homoerotisk pornografisk materiale, nedladende omtale af klageren samt mulighed for at afgive tilbud. Bilager skærmprint fra hjemmesiden Archive.today med gengivelse af den hjemmeside, der er arkiveret den 20. juli 2020 i forbindelse med domænenavnet ”permagreen.dk”, og som indeholder homoerotisk pornografisk materiale og nedladende omtale af klageren. Bilager skærmprint fra hjemmesiden Archive.today med gengivelse af den hjemmeside, der er arkiveret den 13. juli 2020 i forbindelse med domænenavnet ”permagreen.dk”, og som indeholder homoerotisk pornografisk materiale og nedladende omtale af klageren. Bilager skærmprint fra hjemmesiden Archive.today med gengivelse af den hjemmeside, der er arkiveret den 5. august 2020 i forbindelse med domænenavnet ”permagreen.dk”, og som indeholder homoerotisk pornografisk materiale og en meddelelse om, at hjemmesiden er til salg. Bilagfremstår som kopi af e-mail af 5. juli 2020 fra indklagede til klagerens advokat, og som indeholder indklagedes svarskrift i sagen for Klagenævnet for Domænenavne samt følgende besked i emnefeltet: ”Du bestemmer selv hvor mage der skal få kendskab til din sande karakter.” Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagedes engagementer i SEH-Consulting, SEH-CONSULTING ApS og SEH- HOLDING ApS ophørte for flere år siden. Bilager kopi af indklagedes ansøgning af 29. januar 2020 om ansættelse som driftschef hos klageren, inklusiv indklagedes CV. Bilager udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren har gjort indsigelse mod indklagedes varemærkeansøgning. I duplikken er anført følgende bl.a.: ”Jeg skal først og fremmest beklage at Klagenævnet for Domænenavne, skal beskæftige sig med en så tåbelig sag. Jeg skal ligeledes beklage at min hjemmeside permagreen.dk ikke var ryddet fuldstændigt for pornografiske billeder, det er de nu hermed. Jeg ejer domænenavnet permagreen.dk fordi jeg har købt og betalt det, på samme måde som Permagreen Grønland A/S ejer domænet permagreen.gl. Permagreen Grønland A/S forsøger at påvise at de er et dansk firma, men 100% af omsætningen er foregået i Grønland, uagtet hvilke konsortier de har været en del af, har rollen altid været som entreprenør på Grønland. Alt andet er støj, ”deltagelse i den danske byggebranche” er som underleverandør i Grønland og ja det er foregået i samarbejde med danske firmaer; og hvad så det gør dem ikke til danske entreprenører. Jeg gentager Permagreen Grønland er en grønlandsk entreprenør der bygger huse og rydder sne, i Grønland og ingen af bilagene påviser noget som helst andet. Jeg derimod driver rådgivningsvirksomheden Jysk Miljø Rådgivning, bilag A, der er en geologisk rådgiver inden for miljø og geoteknik, bilag B viser de ydelser Jysk Miljø Rådgivning yder, kan ligeledes ses på hjemmesiden https://jyskmiljoe.dk/, bilag A. JMR drives under navnet JK18 CVR-nr. 39504669, bilag C der er registreret i min kone Jeanette Okkels Kleins navn, se vielsesattest bilag H. Ligeledes er konceptet Heatstorage, der er et geologisk varmelagerkoncept etableret ved styret underboring, under domænet http://heatstorage.dk/, bilag D en del af min geologiske og internationale forretning med anlæg bl.a. i Schweitz, som det også fremgår af forsiden. Klager nedlægger påstand om at jeg ikke skulle være uddannet geolog, præciseret cand. scient. geol., dette kan jeg bevise, se bilag E der er mit uddannelsesbevis fra Københavns Universitet. Ikke fordi min uddannelse har noget med ejerskab af domænenavne i Grønland og/ eller Danmark at gøre, finder jeg det dog underligt at Klager fremstiller et falsum af et CV. Da jeg dimitterede fra Københavns universitet med kandidatgrad i geologi som cand. Scient. geol, hed jeg Søren Egebæk Hansen, hvilket var før jeg blev gift med Jeanette Klein, Smedehøjvej 9500 Hobro. For at mane denne dumhed og postulater i jorden vedlægger jeg dokumenter: Bilag F, navneattest Bilag G straffeattest Bilag H vielsesattest Igen ikke fordi det har relevans for sagen, men for at vise hvor langt ude i tovene Jeppe Steffensen er. ... Som bilag A og B har indklagede fremlagt skærmprint fra hjemmesiden for Jysk Miljø Rådgivning på domænenavnet ”jyskmiljoe.dk”. Bilag D er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”heatstorage.dk”. Bilag E fremstår som indklagedes CV m.v. og omfatter bl.a. kopi af beviser for, at Søren Hansen har erhvervet bachelor- og kandidatgraden i geologi i henholdsvis 2010 og 2012. Bilag F er udateret meddelelse fra ”personregistrering.dk” med oplysninger om, at Søren Klein tidligere har haft navnet Søren Egebæk Hansen. Bilag G er kopi af privat straffeattest for indklagede. Bilag H er kopi af vielsesattest vedrørende ægteskab indgået den 22. november 2002 mellem Søren Egebæk Hansen og Jeanette Okkels Klein. Bilag I er kopi af lønseddel af maj 2016 udstedt til inspektør Søren Klein. Bilag J er kopi af e-mailkorrespondance af april 2012 mellem Søren Egebæk Hansen, SEH- Consulting and Design, og Coastal Ventures A/S vedrørende beskatning af medarbejdere i Grønland. Bilag K er kopi af e-mailkorrespondance af april 2020 vedrørende indklagedes pensionsindbetalinger. Med e-mail af 15. oktober 2020 har klageren fremsendt Patent- og Varemærkestyrelsens notits af 15. oktober 2020, hvoraf fremgår, at indklagedes varemærkeansøgning vedrørende ordmærket PERMAGREEN er afslået, da ansøgningen anses for indgivet i ond tro. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”permagreen.gl” har sekretariatet den 25. oktober 2020 taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet ”permagreen.dk” den 14. juli 2020 fremkom en hjemmeside med homoerotisk pornografisk indhold. Ved fornyet opslag den 25. oktober 2020 har sekretariatet taget følgende kopi: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er den største entreprenørvirksomhed i Grønland og har drevet virksomhed siden 1992, • at klageren også har væsentlig erhvervsmæssig aktivitet i Danmark, • at klageren har gjort omfattende brug af betegnelsen ”Permagreen” som sit navn og varemærke for de ydelser, som klageren udbyder, og herved har opbygget et renommé i den danske byggebranche under dette navn, • at ved en google-søgning på ordet ”Permagreen” optræder klageren blandt de første mange hits, • at klagerens overordnede hjemmeside findes på domænenavnet ”permagreen.gl”, • at indklagede i foråret 2020 blev ansat som driftschef hos klageren med en prøvetid på måneder, og at indklagede blev opsagt i prøveperioden, • at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”permagreen.dk” gennem sin ansættelse hos klageren har været vidende om, at klageren havde en særlig interesse i netop dette domænenavn, • at hjemmesiden på domænenavnet ”permagreen.dk” den 2. juli 2020 henviste til homoerotiske pornobilleder, • at indklagede chikanerer klager og herigennem forsøger at afpresse klageren til at betale indklagede et pengebeløb, • at indklagede har tilbudt klageren at overtage domænenavnet ”permagreen.dk” mod betaling af 35.000 kr., • at indklagedes registrering af domænenavnet ”permagreen.dk” er foretaget i strid med god domæneskik, idet registreringen er foretaget med henblik på videresalg af domænenavnet til klageren, • at registreringen af domænenavnet ”permagreen.dk” er foretaget samme dag, som indklagede blev opsagt af klageren, hvorfor registreringen er foretaget i ond tro, • at klageren ved ibrugtagning har erhvervet eneret til varemærket PERMAGREEN inden for entreprenørbranchen, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3, • at indklagedes påtænkte anvendelse af varemærket PERMAGREEN strider imod klagerens varemærkeret, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 1, • at indklagedes brug af domænenavnet ”permagreen.dk” indtil videre alene har til formål at skade klagerens varemærke og også derfor udgør en krænkelse, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 3, • at der i øvrigt er risiko for forveksling af klageren og indklagede, idet det er alment problem for virksomheder med et landedomæne under ”.gl”, at andre anvender det samme domænenavn under landedomænet ”.dk”, og at der således er risiko for, at tredjeparter sender e-mails til den af indklagede oprettede e-mailadresse ”jbs@permagreen.dk”, som var tiltænkt klagerens direktør, Jeppe Bloch Steffensen, der har e-mailadressen ”jbs@permagreen.gl”, og • at det ikke fremgår af indklagedes CV, at han skulle være uddannet geolog, eller at han skulle have de virksomhedsmæssige relationer som påstået i svarskriftet.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har drevet selvstændig virksomhed siden 1991 inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi, • at indklagede, der er uddannet geolog og arbejder specifikt med den geologiske tidsperiode PERM, og at ejer forskellige virksomhederne og koncepter, • at klager arbejder lokalt og udelukkende i Grønland med entreprenørvirksomhed, • at klageres navn er Permagreen Grønland A/S og ikke Permagreen, • at klageren er en kriminel og dømt organisation, • at indklagede første gang brugte navnet Permagreen i en engelsk oversættelse af permanent grønt område i 1998, • at domænenavnet ”permagreen.dk” ikke er til salg, og at indklagedes købstilbud udelukkende skete på opfordring fra klagerens direktør, og • at indklagede har ansøgt om varemærkeret til ordmærket PERMAGREEN og fået registreret domænenavnet ”permagreen.dk” før klageren og har dermed opnået rettighederne hertil.

Nævnets bemærkninger:

Indledningsvis bemærkes, at klagenævnet ikke finder, at der af indklagede er oplyst omstændigheder, som kan føre til en afvisning af sagen. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”permagreen.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har selskabsnavnet Permagreen Grønland A/S, og markedsfører sig med et logo, der indeholder betegnelsen ”Permagreen” bl.a. på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”permagreen.gl”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en væsentlig interesse i domænenavnet ”permagreen.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har været ansat hos klageren i en kortere periode i foråret 2020 og blev opsagt og fritstillet af klageren pr. 8. juni 2020. Samme dag registrerede indklagede domænenavnet ”permagreen.dk”. Under indklagedes ansættelsesforhold og efterfølgende har der været konflikter mellem parterne. Efter indklagedes registrering af domænenavnet har det været anvendt til en hjemmeside med pornografiske billedindhold samt nedladende omtale af klageren. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede bl.a. har sendt en e-mail til klagerens direktør med et tilbud på 35.000 kroner for domænet og med en fiktiv e-mailsignatur, der foregiver, at indklagede skulle være direktør hos klageren. Indklagedes brug af domænenavnet ”permagreen.dk” samt øvrige adfærd knyttet til domænenavnet ”permagreen.dk” er klart illoyal og chikanøs i forhold til klageren. Indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”permagreen.dk”, der indeholder den særprægede del af klagerens virksomhedsnavn og forretningskendetegn, er endvidere egnet til at skabe forvirring og uklarhed hos internetbrugere om domænenavnets tilhørsforhold, idet der ved opslag på domænenavnet ”permagreen.dk” i almindelighed vil være en forventning om at blive ledt hen til en hjemmeside tilhørende klageren. Da indklagede må være klar over de nævnte konsekvenser for klageren, fremtræder indklagedes handlemåde også i denne henseende som illoyal og chikanøs over for klageren. Det forhold, at indklagede er uddannet geolog, og at ordet ”perm” betegner en geologisk tidsperiode samt det af indklagede anførte om indklagedes tidligere brug af betegnelsen ”permagreen” kan ikke føre til andet resultat. Da indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”permagreen.dk” herefter er i klar strid med domænelovens § 25, stk. 1, træffer klagenævnet i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”permagreen.dk” skal overføres til klageren, Permagreen Grønland A/S. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.